nieuws

Verslag partijraad 26 juni 2021

Besluiten:

  • Conclusie en aanbevelingen zoals beschreven in het onderzoeksverslag van de commissie ROOD, en het partijbestuur de opdracht te geven hier uitvoering aan te geven zijn overgenomen.
  • Het partijbestuur heeft de opdracht gekregen om met een plan te komen hoe jongeren te organiseren in de SP en dit plan te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de partijraad; 25 september 2021.
  • Bij agendapunt 3: Motie afdeling Den Haag die het partijbestuur verzoekt met een visie over groepsvorming te komen waarin wordt uitgelegd welke vormen van groepsvorming toelaatbaar worden geacht door het partijbestuur en hoe daar in het vervolg mee om moet worden gegaan is aangenomen.
  • Bij agendapunt 3: Motie afdeling Den Haag die het partijbestuur verzoekt te komen met een definitie van het begrip “politieke partij” is aangenomen.
  • Verslag partijraad 1 mei 2021 is vastgesteld.
  • Benoeming van de volgende leden van de partijraad - niet zijnde leden van het partijbestuur - als leden van de financiële controlecommissie is bekrachtigd: Magda de Rijk (Doesburg), Anja Goossens (Bergen op Zoom), Willem de Man (Vlaardingen), Henri Kerkdijk (Apeldoorn), Marieke Bootsma (Hogeland).
  • Jaarrekening 2020 is vastgesteld.
  • Er is décharge verleend aan het partijbestuur.
  • Het partijbestuur is verzocht uitvoering te geven aan dat wat onder 'wat is hier voor nodig?' is aangegeven in de evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2021.
  • Het partijbestuur is gevraagd invulling te geven aan de aanbevelingen in de Evaluatie congresbesluiten XXIV congres 'Samen vooruit'.

11.00 - Voorzitter Jannie Visscher opent de partijraad

1. Opening en mededelingen
JV heet de afgevaardigden en gasten welkom en doet enkele mededelingen van huishoudelijke aard. Tijdens deze vergadering zijn er twee stemrondes. Het rapport van de commissie ROOD is zo belangrijk dat daar meteen na bespreking een stemming over is. Daarna lunch en andere agendapunten plus stemming. Er zijn twee agendapunten met twee bespreekrondes: onderzoeksrapport ROOD en evaluatie congresbesluiten. Rond agendapunt ROOD zijn voorstellen en moties aangekondigd. Deze kunnen tijdens woordvoering worden ingediend en toegelicht.

 

2. Vaststellen verslag d.d. 1 mei 2021
Er zijn geen opmerkingen binnengekomen over het concept verslag dus wordt deze aan het einde van de vergadering in stemming gebracht.

 

3. Verslag commissie ROOD
JV: Tijdens de Partijraad van 4 december 2020 zijn er een vijftal besluiten genomen. Twee daarvan zijn:
1. Per direct budget vrij te maken voor het ondersteunen van jongerenactiviteiten in afdelingen en een jongerencoördinator aan te stellen die jongeren en afdelingen daarbij ondersteunt. Dit is gedaan en verantwoording daarover zit bij de stukken.

2. Een commissie in te stellen die als opdracht krijgt (1) te onderzoeken hoe deze situatie bij ROOD heeft kunnen ontstaan, waaronder begrepen een analyse van de voedingsbodem voor het Communistisch Platform, (2) te onderzoeken of de huidige spelregels van ROOD/SP goed zijn nageleefd en of er een noodzaak is die spelregels aan te passen en (3) uiterlijk 1 mei 2021 aanbevelingen en voorstellen doet voor het organiseren van jongeren binnen de SP.

Met die opdracht is de commissie aan de slag gegaan. Nu Nine Kooiman die als voorzitter het rapport toelicht, daarna komt een toelichting van het voorstel vanuit het partijbestuur.

Nine Kooiman licht namens de commissie het rapport toe
Het is een omvangrijk rapport geworden. Er zijn heel veel verslagen doorgenomen, de commissie is veel correspondentie toegekomen. Er zijn 42 gesprekken gevoerd, vaak ook met meerdere deelnemers. Wegens lockdown zijn bijna alle gesprekken online geweest. Deze gesprekken zijn ordentelijk verlopen. Na afronding van de gespreken zijn verslagen gestuurd aan deelnemers en mensen hebben dat kunnen wijzigen als er inhoudelijke onjuistheden in stonden. Er heeft één fysiek gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van ROOD en het SP-partijbestuur.

Vandaag wordt het rapport gepresenteerd en dat valt voor de commissie heel zwaar. De hoop was vooraf op een andere uitkomst. De belangrijkste conclusie is dat ROOD en de SP te veel uit elkaar zijn gegroeid en de kloof onoverbrugbaar is.

Ondanks dat het niet de opdracht was, heeft de commissie toch een bemiddelend gesprek gevoerd tussen ROOD en het dagelijks bestuur van de SP. Daaruit zijn twee onoverbrugbare punten naar voren gekomen:

1. Dubbellidmaatschap van zowel Communistisch Platform als de SP. ROOD wil dat dit mogelijk is, het partijbestuur wil vasthouden aan de uitspraak van de partijraad dat dit niet kan.

2. Factievorming. ROOD wil dat dit mogelijk is, het partijbestuur houdt vast aan de statuten wat maakt dat dit geen optie is.


Beide partijen gaven aan dat als deze twee punten niet opgelost konden worden, verder praten geen zin heeft. Dit is een gezamenlijk standpunt.

De commissie heeft oproepen in de media gezien om nog meer gesprekken te voeren en behandeling van het rapport uit te stellen. De verwachting is dat dit voor de conclusie en aanbevelingen niet uitmaakt en raadt dus aan om nu te behandelen. De commissie is ook zeer kritisch naar iedereen die, vaak ook onbedoeld, heeft bijgedragen aan verwijdering tussen ROOD en het partijbestuur.

De commissie doet ook een aantal aanbevelingen voor het organiseren van jongeren binnen de SP. Zeggenschap en autonomie is belangrijk. Aanbevelingen: Het zou meer moeten kunnen schuren, ruimte voor eigen actie vanuit jongeren en voorzitter van de jongerentak krijgt een volwaardige plek in het partijbestuur.

Over de verzending van het rapport: op 1 mei vonden een aantal zaken plaats waar vragen over ontstonden. Het rapport is op die dag naar de voorzitter van de SP verstuurd en omdat ROOD ook betrokken was, heeft de voorzitter van de commissie de uitkomst ook in vertrouwen met de voorzitter van ROOD gedeeld. ROOD bracht vervolgens de inhoud in de media.

Jannie Visscher namens het partijbestuur
Het bestuur heeft gezien dat de commissie grondig werk heeft verricht. Commissie komt met veel kritische punten. Wat de commissie aanbeveelt, wil het partijbestuur integraal overnemen. Dat is ook het voorstel dat het partijbestuur vandaag aan de partijraad doet.

Nu de partijraad in eerste termijn
Er is consensus bij de afgevaardigden dat dit een moeilijk besluit is om te nemen. Er heerst teleurstelling over de uitkomst. De inbreng van de afgevaardigden laat zich opdelen langs drie hoofdlijnen:

1. Een meerderheid ondersteunt de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en spreekt zich uit voor het voorstel van het partijbestuur om deze integraal over te nemen. Wel worden er vragen gesteld over hoe de aanbevelingen worden opgevolgd. Ook worden er moties ingediend die volgens indieners in de toekomst moeten helpen een dergelijke situatie te voorkomen.

2. Een deel van de afgevaardigden begrijpt waarom de commissie tot deze conclusies en aanbevelingen komt maar heeft wel kritische kanttekeningen. Deze gaan bijv. over de rol die het partijbestuur heeft gespeeld maar ook over de impact die het voorgenomen besluit heeft op de afdelingen.

3. Enkele afdelingen keren zich tegen (sommige) conclusies en aanbevelingen uit het rapport en roepen op het voorstel vanuit het partijbestuur niet te ondersteunen. Vanuit deze afdelingen worden ook moties ingediend waarmee wordt getracht het partijbestuur in een andere richting te bewegen.

 

Vragen vanuit de afgevaardigden:

- Hoe gaat de scheiding tussen ROOD en de SP eruit zien en hoe voorkom je dat het een vechtscheiding gaat worden?

- In het rapport is te lezen dat er fouten zijn gemaakt met het oppikken van signalen en het snelle handelen, hoe denkt het partijbestuur daarover en over het eigen handelen?

- Is er een derde partij nodig om de scheiding tussen SP en ROOD te begeleiden?

- Wat gebeurt er met de leden die nu lid zijn van ROOD en de SP? Blijven die lid van de SP?

- Is er nog ruimte voor een gesprek tussen de besturen van ROOD en de SP om deze uitkomst te vermijden?

 

De volgende moties worden in eerste termijn ingediend:

Motie 1: Afdeling Vlaardingen stelt voor om een commissie in te stellen die voor de partijraad onderzoek gaat doen naar Marxistisch Forum en of deze daadwerkelijk aangesproken kan worden als een zelfstandige politieke partij / beweging.

Motie 2: Afdeling Den Haag verzoekt het partijbestuur met een visie over groepsvorming te komen waarin wordt uitgelegd welke vormen van groepsvorming toelaatbaar worden geacht door het partijbestuur en hoe daar in het vervolg mee om moet worden gegaan.

Motie 3: Afdeling Den Haag verzoekt het partijbestuur te komen met een definitie van het begrip “politieke partij”.

Motie 4: Afdelingen Rotterdam, Utrecht, Zaltbommel, Dordrecht, Schouwen-Duiveland, Assen en Zeist stellen voor per motie te besluiten:
1 Het advies van de onderzoekscommissie om ROOD definitief af te stoten niet over te nemen en met ingang van 1 juli 2021 de eerder verbroken relatie tussen SP en ROOD volledig te herstellen.

2 Het Partijbestuur op te dragen om met ROOD het overleg aan te gaan over hoe voortaan de samenwerking tussen SP en ROOD beter gestalte kan krijgen en conflicten kunnen worden vermeden, met behoud van wederzijds respect en wederzijdse autonomie.

Motie 5: Afdelingen Rotterdam, Utrecht, Zaltbommel, Dordrecht, Schouwen-Duiveland, Assen en Zeist stellen voor per motie te besluiten:
1 Af te zien van het opsporen, isoleren en uitstoten van kritische leden en kritische groepen, en ze daarentegen beter te betrekken bij het partijwerk en het debat over onze taken voor de langere termijn.

2 Derhalve het vrijblijvend slotadvies van de onderzoekscommissie met betrekking tot dit punt niet over te nemen en nergens de indruk te wekken dat actieve en kritische leden en minderheidsgroepen binnen de SP niet welkom zijn, zodat we meer dan ooit iedereen die strijdt voor het socialisme kunnen verwelkomen.

Nine Kooiman namens de commissie in reactie op eerste termijn partijraad
Kooiman maakt duidelijk dat een afscheid van ROOD niet betekent dat er afscheid wordt genomen van ROOD-leden. ROOD is niet aangemerkt als politieke partij en daar zit dus geen probleem. Commissie ziet geen aanleiding tot nog een gesprek, aangezien beide partijen aan hun punten vasthouden. Dubbellidmaatschap moet mogelijk zijn volgens ROOD en daarmee gaan ze tegen een uitspraak van de partijraad in.

Het is goed om de scheiding snel in gang te zetten. Kijk of je een mediator met juridische kennis kan inzetten om ervoor te zorgen dat dit netjes gebeurt. Er is gekeken naar andere constructies om bijv. leden wel dubbellidmaatschap te laten hebben maar dan geen kaderfuncties binnen de SP. Daar is echter geen draagvlak voor. Commissie doet de aanbeveling om de voorzitter van de nieuwe jongerentak onderdeel te laten zijn van het partijbestuur. Het punt van bijv. stemrecht heeft de commissie opengelaten aangezien zij vindt dat dit aan de partijraad is om in te vullen. Geldt ook voor de status van de nieuwe jongerentak.

Jannie Visscher namens het partijbestuur in reactie op eerste termijn partijraad
Visscher geeft nogmaals aan dat de alle aanbevelingen vanuit het rapport wat het partijbestuur betreft integraal worden overgenomen. Het bestuur trekt het zich aan dat het zo mis heeft kunnen gaan. Er zijn fouten gemaakt en dat willen ze aan de hand van aanbevelingen in de toekomst anders doen.

In reactie op afdelingen die pleiten voor uitstel geeft Visscher aan dat dit zou leiden tot een nog langere houdgreep omdat de conclusies daardoor niet anders zullen worden. Daarom deze vergadering de knoop doorhakken. Visscher geeft aan graag te willen investeren in de toekomst van de partij en jongeren door overnemen conclusies en aanbevelingen. Het partijbestuur komt in september terug met een plan voor hoe jongeren een plek krijgen in de partij.

Gaat nu in op de voorstellen vanuit afdelingen:
Voorstel Rotterdam, Utrecht e.a. over ROOD niet loskoppelen van de SP hoeft wat het partijbestuur betreft niet in stemming te worden gebracht. Mensen die dit vinden moet tegen voorstel PB stemmen en dan doe je wat hier staat.

De motie over afzien van speurtocht naar minderheidsstromingen. Hoeft wat het partijbestuur ook niet in stemming te worden gebracht maar Visscher geeft aan dat dit aan de indieners is. Het partijbestuur omarmt de inhoud van de motie en is helemaal niet van plan om op zoek te gaan naar minderheidsstromingen om die als heksenjacht na te jagen. Daarmee is de motie wat het partijbestuur betreft overbodig.

Over de motie van afdeling Vlaardingen zegt Visscher dat de partijraad indertijd de conclusie heeft getrokken dat het Marxistisch Forum geen politieke partij is. Visscher geeft aan dat het er op lijkt dat er een beweging is van activiteiten die vanuit het Communistisch Platform worden ondergebracht in het Marxistisch Forum. Het bestuur kan zich er iets bij voorstellen dat dit wordt onderzocht maar geeft ook aan dat de partij er altijd alert op moet zijn of de spelregels van de partij worden gehandhaafd. De vraag is aan de afdeling Vlaardingen of de motie in stemming moet worden gebracht.

De motie van afdeling Den Haag over groepsvorming vraagt om een visie op dit fenomeen. Welke vormen zijn toelaatbaar en hoe daar mee om te gaan? Bestuur denkt dat het goed is om dat te doen en wil de motie overnemen.

Andere motie van afdeling Den Haag om te komen met een definitie van het begrip politieke partij neemt het bestuur ook over. Kan wel tot gevolg hebben dat de statuten moeten worden aangepast.

Tijs Hardam (Afdeling Rotterdam) maakt een punt van orde
Geeft aan dat de twee voorstellen vanuit de afdeling in stemming worden gebracht en dat het huishoudelijk reglement dit mogelijk maakt. Geeft aan dat het voorstel iets anders doet dan simpelweg een stem tegen het voorstel vanuit het partijbestuur.

Tweede termijn vanuit de afgevaardigden
Afgevaardigden reageren op de eerste termijn vanuit afdelingen, de commissie en het partijbestuur. Enkele punten worden aangedragen die volgens sommige afgevaardigden nog onvoldoende zijn behandeld en er wordt gereageerd op de diverse moties. Alle indieners van moties handhaven deze en daardoor worden ze in stemming gebracht.

Vraag in tweede termijn:

- Waarom is het rapport niet aan de partijraad gestuurd op 1 mei?

Nine Kooiman namens de commissie in tweede termijn
Gaat in op enkele opmerkingen van afgevaardigden in tweede termijn. Deels overlap met eerste termijn. Roept op tot goede communicatie met jongeren Verzending van het rapport is een beslissing van het partijbestuur zelf. Op 1 mei moest de commissie het rapport opleveren en dat is gebeurd. Door zelfstandig de voorzitter van ROOD te benaderen is de commissie het boekje te buiten gegaan. Daardoor ook discussie in media. Vervolgens daarom wel geadviseerd om het rapport eerder te versturen aan de partijraad.

Jannie Visscher namens het bestuur in tweede termijn
Visscher geeft toe dat tussen 1 mei en de partijraad wel een aantal weken is. Het bestuur heeft echter beoordeeld dat het netjes is richting de partijraad om een voorstel bij het rapport te voegen zodat dat in één keer beschikbaar was. Geeft ook aan dat er nu veel tijd is om te bespreken. Als het moment van sturen als vervelend is bevonden dan spijt Visscher dat.

Het partijbestuur steekt de hand in eigen boezem. In de communicatie zijn dingen niet goed gedaan. Visscher wil nu deze bladzijde omslaan en samen verdergaan.

Nu wordt eerst agendapunt 4 besproken alvorens de partijraad over gaat tot stemming over de voorstellen met betrekking tot agendapunt 3

4. Ledenontwikkeling 2020
Visscher geeft aan dat het congres heeft gevraagd om ieder jaar geïnformeerd te worden over de ledenontwikkeling. Vorig jaar mei is een negatieve trend gekeerd. Toen zat de partij een aantal maanden in de lift en dat is de laatste maanden minder geworden door de discussie rond ROOD. De afgelopen maanden zijn er weer veel nieuwe leden bijgekomen maar die cijfers zijn nog niet opgenomen in dit verslag.

Partijraad in eerste termijn
De afgevaardigden van afdelingen Den Haag en Nijmegen vragen waarom het slecht lukt om leden te binden. Ze vragen zich af hoe dat kan en welke acties daar op worden genomen. Ook wordt er gevraagd naar de reden voor de plus in juni.

Jannie Visscher namens het bestuur in reactie op de eerste termijn
De afgevaardigden hebben volgens Visscher terechte opmerkingen. Er is vorig jaar gesproken over de binding van leden en daar is ook iets aan gedaan. Bijv. welkomstbijeenkomsten nieuwe leden. Leden betrokken houden is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Is ook een opdracht vanuit het congres en daarom moeten afdelingen worden versterkt. Pieken in ledenaantallen hebben vrijwel altijd te maken met goede acties of bijvoorbeeld een verstuurde nieuwsbrief.

Nu stemmingen over agendapunt 3

Stemmingen over voorstellen met betrekking tot rapport commissie Kooiman

Onderwerp

Voor

Tegen

Onthouden

Uitslag

Overnemen van de conclusie en aanbevelingen zoals beschreven in het onderzoeksverslag van de commissie ROOD, en het partijbestuur de opdracht te geven hier uitvoering aan te geven

107

17

4

Aangenomen

Opdracht geven aan het partijbestuur om met een plan te komen hoe jongeren te organiseren in de SP en dit plan te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de partijraad; 25 september 2021

118

5

4

Aangenomen

Motie 1: Vlaardingen

43

73

12

Verworpen

Motie 2: Groepsvorming, Den Haag

60

56

11

Aangenomen

Motie 3: Begrip politieke partij, Den Haag

64

58

7

Aangenomen

Motie 4: Rood niet loskoppelen, Rotterdam C.S.

23

101

4

Verworpen

Motie 5: Afzien van speurtocht, Rotterdam C.S.

24

99

7

Verworpen

 

Reactie Jannie Visscher op uitslag stemmingen
Visscher geeft aan dat het genomen besluit zwaar is gevallen. Er is duidelijk gekozen voor de SP en voor de idealen.

 

5. Jaarrekening 2020
Penningmeester Gerrie Elfrink licht de jaarrekening toe
Elfrink geeft aan dat 2020 een heel bijzonder en lastig jaar is geweest. Door corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Toch is de partij er in geslaagd om ook veel wel door te laten gedaan. De Tweede Kamer heeft extra inkomsten georganiseerd voor politieke partijen, dat is extra geld wat niet was voorzien. Het jaar is positief afgesloten en het overschot is opgenomen in het verkiezingsfonds. De account heeft controle uitgevoerd en een goedkeuring gegeven. Er is ook een kascontrole geweest met positieve uitslag. Kascontrolecommissie beveelt aan om digitaal vergaderen als mogelijkheid te houden. Dat neemt het bestuur over.

Eerste termijn vanuit de afgevaardigden
Inhoudelijk wordt gevraagd om een deel van het overschot te reserveren voor lokale ideeën voor merchandise tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verder worden er technische vragen gesteld over het budget voor de Tweede Kamerfractie, trekkingsrechten en de stichting beheer.

Reactie penningmeester Gerrie Elfrink namens het bestuur
Het verkiezingsfonds is ook beschikbaar voor lokale verkiezingen. Antwoord op technische vragen en de toezegging dat er meer informatie over de stichting beheer komt bij de presentatie van de begroting.

Willem de Man voert nu het woord namens de kascontrolecommissie
De controlecommissie heeft het financiële verslag over 2021 gecontroleerd en heeft geen onrechtmatigheden gevonden. Adviseert de partijraad om de Jaarrekening goed te keuren. Doet de aanbeveling om budget vrij te maken om ook in de toekomst digitaal vergaderen mogelijk te maken.

6. Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2021
Partijsecretaris Arnout Hoeksta introduceert dit agendapunt
Er is al vaak bij stilgestaan en dit is het sluitstuk. Een samenvatting van het proces waar de partij al uitgebreid bij heeft stilgestaan. Binnen veel gremia zijn de verkiezingen al besproken. Nu aan de slag met wat we hebben geleerd. De evaluatie bestaat uit twee delen: praktisch en inhoudelijk. Dit staat in de notitie en daarbij zijn aanbevelingen geformuleerd die in stemming worden gebracht.

Afgevaardigden in eerste termijn
Vanuit de afdelingen die reageren worden de aanbevelingen in de evaluatie onderschreven. Naast opmerkingen over een beperkt aantal ingevulde enquêtes en de oproep om beter leden te activeren tijdens de campagne, worden er nog enkele vragen gesteld aan het partijbestuur:

- Missen onderzoek naar buitenparlementaire acties. Hoe is het daarmee?

- Is de campagne geëvalueerd met het betrokken reclamebureau?

Reactie Arnout Hoekstra namens het partijbestuur
De evaluatie is vooral gericht op de zetels omdat het ging om de verkiezing voor de Tweede Kamer maar is natuurlijk wel breder dan dat. Maar de genoemde punten passen wat Hoekstra beter bij de evaluatie van de congresbesluiten. De campagne is ook geëvalueerd met het bureau en samen met hen wordt nu gekeken naar de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

7. Evaluatie congresbesluiten XXIV congres ‘Samen vooruit’
Irma Koopman namens de evaluatiecommissie
Wat de commissie heeft gedaan is het uitvoeringsplan als leidraad genomen. Er zijn stukken van die tekst gepakt en daar zijn de bevindingen op losgelaten. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd en verslagen nagelezen. Was natuurlijk een moeilijk jaar wegens corona maar de commissie heeft geprobeerd om objectief te kijken naar wat er wel en niet is gebeurd.

Reactie afgevaardigden in eerste termijn
De afgevaardigden reageren positief op de gedane evaluatie en willen er mee aan de slag. Er worden door de sprekers enkele punten uitgelicht:

- Eén van de hoofddoelen was het opbouwen van bewegingen. De conclusie is dat dit niet is gelukt. Kan de aanbeveling op dit punt niet steviger?
- Communicatie via social media is positief veranderd. Kunnen hier ook uitingen van afdelingen in worden meegenomen?
- Er zijn weinig jaarplannen aangeleverd door afdelingen en voor wisselwerking met het bestuur is het nodig dat er goede afdelingsverslagen worden opgestuurd vanuit de afdelingen.

Reactie Irma Koopman namens de commissie
Het opbouwen van bewegingen is iets wat van onderop moet gebeuren. Is ook een opdracht aan onszelf, besloten op het congres. Voor verslagen en jaarplannen moet er discipline worden opgebracht. Is wel het minste wat je als afdeling kan doen. Corona is wel een belemmering geweest voor afdelingen maar kleinschalige acties zijn her en der wel gelukt.

Jannie Visscher reageert namens het partijbestuur op de inbreng in eerste termijn
Er warden acht verschillende thema’s voor het opzetten van bewegingen. Die opdracht was misschien wat veel. Er is een focus op wonen, lonen en zorg plus duurzaamheid mag ook niet onbesproken blijven. De volgende partijraad worden die thema’s op de agenda gezet en wordt er besproken hoe daarvoor mensen in actie kunnen komen.

Dan het punt van communicatie. Eerder ook al aan de kaak gesteld. Mooi dat compliment over de social media. Leuk als kleinere afdelingen ook meer worden getoond. Toen corona het moeilijker maakte om elkaar te zien, is er gestart met de wekelijkse livestream. Verbeteren van interne communicatie is al besproken op de partijraad en later dit jaar wordt bekeken hoe het daarmee staat.

Nu Spencer Zegers over de afdelingsverslagen en jaarplannen
Heel vaak is tijdens de vergadering van de PR gezegd dat afdelingen de oren ogen en ledematen van de partij zijn. Daarom is het zo belangrijk dat afdelingen laten weten wat er lokaal aan de hand is. Er komen mooie jaarplannen binnen maar soms ook plannen waar vraagtekens bij te zetten zijn. Maar belangrijkste is dat de jaarplannen en verslagen worden opgestuurd want dan is er iets waar je het met elkaar over kunt hebben. Heel erg blij met al die afdelingen die de moeite hebben genomen om wel een jaarplan te schrijven.

Afgevaardigden in tweede termijn
Een enkele verduidelijking op het punt van bewegingen opbouwen.

Uitslag stemmingen

Onderwerp

Voor

Tegen

Onthouden

Uitslag

Vaststellen verslag d.d. 1 mei 2021

105

1

0

Aangenomen

Bekrachtigen van de benoeming financiële controlecommissie

106

0

0

Aangenomen

Vaststellen Jaarrekening 2020

105

0

1

Aangenomen

Verlenen van décharge aan het partijbestuur

104

1

2

Aangenomen

Het partijbestuur verzoeken uitvoering te geven aan dat wat in de evaluatie Tweede Kamerverkiezingen 2021 onder ‘Wat is hier voor nodig?’ is aangegeven

104

2

2

Aangenomen

Het partijbestuur vragen invulling te geven aan de aanbevelingen evaluatie congresbesluiten XXIV congres

103

1

3

Aangenomen


8. Toelichting op verschillende campagnes
Er wordt een filmpje vertoond waarin resultaten en acties te zien zijn met betrekking tot de thema’s wonen, lonen en zorg. Voorbeelden in de film zijn het bevriezen van de huren in de sociale sector, acties bij supermarkten voor verhoging van het loon, de petitie om de zorghelden beter te belonen en het succesvolle voorstel om komend jaar het eigen risico te bevriezen.

9. Lilian Marijnissen in gesprek met Jimmy Dijk
Jimmy Dijk bespreekt enkele verschillende onderwerpen met Lilian Marijnissen. Gestart wordt met een situatie in Roermond waar bewoners al 11 jaar last hebben van ratten. Marijnissen was er naartoe gegaan om samen een oplossing te zoeken voor het probleem. Ze wilden de wethouder spreken met het stadhuis bleef gesloten. Komende week wordt er gebeld met de wethouder en komt er alsnog een afspraak om dit probleem op te lossen.

Er wordt ook gesproken over het feit dat er nog geen nieuw kabinet is. Dat is volgens Marijnissen heel triest. Rutte en Kaag gaan nu pas na 5 maanden na de verkiezingen iets schrijven. Is alleen in het voordeel van Rutte. Hij had een motie van wantrouwen van de hele oppositie. Het is in zijn belang om het zo lang te laten duren, niet in het belang van bijv. mensen die minimumloon verdienen. De zorg loopt leeg. Mensen gaan weg en dus komt er nog meer werkdruk. Er is zat te doen maar je ziet hier het politieke spel en die tijd is in het voordeel van Rutte.

De SP heeft politiek heel duidelijk stelling genomen. Gezegd na weer een leugen dat we niet Rutte IV mogelijk gaan maken. Marijnissen roept op om niet stil te gaan zitten terwijl VVD en D66 aan de slag gaan. Kabinet of niet, de huur moet op tafel. De energierekening gaat omhoog. Het gewone leven van mensen staat niet stil omdat er geen kabinet is in Den Haag.

Dan verder over het toeslagenschandaal waarbij mensen nog steeds niet zijn gecompenseerd. Marijnissen geeft aan dat dit komt omdat de analyse en oplossing van Rutte heel mager is. SP wil een eendagsoplossing waarbij iedereen wordt uitgenodigd, alle mappen meeneemt en aan het einde van de dag weet waar ze aan toe zijn. Dit wordt geblokkeerd.

Ondertussen worden bedrijven voor miljarden ondersteunt maar merken gewone mensen daar weinig van. Volgens Marijnissen komt dat doordat de verliezen met belastinggeld worden opgevangen maar de winsten vervolgens niet terugvloeien. Bij een herstelpakket wil de SP daarom niet pleisters plakken maar fundamentele verandering in de economie.

Marijnissen heeft veel zin in de gemeenteraadsverkiezingen want die passen ons als een jas. Dit is volgens Marijnissen het moment om zij aan zij met mensen de problemen aan te pakken.