nieuws

Verslag partijraad 26 september 2015

Opening

De algemeen secretaris opent de partijraad met een compliment aan allen voor de Red de Zorg demonstratie. De SP heeft laten zien dat ze dé politieke beweging is die opkomt voor de zorg in Nederland en daarin zij aan zij strijd met de vakbond. Hij blikt ook alvast vooruit
De aanwezigheid van de jongste ‘Groep van 30’ als speciale gasten wordt gemeld.

Verslag vorige Partijraad wordt vastgesteld. Naar aanleiding dit verslag:
Heerlen meldt dat ze een avond hebben gehouden  in de campagne Er is genoeg voor iedereen en er een comité ‘Haal het Geld waar het zit’ is opgericht. Binnenkort zal er een tussenevaluatie van deze campagne plaatsvinden en komen daar suggesties uit voor het vervolg.

Jaarrekening 2014
Op de vorige partijraad zijn de technische problemen gemeld die hebben geleid tot een te late levering van deze jaarrekening:  personele problemen op de financiële administratie en problemen met de invoering van een nieuw boekhoudprogramma.
Nu kan  de jaarrekening worden gepresenteerd,  mede dankzij de inzet van medewerker Frank Johan Hoogendam die veel tijd en energie heeft besteed om de achterstand in te lopen. Er is nieuw personeel aangezocht en gevonden en de aansturing van het laten werken van het nieuwe boekhoudprogramma wordt intensiever ter hand genomen. Dit moet voorkomen dat we in de komende jaren nogmaals in zo’n positie verzeild raken.
Er volgt een korte toelichting op de jaarrekening 2014, die de leden van de partijraad  per post vooraf hebben gekregen. We hebben door goede verkiezingsresultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 veel meer raadsleden, wat zorgt voor veel meer opbrengsten uit de afdracht. Daarnaast is er minder uitgegeven dan begroot, bijvoorbeeld door de TK fractie en door niet 2 ton minder aan de twee verkiezingscampagnes te besteden, waarvoor complimenten aan de campagneleiding. Het verkiezingsfonds is aan het eind van 2014 2 ton groter en op orde: in totaal 1,7 miljoen.
De vraag is terecht waarom we met meer middelen niet zorgen dat we de hypotheek op De Moed  niet geheel of gedeeltelijk aflossen. Het partijbestuur is bezig om te bekijken of en hoe dit binnenkort kan gebeuren. Nu we beter in de middelen zitten door succesvolle verkiezingen is het zaak niet onbezonnen geld in te zetten, maar steeds te kijken hoe we de middelen zo goed mogelijk politiek kunnen inzetten. Goede plannen en suggesties zijn altijd welkom, maar zullen wel met die kritische blik bekeken blijven worden.

De Financiële controlecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen en aanbevelingen. De voorzitter van deze commissie Hanne Drost dankt de mensen van de administratie en penningmeester voor de uitleg en inzage in alle opgevraagde stukken.

De bevindingen hebben geleid tot een aantal aanbevelingen:

  • het in de toekomst  tijdig aanleveren van de jaarrekening en alle relevante stukken;
  • het gebruiken van de reserves om de hypothecaire leningen voortijdig af te lossen;
  • investeren in het verder professionaliseren van de partij, bijvoorbeeld door meer inzet op scholing en het versterken van ROOD;
  • het oplossen van problemen in de administratieve software, bij voorkeur door over te stappen op OpenSource;
  • de egalisatiereserve tijdig in te zetten om waar nodig personele problemen op te lossen.

De financiële controlecommissie concludeert dat de bestedingen rechtmatig zijn uitgevoerd en conform de begroting en beveelt de partijraad aan de jaarrekening goed te keuren.
Het partijbestuur wordt decharge verleend en de jaarrekening 2014 unaniem goedgekeurd. De aanbevelingen van de financiële controlecommissie zullen in het partijbestuur worden besproken en de conclusies daaruit worden voorgelegd aan de volgende partijraad.

De Zorg is van Ons
Renske Leijten presenteert in het kort dit initiatief met onze voorstellen voor een betere zorg, waarop vertegenwoordigers van tientallen afdelingen met veel instemming reageren. Veel afdelingen hebben de problemen in de zorg lokaal in beeld en zijn enthousiast met dit initiatief. Er blijkt onder de mensen veel draagvlak voor het versimpelen van de zorg en het uit de markt te halen ervan. We moeten dit overal uitdragen waar we actief zijn op het gebied van zorg, vooral het punt dat 7 van de 10 huishoudens er met ons op vooruit zullen gaan. Ook moet er aandacht komen voor het fors verminderen van bureaucratie en het tot normale hoogte brengen van salarissen van de directies. Het vele geld dat nu in reserves zit bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen we inzetten voor de concrete zorg voor de mensen. Onze hulpdiensten worden vaak overspoeld door mensen met klachten en problemen. Naast het verwijzen en ondersteunen van deze mensen moeten we dit politiek aan de kaak stellen. Het is toch niet normaal dat zoveel mensen bezwaar moeten maken en dat werknemers worden gezien als ‘productiemiddel’, of erger als ‘verdienmodel’.

We moeten eensgezind zijn om dit verhaal van ons alternatief overal te vertellen en te promoten. Een paar jaar geleden hebben we besloten om lokaal in de zorg de partij te zijn die het verschil maakt. Dat zijn we nu blijkens de reacties overal. Dit najaar zal er een plan de campagne worden voorbereid voor een grote landelijke actie. In onze afdelingen zullen we ambassadeurs zijn voor onze voorstellen en eisen. Want de Zorg is van Ons.

lunchpauze

Voorbereiding XXI Congres

Inleiding door Hans van Heijningen:
Er zijn door verschillende afdelingen vragen gesteld over de voordracht van kandidaten door het partijbestuur. De voordracht is terecht, dit is conform de statuten en het huishoudelijk reglement. Het partijbestuur heeft geprobeerd het allerbeste elftal voor te dragen, het is een team.

Bij de SP zijn we groot geworden door een meedoe-democratie, daarom zijn we niet voor 'one man one vote'. We komen bij elkaar in de afdeling om dingen door te nemen en zappen niet thuis op de bank. Op basis van 1 op 50 kiezen we de vertegenwoordigers voor het congres.

Onze partij is heel democratisch ingericht; er maken 20 regiovertegenwoordigers deel uit van het partijbestuur, daarnaast zijn er 11 (en na het congres 13) algemeen bestuursleden. De grote meerderheid van het partijbestuur wordt dus gekozen van onderaf. De partijraad en congres zijn binnen onze partij de hoogste organen. Bij alle andere partijen is partijraad een adviesorgaan, maar bij ons de baas. Dus de democratie is heel goed op orde.  

Dat betekent niet dat het vanzelf gaat, we moeten dit wel serieus nemen. In teveel afdelingen mogen de mensen naar regioconferentie en congres omdat ze het leuk vinden. Het zou erom moeten gaan wie de afdeling het beste vertegenwoordigen. Zorg dus dat je een goede discussie en een goede afvaardiging in je afdeling organiseert. Meedoen en democratie organiseer je.

Uit de zaal:
De afdelingen Zoetermeer, Landsmeer en Rotterdam merken op dat de kandidaten die niet voorgedragen zijn voor het partijbestuur, een specifieke kandidaat moesten aangeven tegen wie ze zich verkiesbaar stellen. Volgens deze afdelingen was dat niet eerder het geval. De afdeling Zaanstad wil een stemming over het amendeerbaar maken van het hele congresstuk, in tegenstelling tot alleen de resolutie.
Verschillende afdelingen zijn niet voor het principe 'one man one vote', sommigen wijzen er op dat je dit dan ook zo moeten doorvoeren voor lokale kieslijsten en achten dat niet wenselijk. Veel afdelingen wijzen er op dat onze eigen regels gevolgd zijn in de aanloop naar het congres, en je niet tijdens het spel de regels moet veranderen. Verder wordt gewezen op het belang van een goede voorbereiding van het congres in de afdelingen en van verschillende specialisaties in het partijbestuur, en de korte termijn waarop de procedures bekend waren.

Reactie Hans van Heijningen:
Alle voorbereidingen voor het congres zijn conform de statuten georganiseerd. De procedure had misschien eerder -op de partijraad van juni- besproken kunnen worden, maar er is niets ineens veranderd. Er is vooraf contact geweest met afdelingen die mogelijk een voorstel over de procedure willen indienen, niemand is in die zin voor het blok gezet.

De Resolutie is wat voortvloeit uit de tekst Ons Lied, We gaan het Doen. Als er specifieke zaken in de Resolutie missen, kunnen afdelingen dit via hun verslagen laten weten. De reden dat de tekst Ons Lied niet amendeerbaar is, is omdat we graag de kern ter discussie willen stellen en geen eindeloze rij met (kleine) wijzigingsvoorstellen willen.

Uit de zaal:
De afdeling Zoetermeer trekt haar voorstel om de procedure voor het kiezen van het partijbestuur te wijzigen. De afdeling wil de discussie wel voor de toekomst voeren, op het congres. De afdeling Zaanstad handhaaft haar voorstel over de amendeerbaarheid van het stuk Ons Lied. Uit de zaal komen nog enkele opmerkingen.

Reactie Hans van Heijningen
Een meedoe-democratie is beter dan 'one man one vote', hierover is nu ook geen ander voorstel gekomen. Er zijn geen inhoudelijke redenen voor amendeerbaar maken van het congresstuk Ons Lied. Meer dan 10 jaar terug werd het partijbestuur gekozen op aantallen stemmen per kandidaat. Sindsdien is het zo dat kandidaten die niet zijn voorgedragen zich kandidaat stellen tegen iemand die wel voorgedragen is. Daar is niet zo maar voor gekozen, er is over gediscussieerd in het partijbestuur en de congrescommissie. Natuurlijk willen we altijd lessen trekken, dus ook nu zal de procedure zeker worden geëvalueerd.

Het voorstel van de afdeling Zaanstad wordt bij stemming verworpen. De voorzitter vraagt de zaal om een bevestiging van de procedure voor de kandidaatstelling voor het partijbestuur en voordracht. De zaal bevestigd unaniem de procedure zoals hij is.

Op naar 200 afdelingen - Vincent Mulder

Nog lang niet in alle gemeenten waar we meer dan 50 leden hebben is een afdeling. Vincent laat een lijst met die gemeenten zien en vraagt de zaal om een reactie op de voortgang van het opstarten en begeleiden van nieuwe werkgroepen. De werkgroepen Woerden, Veldhoven en Ede zijn sinds de vorige partijraad afdeling in oprichting.

Uit de zaal:
De voortgang van de werkgroepen Overbetuwe, Grave en Teylingen loopt stroef volgens sprekers uit de afdelingen Nijmegen, Boxmeer en Leiden. Er wordt gewerkt aan werkgroepen in Waalwijk, Midden-Drenthe,  Coevorden, Krimpenerwaard, Texel, Hardenberg, Ridderkerk en Heemskerk. De werkgroep in Zuidhorn loopt ook goed. Daarnaast worden opmerkingen gemaakt over het belang van het aanhouden van de kaderkrant om fouten te voorkomen en de hoeveelheid werk die het oprichten van een nieuwe afdeling met zich mee brengt.  

ROOD – Merel Stoop

Er zijn vandaag veel oudere mensen aanwezig. Daar is niks mis mee, maar het is niet handig voor de toekomst. Op vier oktober organiseert ROOD een bijeenkomst over het betrekken van jongeren bij de afdeling. Veel afdelingen hebben hier behoefte aan, er zijn 60 aanmeldingen en dat zijn er meer dan ooit. Ook is iedereen uitgenodigd om mee te doen aan de demonstratie over het halfloon voor jongeren op 10 oktober in Amsterdam. De FNV en ROOD zijn hierbij betrokken.

Stop TTIP – Anne-Marie Mineur

Het handelsverdrag TTIP gaat ons allemaal aan, het is echt een machtsovername van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven gaat haar eigen wetten bepalen, niet alleen Brussel maar ook Washington gaat mee beslissen over ons. Dat levert een bedreiging van vakbondsrechten, democratische rechten en het milieu op. Druk moet van onderop komen. We moeten laten zien dat de bevolking dit niet wil. De VS willen graag het oneerlijke ISDS systeem starten.
Je kunt nog flyers bestellen via www.sp.nl/ttip. De demonstratie van tien oktober begint pas in de middag, je kunt na de regioconferentie nog komen. De EU-fractie komt graag langs in de afdelingen voor een leden- of openbare avond over Europa, TTIP, de vluchtelingen en de euro. De fractie heeft een voorkeur voor de vrijdag avond en aanmelden kan via Vincent Mulder van het Studiecentrum.

Uit de zaal:
In Haarlem is op twee oktober een actie tegen TTIP. In Zaanstad heeft de gemeenteraad zich uitgesproken als 'TTIP-vrije gemeente', de afdeling raad anderen aan deze motie ook in te dienen.

De voorzitter complimenteert Jean Rouwet met het organiseren en 5 dagen lang bemensen van de SP-stand op de ouderenbeurs. Hier hebben dit jaar weer veel SP-ers aan meegewerkt en zij hebben heel veel ouderen gesproken op het thema Er is Genoeg voor Iedereen.

Toespraak– Emile Roemer

In de voorbereiding op het congres is Emile trots de partij. Duizenden SPers gaan met elkaar in gesprek, zo houden we elkaar scherp en bewaren we de eenheid. We hebben inmiddels ook een mooie eerste avond met de kandidaat- partijvoorzitters gehad. Er komen nog twee van deze avonden aan, kom daar heen!

De Tweede Kamer heeft hele bijzondere algemene beschouwingen achter de rug. Er wordt altijd wel wat gelekt, maar werd de hele propaganda gelekt. De premier moest zeggen van de PvdA dat de welvaart eerlijk wordt verdeeld. Maar dat is niet waar, er zijn steeds meer miljonairs maar ook steeds meer kinderen leven in Nederland onder de armoedegrens. Van de VVD moest hij zeggen dat we economisch terug zijn in de kopgroep. Dat is bullshit, onderzoekers zeggen dat we een inhaalslag moeten maken.

Zorgkosten voor gewone mensen worden alleen maar hoger. Het OV wordt geprivatiseerd. Inkomens en vermogensverschillen groeien alleen maar. Nederland wordt bestuurd als een BV. Mensen moet het zelf uitzoeken omdat de overheid zich terugtrekt. Minister Asscher wil de middenklasse omarmen, en de markt als wilde hengst een beetje temmen. Nou, hij zegt tenminste inmiddels waar hij staat.

Mensen hebben genoeg van het beleid van deze regering. De tweedeling en de loonkloof groeien. De topman van Unilever verdient 273 keer zoveel als een geschoolde medewerker van dat bedrijf. Als we de kern van het kapitalisme doorgronden, zien we dat de toegang tot onderwijs en zorg verslechtert. De armoede gaat hand in hand met de groei van het aantal miljonairs. In de afdelingen moeten en zijn we hiermee aan de slag, en in de Kamer presenteren we veel plannen, op gebied van de zorg, het ondersteunen van de politiemensen, kleinere klassen, het invoeren van een miljonairsbelasting etc. Samen zetten we de schouders er onder!