nieuws

Verslag Partijraad zaterdag 21 november 2015

Inleiding

Hans van Heijningen opent de Partijraad. Hij licht de agenda toe en stelt voor om in de ochtend te starten met een actuele discussie over de aanslagen in Parijs.

Hans doet de mededeling dat er vanuit sommige afdelingen de vraag is om een flyer met daarin een toelichting van het SP-standpunt over de vluchtelingen. Deze week staat op SPnet een stuk over de achtergronden van het vluchtelingenvraagstuk. Het advies is om deze te bespreken in het afdelingsbestuur of de kerngroep. Het is een bewuste keuze om geen flyer te maken voor het hele land, de situatie verschilt per plaats. De lokale situatie moet je meenemen in hoe je het verwoordt. Wanneer je een lokale folder wilt verspreiden, kun je die in samenwerking met de redactie en opmaak in De Moed laten maken. Zo is maatwerk per afdeling mogelijk.

Congresvoorbereiding

Hans licht toe waarom er een onderscheid wordt gemaakt tussen moties en wijzigingsvoorstellen. Amendementen wijzigen de resolutie. Moties worden ingediend voor grote of actuele kwesties die buiten de resolutie vallen. Deze regel is door sommige voorzitters niet goed of te ruim geïnterpreteerd. Het onderscheid moet strikt gehandhaafd blijven. Het is onmogelijk om eerst over de resolutie te stemmen om vervolgens moties aan te nemen die tegen de resolutie ingaan. Hans heeft maandag de betreffende voorzitters gebeld of gemaild. Een grote meerderheid heeft binnen een dag aan die opdracht voldaan, waarvoor dank. Toch is er binnen enkele afdelingen ongenoegen over de gang van zaken, zo is hem gebleken. Hans geeft afdelingen de ruimte om te reageren.

De afdelingen Eindhoven, Zoetermeer en Gemert-Bakel hebben gereageerd. Gemert-Bakel wilde graag weten op welke manier ze een wijzigingsvoorstel over de statuten kunnen indienen. Hans reageert hierop door te melden dat ongeveer zeven moties hebben betrekking op de statuten. Er is een stuk met wijzigingen voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten, en dit stuk is te amenderen tijdens het congres. Er zijn ook afdelingen die hiervoor voorstellen hebben gedaan.

In maart 2016 worden voorstellen besproken die betrekking hebben op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Er is dus nog alle ruimte om met elkaar hierover in discussie te gaan en voorstellen te doen.

De afdeling Eindhoven licht toe dat er bewust is gekozen voor een motie om zo een aparte opdracht aan het nieuwe partijbestuur mee te geven. Meerdere afdelingen uit Brabant waren ontevreden dat de motie was omgezet naar een amendement. De afdeling Zoetermeer merkt op dat het niet aan de Congrescommissie is om te bepalen of er wel of niet gestemd gaat worden over een motie, of dat deze ingediend gaat worden.

Verslag Partijraad 26 september 2015

Het verslag van de vorige Partijraad wordt vastgesteld.

Aanslagen Parijs

Harry van Bommel:
Harry van Bommel spreekt de Partijraad toe vanuit het perspectief van de internationale politiek. Hij begint met een terugblik op de aanslagen in Parijs. Gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden en iedereen die is geraakt door de aanslagen.

De aanslagen tonen drie dingen aan: 1. We zijn kwetsbaar in onze open samenleving. Onze vrijheid en openheid zal opnieuw moeten worden bezien. 2. Terroristische groepen hebben de intentie en de middelen om toe te slaan in de Westerse wereld. 3. Grootschalige bombardementen in Irak en Syrië kunnen deze vorm van terreur niet voorkomen. Meer bommen maken het niet veiliger. De terroristen uit Parijs waren Franse inwoners. Meer bommen in de Arabische wereld leidt tot radicalisering hier.

Tijdens de bespreking van de begroting voor Buitenlandse Zaken heeft Harry een paar vragen gesteld, namelijk: Wat zijn de gevolgen van de woordkeuze 'Wij zijn in oorlog'? En wat zijn de gevolgen voor het vluchtelingenvraagstuk?

Met betrekking tot de eerste vraag stelt Harry een volgende vraag: Is er wel sprake van oorlog? Is oorlog het goede antwoord op de IS en op terrorisme? De IS is het gevolg van problemen in Irak en Syrië, en deze komen voort uit de interventies door het Westen sinds 2003. Bommen gooien is symptoombestrijding. De voedingsbodem van terrorisme is gelegen in armoede en achterstelling. Laten we die voedingsbodem bestrijden. IS is een ideologie vermengd met een godsdienst (Islam) en vermengd met geweld. Een ideologie kun je niet wegbombarderen. Na de IS komt er weer een andere terreurorganisatie. Ook in Nederland wordt er nu gesproken over meer geld naar defensie, en men overweegt wapens te sturen naar groepen in de regio. SP pleit daarentegen voor een wapenboycot.

Harry wijst ook op artikel 42.7 van het EU-verdrag: een aanval op één is een aanval op ons allen. Wat betekent dat artikel nu in de praktijk? Kan dat leiden tot Nederlandse inzet? Europa is geen staat, maar krijgt nu militaire ambities. Een vergelijkbaar artikel, namelijk artikel 5 van het NAVO-verdrag, is bijvoorbeeld in 2001 van toepassing verklaard, na de terreuraanvallen van 11 september. Nederland was toen kritisch en vroeg als enige NAVO-lid: 'Wat betekent dat nu concreet?'. Nederland laat zich nu te gemakkelijk deelname aan een interventie aanpraten. Nederland kan wel een bijdrage leveren aan de veiligheid in Frankrijk of Mali, zodat de Franse militairen in Frankrijk zelf de veiligheid kunnen verbeteren.

Dan de vraag: wat zijn de gevolgen voor het vluchtelingenvraagstuk? Wat gaat er nu extra gebeuren om vluchtelingen te registreren en eventueel terug te sturen? Wordt de buitengrens nu beter beschermd? De vluchtelingenkampen in de regio stromen vol met mensen die vluchten voor de IS en de Westerse bommenregen. Het militair optreden heeft geleidt tot een verharding tussen de strijdende partijen. Turkije begon een campagne tegen IS maar dat bleek in de praktijk een campagne tegen de PKK. Saoedi-Arabië steunt de extremistische groepen. De SP blijft wijzen op het belang van het bestrijden van de inkomstenbronnen van de IS. Er wordt door IS per maand 50 miljoen dollar verdiend aan de olie. Het droogleggen van de inkomsten van IS is een eerste vereiste om IS aan te kunnen pakken.

Ronald van Raak:

Ronald van Raak vertelt over het debat over de binnenlandse veiligheid. Het valt op dat bij de aanslagen van de laatste jaren de plegers veelal bekend waren bij de binnenlandse veiligheidsdiensten. Deze informatie is niet goed gedeeld, activiteiten konden niet worden verstoord of voorkomen. De SP is geen fan van een geheime dienst, deze zou niet nodig mogen zijn in een vrij land. Maar omdat we een open en democratische samenleving zijn, en mensen deze in het geheim willen bedreigen, kunnen we niet zonder een veiligheidsdienst en moet er samengewerkt worden. De veiligheidsdiensten van de verschillende landen moeten beter gaan samenwerken en elkaar niet tegenwerken. Laten we het EU-voorzitterschap gebruiken om te zorgen dat er bij de veiligheidsdiensten een cultuurverandering komt: samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken.

Het kabinet bezuinigt 40 procent op de AIVD, de Nederlandse veiligheidsdienst. De laatste jaren is al veel capaciteit en kennis verdwenen, vooral op het het gebied van internet, mensen volgen, tolken en juristen. De SP vindt het jammer dat dat de laatste jaren gebeurd is. Om terrorisme te kunnen voorkomen moet je in staat zijn tot het opsporen van netwerken en effectief ingrijpen.

Sommige politici zeggen: 'De terreur komt van moslims.' Dat is een eigenaardige conclusie. Binnen de islam zijn er stromingen die minder religieus zijn en meer ideologisch, zoals het Salafisme. Salafistische organisaties hebben de afgelopen jaren veel ruimte en subsidies gekregen. Maar Salafisme is een politieke ideologie gericht tegen vrijheid, tegen democratie en tegen gelijkwaardigheid. Salafistische jongerenpredikers verspreiden een leer van haat en geweld. Sadet heeft als woordvoerder integratie dit probleem al vaak aangekaart. De organisaties zijn zo succesvol omdat ze in het geheim kunnen functioneren. De SP stelt voor om ze uit de duisternis te halen en bekend te maken welke Salafistische organisaties we in Nederland hebben. De afgelopen week tijdens het debat heeft Emile Roemer samen met Halbe Zijlstra hiervoor een motie ingediend. Komende week gaat hierover gestemd worden. Bij de overheid en sommige partijen is er schaamte dat we de laatste jaren in ons poldermodel deze groepen te veel vrijheid hebben gegeven.

Dan de vraag: zijn achterstandswijken de kweekvijvers voor terroristen? In Nederland hebben we gelukkig geen grote achterstandswijken zoals in Parijs. Het tijdig signaleren van jongeren die dreigen te ontsporen en te radicaliseren is belangrijk. In Nederland is er veel bezuinigd op wijkagenten en jongerenwerkers en op het opleiden van agenten die radicalisering kunnen herkennen. Waarom radicaliseert iemand, welk netwerk heeft zo'n iemand en hoe kunnen we ingrijpen? Vanuit Nederland zijn er 220 mensen afgereisd naar Syrië die ook deelnemen aan militaire operaties. De groep die terugkeert neemt af. Er zijn terugkeerders die je moet volgen. Er zijn ook Syriëgangers die na hun terugkeer zijn gederadicaliseerd en die een grote rol kunnen spelen bij het tegengaan van radicalisering onder jongeren. De SP heeft in april een voorstel gedaan om de deradicalisering te bevorderen. Mensen die echt bezig zijn met het uitvoeren van criminele activiteiten moet je direct oppakken. Het voorstel van de SP is omarmd door de regering. Als mensen een gevaar vormen voor zichzelf of de samenleving, moeten ze verplicht behandeld worden.

Reacties uit de zaal

Meerdere afdelingen reageren op de inbreng van Harry en Ronald. De afdeling Leiden vertelt dat er in Leiden goede ervaringen zijn met inzet van wijkagenten met een islamitische achtergrond.

Naar aanleiding van een vraag van de afdeling Lingewaard licht Harry toe waarom de SP geen voorstander is van levering van wapens aan de Koerden. De oplossing ligt niet in het leveren van meer wapens. Het probleem in Irak en Syrië is juist geweld en het gebruik van wapens. Meer bewapening dreigt nu toch te gebeuren. De tragiek van veel wapenleveranties is dat ze vaak met goede bedoelingen aan een bepaalde groep worden gedaan maar dat dezelfde wapens vaak uiteindelijk tegen je worden gebruikt.

Regiovertegenwoordiger Bob van Vliet wil graag peilen of er moslims in de zaal zijn. Hij vindt het belangrijk dat je met deze mensen praat en niet over hen. Voorzitter Jan Marinissen geeft daar niet de gelegenheid voor. Harry geeft aan dat je moslims niet ter verantwoording moet roepen.

Petra Molenaar uit Nijmegen en Antoine Borgers uit Dordrecht werken beiden als docent en vertellen over de minuut stilte voor de slachtoffers in Parijs. Er zijn kinderen die weigeren om stil te zijn. Die zien het als een complot van de Joden en de Amerikanen, omdat wij ook niet stil zouden zijn bij doden onder de Palestijnen en moslims. Overschat de rol van docenten niet, het is heel erg moeilijk om dat op school bespreekbaar te maken.

Bert Peterse uit Weert werkt bij de gemeente Peel en Maas, een kleine plattelandsgemeente in Limburg. Hij geeft aan dat de driehoek politie-jeugdwerk-gemeente essentieel is om onrust onder de inwoners over de opvang van vluchtelingen te signaleren. Bert is als ambtenaar verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang. Hem bereiken veel berichten van inwoners die zich zorgen maken over terroristen die mogelijkerwijs tussen de vluchtelingen zitten. Hoe kun je een inwoner daar een oprecht antwoord op geven als je niet weet of de checks voldoende zijn? Een garantie kun je niet geven.

Tessa Beckman uit Vught uit haar zorgen over de IND, waar eerst veel mensen zijn ontslagen en vervolgens weer nieuwe mensen zijn aangenomen die niet voldoende opgeleid zijn en ervaring missen.

Ad Meijer uit Amersfoort benadrukt dat we goed duidelijk moeten maken dat als we een hek om Europa zouden zetten, er een grote humanitaire crisis zou ontstaan. De vluchtelingenopvang in ons land staat onder druk, maar de hekken sluiten lost niets op.

Naar aanleiding van vragen uit de zaal licht Harry de rol van Rusland verder toe. Rusland kiest partij met het steunen van Assad. Wanneer je een evenwichtige oplossing wilt, dan moet ook Assad daarvan een onderdeel zijn. De rol van de Russen in Syrië was er altijd al en zou kunnen zorgen voor bespoediging van een oplossing. De volgende stap is dat er vertegenwoordigers van Assad en de oppositie aan de onderhandelingstafel komen.

Begrotingsbehandeling 2016

Penningmeester Rosita van Gijlswijk houdt een inleiding op de begroting en licht deze toe. Deze concept-begroting is een behoudende begroting. Dat past bij een aftredend partijbestuur. Tijdens de Partijraad kiezen we gezamenlijk waar we ons geld aan uitgeven; aan ledenwerving, aan ROOD, aan scholing en begeleiding. In de voorbereiding naar het Congres hebben afdelingen goede suggesties gedaan. De resultaten fluctueren, het jaarlijks overschot op de begroting is gemiddeld €436.000,- . Fluctuaties zijn afhankelijk van het aantal volksvertegenwoordigers, en dat aantal heeft dalen en pieken gekend. Dat heeft gevolgen voor de inkomsten, de uitgaven en de reserveringen voor het verkiezingsfonds. We hebben nu de mogelijkheid om het verkiezingsfonds goed aan te vullen. En we hebben de ruimte om de beslissingen die we gaan nemen tijdens het Partijcongres uit te voeren.

Rosita licht ook de situatie van ROOD toe, mede omdat er tijdens het Congres voorstellen gedaan gaan worden om het budget van ROOD te verruimen. De betrokkenheid van afdelingen bij ROOD is groot. In 2006 had ROOD 2.768 leden, op dit moment 1.542. Het ledenaantal is bijna gehalveerd. Daardoor krijgt ROOD ook een lagere subsidie van de overheid; deze is gemiddeld €60.000,- per jaar minder geworden. Een kleiner budget heeft geen gevolgen voor de activiteiten van ROOD. Wanneer ROOD een voorstel doet voor een actie en daar budget voor vraagt, dan is dat vrijwel altijd mogelijk. Bij iedere uitgave denken we na over het politieke rendement ervan.

Rosita licht de voornemens en uitgangspunten van de begroting toe. De begroting voor 2016 is een voorlopige berekening van de opbrengsten en lasten van volgend jaar, opgebouwd met kostendragers en kostensoorten. De baten zijn 1,1 miljoen hoger dan in 2015. Bij de subsidie voor politieke partijen houden we rekening met een lager ledenaantal (gebaseerd op betalende leden). In 2016 zijn er geen verkiezingen. Wel organiseren we in 2016 een Partijcongres als voorbereiding op Kamerverkiezingen in 2017. In de begroting gaan we er van uit dat de SPanning in papieren vorm blijft bestaan. We gaan ook door met theater De Moed. Ook heeft het Partijbestuur besloten om campagne te gaan voeren voor een referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne. In april 2015 heeft de SP een hypothecaire lening afgelost en ook in oktober zijn twee leningen afgelost. Daardoor is De Moed hypotheekvrij. Aan resultaat wordt 2,2 miljoen euro geraamd. Er is ook een aantal bijzondere lasten begroot ten gevolge van medewerkers die met pensioen gaan (uitbetaling verlofdagen). Vervolgens doet Rosita het voorstel aan de Partijraad om €1.750.000 aan het verkiezingsfonds toe te voegen, dus meer dan de reguliere dotatie van 1 miljoen euro.

Reacties uit de zaal

Kevin Levie (afdeling Rotterdam) heeft er moeite mee dat er nu al gereageerd wordt op een voorstel dat op het Partijcongres aan de orde gaat komen (verdubbeling van het budget van ROOD). Kevin is wel blij met de ruimte in de begroting om de beslissingen van het Partijcongres uit te kunnen voeren en toe te kunnen voegen aan de begroting.

Bertus van Berlo (afdeling Gemert-Bakel) wil een voorstel doen om de de startpremie van een nieuwe afdeling te verdubbelen naar 500 euro. Rosita stelt voor om de bijdrageregeling van de afdelingen te evalueren, alvorens deze aan te passen. Komend jaar gaan we hierover uitgebreid met elkaar in gesprek.

Merel Stoop, de voorzitter van ROOD, doet de mededeling dat het ledental in de lift zit: ROOD heeft nu 1.700 leden. We blijven dit jaar voor het eerst in tijden stabiel. De ervaring van ROOD is dat als je een goed plan hebt daar ook budget voor is. Merel is voorstander van het principe: eerst plannen en dan geld.

De begroting 2016 is unaniem aangenomen. Felicitaties aan Rosita van Gijlswijk.

Financiële controlecommissie jaarrekening 2014

Iedere afgevaardigde heeft bij de stukken van de Partijraad een verslag gekregen van de aanbevelingen van de commissie en de reactie van het partijbestuur. Hans licht dit nog kort toe.

De afdeling Boxmeer reageert hierop door aan te geven dat er veel problemen zijn met het verzenden en ontvangen van e-mail bij Tomaatnet. Hans zegt toe dat er naar gekeken gaat worden.

Het verslag met de reactie van het partijbestuur op de aanbevelingen van de commissie wordt aangenomen door de Partijraad.

Op naar de 200 afdelingen

Vincent Mulder presenteert op de Partijraad de ontwikkelingen van de campagne 'Op naar 200 afdelingen'. Vorige keer zaten we op 160 afdelingen. Bij het komende Congres gaan we er een tandje bijzetten: 'Op naar de 250 afdelingen'. Halderberghe, een gemeente in West-Noord-Brabant, is sinds oktober een afdeling in oprichting. Het partijbestuur heeft begin november besloten om de werkgroep Lochem de status afdeling in oprichting te verlenen. De afdeling Ede heeft de status afdeling gekregen. Vincent heeft een gesprek met voorzitter Kees Salm en bestuurslid Daan Thenau. De afdeling heeft 136 leden. Kees vertelt dat het met laagdrempelige activiteiten is gelukt om leden actief te krijgen, onder andere door een inloopavond waarbij ook de Tribunes worden ingevouwen. Kees zelf is actief geworden na een ledenbezoek door een van de eerdere leden van de werkgroep Ede. In een werkgroep is het belangrijk om goed te kijken naar de capaciteiten van mensen en niet te blijven praten maar ook in actie te komen. Kees vertelt over het onderzoek naar de zorg in Ede. De afdeling heeft zelf onderzoek gedaan door te gaan buurten, en ze hebben in samenwerking met de Hogeschool Ede een afstudeerproject begeleid.

Referendum Associatieverdrag Oekraïne

Door een burgerinitiatief komt er op woensdag 6 april een referendum over de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Harry van Bommel geeft een toelichting hierop en licht de campagne van de SP toe. Harry begint zijn verhaal met een terugblik naar 11 jaar geleden, toen we tijdens een Partijraad besloten om groots in te zetten op een NEE-campagne bij het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni 2005. Die campagne is toen buiten verwachting geslaagd.

Harry vertoont een filmpje rond de geschiedenis die vooraf gaat aan het Associatieverdrag met Oekraïne en de situatie nu. In de EU en in ons land wordt steeds over Oekraïne gesproken alsof iedereen daar zich aan wil sluiten bij Europa. Maar Oekraïne is altijd al verdeeld geweest. Er is een deel dat zich meer verwant voelt met Rusland en een deel dat zich verwant voelt met Europa.

Harry gaat met de aanwezigen van de Partijraad in gesprek over twee vragen: Welke prioriteit gaan we geven aan de campagne? En hoe intensief wordt de campagne? Het initiatief tot een referendum was oorspronkelijk afkomstig van Burgerinitiatief EU. Zij hebben zich al in het voorjaar gemeld bij de SP en gevraagd hoe te zorgen voor veel handtekeningen. Vervolgens kreeg dit burgerinitiatief steun van GeenPeil/GeenStijl waardoor de oproep voor een referendum bekend is geworden. Meer dan 300.000 mensen hebben dit initiatief gesteund en daarom komt er een referendum op 6 april. De uitkomst van het referendum is geldig bij een opkomst van 30 procent (het EU-referendum in 2005 had een opkomst van 63,6 procent).

De SP-Kamerfracties van de Eerste en Tweede Kamer hebben zich uitgesproken tegen een Associatieakkoord. Daarvoor zijn drie redenen:

  1. We zeggen nu NEE omdat dat beter is voor Oekraïne. Er moet eerst herstel komen van de rechtsstaat in Oekraïne.
  2. Een NEE is ook beter voor Europa. De EU is immers al uit de voegen gebarsten. En we moeten niet de corruptie vanuit Oekraïne importeren in de EU.
  3. Ook voor Nederland is een NEE nu beter. Een Associatieverdrag met Oekraïne zou leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en tot uitbuiting van werknemers uit Oekraïne. Die situatie willen we niet.

Op welke wijze en hoe intensief moeten we campagne voeren? Graadmeter hierbij is de kans op succes. SP-afdelingen en bondgenoten kunnen gezamenlijk deze campagne tot een succes maken. Bij de campagne tegen de EU-grondwet is er goed werk geleverd door de afdelingen. De komende campagne vraagt om scholing en een goede voorbereiding.

Reacties uit de zaal

Een aantal sprekers vraagt zich af of we wel tegen een Associatieverdrag moeten zijn. Ze vrezen dat als het Associatieverdrag niet doorgaat er juist een einde komt aan de kleine verbeteringen die er nu zijn in Oekraïne. Harry legt tijdens het antwoord uit dat het door hem vertolkte standpunt is gebaseerd op gedegen studies van verschillende organisaties en de Europese commissie zelf. Er is wel degelijk sprake van een diepgewortelde verdeeldheid in Oekraïne, ongeacht wat we zelf waarnemen als we dat land bezoeken. Het bestrijden van de corruptie, het verbeteren van de rechtsstaat en het aanpakken van de oligarchen kan ook zonder een Associatieverdrag. Rusland ziet het als een bedreiging als Oekraïne tot Europa gaat behoren.

Een aantal aanwezigen vraagt zich af hoe we het rechtse imago van dit referendum af kunnen schudden. Daar komt als reactie van andere aanwezigen op dat we dit referendum kunnen gebruiken, juist om ons als linkse partij te onderscheiden van rechtse partijen. Ook Harry reageert op deze vraag. Met onze voorstellen en onze argumenten kunnen we het rechtse imago kantelen.

De afdeling Rotterdam vraagt zich af of het vluchtelingenvraagstuk op dit moment niet veel urgenter is en vraagt een campagne van de SP op dit onderwerp. Tijdens het Partijcongres zullen een aantal afdelingen de oproep doen om hierop campagne te voeren.

De afdeling Groningen geeft aan dat het een grote investering in scholing vergt om onze kaderleden goed te informeren over de campagne tegen het Associatieverdrag met Oekraïne. Deze campagne vergt nuance. Het is de vraag of we al ons kader en actieve leden voldoende kunnen scholen. Harry geeft aan dat er een team beschikbaar zal zijn voor scholingen over dit onderwerp.

Er is ook een vraag over de impact van het referendum. Harry reageert hier op door aan te geven dat de SP zal eisen dat de uitkomst wordt opgevolgd door het kabinet. De PvdA heeft al toegezegd de uitslag te zullen accepteren.

Tweede Kamerlid Henk van Gerven geeft aan dat de Kamerfractie met een voorstel wil komen om in het nieuwe jaar te starten met een grote campagne voor een nieuw zorgstelsel. Dat zal wat betreft planning goed afgestemd moeten worden met de campagne over dit referendum.

De vraag vandaag van Harry aan de Partijraad is om volop in te zetten op een campagne, de belangrijkste SP-campagne voor maart en begin april. De SP Rotterdam wil een voorstel doen om wel vol in te zetten op media-aandacht en de afdelingen vrij te laten of en in welke mate ze campagne gaan voeren. De SP Groningen vraagt zich af of de afdelingen nu bedenktijd kunnen krijgen en of we pas tijdens een volgende partijraad hierover een besluit kunnen nemen. Voorzitter Jan Marijnissen reageert hierop door te zeggen dat de volgende Partijraad in januari te laat is. Jan geeft aan dat het verstandig is vandaag een besluit te nemen. De verwachting is een korte campagne van maximaal drie weken. Tijdens de Partijraad van januari gaan we in gesprek over het campagneplan.

Stemming

Met grote meerderheid wordt aangenomen dat de partij campagne gaat voeren tegen het Associatievredrag met Oekraïne. Ongeveer zeven afdelingsvoorzitters stemmen tegen.

Beroepscommissie Partijraad

Een lid had bezwaar gemaakt bij de Partijraad. Hij had zich in korte tijd na afmelding weer opnieuw aangemeld als lid. De afdeling Utrechtse Heuvelrug heeft dat niet geaccepteerd en wordt daarin gesteund door de beroepscommissie.

ROOD: Wake up voor onderwijs

Merel Stoop licht de campagne 'Wake up voor goed onderwijs' toe. Sinds de bezetting van het Maagdenhuis borrelt het in onderwijsland. Laten we nu kijken of we een vuist kunnen maken, en dan niet alleen de universiteiten, maar ook de hogescholen, het middelbaar onderwijs en de ROC's. Er is gestart met een onderzoek. Nu worden in 12 steden jongeren op scholen bezocht. Daardoor leren we ook nieuwe lokale actiepunten kennen. Het plan is: onderzoek doen, basis bouwen, steun zoeken en de beweging breed maken en vervolgens escaleren met acties. Op de site Wakeupnow.nl is de enquête toegankelijk; deze is in te vullen in twee minuten, via een tablet of mobiele telefoon. Deze enquête kunnen afdelingen gebruiken om met jongeren in gesprek te komen. Inmiddels hebben we al bijna 800 ingevulde enquêtes binnen. Afdelingen die ook over de enquête willen beschikken kunnen gebruik maken van de website 'Wakeupnow.nl/activist'.

Planning en tijdspad: van oktober tot februari onder de radar blijven, eerst enquêtes ophalen. Het verzoek aan de afdelingen is om het nog niet groots aan te kondigen op de website. Van maart tot juni gaan we steun vergaren voor het manifest. 7 februari is de deadline voor het verzamelen enquêtes. In maart presenteren we een rapport met de eisen. Er is een ROOD-kaderkrant gemaakt waarin speciaal aandacht wordt geschonken aan het doel, de planning en de opzet van deze ROOD-campagne.

Toespraak Emile Roemer

Na een korte introductie geeft Emile het woord aan Tiny.

Toespraak Tiny Kox

Tiny Kox blikt terug op 27 jaar voorzitterschap van Jan Marijnissen en bedankt Jan voor alles wat hij voor de partij heeft betekend.