Scholieren en studenten (Flickr: MaikelvdBos)
Onderwijs en cultuur

Scholieren en studenten

Wij willen dat studeren voor iedereen toegankelijk blijft. Doordat de studiefinanciering is afgeschaft worden studenten echter gedwongen om hoge schulden te maken. We willen een studiebeurs voor alle studenten. Jongeren uit gezinnen met een lager inkomen krijgen daar bovenop een verhoogde aanvullende beurs. Hiermee wordt voor deze jongeren een financiële drempel weggenomen om te gaan studeren.

Regel fatsoenlijke huisvesting voor studenten.

De SP komt op voor studenten die teveel geld moeten betalen voor een kleine kamer. De zogeheten huisjesmelkers worden door ROOD (de jongerenorganisatie van de SP) hard aangepakt. Studenten zouden meer huurbescherming moeten krijgen, nu nog betalen ze vaak fors meer dan andere huurders.

Sinds enkele jaren mogen universiteiten zelf de hoogte van het collegegeld voor een tweede studie bepalen. Daar is de SP het niet mee eens omdat studeren en doorleren voor veel studenten onmogelijk wordt gemaakt. Dat zet een rem op de wetenschap en de kennisontwikkeling.

Voor scholieren wil de SP goede begeleiding op school en op weg naar hun vervolgopleiding. Naast goede lessen willen we meer ruimte voor scholieren om hun talenten te ontwikkelen. Bij het maken van lesroosters moeten de belangen van scholieren voorop staan; veel tussenuren zijn niet gewenst. Jarenlang is er binnen en buiten de Tweede Kamer actie gevoerd tegen De Wet Onderwijstijd, met daarin de 1040-urennorm. Deze urennorm, ook wel ‘ophokplicht’ genoemd, verplichtte scholen om ieder jaar 1040 lesuren te geven, zonder dat de scholen daar extra budget voor kregen. Deze wet is nu ingetrokken en wat de SP betreft blijft dat zo. Jongeren verdienen goed onderwijs met voldoende financiering en zinvolle lesuren. Dat wordt niet bereikt door de 1040-urennorm.

De ouderbijdrage wordt begrensd en is altijd vrijwillig, alle kinderen moeten kunnen meedoen aan activiteiten. Scholen die hiermee sjoemelen worden beboet. Scholen - bijvoorbeeld in het mbo - mogen studenten niet extra laten betalen voor zaken die noodzakelijk zijn voor de opleiding. 

Simon Zandvliet

'Het leenstelsel? Dat kun je niet maken! Dat is zo oneerlijk en daar kan ik heel slecht tegen.'

Doe ook mee