nieuws

Van Nispen: Verbeter terugkeer van gedetineerden naar de samenleving

Michiel van Nispen

De terugkeer van gedetineerden naar de samenleving na hun straf is op dit moment niet goed geregeld. Uit een onlangs verschenen rapport van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) bleek dat de meest simpele dingen soms niet geregeld zijn. Er zijn mensen die de gevangenis verlaten zonder een geldig identiteitsbewijs en belangrijke informatie tussen gevangenissen en gemeenten wordt niet tot nauwelijks gedeeld. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Dat is niet alleen een groot probleem voor de betrokkenen, maar voor de hele maatschappij, omdat het betekent dat ex-gedetineerden slecht voorbereid weer terugkeren in de samenleving en het gevaar op herhaling van slecht gedrag veel groter is.'

'Recidive bestrijden is slachtoffers voorkomen. Je werkt concreet aan de veiligheid van Nederland als je er voor zorgt dat criminelen niet nog crimineler de bajes uitkomen.' Van Nispen heeft tijdens het debat over het rapport tien voorstellen gedaan om de terugkeer van gedetineerden naar de samenleving te verbeteren:

  1. De reclassering krijgt een meer centrale positie in de nazorg van gedetineerden waardoor je zowel voor, tijdens als na detentie één organisatie hebt die betrokken is bij het hele traject van buiten naar binnen en weer naar buiten.
  2. Meer personeel binnen de gevangenissen om verslavingsproblematiek en psychologische problemen adequaat aan te pakken.
  3. Zorg er voor dat wanneer gedetineerden de gevangenis verlaten zij altijd over een geldig ID-bewijs beschikken.
  4. Er moet meer informatie uitgewisseld kunnen worden tussen gemeenten en gevangenissen.
  5. Zorg voor zoveel mogelijk regionale plaatsing van gedetineerden, dat maakt de nazorg makkelijker. Goede reden om geen gevangenissen te sluiten maar juist te behouden.
  6. Zet gedetineerden aan het werk tijdens detentie met zoveel mogelijk zinvolle arbeid. Waar mogelijk worden vaardigheden geleerd en kunnen certificaten of diploma's worden behaald.
  7. Gemeenten worden gewezen op hun taken en verantwoordelijkheden, de vrijheid van gemeenten om wel of geen werk te maken van nazorg aan ex-gedetineerden wordt ingeperkt, in het belang van de veiligheid van de samenleving.
  8. De aansluiting tussen straf en zorg wordt verbeterd. Een verzoek van een reclasseringswerker aan een wijkteam of aan schuldhulpverlening zou meer status moeten krijgen en moet worden opgevolgd.
  9. Justitie moet er voor zorgen dat er voldoende inkoop is van zorgplaatsen, bijvoorbeeld 'beveiligde bedden' en beschermd wonen.
  10. De werkdruk van gevangenispersoneel moet omlaag om een motiverende bejegening mogelijk te maken en hulpvragen te behandelen.

Betrokken SP'ers