nieuws

Verslag Partijraad 23 november 2019

Besluiten

  • De partijraad gaat akkoord met de gepresenteerde begroting 2020.
  • De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.


Opening
Algemeen secretaris Lieke Smits opent de Partijraad. Zij voegt een agendapunt toe aan het einde van de partijraad: afscheid DB’ers Pim Siegers en Ron Meyer.

Gesprek met auteurs De Supersamenwerker
Voorzitter Ron Meyer kondigt aan dat het volgende gesprek ge-livestreamed wordt. Een gesprek namelijk met huisarts Dirk van Duppen en biochemicus Johan Hoebeke, auteurs van het boek De supersamenwerker. Zij vertellen over hun bevindingen dat de mens een zeer sociaal wezen is. En niet, zoals het sociaal-darwinisme beweert, dat mensen of rassen in competitie met elkaar staan en dat de natuur ‘de beste’, meest zelfzuchtige laat winnen. Dat is ook niet wat Darwin dacht. Er is overweldigend bewijs dat het succes van het menselijk ras te danken is aan de aangeboren empathie en solidariteit. Het mensbeeld van egoïstische mensen in onderlinge competitie is in het belang van de elite, die dit idee ook versterkt. Daartegenover het pleidooi van de twee Belgen voor een economisch systeem dat recht doet aan de aard van de mens. En dat is niet het kapitalisme. 

Uit Breda komt het verzoek of de volgende Partijraad níét op 23 februari – carnavalszaterdag – kan plaatsvinden. Meyer stelt voor dat het volgende partijbestuur zich daarover buigt.

De begroting 2020
Penningmeester Thijs Coppus legt uit dat 2020 het voorbereidingsjaar voor de Tweede Kamerverkiezingen is. 2020 zal ook in het teken staan van een wat soberder begroting. De begroting laat verder ruimte voor het nieuwe partijbestuur nog keuzes te maken. Naar aanleiding van een voorstel van D66 komt er meer geld naar politieke partijen; dat is nog niet meegenomen in de begroting. Als de uitwerking van dat voorstel duidelijk wordt, zal er een begrotingswijziging komen. De begroting is exclusief het vermogen van de afdelingen. In 2020 zal dat vermogen wel worden meegenomen in de jaarrekening van de vereniging.

Onder aan de streep houden we iets over, maar moeten waakzaam zijn. Komend jaar ongeveer 3 ton minder inkomsten te verwachten, vooral door minder afdracht. Er wordt een dotatie in het verkiezingsfonds gedaan van 130.000 euro, dan komt het totaal op 2,3 miljoen. We zullen op een aantal punten minder geld gaan uitgeven; de afdelingen, ROOD en activiteiten. Deze cijfers zijn gebaseerd op eerdere jaarrekeningen van ROOD en andere cijfers. Onze uitgaven blijven daarmee in lijn – dus houden we niet meer zoals voorheen geld over als we ook zo begroten. Er zit heel veel geld lokaal – met grote onderlinge verschillen.

We verwachten komend jaar 8,2 miljoen aan inkomsten. De helft komt uit afdrachten en contributie. De andere helft is subsidies.

We zijn financieel gezond, maar moeten blijven opletten. 

Na twee vragenrondes en antwoorden van Coppus gaat de partijraad akkoord met de begroting voor 2020.

Tweede Kamerlid Maarten Hijink over fiscaliseren zorgpremie
Maarten Hijink vertelt over het plan om de zorgkosten eerlijker te verdelen. Een middeninkomen is 20 procent van zijn inkomen kwijt aan zorg; iemand met een inkomen van een ton maar 10 procent. Door het niet meer via premies maar via belastingen te innen, wordt het eerlijker verdeeld. Driekwart van de bevolking gaat er hierdoor op vooruit. En je schaft het eigen risico én de bureaucratie van de zorgtoeslagen af. 

Lisa de Leeuw over de wooncampagne
Na een filmpje over de wooncrisis vertelt Lisa de Leeuw namens het campagneteam over de wooncampagne. Het is niet per se een nieuwe campagne. Veel acties met huurder leiden tot materiële winst voor de mensen. Het is tijd voor een volgende stap. We gaan de actietrajecten bundelen. Lokaal grotere eisen stellen en landelijk een grote beweging voor trotse volkshuisvesting bouwen. Lokaal willen we huurdersverbonden oprichten, die samen landelijk een vuist kunnen maken.

Nils Muller vertelt over de huurdersacties in Zutphen. Na een aantal actietrajecten hebben ze mensen gevraagd zich te bundelen. Men gaat wekelijks langs bij huurders en 1 op de tien mensen schrijft zich in als lid van het SP-huurdersverbond.

Bob de Greef uit Groningen vertelt dat ze een jaar geleden al een verbond hadden, dat mislukt is, omdat ze niet wisten wat ze ermee aan moesten en wat de verwachtingen van de mensen waren. Dat willen ze  nu voorkomen. 18 actietrajecten hebben 1000 contacten opgeleverd. Belangrijke les: maak mensen al vroeg zelf verantwoordelijk voor de actie. Voor het huurdersverbond gaan ze individuele gesprekken voeren met kartrekkers van acties. En het verbond wordt opgericht om te strijden voor sociale huurwoningen in de hele stad die in handen zijn van de huurders. Ze vragen van de huurders of ze twee keer per maand iets voor het huurdersverbond kunnen doen. En of ze lid willen worden van de SP.

Lisa de Leeuw legt uit dat het nu nog een kwestie van uitproberen is. Wat werkt? In elk geval een actietraject en dat uitbouwen naar meerdere actietrajecten. Een stappenplan, een deurscript en een lijst met eisen staat op SPnet. Houd contact met ons als je hiermee aan de slag gaat en deel wat je leert.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman vertelt hoe de wooncrisis heel veel mensen raakt. Het is geen natuurramp, het was bewust politiek beleid. Een voorbeeld in Berlijn, waar een massabeweging van huurders de straat op gingen. Ze hebben afgedwongen dat de huren vijf jaar worden bevroren. Ze eisen nu dat woningen weer publiek bezit worden en pandjesbazen onteigend worden. Nog een voorbeeld: Liverpool. Een verwaarloosde buurt waar de mensen zelf weer bloemen gingen planten. Ze begonnen hun eigen corporatie, knapten vijf woningen op en het is prachtig geworden. Het laat zien wat er mogelijk is als we in verzet komen. Op 18 januari komen ook deze mensen naar onze woonconferentie. 

Lilian Marijnissen in gesprek met actievoerders
Lilian Marijnissen vertelt over het verzet in Nederland tegen de bezuinigingen. Mensen eisen hun eerlijke deel op. Een aantal van die mensen zijn hier: Martine, Ina, Joe en Karin. Martine geeft Nederlands in het voortgezet onderwijs. Zij vertelt over de slechtere kwaliteit in het onderwijs, onder andere door werkdruk sinds de invoering van het passend onderwijs. Zij is blij met de acties voor meer collega’s en structureel extra geld naar het onderwijs. Er moeten kleinere klassen komen.  Het moet veranderen. Ina werkt in een verpleeghuis. Ze vertelt dat het voor verpleegkundigen lastig is om te staken juist omdat ze zich zo verantwoordelijk voelen voor de patiënten. De regering maakt daar gebruik van. Ina vindt: niet door te staken laat je je patiënten in de steek, maar door ze jaar na jaar steeds te weinig zorg te geven. Ina herkent het verhaal Martine. Met steeds minder mensen meer zorg voor steeds zwaardere gevallen. Karin is sociaal advocaat. De advocaten zijn ook in actie. De gefinancierde rechtsbijstand wordt al jaren slechter. Steeds minder kantoren doen het. Het gaat niet meer. Ondanks een toezegging van een noodmaatregel, wil Karin doorstaken. Joe is een van de mensen die als fraudeur door de belastingdienst is weggezet. Hij vindt dat er een onafhankelijke instantie moet komen als je een klacht hebt over de belastingdienst. Samen staan we sterk, zegt Joe op de vraag waarom hij actie voert.

Lilian vindt het inspirerend hoe veel mensen in beweging komen. Het is de taak van de SP om samen met deze mensen op te trekken.

Het verslag van de vorige partijraad wordt vastgesteld.

Lieke Smits spreekt over het afscheid van Pim Siegers en Ron Meyer
Lieke roemt Pim om zijn lef en doorzettingsvermogen waarmee hij de scholingen in de partij heeft getransformeerd. Over Ron vertelt Lieke dat hij in staat was te verbinden; in de buurtencampagne lokale acties met verhalen van honderd maatschappelijk leiders; met het kunst- en cultuurcollectief de SP met verschillende cultuurstijlen. Het verbinden van verschillende werelden is hard nodig in onze strijd tegen het kapitalisme. Ron heeft veel energie bij de SP gebracht. Bedankt voor de fantastische samenwerking. Ze geeft Ron en Pim twee kaartjes voor de strijd tussen Badr Hari En Rico Verhoeven. Er volgt een lange staande ovatie van de partijraad.

Joop Welter neemt ook het woord om Pim en Ron én Lieke te bedanken.

Pim Siegers bedankt het scholingsteam in een kort afscheidswoordje.

Ron Meyer vertelt over zijn achtergrond. De mensen met lage en middeninkomens, de mbo’ers, zijn in de meerderheid, maar hebben niet de macht. Hij roemt Riet de Wit om haar onverzettelijkheid  en wenst de partij de magie van de Rite de Wits die we allemaal kennen. Het is belangrijk trots te zijn, ook als je niet wint. Ik ben trots op al onze kameraden. Ik blijf na 14 december ene trotse SP’er, en als jullie ooit nog een controversieel filmpje nodig hebben, weet je me te vinden.