nieuws

Verslag Partijraad 19 maart 2016

1. Verslag Partijraad 23 januari en mededelingen

Hans van Heijningen doet de mededeling dat er voor afdelingen met een hulpdienst een almanak beschikbaar is bij de inschrijfbalie.

Naar aanleiding van het verslag van 23 januari vraagt Anneke Poppa uit Dronten zich af wat de gevolgen zijn voor het scholingsteam nu Vincent Mulder leidinggevende van De Moed is geworden. Ook vraagt ze om een database voor afdelingen. Hans geeft aan dat het scholingsteam niet alleen aangevuld gaat worden, maar ook voorzichtig uitgebreid gaat worden. Hans doet de oproep aan afdelingen om met goede suggesties te komen om informatie uit te wisselen.

Marije van Kuijk uit Boxtel doet de mededeling dat Frank van Boekhold uit Oirschot als bestuurslid en raadslid is gestopt en vraagt om een toelichting. Hans geeft aan dat het altijd treurig is als een ervaren partijlid stopt maar dat dit niet het juiste podium is om in te gaan op een individueel geval.

Hans komt terug op de samenstelling van de commissies die de vorige Partijraad zijn besproken. Hij doet het voorstel om op de volgende Partijraad de voorstellen en discussiepunten van de commissies te bespreken.
Hans doet de mededeling dat er een nieuwe kascontrolecommissie uit de Partijraad gekozen gaat worden. We nemen afscheid van de vorige kascontrolecommissie. Hanne Drost (Den Haag) gaat nog een termijn door. Ook worden voorgesteld: Ineke Bekkering (Hoogeveen), Jan Raaijmakers (Bernheze), Diana Kummeling (Arnhem) en Gerard Laarhuis (Hof van Twente). De nieuwe kascontrolecommissie is door de Partijraad benoemd. 

2. Probleem mailsysteem 3 maart

Tijdens de CiviCRM-introductiecursus van 3 maart is er iets grondig misgegaan. Hans maakt daar excuses voor. Tijdens de scholing is er gebruik gemaakt van een live online situatie in plaats van een veilige testsituatie. In het programma zaten een aantal elementen die niet goed waren. Er is geen onderscheid gemaakt tussen toegang tot alle leden en leden uit je afdeling. Deze fouten in de software zijn inmiddels gerepareerd. Er is ook een helder noodplan gemaakt over communicatie en hoe de partij wordt geïnformeerd mocht dit weer eens gebeuren. 
Van de aanwezigen komen een aantal opmerkingen. Tijdens een eerdere cursus op 10 december is er ook iets mis gegaan: er is toen gewaarschuwd. En nu ging het wederom verkeerd op grote schaal. Hans geeft aan dat er is onvoldoende lering is getrokken uit deze waarschuwing. Er zijn ook SP-leden die positief hebben gereageerd en aangegeven hebben dat ze erg graag lid blijven van de SP. Daags na het probleem is er via de mail een discussie ontstaan tussen afdelingsvoorzitters; deze is door sommigen als vervelend ervaren. Hun verzoek is dergelijke discussies in de toekomst niet meer op deze wijze te voeren.

3. Referendum Oekraïne

Hans doet een mededeling over de campagne. Zoals het er nu naar uit ziet gaat ruim 37 procent van de stemgerechtigden naar de stembus, en zal de meerderheid Nee stemmen. Ook het Ja-kamp voert volop campagne. Hans licht toe wat de gevolgen zijn van dit associatieverdrag voor Oekraïne, Europa en Nederland. Het zal vooral goed zijn voor de multinationals, die nu al aan het uitbreiden zijn in Oekraïne. Oekraïne is een land met veel delfstoffen, vruchtbare grond en veel hoopopgeleiden. Het getouwtrek tussen Europa en Rusland verdeeld het land. Het is niet alleen een handelsverdrag, maar ook een politieke en militaire integratie van Oekraïne in de EU. Oekraïne is een land waar veel verbeterd moet worden op het gebied van mensenrechten en democratie, maar dat bereiken we niet met dit associatieverdrag. De afgelopen maanden zijn er binnen de partij regionale informatiebijeenkomsten geweest. Het campagnemateriaal is in ruime mate aanwezig in de afdelingen. De komende weken gaan de afdelingen aan de slag. Wanneer er in jouw afdeling een debat is, is het belangrijk daarbij aanwezig te zijn met informatie en campagnemateriaal. Op 6 april is er een uitslagenavond in De Moed. Aanmelden kan bij Marga Berendse. 

4. WC-eend wetenschap

Lieke Smits vertelt over de 'WC-eend'-campagne van het Wetenschappelijk Bureau. Het Wetenschappelijk Bureau van de SP is een actie gestart, onder leiding van Sandra Beckerman, tegen inmenging en sponsoring van het bedrijfsleven op universiteiten, omdat dit de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek aantast. In samenwerking met de ROOD-groep in Utrecht wilde het Wetenschappelijk Bureau over dit onderwerp een debat organiseren op de Universiteit Utrecht. Als SP mochten we daar geen ruimte huren, terwijl commerciële bedrijven dat wel mogen. De SP stuurde een brief en kreeg diezelfde dag de reactie terug dat het een misverstand was. Later die dag kreeg de SP steun van vijf professoren die met ons samen de discussie verder willen voeren. Ook op andere universiteiten gaan het Wetenschappelijk Bureau en ROOD hierover bijeenkomsten organiseren. 

5. Zorgcampagne

Ron Meyer houdt een inleiding over de zorgcampagne. We starten met een filmpje over de Super Zaterdag in Kerkrade op 12 maart. In april gaan we van start met de campagne voor een nieuwe publieke zorgverzekering en het afschaffen van het eigen risico. Uitgangspunt is dat alle afdelingen de komende maanden met de campagne aan de slag gaan. 
De Super Zaterdagen zijn onderdeel van een belangrijk proces: het opbouwen van een beweging en meer mensen aan ons binden. Bij de campagne hebben we twee politieke doelen: 1. een publieke zorgverzekering, en 2. afschaffing van het eigen risico. 80 procent van de Nederlanders zijn voor deze plannen, terwijl 80 procent van de politiek er tegen is. Met deze campagne moeten we onze macht opbouwen en winnen.

Renske Leijten geeft een verdere toelichting op de politieke doelen. De overheid int jaarlijks 3,2 miljard euro door het eigen risico. Dit is een boete op ziek zijn, een financiële straf die de ongelijkheid vergroot. Laten we daar een einde aan maken en het zelf gaan organiseren. De overheid moet de taak weer terugnemen met een publieke zorgverzekering. Ons voorstel is niet radicaal, het was juist radicaal om dit over te laten aan zorgverzekeraars met een winstoogmerk. Een publieke zorgverzekering is minder duur, bespaart bureaucratie, reclames, er is geen overstapcircus, er zijn minder dure gebouwen nodig en er komt een einde aan de topinkomens. Op het gebied van gezondheidszorg hebben we nog veel meer wensen en voorstellen, maar we beginnen met het afschaffen van het eigen risico en de zorgverzekeraars.

Ron geeft aan dat er onder de Nederlanders veel steun is voor onze plannen. De kloof tussen wat de inwoners willen en de politici doen moeten wij dichten. Ron licht de tijdlijn van de campagne toe. In april: de warming up en de Super Zaterdagen. In mei: de kick off van de campagne. Van mei tot en met augustus: contacten verzamelen, de buurten in. Van september tot en met december: mensen inschrijven. In juni en oktober: debat-tour. In november en december: actie rond het overstapcircus. Tijdens de Super Zaterdag in Eindhoven is er al een test gedaan met langs de deuren gaan voor de publieke zorgverzekering en afschaffen eigen risico. Ook is er ervaring opgedaan met belteams, als vervolg op gesprekken met mensen tijdens een Super Zaterdag. Wanneer mensen hun gegevens en telefoonnummer aan je geven, dan moet je ook contact met ze opnemen. Mensen zijn gebeld en uitgenodigd voor een vervolgavond. Mensen reageerden positief, hadden niet verwacht nog wat te zullen horen. Mensen worden geacht mee te doen en zich aan te sluiten als ze het met ons eens zijn. 
In Eindhoven is er ook getest met het gebruik van software op een smartphone of tablet, waardoor je aan het einde van de dag meteen over de gegevens beschikt. 
Er zijn nog geen definitieve keuzes gemaakt over welke toon, taal, slogans, enzovoort, er in de campagne gebruikt zullen gaan worden.

Ron doet de oproep aan afdelingen om een lokaal actieplan te maken. Wat verwachten we van afdelingen? Doe een aankondiging van het buurten, ga de buurt in (gegevens verzamelen, mensen ontmoeten), organiseer een belavond, organiseer een openbare avond. Dat zijn al drie contactmomenten met mensen die potentiële SP-leden en -activisten zijn. Koppel de ZO-krant van mei aan dit thema. In de Spanning van mei kun je meer lezen over de achtergronden van dit onderwerp. Onze stijl moet voldoende toegankelijk zijn om zoveel mogelijk mensen aan onze campagne te binden.

De vraag is hoe we bondgenootschappen sluiten met organisaties die dezelfde doelen nastreven en hoe we overwinningen gaan boeken?  De SP is de katalysator, en we vragen anderen mee te doen het lokale en landelijke plan zitten meerdere tussenstappen op weg naar de overwinning, zoals kleine acties die we kunnen winnen en het onder druk zetten van de zorgverzekeraars. Renske licht toe dat de Kamerfractie veel bondgenoten heeft en er ook prominenten zijn die deze campagne willen gaan steunen. Ook afdelingen moeten lokaal bondgenoten zoeken. 

Ook stellen enkele vragenstellers aandacht om ook te denken aan het betrekken van allochtonen bij deze campagne. De zorg treft iedereen, ongeacht afkomst. Desondanks moeten we als partij ons best doen om veel groepen aan ons te binden, juist bij deze campagne.  Sinds de vorige partijraad zijn er stappen gezet om hier verder over door te praten.

6. Ledenwerfcampagne

De commissie ledenwerving heeft een aantal ideeën waar we als partij de komende maanden mee aan de slag zouden kunnen gaan. Lieke Smits geeft een toelichting. Tijdens het congres is afgesproken dat we binnen vijf jaar de grootste politieke partij willen zijn. Nu zijn we met 42.000 leden de derde partij in ledental. Dit betekent dat we zowel nieuwe leden gaan inschrijven als ook bestaande leden aan ons gaan binden. Mensen die actief zijn in een afdeling zeggen veel minder snel hun lidmaatschap op. Dus wanneer we leden gaan werven, zullen we ze aan ons moeten binden door ze actief te laten worden. 10 procent van de nieuwe leden wordt rechtstreeks lid via de afdeling. Mensen die via de website lid worden, hebben daar vaak een duidelijke reden voor, bijvoorbeeld omdat ze een van onze acties hebben gezien en weten dat we een bondgenoot zijn. De afgelopen jaren hebben we ook al ledenwerfcampagnes gehad, maar het aantal leden dat zich toen inschreef bleef beperkt. Lieke doet het voorstel om het werven van leden te koppelen aan de zorgcampagne.

Leden werven is continue onderdeel van het werk van de zorgcampagne. Er zijn plannen om te werken met een basispakket. Geef de mensen die op een openbare avond komen, of die je spreekt aan de deur, een basispakket met campagnemateriaal. Later in de campagne komt er een aanvullend pakket inclusief een lidmaatschap van de SP. Ook kun je nieuwe leden laten kiezen uit een ledenpakket; zo weet je ook welke interesses deze nieuwe leden hebben. Tijdens demonstraties en manifestaties kunnen we ledenwerfteams inzetten; ROOD heeft daar ervaring mee. Hoe we meer leden kunnen werven, gaan we meer een onderdeel maken van scholingen. En we moeten leren van de ervaringen van afdelingen. We moeten als SP trots zijn op onze partij, en we moeten met trots mensen vragen zich aan te sluiten en samen de strijd aan te gaan. Lieke vraagt de aanwezigen om tips te geven en ervaringen uit te wisselen. Ook doet ze de volgende oproepen: 1. Wat doe je lokaal met de zorgcampagne? 2. Hoe ga je leden werven en hoe bepaal je het doel (het aantal nieuwe leden en actieve leden). Stuur binnen één maand je plan aan verslagen@sp.nl
Meerdere aanwezigen reageren positief op het campagneplan.  Het belang van inzetten op jongeren met lokale ROOD-groepen wordt breed gedeeld. 


7. Strijd voor thuiszorg

Patrick Ott (Doesburg), Hans Boerwinkel (Doetinchem) en Peter de Vos (Gelderse Statenfractie) vragen aandacht voor de strijdende thuiszorgmedewerkers in de Achterhoek. De SP-afdelingen en de fractie steunen deze acties. Tijdens deze Partijraad wordt er een opname gemaakt van het daverende applaus voor de strijdende medewerkers.  

8. Oorlog en vluchtelingenbeleid

Sharon Gesthuizen neemt het woord. Zowel de besluiten van ons kabinet en de EU als de deal met Turkije zijn in strijd met het VN vluchtelingenverdrag. Vluchtelingen worden teruggestuurd naar het 'veilige' Turkije. Na de lessen uit de jaren '50 gebeurt het nu weer dat vluchtelingen stuiten op dichte grenzen. Ze kunnen niet rekenen op wereldwijde bescherming. Dat is in strijd met alle eerdere afspraken.  
Op ons congres in Maarssen op 28 november hebben we moties aangenomen tegen de oorlog en voor een humane opvang van vluchtelingen. Er komt binnen een paar weken een krant over 'Oorlog en Vrede', waarin ook ruimte komt voor lokale invulling. Ook doet Sharon de toezegging dat er regionale bijeenkomsten georganiseerd gaan worden over het thema 'Oorlog en Vrede'. Sharon doet de oproep aan afdelingen om haar uit te nodigen voor discussieavonden. Tot de krant er is verwijst Sharon afdelingen door naar het stuk op SPnet met achtergronden, de SP-visie en de oplossingen. 
Vanuit de zaal is er vooral steun voor de inzet van de Kamerfractie. Insprekers komen met praktische voorbeelden uit hun eigen omgeving, werkgebied of ervaringen. 

9. Afdelingen

Pim Siegers doet mededelingen over de afdelingen. De SP Woerden heeft de status afdeling gekregen. In SP Woerden is er de afgelopen jaren onder leiding van Wilma, met steun van regiovertegenwoordiger Koen Verhofstad, gewerkt aan de opbouw van SP Woerden. Op het gebied van huren hebben ze een lange campagne gevoerd en flink wat lokale acties gevoerd. Ilse en Dave uit Woerden zijn aanwezig op de Partijraad en krijgen applaus en bloemen van Emile.

7. Procedure kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen

Uiterlijk in maart volgend jaar – maar mogelijk eerder – worden er Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Op de partijraad van 23 januari hebben we de kandidaten- en programmacommissie ingesteld. Vanuit de kandidatencommissie is er een voorstel gedaan voor het kiezen van de lijsttrekker en het samenstellen van de kandidatenlijst. Meta Meijer geeft vandaag een toelichting op de procedure en werkwijze van de commissie. Afgelopen weken zijn er gesprekken gevoerd met de zittende Kamerleden. Daarnaast wordt er gezocht naar nieuw talent. Meta doet de oproep aan afdelingen om goede partijgenoten, die geschikt zijn als Kamerlid, door te geven aan de kandidatencommissie. 
Renske Leijten licht de procedures toe. Deze zijn nagestuurd aan alle aanwezigen. Op 20 maart wordt de kandidaatstelling geopend; deze duurt tot 1 juni. De conceptlijst wordt na bespreking in het partijbestuur eind augustus gepubliceerd en besproken in afdelingen en regioconferenties. In januari wordt er over de kandidatenlijst gestemd tijdens het partijcongres. De kandidatenprocedure komt op SPnet te staan. De commissie heeft ook de opdracht gekregen om snel duidelijkheid te geven over de lijsttrekker. Van 25 maart tot 30 april is de kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap geopend. Als er zich één kandidaat meldt, dan wordt daarover gestemd op de Partijraad in mei, met gewogen stemming afhankelijk van de grootte van de afdeling. Wanneer er meerdere kandidaten zijn dan komt er een extra congres op 28 mei. 
Leo de Kleijn (Rotterdam) doet het voorstel dat er een doorschuifsysteem in plaats van wisselsysteem komt voor de plaats op de lijst. 
In reactie hierop stelt de commissie dat dat onderdeel is van de commissie ingesteld naar ons vorige congres dat met bevindingen en aanbevelingen komt voor procedures rondom het verkiezen van personen. Voor die tijd de werkwijze wijzigen is niet wenselijk.
Leo de Kleijn wil graag dat er voor een volgend Partijcongres een nieuwe procedure is rond de verkiezingen en het stemmen. 
Renske geeft aan dat er in november een evaluatie komt van de commissie, en mogelijk heeft dat gevolgen voor de stemprocedure van het congres in januari in 2017. De Partijraad is altijd in staat om anders te beslissen. Het voorstel van de kandidatencommissie en de procedure voor de kandidaatstelling is unaniem aangenomen.  

8. ROOD

ROOD vraagt aandacht voor de campagne #nietinmijnnaam. De campagne is een paar maanden bezig en er zijn al honderden foto's genomen. Meer dan 7.000 mensen steunen deze actie. ROOD doet de oproep aan afdelingen om een bord te maken, de straat op te gaan en met jongeren in gesprek te gaan. De T-shirts zijn een bestseller en te koop voor €8,50 op deze partijraad en via de website. 

9. Toespraak Emile Roemer: Vol op links

In zijn toespraak heeft Emile het over de vluchtelingencrisis en de opvang in de buurlanden. De deal met Turkije gaat de geschiedenisboeken in als de deal die het Vluchtelingenverdrag schendt. Vluchtelingen in Nederland hebben recht op een menswaardig bestaan met perspectief op een beter leven. De vooruitzichten voor het referendum over Oekraïne op 6 april zijn goed, maar we moeten aan de slag om dit referendum te winnen. Over een jaar zijn er Kamerverkiezingen. Er moet een einde komen aan de topinkomens en uitverkoop van publieke voorzieningen. Maak van de NS en ProRail één bedrijf dat rijdt in plaats van uitverkoopt. Emile geeft aan trots te zijn op de vele thuiszorgmedewerkers en -cliënten die de strijd aan gaan voor betere thuiszorg, en op de steun van vele partijgenoten. Onze strijd voor een gemeentelijk basispakket is onze inzet: goede zorg, een fatsoenlijk salaris voor het personeel en geen gemeentelijke willekeur. We moeten weer gaan bepalen wie de baas is over de zorg, de huurwoningen, ons openbaar vervoer en de universiteiten. Emile maakt een compliment aan de SP Rotterdam voor de actie voor het behoud van huurwoningen in de stad. Burgerinitiatief Ons Geld diende afgelopen week een initiatief in bij de Tweede Kamer: meer democratische controle over ons geld, minder invloed van de banken. Emile doet de oproep aan afdelingen om aan de slag te gaan met de Super Zaterdagen; het is leuk en inspirerend om daar aan mee te doen. 
Op naar de 250 afdelingen! Emile is trots dat er nieuwe afdelingen bijkomen, maar door herindelingen worden er ook SP-afdelingen samengevoegd. Het bouwen aan meer afdelingen vraagt om ieders inzet. We voeren een gezamenlijke strijd voor een gezamenlijk doel: opkomen voor de mensen die op ons rekenen! Rechts beleid amenderen is meedoen aan afbraakbeleid. We gaan niet bijsturen, maar we gaan vol op links. Vol op links met ons voorstel voor een publieke zorgverzekering, het aanpakken belastingontwijking, een miljonairsbelasting, en de tandarts in het basispakket. 15 maart 2017 is de dag om af te reken met angst en cynisme. Vol op links!