nieuws

Verslag Partijraad 23 januari 2016

1. Opening, verslag Partijraad 21 november en mededelingen

Hans van Heijningen opent de Partijraad.

Naar aanleiding van het verslag van de Partijraad van 21 november 2015 heeft Paul Grevelt (Cuijk) een vraag aan Ronald van Raak. Tijdens de vorige Partijraad deed Ronald de mededeling een verzoek in te dienen om de Salafistische organisaties meer in de openbaarheid te brengen. Hoe is dit afgelopen? Ronald doet vandaag de mededeling dat Emile Roemer en Halbe Zijlstra gezamenlijk een motie hebben ingediend om onderzoek te doen naar Salafistische organisaties, en deze is in de Tweede Kamer aangenomen.

Hans kondigt aan dat hij vanmiddag afreist naar Turkije voor een bezoek aan de HDP partij. Hij gaat de SP dit weekend bij hun congres vertegenwoordigen.

7. Nieuwe beroepscommissie Partijraad

Vandaag kiest de Partijraad een nieuwe beroepscommissie uit zijn midden. Het voorstel van het Partijbestuur wordt overgenomen door de aanwezigen. De volgende leden zijn door de Partijraad aangesteld in de beroepscommissie: Willem Bouman (voorzitter, tweede termijn), Hans Boerwinkel (afdelingsvoorzitter Doetinchem), Hasan Inekci (afdelingsvoorzitter Nieuwegein), Tamara Koppelaar (afdelingsvoorzitter Rheden) en Tonnie Wouters (afdelingsvoorzitter Schijndel). De vorige beroepscommissie wordt bedankt voor haar inzet. Deze bestond naast voorzitter Willem Bouman uit Fenna Feenstra, John van den Heuvel, Bets Beltman en Frank Futselaar.

2 en 3. Rondgang door de Moed en Tweede Kamer, nieuw dagelijks bestuur en onderlinge taakverdeling

Vincent Mulder doet een mededeling over Rosita van Gijlswijk. Rosita is gekozen als DB-lid, maar vandaag niet aanwezig. Rosita is sinds langere tijd 50% in de ziektewet. Een aantal taken zijn bij Rosita weggenomen, zodat ze kan herstellen. Haar belangrijkste taak is en blijft de afdracht van volksvertegenwoordigers. Voor Rosita is dit een moeilijk besluit, maar herstel van Rosita is voor haar en de partij van groot belang. Namens de Partijraad zullen beterschapswensen aan haar worden gestuurd.

Ron Meyer neemt vervolgens het woord over zijn werkwijze na zijn verkiezing als Partijvoorzitter, nu zeven weken geleden. Hij start met een film die hoort bij de Bernie Sanders-campagne, Killer Mike houdt een spetterende toespraak. Ron licht toe waarom hij dit fragment wilde laten zien. Het gaat over Sanders’ missie, zijn eigen missie, maar in de toespraak geeft hij ook opdrachten aan de luisteraars. Wees moedig, wees strijdbaar en wees gedurfd.

Ron heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met medewerkers in de Moed, en is inmiddels gestart met gesprekken bij de Kamerfractie. Ook bracht Ron de afgelopen weken al veel bezoeken aan afdelingen en regio-overleggen. Bij afdelingen en in de Moed bestaat een gezonde vorm van ongeduld. Dat leidt niet altijd tot de beste keuzes, maar zijn wel een drijfkracht. Ron geeft aan trots te zijn op de vele partijgenoten die hij heeft gesproken. In de Moed is er behoefte aan duidelijke keuzes, en meer aansturing. Ook is er een wens voor meer creativiteit, nieuw elan, en een andere manier van scholingen of verdieping voor actief kader. Er is een wens voor aanvallende campagnes, het versterken van de fundamenten en vol in de aanval gaan.

Tijdens de partijbestuursvergadering van januari is er een besluit genomen over de samenstelling en onderlinge taakverdeling binnen het dagelijks bestuur. Lieke Smits en Pim Siegers zijn door het partijbestuur gekozen als lid van het dagelijks bestuur. Pim gaat het scholingsteam/studiecentrum aansturen. Lieke Smits is verantwoordelijk voor campagnes. Partijsecretaris Hans van Heijningen is eerstverantwoordelijke voor het uitvoeren van de resolutie. Hiervoor gaat hij veel het land in naar de afdelingen. Ook het voorbereiden van de verkiezingscampagne en congres 2017 zijn taken van Hans, evenals het coördineren van internationale activiteiten. Hans deed ook de aansturing van de Moed. Deze taak is overgenomen door Vincent Mulder. Hij krijgt de opdracht om de Moed van partijkantoor naar campagnecentrum te transformeren. Emile is onze partijleider in de Tweede Kamer en krijgt volop de ruimte om inspiratie op te doen en in de aanvalsmodus te raken. Rosita van Gijlswijk is gekozen als lid van het Dagelijks Bestuur maar nu tijdelijk afwezig en haar taken worden tijdelijk overgenomen door Vincent en Hans.

Ron gaat als partijvoorzitter de grote campagne leiden rond de publieke basisverzekering. Daarnaast gaat hij veel bezoeken brengen aan de afdelingen en de regio's. Ook is het zijn taak om de visie te blijven formuleren, ook op de middellange en lange termijn, en de eenheid van de partij te bewaken.

De tien opdrachten en de negen moties uit de resolutie zullen stap voor stap en gefaseerd tijdens de Partijraad besproken worden. Niet alles kan de komende maanden al worden uitgevoerd. Hans komt hier later op de dag op terug.

Ron presenteert de campagnestructuur voor de komende jaren. Samen strijden, samen winnen. Goed doordachte plannen, heldere afspraken, keuzes en prioriteiten maken en daarmee, ook op lokaal niveau, successen boeken. Het partijbestuur gaat keuzes maken. Afdelingen mogen ook zelf die afweging maken. Niet langer zijn alle campagnes verplicht voor de afdeling.

Drie types campagnes.

  1. Massacampagne:
    Het hele land wil dit, minstens 80% van het volk, maar de politieke meerderheid niet. De SP kan dat gat vullen. Nationale zorgcampagne, campagneplan gaan we bespreken tijdens de Partijraad van maart. Starten met campagne in april na referendum Oekraïne.
  2. Flitscampagnes:
    Kortdurende acties, die wel voortdurend onder de aandacht zijn. Als voorbeelden: referendum Oekraïne en ongelijkheid. Mogelijk komt er een campagne Stop de Oorlog.
  3. Lokale acties en overige activiteiten:
    Ondersteunen van lokale en regionale acties en initiatieven. Zoals de Super Zaterdagen. In een regio, leren van elkaars aanpak, elkaar steunen, en met zoveel mogelijk actieve leden een dag op pad te gaan. Geeft veel kracht en macht. Ron licht toe hoe dit in Zuid-Limburg is gedaan in Heerlen. Inmiddels hebben al meerdere regio's toegezegd om binnen twee maanden ook een Super Zaterdag te organiseren.

Ron heeft tijdens de Partijraad een gesprek met een aantal partijgenoten uit het land over hun initiatieven om op korte termijn een Super Zaterdag te organiseren. Hij spreekt hierover met Marianne Laumann (Kerkrade), Hanne Drost (Den Haag), Milos Todorovic (Utrecht) en Barend Hoogteijling (regiovertegenwoordiger Noord-Brabant ZO).

Ron geeft ook het woord aan Leo de Kleijn, Rotterdam. De komende jaren gaan er in Rotterdam 20000 huurwoningen verdwijnen. De hele volkshuisvesting gaat op de kop en dreigt niet langer meer te bestaan. De SP heeft het initiatief genomen tot een referendum; we willen deze plannen niet. Gelegenheid om alle wijken in Rotterdam in te gaan. Inhoudelijk een punt waar een groot deel van de bevolking achter ons staat. In de wijken worden de SP-leden, andere actieve mensen en huurdersverenigingen gemobiliseerd en geïnformeerd. Deze concrete campagne kun je winnen, het zal leden actief gaan maken. Er zijn 10.000 handtekeningen nodig. De landelijke partij gaat de campagne steunen.

Ron spreekt ook met twee partijgenoten uit de provincie Groningen. Sandra Beckerman, fractievoorzitter Statenfractie Groningen, en Marieke Bootsma, SP Bedum. In Groningen gaan ze op zoek naar lokale helden. Vraag aan de deur: wie zorgt er voor leefbaarheid in het dorp? Deze mensen worden in het zonnetje gezet. In Onderdendam is gisteren een prijs uitgereikt aan een lokale held. 1 op de 10 inwoners waren aanwezig. De Statenfractie ondersteunt de afdelingen en de werkgroepen. In heel Groningen gaat de SP op zoek naar helden, ook in de 3-4 gemeenten waar nog geen lokale SP-afdeling is. Binnenkort wordt gestart in Winsum.

Ron verzoekt afdelingen te reageren.

Jan Breur, Veenendaal. Waardeert het voorstel van Ron om gefaseerd de congresresolutie uit te voeren. Doet de suggestie dat als je vernieuwing wil, de afdelingen zelf ook vooral aan de slag moeten gaan. Organiseer je eigen acties, themabijeenkomsten en doe een beroep op de landelijke SP. Wacht als afdelingen niet af. Reactie Ron: bewuste keuze om niet alles tegelijk te doen. Is blij met de oproep om zelf ook inspirerende acties op te zetten. Ron geeft aan dat als hij naar een afdeling toegaat, hij het plan van de afdeling wil weten. Lieke gaat alle lokale, regionale en landelijke acties inventariseren en met de afdelingen bepalen waar ondersteuning nodig is.

Daan Brandenbarg, Groningen: vindt het campagneplan verhelderend. In fases, tijdsplanning en verdeeld in soorten campagnes. Daan ziet veel kansen in de campagne voor een publieke basisverzekering. Waardeert uitbreiding van het dagelijks bestuur.

Paul Grevelt, Cuijk: Hij vraagt zich af of de Partijraad de nieuwe tekst van de resolutie moet aannemen. Hans reageert op deze vraag bij een volgend agendapunt.

Leo de Kleijn, Rotterdam: is erg blij met de presentatie van Ron over het campagneplan. Pluspunt om de campagnes goed aan te pakken en te ondersteunen. In het verleden ontbraken bij acties wel eens het doel, een kop en een staart. Presenteer duidelijk wat er van afdelingen verwacht wordt en wat je wil winnen. Reactie Ron: een campagne is een aanvalsplan, heeft een kop en staart nodig. Is het eens met Leo.

Hans van Leeuwen, Leidschendam: heeft een vraag over de campagne publieke zorgverzekering. Op welke manier gaan we andere maatschappelijke organisaties hierbij betrekken? Reactie Ron: We moeten heel veel mensen aan onze kant krijgen zodat ook andere politieke partijen het volk gelijk moeten geven. We gaan ook op zoek naar andere organisaties die zich willen aansluiten.

Nico Heijmans, Den Bosch: Wat denk je te gaan doen aan de uitstraling van de partij, zijn we wat te voorzichtig geworden en moeten we meer lef gaan tonen? Reactie Ron: Conclusie van Nico is dat we een braaf partijtje geworden zijn, dus kom maar op met je ideeën. Ideeën met lef zijn welkom.

Tiny Kox, fractievoorzitter Eerste Kamer: Tiny sluit zich aan bij het verhaal van Leo de Kleijn. Durf te strijden, durf te winnen. Oekraïne referendum, verkiezingen 2017, publieke basisverzekering; moeten we winnen, kunnen we winnen. Afdelingen moeten gaan begrijpen dat ze zelf de strijd aan kunnen gaan, en kunnen winnen. Tiny benadrukt dat de Eerste Kamerleden graag afdelingen komen ondersteunen.

Sunita Biharie, Apeldoorn: Wat gaan we als SP doen om duidelijk te maken dat we pleiten voor gelijkwaardigheid, dat mensen niet worden uitgesloten op basis van hun afkomst of huidskleur? Reactie Ron: een zeer terechte vraag. Ron heeft ervaring opgedaan met het organiseren van de schoonmakers. Bij de schoonmakers werken mensen met alle achtergronden, maar de vakbond van schoonmakers was een groep van blanke mannen. Dat is nu ook veranderd. Ron stelt voor om met iedereen het gesprek aan te gaan: huis aan huis, vertrouwen winnen. Misschien moeten we met elkaar in gesprek gaan over andere, aanvullende methoden. In een tweede termijn reageert Sunita, en doet de oproep om er meer werk van te maken, ongelijkwaardigheid raakt veel mensen. Ron gaat graag daarover met Sunita in gesprek.

Ad Meijer, fractievoorzitter Statenfractie Utrecht: Doet aan afdelingen het verzoek om ook samen met de Statenfracties op te trekken, ook met acties. Reactie Ron: werk samen, neem een voorbeeld aan bijvoorbeeld de fractie in Groningen.

Peter den Hartog, Sluis: Geeft aan dat de SP op een aantal onderwerpen onzichtbaar is. Hoe denken we over de grote vluchtelingenstroom? Peter geeft aan het grotere verhaal wel eens te missen, ook mensen buiten de partij weten niet altijd hoe de SP ergens over denkt. Geeft aan op grote delen het eens te zijn met Kevin Levie die is gestopt als voorzitter van de SP Rotterdam. Reactie Ron: Blijven nadenken over hoe het beter, duidelijker en scherper kan. Ron heeft contact gehad met Kevin. We gaan stap voor stap de resolutie uitvoeren, dat is de missie, overal mag over gediscussieerd worden.

4. Evaluatie congres, bevestiging congresbesluiten, resolutie, moties en uitvoeringsplan

Hans van Heijningen bespreekt dit onderwerp met de Partijraad. Binnen twee weken is het verslag van het congres beschikbaar. Bij de stukken van de Partijraad zijn meegestuurd 1. de gewijzigde resolutie en 2. een overzicht van de aangenomen moties. Over deze stukken wordt gestemd en ze worden beiden unaniem aangenomen.

Evaluatie van procedures gevolgd bij het XXI congres:
Hans noemt de belangrijkste punten uit de evaluatie. Het informeren en de planning moet beter. De procedure, ook over stemmen en meerdere kandidaten, moet eerder worden vastgesteld en besproken op de Partijraad. Procedure bij tegenkandidaten moet tijdens de Partijraad besproken worden. Ook over getrapte verkiezingen moet een discussie komen. Sommige afdelingen vinden dat er voor het kiezen van de afvaardiging door de afdeling spelregels moeten komen. De toegankelijkheid van de locatie was niet optimaal, met een smal toegangspad naar de congreszaal, te weinig lunch, te weinig toiletten en onduidelijkheid over de toiletten voor invaliden.

Hans geeft de aanwezigen de gelegenheid te reageren.

Paul Grevelt, Cuijk: er waren gelijksoortige amendementen, waarbij hij oppert dat de congrescommissie deze amendementen van tevoren clustert en gezamenlijk behandelt.

Jan Raaijmakers, Bernheze: er zaten veel amendementen tussen die op het niveau waren van punten en komma's. Hans doet de toezegging dat daar beter naar gekeken gaat worden, maar het is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de afdelingen die zulke voorstellen indienen.

Caro Goudriaan, Eindhoven: bij twee amendementen leek de stemming vanuit de zaal een close call en had er wellicht geteld moeten worden. Iemand anders doet de suggestie om wellicht stemkastjes te gebruiken.

Vervolgens neemt Hans een groot aantal voorstellen door, en licht kort toe wanneer hierover verder gesproken gaat worden.

Voor ROOD is er een amendement aangenomen om het budget te verdubbelen. Daarvoor is het erg belangrijk dat ROOD gaat groeien en leden gaat werven. Hoe wordt ROOD actiever en campagnematiger? Hans doet de mededeling dat het ROOD-bestuur met een voorstel komt, dat bespreken we in maart en dan nemen we aansluitend een besluit over het budget.

Commissie Evaluatie Congres (incl. partijdemocratie): Op de partijraad van maart commissie voordracht. Er wordt gestreefd naar het afronden van de evaluatie op de partijraad van juni 2016.

Commissie verbetering Informatievoorziening Leden en Afdelingen: Het congres heeft het partijbestuur opgedragen om de informatievoorziening te verbeteren. Op basis van een discussie in het partijbestuur over behoeften en ideeën op dit vlak, komt het partijbestuur op de partijraad van juni 2016 met voorstellen daarvoor.

Commissie Ledenwerfcampagnes: Op de partijraad in maart 2016 agenderen we de aftrap van de ledencampagne. Omdat het om een permanente campagne gaat, evalueren we op de daarop volgende partijraden de resultaten van onze inspanningen.

Commissie Op naar 250 afdelingen: Evalueren campagne Op naar 200 afdelingen. Daaraan koppelen wat de afdelingen nodig hebben (geld, ondersteuning) om tot een goed resultaat te komen. Op de partijraad van juni 2016 gaan we het daar uitgebreid over hebben.

Commissie Scholing voor gevorderden: Als dagelijks bestuur en als partijbestuur moeten we eerst een heldere beoordeling maken van het functioneren van ons scholingsteam en de vraag welke behoeften onze kaderleden hebben als het gaat om 'scholing voor gevorderden'. Op basis daarvan bespreken we dit punt op de partijraad van juni 2016.

Commissie Evaluatie Afdrachtregeling: Op de partijraad van maart komt het partijbestuur met een voorstel voor de taakomschrijving van deze commissie. Op de partijraad van november 2016 ronden we de discussie af en nemen we desgewenst besluiten.

Commissie Aanpassing Statuten & Reglementen: Op de partijraad van maart komt het partijbestuur met een voorstel dat ertoe moet leiden dat dit proces op de partijraad van november 2016 afgerond wordt.

Aangenomen moties:

Commissie vredesfestival: Hans van Heijningen (partijsecretaris); Harry van Bommel (TK-lid);

Tiny Kox (EK lid); Ineke Palm (Medewerker SPark); Guido van Leemput (afdeling Amsterdam).

Commissie krijgt de opdracht met een voorstel te komen voor de invulling van een eerste SP vredesdag.

Commissie Oorlog Syrië & Irak: Hans van Heijningen (partijsecretaris); Harry van Bommel en

Sadet Karabulut (TK leden); Patrick Zoomermeijer. ( fractievoorzitter Zaanstreek – PB-Lid )

Commissie Uitvoering aangenomen vluchtelingenmoties: Sharon Gesthuizen (TK-lid); Dennis de Jong (EP-lid); Tiny Kox (EK-lid);

Commissie klimaatverandering, duurzaamheid en leefomgeving: Eric Smaling. Het partijbestuur stelt aan de Partijraad voor om Eric Smaling te vragen met een visiestuk te komen dat op het partijbestuur en – daarna – de partijraad van september 2016 besproken kan worden. Verzoek aan Eric om bij het schrijven van het stuk o.a. gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze volksvertegenwoordigers, stedelijke en provinciale bestuurders en andere partijgenoten met kennis van deze materie.

Commissie Thuiszorg: Ron Meyer (partijvoorzitter); Renske Leijten (partijbestuur, TK-lid);

Tjitske Siderius (partijbestuur, TK-lid). Uitvoering motie 8.

Hans vraagt de aanwezigen te reageren.

Peter den Hartog, Sluis: Bij de motie over de uitvoering van plan vluchtelingen wil Peter voorstellen om een bredere commissie samen te stellen. Nu vooral volksvertegenwoordigers. Daarnaast pleit hij er voor om hier snel mee te starten.

Jos van de Horst, Smallingerland: bij motie Bed, Bad en Brood ook een lokale partijgenoot te betrekken. Jos is zelf bereid dat te doen.

Leo de Kleijn, Rotterdam: pleit ervoor om met uitvoering motie vluchtelingenbeleid snel haast te maken en uit te breiden met lokale mensen. Hij stelt zichzelf daarvoor kandidaat.

Mariella van Wijnen, Boxmeer: Kunnen de voorstellen een volgende keer meegestuurd worden met de uitnodiging van de Partijraad? Hans antwoordt dat de namen nog niet bekend waren bij het versturen van de agenda Partijraad.

Jos Swartjes, Beuningen: doet het voorstel de brochure Gastarbeid en Kapitaal uit de jaren '80 mee te nemen in de discussie.

Spencer Zeegers, Uden: maak gebruik van de deskundigheid binnen en buiten de partij. Je hoeft de commissies niet uit te breiden, maar je kan wel meerdere mensen spreken.

Bianca Verweij, Hilversum: doet een suggestie aan de commissie vluchtelingen. Welke negatieve gevolgen kan de SP hiervan krijgen en hoe gaan we daarmee om?

Sunita Biharie, Apeldoorn: zou graag Leo de Klein aan de commissie vluchtelingenbeleid toevoegen.

Maikel Kat, Zaanstreek: Blikt terug op de situatie in Heesch, SP Bernheze. We hadden ook met een groot team de SP Bernheze kunnen steunen met aanwezigheid van Kamerleden. Hans: neemt de polarisatie buitengewoon serieus. Het gesprek aangaan met de lokale inwoners is in eerste instantie aan de afdeling. De autonomie en sturing van afdelingen is daarbij erg belangrijk. Per situatie zijn er andere afwegingen. Deel van dagelijks bestuur stond gisteren te popelen om naar Bernheze te gaan, maar na een gesprek met de afdeling leek dat het nu beter is om even pas op de plaats te maken. Maar de grote lijn is, we laten ons niet van de straat jagen en we kijken hoe we dit vraagstuk in goede banen kunnen leiden. Combinatie van de vluchtelingenstroom en ook kijken naar de inwoners die de laatste jaren de klappen van dit kabinet hebben gekregen.

Voor de samenstelling van de commissies vraagt Hans toestemming om dat later nader in te vullen en de commissies indien nodig uit te breiden of om partijgenoten om advies te vragen.

5. Campagneplan Referendum Oekraïne

Hans is de campagneleider en licht de campagne verder toe. Tijdens de vorige Partijraad heeft Harry van Bommel een toelichting gegeven op ons standpunt en de problemen in Oekraïne. Hij benadrukt nogmaals dat het initiatief voor het referendum is genomen door Burgerinitiatief EU en niet door Geenpeil.

Wat zijn de doelen van de campagne? De pro EU politici de wind uit de zeilen halen. De SP op de kaart zetten. De PVV de wind uit de zeilen haal, de toon zetten met onze argumenten i.p.v. de grenzen dicht. Als we er in slagen de campagne te winnen hebben we een goede startpositie voor verdere campagnes.

We hebben contacten met mensen uit Oekraïne, die krijgen bij de SP een podium. Er vinden zes regionale bijeenkomsten plaats voor SP-kaderleden. Hans nodigt alle afdelingen uit, ook afdelingen die het belang van de campagne nog niet inzien. Indien Nederland nee zegt tegen het referendum, gaan we op zaterdag 9 april de straat op om leden te werven.

Anna de Groot, Wormerland: ze was aanwezig bij de bijeenkomst in Amsterdam. Reageert op een artikel van Harry van Bommel op de SP-website. Hij doet daar de suggestie dat alle landen die een associatieverdrag aangaan uiteindelijk zijn toegetreden tot de EU.

Ronald van Raak: stembureaus inrichten kost de gemeenten 45 miljoen. Dit kabinet geeft 20 miljoen aan de gemeenten. In veel gemeenten komen er minder stembureaus. Met als argument “er gaat toch niemand stemmen”. Ronald roept afdelingen op om hem een bericht te sturen wanneer er in je gemeente minder stembureaus komen, en doet de suggestie om er ook lokaal een punt van te maken.

Leo de Kleijn, Rotterdam: Van Geenstijl en Geenpeil hebben veel Nederlanders gehoord, weinigen kennen het Burgerinitiatief EU. Veel mensen zullen dit referendum gaan kennen als een initiatief van nieuw rechts. Als SP moeten we hier goed over nadenken hoe trekken we de campagne naar links, anders gaat deze averechts werken.

Michael Verschuren, Breda: hoe vertalen we dit ingewikkelde verhaal naar onze inwoners? Hoe leggen we dit goed uit?

Gwildor Sok, Zeist: Geenstijl heeft al een inventarisatie gemaakt van alle stembureaus, en het zijn er veel minder dan bij andere verkiezingen.

Harry van Bommel reageert op de vragen:

Er zijn veel meer associatieakkoorden, handelsverdragen tussen landen, daar is op zich niks mis mee. Maar dit verdrag gaat veel verder, het lijkt meer op een stabilisatie- en associatieakkoord. In het verleden waren deze akkoorden allemaal bedoeld als opstap naar lidmaatschap van de Europese Unie. Het gaat niet alleen over vrijhandel, maar ook over overdracht van Europese wetgeving. Men verkoopt het als associatieakkoord, maar dat is hier niet aan de orde. In 2008 besloot de NAVO dat Oekraïne ooit lid zal worden van de NAVO. Kernargument tegen dit verdrag: Volgens de voorstanders is het land in meerderheid voor aansluiting bij Europa, terwijl het land verdeeld is. Met dit akkoord wordt de verdeeldheid aangewakkerd. Als Europa gaan we dan verantwoordelijk worden voor de problemen in Oekraïne en dat is niet verstandig. We kunnen wel helpen bij bestrijden van corruptie, en verbeteren relaties met andere landen. Er komt neoliberaal beleid binnen in Oekraïne: privatisering, overhevelen democratie, economische verdommenis. Vervolgens mogen de Europese fondsen dat weer oplossen. Er wordt gesproken over een inflatie van meer dan 40% in Oekraïne, tekorten van meer dan 10 miljard. Oekraïne scoort hoog met corruptie.

Nederlandse bedrijven zullen zaken gaan doen met corrupte bedrijven, en zo onze markt binnen komen. President van Oekraïne rekent op EU-lidmaatschap in 5 tot 6 jaar. We zullen er alles aan moeten doen om duidelijk te maken dat we ons niet aansluiten bij een Geenpeil initiatief. Onze argumenten, ons gezicht, ons logo. De media gaan deze campagne volledig verslaan, dus we zullen er voluit voor moeten gaan en deze campagne gaan winnen. Een grote meerderheid van de Nederland, naar schatting 60%, zal tegen dit verdrag zijn. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer die zich wil gaan houden aan de uitslag.

Het woord is in de tweede termijn aan de aanwezigen.

Maikel Kat, Zaanstreek vraagt naar de insteek van de campagne. Reactie Harry: er is nog geen campagne, geen leus, geen folder. Door de bijeenkomsten krijgt het campagneteam ideeën voor de campagne en de argumenten. Ook: is een associatieakkoord de enige manier om een goed buurschap vorm te geven? Het grotere Europa-verhaal kunnen we er ook in kwijt. We zijn op tijd om de positie van Nederland te bepalen. Nederland heeft het ratificatieproces nog niet voltooid en wacht met de afronding van dit proces tot na het referendum. Wanneer er nee wordt gezegd, gaat dat proces niet door. Associatieakkoord moet door alle landen worden goedgekeurd, door een Nederlands nee gaat het akkoord niet door.

Renske Leijten: we moeten als partij niet aarzelen om er vol voor te gaan. We hebben de juiste argumenten. Een nee is een tik op de neus van Europa. Geenpeil heeft dit referendum naar zich toe getrokken. Als SP kunnen we dit ook als we veel op straat te vinden zijn.

Roland van Tilborg, regiovertegenwoordiger Zeeland: Voor de Zeeuwse afdelingen zijn de regionale bijeenkomsten niet goed te bereiken (Leiden, Eindhoven, Amersfoort). Roland vraagt of er nog een bijeenkomst georganiseerd kan worden. Reactie Harry: hij doet de toezegging dat er op korte termijn een extra bijeenkomst in de buurt van Zeeland of West-Brabant wordt georganiseerd.

Daan Brandenbarg, Groningen: Wil graag een JA, dit gaan we doen. Hij mist nog wel het plan voor de campagne.

Tiny Kox: We moeten ons niet door politieke tegenstanders in de luren laten leggen, de uitslag in 2005 werd eerst ook voor onmogelijk gehouden. Linkse partijen uit andere landen zullen ons steunen. In Oekraïne wordt keer op keer gezegd; wat ze ook zeggen, dit is onomkeerbaar een stap naar toetreding van de Europese Unie. Tiny gaat voor 68% tegen.

Ronald van Raak: Blikt terug op de campagne in 2005. We moeten besluiten om de campagne in april tot onze campagne te maken. We moeten ons niet bang laten maken door rechtse argumenten. Aanvulling op stembureaus, we moeten ons niet laten leiden door de inventarisatie van Geenpeil.

Leo de Klein, Rotterdam: Houdt een pleidooi om vol voor de campagne te gaan. Een scherpe, linkse campagne. Er is een verschil tussen 2005 en 2016. Dat heet Geert Wilders, en links zit in een verdomhoekje.

Harold Bos, Amstelveen: Vraagt zich af wat de leus van de campagne gaat worden. Nu niet. Of komt er een andere variant.

6. Voorbereiding Tweede Kamerverkiezingen: voorstel voor programma- en kandidatencommissies

In de uitnodiging en de agenda van de Partijraad doet het Partijbestuur het voorstel om twee commissies te benoemen. De partijraad steunt beide voorstellen. De commissies zullen gebruik gaan maken van de deskundigheid van andere partijgenoten.

Programmacommissie: Ronald van Raak (commissievoorzitter), Emile Roemer (fractievoorzitter), Eric Smaling, Sadet Karabulut, Arnold Merkies (allen TK-leden), Ben van Gils, Maarten Hijink (TK-fractiemedewerkers), Arda Gerkens (EK-lid), Paulus Jansen, Arjan Vliegenthart, Peter Verschuren, Mariska ten Heuw (wethouders), Johan van der Hout (gedeputeerde Brabant) en Ron Meyer (partijvoorzitter).

Kandidatencommissie: Ron Meyer (partijvoorzitter), Hans van Heijningen (partijsecretaris), Renske Leijten, Paul Ulenbelt (TK-leden), Merian Marijnissen (TK-fractiemedewerker), Meta Meijer (EK-lid), Laurens Ivens (wethouder) en Agnes Kant (adviseur).

8. Slotwoord Emile

Emile begint zijn toespraak met een compliment aan Ron voor zijn eerste Partijraad, dat wordt gesteund door applaus van de aanwezigen. Emile wenst de partij en Harry van Bommel succes met de campagne referendum Oekraïne.