SP, D66, GroenLinks: Inburgeringsonderwijs door erkende instellingen, regierol bij gemeente

Sadet Karabulut

SP, D66 en GroenLinks dienen donderdag bij de bespreking van de Wet Inburgering een  gezamenlijk voorstel in om het inburgeringsonderwijs terug te brengen naar reguliere onderwijsinstellingen of taalbureaus zonder winstoogmerk. Ook stellen de partijen voor om de regie omtrent de inburgering terug te brengen naar de gemeenten. 

 

Dinsdag publiceerde de Algemene Rekenkamer een alarmerend rapport waarin onder meer wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van de eigen verantwoordelijkheid die sinds 2013 van inburgeraars wordt gevraagd bij hun inburgeringsproces. Het percentage inburgeraars dat binnen de gestelde termijn slaagde is ten opzichte van de oude wet gehalveerd. Veel inburgeraars blijken hun weg niet  te kunnen vinden in het woud van regelgeving en cursusaanbieders. De Rekenkamer constateert dat het merendeel van de inburgeraars ondersteuning nodig heeft bij de start van een inburgeringstraject. In navolging op het rapport verklaarden de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, verenigd in de G4, de conclusies van de Rekenkamer te onderschrijven en de regie over het inburgeringsproces terug te willen.

 

SP-Kamerlid Sadet Karabulut: 'Het kabinet Rutte-Asscher heeft vier jaar lang toegekeken hoe het inburgeringsbeleid faalde. Mensen moeten het zelf uitzoeken terwijl ze de taal niet eens spreken. Eigen verantwoordelijkheid klinkt leuk, maar als je de taal niet spreekt en je weg moet vinden tussen honderden aanbieders, dan loop je vast. Dan kiest de politiek bewust voor segregatie in plaats van integratie. Dat is voor de SP onacceptabel. Wij kiezen voor goed, breed toegankelijk taal- en inburgeringsonderwijs. Niet door louche bureautjes, maar onder toezicht van de lokale overheid.'

 

Linda Voortman, GroenLinks: 'Het inburgeringsbeleid heeft gefaald. Dat is niet alleen schadelijk voor de inburgeraars, maar is uiteindelijk ook nadelig voor de hele samenleving. Hoog tijd dus dat gemeenten weer de regie krijgen. Zij gaan immers ook al over begeleiding en toeleiding naar werk.'

 

Paul van Meenen, D66: 'Het integratiebeleid van Asscher is mislukt. Hij heeft niets gedaan om de integratie van nieuwkomers te bevorderen en voert het VVD/PVV-beleid uit van het kabinet Rutte I. Een integratieramp ligt daarmee op de loer. D66 wil dat vluchtelingen taalles krijgen vanaf dag één en dat de gemeenten de regie terugkrijgen over het inburgeringsproces.'

Betrokken SP'ers