Energie
Klimaat

Energie

De energievoorziening is van groot belang voor huishoudens en bedrijven. Maar de meeste energiebronnen die we gebruiken zijn eindig. Daarom moeten we fors inzetten op besparing, onder meer door het stimuleren van efficiëntie, woningisolatie en het opwekken van onder meer wind- en zonne-energie. De gaswinning in Groningen verlagen we naar een veilige 12 miljard kubieke meter. 

De overheid is de grootste opdrachtgever van Nederland en heeft daarom een voorbeeldfunctie bij duurzaam en milieubewust inkopen en aanbesteden.

Kern- en kolencentrales en de winning van schaliegas hebben wat de SP betreft geen toekomst gezien de forse veiligheid- en milieurisico’s. We willen grote stappen maken naar een maatschappij die voor 100% draait op duurzame energie, maar beseffen dat dit niet in een paar jaar is gerealiseerd tegen kosten die voor burger en MKB acceptabel zijn. De ambitie moet niettemin erg groot zijn.

De overheid kan stevig sturen met fiscale prikkels die duurzaam energiegebruik stimuleren en verspilling en lozing van restwarmte tegengaan. Van bouwbedrijven en woningcorporaties verlangen we dat zij energiezuinig bouwen en renoveren. Woningbezitters worden gestimuleerd om het energielabel van hun huis te verbeteren. De tariefstelling en de energiebelasting zijn veel te complex en moeten snel transparanter worden, zodat mensen ook zien hoe ze hun gebruik kunnen beïnvloeden.

Het deelnemen in wind- en zonne-energie, al dan niet via lokale opwek, moet volop gesteund worden. Waar windmolens overlast veroorzaken moeten bewoners financieel profijt hebben van de aanwezigheid van de molens.

In internationaal verband houden we goed in de gaten wat landen als Duitsland en Denemarken bereiken met hun energie-transitie. Samenwerken in Europa is prima, maar we willen geen opgelegde Europese Energie-Unie. Het internationale systeem van handel in emissierechten moet effectief gaan functioneren. We verwachten veel van de wetenschap en steunen daarom onderzoek naar duurzame energiedragers en ook naar de grootschalige uitrol hiervan, waardoor ze voor burger en bedrijf betaalbaar worden.

Om zuinig om te gaan met onze fossiele bronnen zal door landen in Europa beter samengewerkt moeten worden om duurzaam opgewekte energie van bijvoorbeeld zon of wind slimmer in te zetten. We bevorderen daarom de grensoverschrijdende koppeling tussen nationale netwerken om de pieken en dalen van duurzame energieproductie op te vangen. EU-wetgeving moet worden aangepast om aansluiting van de meest duurzame productiemiddelen op energienetwerken te bevorderen en de risico’s op uitvallen van het elektriciteitsnet terug te dringen.