nieuws

Verslag partijraad 21 november 2020

Verslag partijraad 21 november 2020

11.00 uur Voorzitter Jannie Visscher opent de partijraad

JV heet leden, afgevaardigden en gasten welkom. Geeft aan dat er belangrijke zaken op de agenda staan. Onder andere opdrachten vanuit congres van afgelopen december, volgende verkiezingen en campagne, toelichting scholingsteam en toegevoegd punt over informeren partijraad.

JV introduceert gastspreker Dirk de Wachter, psychiater uit Leuven, die zijn kijk op de wereld en westerse maatschappij geeft.

Dirk de Wachter aan het woord

DdW constateert dat de westerse samenleving last heeft van zelfgenoegzaamheid. Geeft een analyse van de samenleving waarbij tweedeling is en de sterke focus op afrekenen individu voor eigen geluk en ongeluk. Onrecht is onzichtbaar voor wie niet goed kijkt, wordt weggestopt, en alles moet groter, mooier en sneller.

Voor wie niet mee kan komen is psychiatrie maar die wordt uitgehold waardoor mensen verdrinken. Stevenen hierdoor af op duale maatschappij. Enige oplossing is rechtvaardige verdeling zonder grote verschillen zodat iedereen mee kan komen.

Aanwezigen stellen nu vragen aan DdW en krijgen antwoorden in lijn met zijn analyse.

Secretaris Arnout Hoekstra aan het woord over aanloop naar congres

AH vertelt dat afgelopen week de laatste ledenvergaderingen zijn geweest in de afdelingen. Tot maandag de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Ook deadline voor afgevaardigden.

Congres is 12 december digitaal. Zoveel als mogelijk zoals een normaal congres. 1 spreker per afdeling op het congres, tenzij een afdeling meer dan 1000 leden heeft. Stemmen gaat via een app. Daar is een oplossing voor via een extern bedrijf waar vandaag mee geoefend wordt.

Voor het congres is een stemcommissie nodig. Deze gaat meekijken met het externe bedrijf om te beoordelen of stemmingen goed gaan. Voorstel is dat Baukje Breur (afdeling Veenendaal), Jasiu van Haarlem (afdeling Hilversum) en Dion le Maître (afdeling Alphen aan den Rijn) dit gaan doen. Hier wordt aan het einde van de PR over gestemd.

Nu Arnout Hoekstra over stemmen per app en verslag vorige partijraad

Als er hulp nodig is met stemmen dan mailen naar webteam@sp.nl of bellen naar telefoonnummer op het scherm.
Nu een teststemming. Straks ook stemmen over het verslag maar dat gebeurt net als andere stemmingen aan het einde van de vergadering.

Inhoudelijke vraag over het concept verslag van de vorige partijraad, gesteld door Daan Brandenbarg (afdeling Groningen): vorige keer gesproken over wel of niet doorrekenen van het programma door het CPB. Toen is een voorstel om het niet te doen weggestemd door de PR. Zou later nogmaals aan de orde komen. Waarom nu niet op de agenda? Wil dat punt nu toevoegen aan de agenda. (Wordt ondersteund door Cynthia Smeets, afdeling Heerlen en Tijs Hardam, afdeling Rotterdam)

AH geeft aan dat hier later vandaag op wordt teruggekomen door JV.

Anneke Popa (afdeling Dronthen) vraagt nu wanneer boekwerk met moties en voorstellen voor het congres beschikbaar komen.

AH: Deze data staan op SP-net en komen deze week nog per mail. Alle afgevaardigden krijgen ook fysiek boekwerk.

Oefenstemming

Stemming per app wordt getest en werkt naar behoren.

Scholingsteam geeft nu een presentatie

Lieke van Rossum praat namens het scholingsteam de PR bij over hoe we als partij leren over ideologie en hoe we die in de praktijk brengen. Hiervoor is het scholingsteam beschikbaar maar ook lokale scholers.

LvR geeft aan dat scholing niet alleen voor nieuwe leden is. Er is ook altijd mogelijkheid voor lokale scholing. Presenteert nu de leerlijn binnen de SP.

Nils Müller gaat nu verder en vertelt over verschillende scholingen.
Aanvraag voor scholingen kunnen via SP-Net. Scholingsteam roept afdelingen op om dat te doen. Leden kunnen zichzelf voor basis aanmelden, voorzitters vragen scholingen binnen de afdeling aan.

JV geeft aan dat afdelingen dit moeten oppakken en dat er na de pauze een reactie komt op de opmerking van Daan Brandenbarg.

Nu Jimmy Dijk namens het campagneteam

JD vertelt over campagne richting TK-verkiezingen. Er is al veel over gesproken en veel gedaan. Afspraak is dat er deze week lokale campagneplannen worden gemaild. Roept op dat afdelingen extra bellers en digitale campagnevoerders melden.

Vertelt over mogelijkheden campagnevoeren tijdens corona. Wijst op voorbeelden in andere afdelingen zoals Leeuwarden, Zwolle/Emmen en Gouda. Successen tijdens corona zijn mogelijk.

Inmiddels zijn er belklassen geweest en bellers opgeleid.
Er komen nieuwe jassen. Oude kunnen worden omgeruild tussen 4-18 december. Roept op om alvast te inventariseren.

Jannie Visscher over herindelingsverkiezingen

JV vertelt dat er afgelopen week verkiezingen zijn geweest. In Vught en Boxtel meegedaan. Minder stemmen maar goede campagne.

Kijken nu naar campagnefilmpje van afdeling Vught.

Nu Spencer Zeegers over notitie Deelname gemeenteraadsverkiezingen 2022

SZ geeft aan dat er criteria zijn opgesteld om te beoordelen of het verstandig is voor afdelingen om aan de raadsverkiezingen mee te doen. Is iets wat afdelingen zelf goed moeten beoordelen. Komende twee maanden inventariseren en dan jaarplan maken in de afdeling.

Vanuit de aanwezigen komen vragen en opmerkingen over:

  • Wat is de waarde van de criteria?
  • Wanneer wel en niet meedoen?
  • Balans tussen formaliteit en inhoud
  • Wat wil je bereiken door mee te doen aan de verkiezingen?
  • Hoeveel mensen moeten er op de lijst staan?
SZ in reactie: Criteria zijn kapstok. Het is altijd maatwerk. Vanuit de praktijk blijkt dat een lange kieslijst noodzakelijk is. Er is een verschil tussen formele eisen in de statuten en de criteria in de notitie. Deelname aan verkiezingen is volgens SZ niet vrijblijvend: niet te makkelijk zeggen dat je niet meedoet.

Er komt een routekaart. We weten dat er afdelingen zijn die wat hulp nodig hebben en daarom kan de commissie langskomen. Over waarom wel/niet meedoen aan verkiezingen/coalitie komt een toevoeging in de bijgaande brief/presentatie aan afdelingen.

Penningmeester Gerrie Elfrink over de begroting 2021

GE: 2021 staat in het teken van TK-verkiezingen. Er is genoeg gespaard voor de campagne. Vragen vanuit aanwezigen:

  • In de begroting staat niet dat de afdelingskrant gratis beschikbaar blijft, hoe zit dat?
  • Technische vragen over wet financiering politieke partijen
  • Waarom geen kascontrole ROOD?
GE: Afdelingskranten blijven gratis beschikbaar. De SP voldoet aan de wettelijke eisen. Kascontrole ROOD komt aan de orde na de komende ALV.

Pauze

Jannie Visscher na de pauze

Over vraag Daan Brandenbarg: Onderwerp wel of niet CPB-doorberekening kan altijd weer op de agenda komen maar er is nu geen aanleiding toe. Op dit moment zijn er nog gesprekken met het CPB.

Renske Leijten over toeslagenaffaire

Compensatieregeling voor gedupeerden toeslagenaffaire loopt in de soep. Daarom helaas nodig om ze te helpen. Roept afdelingen op om hier mee aan de slag te gaan.
RL vraagt afdelingen op om aandacht aan kerstactie te geven (sp.nl/kerst). Oproepen dat mensen geld doneren of meld gedupeerden aan.

Stel ook vragen in de raad. Meer info hierover staat op SP-Net.

Jannie Visscher nu verder over uitvoering congresbesluiten

Eerst op alle punten een toelichting, daarna vragen.
Internationaal secretariaat (Arnout Hoekstra)
AH: Er is een stichting opgericht. Er is budget. Gaat om een opstartjaar. Plan maken, prioriteiten stellen en bepalen hoe we dat mogelijk gaan maken.

Planning congres (Jannie Visscher)
JV: Voor dit congres van volgend jaar december wordt het beginselprogramma geactualiseerd. Grondbeginselen staan nog maar gaan er mee aan de slag in de tijd van nu Voor nu bespreken we de praktische aanpak.
Tiny Kox, Ronald van Raak en Jannie Visscher maken plan dat volgende PR op de agenda staat.

Mogelijkheid voor leden die niet aanwezig zijn om toch te stemmen (Thijs Coppus) TC: Basisprincipe is dat een lid aanwezig moet zijn bij een bijeenkomst om te kunnen stemmen. Stemmingen kunnen namelijk ook geheim zijn. Afdelingen doen er alles aan om dat mogelijk te maken. Als uitzondering is er de mogelijkheid om online te stemmen. Dat gaat dan via de algemeen secretaris.

Kalender vanuit DB voor interne samenwerking (Bert Peterse)
Dankt de PR voor het vertrouwen. Aan de hand van de punten na de partijraad van voor de zomer is onderzoek gedaan. Met 40-tal partijgenoten gesproken over hoe zij interne samenwerking zien en welke verbeterpunten er mogelijk zijn. In de notitie staat wat het PB er mee wil doen. Samen aan de gang met voorliggend pakket.

Vooroplopen in de strijd tegen racisme (Jasper van Dijk)
JvD wijst op de lange geschiedenis die de SP heeft op dit onderwerp. Maakt analyse van politieke situatie. Gaat recente acties bij langs zoals die rond uitzendbureau’s en het werk van Renske Leijten mbt de toeslagenaffaire en nog enkele andere parlementaire voorstellen.
Dringt op dit onderwerp aan op concrete acties vanuit de SP. Aan de slag!

Reacties vanuit de aanwezigen

Algemeen
Frans de Ruiter (Afdeling de Bilt) vraagt zich af hoe het zit met het congresbesluit over het Nationaal Zorgfonds omdat hij er niks over terug hoort. JV geeft aan dat dit op de agenda staat voor de volgende partijraad. Geldt ook voor andere congresbesluiten. Volgende PR stand van zaken, ingaan op uitvoering.

Internationaal secretariaat
Conserveer wat er nu al is opgebouwd. Niet verzanden in clubjes en werkgroepen.

Voorstel Tiny Kox: Schriftelijke steunbetuiging vanuit partijraad voor Selahattin Demirtas van de Koerdische HDP-partij die in de gevangenis zit.

Planning congres
Vragen over eerder publiceren van congresstukken voor meer tijd om voor te bereiden. Vraag of de voorbereidingscommissie moet worden uitgebreid.

Mogelijkheid voor leden die niet aanwezig zijn om toch te stemmen Positief ontvangen.

Kalender vanuit DB voor interne samenwerking
Roepen op om er vooral geen aparte overlegstructuur bij te maken. Naar buiten altijd als eenheid.
Daarnaast enkele technische vragen.

Vooroplopen in de strijd tegen racisme
Afgevaardigden roepen op tot meer aansluiting bij beweging als Black Lives Matter, aandacht voor institutioneel racisme en vragen hoe je racisme op de agenda van de gemeente krijgt.

Reacties op vragen/opmerkingen afgevaardigden

Internationaal secretariaat (Arnout Hoekstra)
Eens dat bestaande kennis wordt geconserveerd. Waken voor subjectiviteit. Oproep van Tiny Kox wordt opgepakt. Gaat samen met Sadet Karabulut een brief opstellen.

Kalender vanuit DB voor interne samenwerking (Bart Peterse)
Suggesties worden overgenomen. Geeft reacties op technische vragen.

Planning congres (Jannie Visscher)
Komen volgende partijraad terug op de planning. Gaan zo goed mogelijk leden en afdelingen in positie brengen om zo goed mogelijk voor te bereiden.

Vooroplopen in de strijd tegen racisme (Jasper van Dijk)
JvD: Ga voor institutioneel racisme op zoek naar echte voorbeelden en kaart het zo aan.
Buitenparlementair altijd kijken naar wat doeltreffend is. Lokale discriminatie-agenda is goed idee.

JV stelt vast dat we, gelet op de bespreking van de afhandeling van congresbesluiten door de PR, hiermee verder kunnen.

Door met agendapunt over opzeggen lidmaatschap zestal leden (aangedragen door afdeling Hilversum)

JV: Dit punt heeft geleid tot veel vragen bij veel afdelingen en daarom goed om er nu over te spreken.

Eerst de indiener van het agendapunt Jasiu van Haarlem (afdeling Hilversum), dan Arnout Hoekstra vanuit het partijbestuur en daarna afgevaardigden.

Jasiu van Haarlem: N.a.v. nieuws over het opzeggen van lidmaatschap gerommel binnen de afdeling.
Daarover een spoedvergadering georganiseerd en na verdere info partijbestuur nogmaals overlegd. Heeft ertoe geleid dat de afdeling van menig is dat:

  • De wijze waarop er door het partijbestuur in de nationale media is gecommuniceerd, niet netjes is gegaan.
  • Er eerst in de partijraad over de kwestie gesproken had moeten worden alvorens naar buiten te communiceren.
JvH vraagt het partijbestuur de processtappen nader toe te lichten en te motiveren. Vraagt hoe het partijbestuur tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van dubbel lidmaatschap. Op welke grond is het Marxistisch Forum en Communistisch Platform als politieke partij benoemd? Vraagt zich n.a.v. een mail vanuit het partijbestuur af wat de rol van het Marxisme binnen de partij is. Spreekt uit dat de afdeling ervaart dat er binnen de partij voldoende ruimte is voor kritiek. Discussies die online en in mail zijn gevoerd, worden daarom afgekeurd.

Arnout Hoekstra in reactie: Fijn dat dit op de agenda is gezet zodat partijraad een uitspraak kan doen. Partijbestuur vraagt partijraad stellig afstand te nemen van de activiteiten van het Communistisch Platform.

AH gaat in op processtappen. Is gewezen op toegenomen activiteiten CP en MF. Organiseren activiteiten buiten de SP om, hebben een eigen bestuur en eigen programma. Op basis hiervan de conclusie tot het gaat om een politieke partij. Bewijzen hiervoor zijn aangeleverd bij de bezwaarcommissie.

Nu over Marxisme en de SP: blijft altijd een bron van inspiratie maar we zijn geen communistische partij en oproepen tot geweld zoals CP doet deugt absoluut niet.

We hebben statuten en partijbestuur handelt daar naar en handhaaft ook. Er zijn forums binnen de partij waar discussie kan plaatsvinden: de afdelingen. Zo zijn we georganiseerd.

Reacties vanuit afgevaardigden op dit onderwerp

Tijs Hardam dient namens de afdeling Rotterdam e.a. een motie in die oproept tot het delen van de methode om bewijs te vergaren en het bewijs zelf met de partijraad. Willen met de motie ook de kwestie voorleggen aan het congres.

Verdere reacties: Afkeuring uitspreken over schade die de partij is aangedaan door de manier van (online) communiceren door CP/MF. Opstelling dat de PR niet op de stoel van de beroepscommissie moet gaan zitten. Binnen enkele afdelingen verhitte discussies over dit onderwerp. Het raakt sommige afdelingen hard.

Ook vragen over waarom het partijbestuur niet in gesprek is gegaan terwijl namen bekend waren.
Zorgen over toestand en toekomst ROOD uitgesproken.

Reactie vanuit het partijbestuur op de vragen en opmerkingen

JV: ROOD is ons dierbaar. Na de ALV een nieuwe situatie en dan verder kijken naar de verhouding SP/ROOD.

AH: Het is nu aan de beroepscommissie daarom wordt de motie ontraden. Advies van de commissie komt terug in de partijraad. Hoe leden zijn geïdentificeerd wordt gedeeld met de beroepscommissie. Gesprek met betreffende leden niet mogelijk door gebruik pseudoniemen.

Nu stemmingen

Voorstel Voor Tegen Onthouding Uitslag
Verslag partijraad 19 september 121 2 6 Aangenomen
Deelname gemeenteraadsverkiezingen 2022 113 5 10 Aangenomen
Begroting 2021 123 0 6 Aangenomen
Internationaal secretariaat: Jaarplan 2021 121 2 5 Aangenomen
Planning congres XXVI 119 4 5 Aangenomen
Benoemen stemcommissie congres XXVI 126 1 3 Aangenomen
Voorstel informeren partijraad (Rotterdam e.a.) 15 101 14 Verworpen

Nu Sandra Beckerman over goedkope en duurzame energie voor iedereen

We kijken eerst naar video over energiearmoede en de activiteiten van SP Den Haag.

SB: Huidig klimaatbeleid faalt. Halen de duurzaamheidsdoelen niet en het is onrechtvaardig. Moeten zichtbaarder zijn op dit onderwerp. Roept afdelingen op om mee te doen op dit thema.

Nu Lilian Marijnissen ter afsluiting

LM: Veel zin in de campagne. Gaan op congres het mooiste programma ooit vaststellen. Corona verdiept ongelijkheid. Samen met mensen dat bevechten.
Moeten mensen blijven opzoeken, dat is onze kracht. Laten zien dat wij anders zijn door hoe wij de dingen doen. Met veel zelfvertrouwen de verkiezingen in. De kansen zijn er!