Materieel (Flickr: faceme)
Defensie

Een krijgsmacht gericht op vredesmissies

We hervormen de krijgsmacht. Naast de verdediging van het eigen land kan die ook worden ingezet voor vredestaken die worden uitgevoerd op basis van een VN-mandaat. We willen geen nieuwe onderzeeërs, dat geld investeren we in onderwijzers. De JSF-vloot breiden we niet uit. Nederlandse JSF-vliegtuigen krijgen geen nieuwe kernwapentaak. Ons leger krijgt geen bewapende onbemande vliegtuigen (drones). Er moeten op internationaal niveau afspraken gemaakt worden over regulering van het gebruik van drones.

We zien streng toe op de regels rond wapenexport. Ons land levert geen wapens (of onderdelen daarvan) meer aan landen waar de mensenrechten worden geschonden en stopt met de doorvoer van deze wapens. De Nederlandse financiële sector laten we niet beleggen in de wapenindustrie. Wapenbeurzen houden we buiten de deur, net als privatisering van defensieonderdelen. We zien scherp toe op naleving van het Internationaal Verdrag tegen Clustermunitie en streven naar verdere beperking van de wapenwedloop en wapenexport.

We ondertekenen het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens. Alle bestaande Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied sturen we weer terug.