nieuws

Verslag partijraad 27 maart 2021

Verslag partijraad 27-3-2021

Besluiten:

  • Verslag partijraad 21 november 2020 is vastgesteld
  • Verslag partijraad 4 december 2020 is vastgesteld
  • Vaststelling verkiezingsprogramma TK2021 is bekrachtigd
  • Vaststelling kandidatenlijst TK2021 is bekrachtigd
  • Opdracht aan programmacommissie actualisatie ‘Heel de Mens’ is vastgesteld
  • Programmacommissie actualisatie ‘Heel de Mens’ is benoemd
  • Instemming met organiseren extra partijraad op 1 mei 2021
  • Advies beroepscommissie is overgenomen

11.00 uur – Voorzitter Jannie Visscher opent de vergadering

Opening en mededelingen
JV opent met een korte terugblik op de verkiezingen. De uitslag is een teleurstelling. De partij gaat grondig analyseren. Sinds de verkiezingsdag zijn er meer dan 500 nieuwe leden waarvan 20 direct na de exitpoll. Deze mensen moeten we hartelijk verwelkomen en hun talenten moeten we benutten en inzetten.

JV stelt een kleine wijziging voor m.b.t. de agenda. Eerst secretatis Arnout Hoekstra met enkele mededelingen en een toelichting op hamerstukken, daarna spreker Josse de Voogd, Lilian Marijnissen en Maarten Hijink over de campagne en verkiezingen.

Jannie Visscher geeft nu het woord aan secretaris Arnout Hoekstra
AH geeft een toelichting op de stemprocedure. Aan het einde van de PR over alle te nemen besluiten stemmen. Geeft aan dat leden van de PR spreek- en stemrecht hebben, gasten niet.

Vaststellen verslagen
AH: Er zijn een aantal hamerstukken zoals de verslagen van 21 november en 4 december. Vanuit afdeling De Bilt kwam een vraag n.a.v. het verslag van 21 november: er zou een volgende vergadering gesproken worden over het Nationaal Zorgfonds. In reactie op die vraag doet AH de toezegging dat de PR het over het Nationaal Zorgfonds gaat hebben zodra het over de campagnes gaat en om het daarbij te betrekken. Verder geen opmerkingen vanuit de afdelingen over de verslagen.

Bekrachtigen besluiten Congres XXV 12 december 2020
Formeel moeten het programma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer ook door de partijraad worden bekrachtigd. In de statuten staat dat de PR deze besluiten van het congres bindend overneemt. Deze worden aan het einde van de middag ook in stemming gebracht.

Mededelingen
Eén mededeling vanuit AH over de regioconferenties: In april weer conferenties. Een aantal afdelingen gaf aan in de knel te komen met de aanmeldtermijn voor de afgevaardigden. Termijn wordt opgerekt naar de zondag voor de regioconferenties dus afhankelijk van wanneer die gepland zijn aanmelding voor 11 april of voor 18 april.

Spreker en terugblik op de Tweede Kamerverkiezingen 2021
Josse de Voogd is onderzoeker naar de geografie van verkiezingen. Hij gaat in op de verkiezingsuitslag en geeft duiding aan de hand van cijfers. Was al met al een rechtse uitslag. Zorgwekkend is dat veel kiezers zijn afgehaakt. Geeft aan dat de SP het moet hebben van een campagne die gaat om economische thema’s en het minder goed doet als het over sociaal culturele thema’s gaat. Extra aandacht voor jongeren die ook verschillende belangen hebben.

Nu Lilian Marijnissen met een terugblik op de campagne en verkiezingen
LM dankt de PR voor de campagne. Ondanks corona was de campagne toch mooi. De uitslag was niet wat we hadden gehoopt en misschien ook niet wat we hadden verwacht. We gaan met elkaar in gesprek om te bekijken naar wat we er van kunnen en moeten leren. Roept de afdelingen op om hier goed de tijd voor te nemen en dat serieus te doen. LM hoopt dat het lukt om de dynamiek en nieuwe leden vast weten te houden. Volgende verkiezingen staan alweer voor de deur en er is een strijd te voeren.

Nu Maarten Hijink over de campagne
Was een campagne met de rem er op. Mensen zijn betrokken maar niet aanwezig. Dit is een probleem en zeker voor een partij als de SP. Daar waar actueel iets speelt vliegen we er meteen op af. Dat houden we vast, bijvoorbeeld met actuele flyers.

Vragen en opmerkingen vanuit de PR
De leden van de partijraad reageren op de drie sprekers en stellen vragen. Deze richten zich voornamelijk op de strategie in de campagne, het “grote overkoepelende SP-verhaal”, het wel of niet meeregeren en hoe de partij beter jongeren kan betrekken.

Enkele opmerkingen:

“Wij moeten de komende jaren de strijd tegen de rechtse rotzakken gaan leiden met een campagne die onze thema’s verbindt en die perspectief geeft op verandering en die ook jongeren laat zien dat er een partij is die over echte alternatieven durft te dromen.”
“Regeringsdeelname is wat ons betreft bespreekbaar maar dan wel met een linkse partner. Coalitiedeelname is geen doel op zich maar oppositiedeelname moet ook geen doel op zichzelf zijn.”

“We doen het zeer slecht onder jongeren. Ons verhaal, de thema’s die we aansnijden en de manier waarop we ons uiten lijken bij hen niet aan te slaan ... We moeten weer de frisse ideeënpartij worden die we 15 jaar geleden ook waren.”

“Regeren doe je uit macht en niet uit onmacht. Geen plek voor de SP is in een kneiterrechts kabinet. Fusie is ook geen optie.”

“Het positieve verhaal dat Lilian heeft uitgedragen tijdens de campagne spreekt ons heel erg aan. We moeten juist laten zien dat we bereid zijn om verantwoordelijkheid te willen nemen. Houd die toon vooral vast.”

Josse de Voogd nu in reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de PR
Keuze wel of niet regeren is een lastige. Gaat om een goed eigen verhaal. Valt op dat bijv. GL-kiezers zijn weggelopen naar andere partijen. SP-kiezers haken compleet af. Dat is zorgelijk en daar is potentieel. Het debat in de campagne ging vooral over de sociaalculturele as, niet de economische. Daardoor zijn SP-thema’s minder aan bod gekomen.

Lilian Marijnissen nu in reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de PR
Goed dat we kritisch op onszelf zijn. Veel partijen hadden geen belang dat de campagne over onze thema’s zoals toeslagenaffaire zou gaan. Is een politieke strijd waar we nog lang niet klaar mee zijn. Wij moeten de stem zijn voor de mensen die de politiek hebben opgegeven. Wij zijn niet alleen maar een protestpartij maar ook geen onderdeel van de gevestigde orde. Over wel/niet regeren: Altijd de analyse maken wat de situatie is en op basis daarvan de strategie kiezen. Rechts kabinet aan een meerderheid helpen gaat niet gebeuren. Ook niet de eeuwige oppositiepartij blijven.

Arnout Hoekstra in reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de PR
Blij dat de spoedflyers op prijs worden gesteld. Even afwachten wat er de komende dagen m.b.t. de verkenning gaat gebeuren maar zeker goed om er mee bezig te zijn.
Als het even te veel flyers worden voor je afdeling dan mailen naar secretariaat@sp.nl zodat er niet onnodig flyers worden verdeeld. Ook blijven kijken naar de vrijdagstream.

Jannie Visscher in reactie op de opmerkingen en vragen vanuit de PR
Komende tijd aan de slag. Vanuit de afdelingen mensen opzoeken. Worden nu met open armen ontvangen en dan hoor je redenen voor hoe mensen stemmen. Ideologie van de SP staat als een huis. Met grondige analyse de strategie bepalen en kijken wat ons te doen valt.

Pauze en proefstemming

Actualisatie Heel de Mens
JV: Opdracht van het congres in december 2019 om het beginselprogramma te actualiseren. November 2020 zijn Tiny Kox, Ronald van Raak en Jannie Visscher ingesteld als commissie om een voorstel te doen hoe dit het beste aan te pakken. Dit voorstel ligt nu ter besluitvorming in de PR.

Nu Ronald van Raak over het voorstel
Bij vaststellen Heel de Mens is gezegd: geen blauwdruk voor de toekomst maar een meetlat voor het heden. Ontwikkeling is van onderop gegaan vanuit de leden. Bij de actualisatie gaat dat ook weer van onderop gebeuren. Proces in twee fasen: eerst ophalen en dat met elkaar bediscussiëren op de conferentie in december. Volgend jaar schrijven, actualiseren en vaststellen.

Nu Jannie Visscher over de samenstelling van de commissie
De mensen die we hebben gezocht om deze commissie vorm te geven hebben we meegeven dat ze nieuwsgierig moeten zijn. Het zijn mensen die echt willen weten hoe onze leden erover denken. Einde van de vergadering stemmen over voorstel.

Beoogde leden van de commissie zijn:
Ronald van Raak (voorzitter), Han Dirks (afdeling Leiden), Fenna Feenstra (afdeling Groningen), Lilian Marijnissen (afdeling Oss), Anne-Marie Mineur (afdeling De Bilt), Nils Muller (afdeling Zutphen), Jannie Visscher (afdeling Eindhoven), Jakob Wedemeijer (afdeling Amsterdam).

Opmerkingen en vragen vanuit de PR
Voorstel wordt positief ontvangen. Nog een enkele vraag over positie leden/niet leden in het proces. Oproep om het primaat van de discussies neer te leggen bij de afdelingen. Ook een oproep tot betrekken van jongeren.

Ronald van Raak in reactie op opmerkingen en vragen vanuit de PR
Het wordt spannend. Hier gaan we met z’n allen ons verhaal voor de toekomst vertellen. Waartoe zijn wij op aarde? Verleden heeft laten zien dat van onderaf beginnen zo goed werkt. Dan vervolgens op niveau van afdelingen, regio’s etc. Met mensen van buiten bedoelen we allerlei soorten mensen. Gewoon langs de deur en ook deskundigen van buiten de partij.

Jannie Visscher in reactie op opmerkingen en vragen vanuit de PR
Zegt toe dat de commissie intensief gaat spreken met jongeren in de partij.

Extra partijraad op 1 mei
AH: Extra partijraad voor agendapunten waar we nog niet aan toe zijn gekomen zoals de procedure voor het kiezen van een nieuw partijbestuur. Plannen van een extra PR hoeft formeel niet in stemming worden gebracht maar wel goed om te doen.

Advies in diverse beroepszaken
AH: Er is door zes leden beroep ingesteld tegen de beëindiging van hun lidmaatschap. De afwikkeling van dat beroep is door de PR in handen gesteld van de beroepscommissie. Deze bestaat uit leden van de PR. De beroepscommissie heeft iedereen gehoord en is tot een advies gekomen. Voorstel is om dat voorstel van de commissie over te nemen. Wordt in stemming gebracht.

Nu geen bespreking want de PR heeft dit juist in handen gelegd van de commissie. Daarom via stemming uitspreken of je het er mee eens bent.

Stemmingen
Bij de stemming over het overnemen van het advies van de beroepscommissie maakt Jos Swartjes van afdeling Beuningen een punt van orde: Er ligt een opdracht om onderzoek te doen naar hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en daarom een verzoek om uitstel van de stemming op dit punt.

In reactie op dit punt van orde geeft Arnout Hoekstra aan dat dit specifieke punt niet raakt met de onderzoeksopdracht van de commissie en de PR daarom over kan gaan tot een stemming.

Resultaat stemmingen

OnderwerpVoorTegenOnthoudenUitslag
Vaststellen verslag 21 november 202010914Aangenomen
Vaststellen verslag 4 december 202011117Aangenomen
Bekrachtiging vaststelling verkiezingsprogramma TK2111117Aangenomen
Bekrachtiging vaststelling kandidatenlijst TK2111235Aangenomen
Vaststellen opdracht aan programmacommissie actualisatie ‘Heel de Mens’11811Aangenomen
Benoemen programmacommissie actualisatie ‘Heel de Mens’107114Aangenomen
Instemmen met organiseren extra PR op 1 mei 2021102129Aangenomen
Overnemen advies beroepscommissie882311Aangenomen

Presentatie: Beweging tegen kernwapens/voor kernontwapening
Guido van Leemput geeft een presentatie. In 2019 afgesproken dat de partij op diverse terreinen een beweging gaat opbouwen m.b.t. veiligheid en vrede. Heeft geleid tot eerste initiatief ‘Ban die bom!’. Van Leemput gaat in op geschiedenis, belang en urgentie van de beweging, plannen en doelstellingen. Als de leden van de PR vragen hebben kunnen zij die sturen naar internationaal@sp.nl.

Afscheid vertrekkende Kamerleden
De PR neemt afscheid van de Kamerleden die vertrekken. Aan de hand van persoonlijke videoberichten en enkele woorden van voorzitter Jannie Visscher worden Sadet Karabulut, Henk van Gerven, Ronald van Raak, Frank Futselaar en Cem Lacin bedankt voor hun werk.

Jannie Visscher sluit de vergadering om 15.50