Ruimtelijke ordening
Natuur, milieu en klimaat

Ruimtelijke ordening

Nederland is een klein en druk land. De ruimte die we hebben wil de SP zo optimaal mogelijk benutten. Dat betekent dat we verstandige afwegingen moeten maken, waarbij de verschillende functies van land tegen elkaar afgewogen moeten worden; wonen, werken, verplaatsen en vervoeren, natuur beschermen en recreëren, cultuurhistorisch erfgoed beschermen, landbouwproducten voortbrengen of spullen maken in fabrieken.

Het Rijk moet een grote rol spelen in de bestrijding van leegstand

Wij willen dat de rol van de overheid sterk is en blijft: hoe we stad en land inrichten beslissen we democratisch en laten we niet over aan beleggers en  op winst beluste projectontwikkelaars en bedrijven zoals KPMG die een nieuw, kolossaal gebouw in Amstelveen na enkele jaren huur leeg achter liet om vlak ernaast een nieuwe te laten verrijzen.

Het grondbeleid is aan herziening toe, na jaren van snel stijgende en vanaf 2008 weer scherp dalende prijzen. De overheid moet niet langer als een private partij aanwezig willen zijn op de grondmarkt, wanneer dit het risico met zich meebrengt dat zij zwaar in de rode cijfers duikt en de rekening vervolgens bij de bewoners neerlegt. De overheid moet ook zorgen dat er niet gebouwd wordt voor leegstand (kantoren) of voor een te dure koopmarkt (woningen), het moet stads- en dorpskernen aantrekkelijk houden door het winkelbestand te ondersteunen en het moet het buitengebied aantrekkelijk houden of maken voor duurzame landbouw, natuurliefhebbers en recreanten.