Studenten
Onderwijs en sport

Studeren zonder schulden

Studenten moeten zonder schulden kunnen studeren. Alle studenten krijgen voortaan een hogere studiebeurs. Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen krijgen daar bovenop een aanvullende beurs. Omdat studeren nooit een privilege mag worden voor de meer welvarenden. Er komt een compensatieregeling voor (oud-)studenten die de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geworden van het schuldenstelsel.

De SP vindt dat universiteiten en hogescholen geen leerfabrieken horen te zijn. Persoonlijke begeleiding en bereikbare docenten maken studeren aantrekkelijker en effectiever. Universiteiten en hogescholen worden steeds meer afgerekend op rendement in plaats van op kwaliteit. De SP wil dat instellingen worden beoordeeld op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Studenten hebben recht op voldoende contacturen en intensieve begeleiding.

 

 

 

Wat moet er gebeuren?

Onze standpunten

 1. Iedereen die dat wil en kan moet zonder belemmeringen, en zonder zichzelf in de schulden te steken, kunnen studeren. Alle studenten krijgen een hogere studiebeurs, zodat ze meer tijd hebben om te studeren. De rente op studieleningen wordt permanent op 0% gezet.
 2. Een goede studiebeurs is van groot belang voor toegankelijk onderwijs. Invoering van een schuldenstelsel (door voorstanders eufemistisch leenstelsel genoemd) wierp een hoge drempel op. Veel jongeren hebben zich diep in de schulden moeten steken om te kunnen studeren. De generatie studenten die onder het leenstelsel heeft gestudeerd wordt ruimhartig gecompenseerd.
 3. We werken toe naar gratis hbo en wo. Tot die tijd verhogen we de aanvullende beurs. Hiermee wordt studeren voor jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen beter bereikbaar.
 4. De SP komt op voor studenten die te veel geld moeten betalen voor een kleine kamer. De zogeheten huisjesmelkers worden hard aangepakt. Studenten zouden meer huurbescherming moeten krijgen, nu nog betalen ze vaak fors meer dan andere huurders.
 5. Iedere studie moet ook volledig in het Nederlands te volgen en te voltooien zijn. Het aantal studenten uit het buitenland is de afgelopen jaren veel te hard gestegen en moet worden beperkt, om opleidingen en studentenhuisvesting voor jongeren uit Nederland toegankelijk te houden.
 6. Universiteiten mogen momenteel zelf de hoogte van het collegegeld voor een tweede studie bepalen. Daar is de SP het niet mee eens omdat studeren en doorleren voor veel studenten onmogelijk wordt gemaakt. Dat zet een rem op de wetenschap en de kennisontwikkeling.
 7. Het MBO leidt circa 500.000 jongeren op tot vakmensen. De afgelopen jaren heeft het MBO veel last gehad van omstreden onderwijsvernieuwingen en schaalvergroting.
 8. Nog altijd worden mbo-studenten op sommige terreinen achtergesteld aan studenten op hogescholen en universiteiten. De SP wil radicaal breken met dit idiote gedoe. Als mbo-student ben je gelijkwaardig. En krijg je dus toegang tot studentenhuisvesting, tot verenigingen, studentenkroegen en kortingsacties die andere studenten wel krijgen.
 9. Nederland staat te springen om goede vakmensen, of het nu in de techniek of in de zorg is. De SP wil dat iedereen gratis een goede opleiding kan volgen voor hij of zij aan het werk gaat. En de eerste stap zetten we voor mbo studenten. Hun lesgeld wordt geschrapt. Daarna volgen ook opleidingen aan de hogeschool en de universiteit. Mbo’ers verdienen meer waardering. Werkgevers kunnen voor deze betere waardering zorgen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een bonus.
 10. Veel mbo-instellingen zijn verworden tot leerfabrieken. De schaalvergroting heeft verkeerd uitgepakt. Er is veel bureaucratie en weinig persoonlijk contact tussen docenten en studenten. Dankzij de SP is er een fusietoets gekomen waarmee nieuwe scholenfusies streng worden getoetst. Om schaalverkleining te stimuleren willen we dat scholen de kans krijgen uit een groot schoolbestuur te stappen. De SP wil de bouw van kleine scholen stimuleren, bijvoorbeeld door middel van een financiële prikkel. Bestuurders die zich schuldig maken aan wanbeleid worden persoonlijk aansprakelijk gesteld. Zij mogen geen nieuwe onderwijsfuncties bekleden. In het onderwijs verdient niemand meer dan een minister.
 11. De SP wil kleinschalige opleidingen waar veel ruimte is voor contact tussen student en docent. Waar mogelijk worden VMBO en MBO niveau 1 en 2 opleidingen samengevoegd tot kleine vakscholen. Beroepsopleidingen dienen praktijkgericht te zijn, met veel ruimte voor maatwerk. Met kleine klassen en intensieve begeleiding worden deze jongeren goed opgeleid en wordt schooluitval bestreden. In overleg met het bedrijfsleven moet gezorgd worden voor voldoende stageplekken. De begeleiding bij stages moet op orde zijn. De SP vindt het onverstandig dat vierjarige Mbo-opleidingen worden ingekort naar drie jaar. Dit moet per opleiding bekeken worden.
 12. Wij willen werken aan kleinschalige vakscholen waar jongeren de kans krijgen een vak te leren en niet verdrinken in bureaucratie en grootschaligheid. De SP wil samen met het bedrijfsleven werken aan meer stageplaatsen. Veel werkgevers die een stageplek aanbieden zijn van goede wil, maar nog te vaak worden stagiairs als goedkope arbeidskracht gebruikt. De SP wil een stage waar je echt een vak leert. En een minimum stagevergoeding van een bedrag rond de 750 euro. Zodat je je niet in de schulden hoeft te steken als je stage loopt. Voor kleine ondernemers die dit niet kunnen bolwerken zorgen we voor een bijdrage in de kosten.
 13. De ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig, alle jongeren moeten kunnen meedoen aan activiteiten. Scholen die hiermee sjoemelen worden beboet. Scholen - bijvoorbeeld in het mbo - mogen studenten niet extra laten betalen voor zaken die noodzakelijk zijn voor de opleiding. Wanneer je dit nodig hebt, moet de instelling een kosteloos alternatief voor je hebben.
 14. Veel jongeren leren beter op een echte werkplek dan in een klaslokaal. We geven het MBO daarom alle ruimte voor goede beroepsopleidingen, die ook aansluiten op de arbeidsmarkt. De jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie, die veel duidelijker maakt wat hun vaardigheden zijn. We maken het aantrekkelijk om een leven lang bijscholingen te volgen, bij voorkeur aan een mbo, hogeschool of universiteit.

 

 

 

Wat jij kunt doen!

De SP is elke dag binnen én buiten de Tweede Kamer actief. Wij geloven dat politiek niet alleen maar praten moet zijn, maar dat je ook moet doen waar je in gelooft. Een beter Nederland is mogelijk!

Dus sluit je aan en word lid van de SP!  

Word lid van de SP!

Of schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.