nieuws

Verslag partijraad 28 september 2013

1. Opening & film 'Welkom bij de SP'

De partijraad opent met de nieuwe kennismakingsfilm van de SP. Na de presentatie van de film bedankt Jan Marijnissen de makers van de film, Bas Stoffelsen en Sander van Oorspronk.

2. Verslag partijraad 22 juni

De partijraad stelt het verslag van de partijraad van 22 juni zonder op- of aanmerkingen vast.

3. Mededelingen Hans van Heijningen

 • Hans van Heijningen complimenteert de afdelingen voor de opkomst tijdens de demonstratie van 21 september in Amsterdam. Op 30 november is een volgend protest gepland. Dit zal waarschijnlijk in Utrecht plaatsvinden. De vraag hoe hoog de opkomst is, is afhankelijk van de plannen waar het kabinet de komende tijd komt.
 • De afdelingen zijn erg druk met de voorbereidingen van de raadsverkiezingen. Dit gaat op veel plaatsen goed. Het winnen van de verkiezingen heeft niet alleen iets te maken met een goed programma en een goede lijst, maar ook met activisme. Omdat er een kaderkrant is gemaakt en de kaderscholingsweekenden in oktober en november in het teken van de verkiezingen staan, gaan de geplande regioconferenties niet door.
 • 1 november komt er een nieuwe ZO-krant uit. Het verzoek is aan de afdelingen om te bestellen.
 • Het inleveren van het afdelingsverslag is van belang. Van een aantal afdelingen is sinds april geen verslag meer ontvangen. Het gaat hier om: Geertruidenberg, Schijndel, Heerenveen, Purmerend, Meppel, Lelystad, Steenwijkerland, Hilversum, Roosendaal, Maassluis, Leidschendam, Hoorn, Appingedam, Gennep, Vught, Spijkenisse, Alphen aan den Rijn.
 • 22 februari 2014 is er een congres in Amersfoort. Hier vindt de aftrap van de raadsverkiezingen plaats en wordt het programma en de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld.

4. Instelling commissie Europese verkiezingen

 • Programmacommissie: Arnold Merkies, Dennis de Jong, Femke Reudler Talsma en Harry van Bommel.
 • Kandidatencommissie: Jan Marijnissen, Machteld Velema en Hans van Heijningen.
 • Beide commissies worden unaniem gekozen

5. Actie verhuurdersheffing

Op donderdag 3 oktober spreken de woningcorporaties in Utrecht over het woonakkoord dat minister Blok heeft gesloten met vertegenwoordigers van de verhuurders. Paulus Jansen wil hier actie gaan voeren, om de druk op corporaties op te voeren om tegen dit akkoord te stemmen. Mensen die op 3 oktober aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden bij Wouter Groot Koerkamp.

6. Boekjes afdrachtregeling

De afdelingsvoorzitters hebben een week geleden de boekjes over de afdrachtregeling ontvangen. Het is belangrijk dat de afdelingsvoorzitters deze boekjes lezen en de regeling kennen. Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van de afdrachtregeling. Ieder kaderlid van onze partij moet de regeling kennen.

7. Notitie 'Samenwerken ja, Superstaat nee'

De notitie is geschreven in samenwerking met de Tweede Kamerfractie en het politieke team van de SP. Daarnaast is de notitie in het dagelijks bestuur en het partijbestuur besproken; alle gemaakte opmerkingen zijn meegenomen bij het verder uitwerken van deze notitie.

Inleiding Harry van Bommel
De notitie is een kader waarbinnen wij als partij willen werken en is onze reactie op de richting waar Europa heengaat. De notitie geeft een antwoord op een aantal politieke idealen van anderen, de toekomst van een aantal Europese instituties, en geeft de bevolking de macht over Europa. We willen de Tweede Kamer meer invloed geven op de Europese instituties. Daarom willen we een dubbelmandaat weer mogelijk maken. Is het op korte termijn te realiseren? Nee, deze richting vraagt meer tijd dan een verkiezingsprogramma. Op een aantal concrete punten zal het programma niet ingaan. Dit doen we in ons verkiezingsprogramma.

Discussie zaal
Belangrijke onderwerpen die tijdens de discussie met de zaal naar voren komen zijn de ideologische discussie, de toekomst van de euro en het overdragen van bevoegdheden. Een aantal sprekers vraagt zich af of er niet meer over ideologie moet worden gesproken en of de SP zich niet veel duidelijker tegen de superstaat Europa moeten uitspreken.

Reactie Harry van Bommel
Harry geeft aan dat er zo min mogelijk over de economische situatie en politieke uitgangspunten is gesproken, omdat het stuk voornamelijk een visie is op de regels en afspraken in Europa en de instituties. De kaders voor Europa binnen de notitie zijn smal, omdat we de lidstaten veel meer ruimte willen geven. Er wordt niet uitgebreid gesproken over de euro, omdat er momenteel een club economen bezig is met het verder uitwerken van een visie. Alle oplossingen die door deze groep worden aangedragen, passen in de formulering zoals deze is opgenomen in het stuk.

Reactie Dennis de Jong
De politieke en economische analyse zullen in het verkiezingsprogramma verder worden uitgewerkt. De visie die nu wordt besproken is fundamenteel en gaat niet over de politieke koers, maar over hoe de SP Europa wil inrichten. De SP wil Europa terugbrengen naar de mensen en de invloed en macht van de Europese instituties verkleinen.

Besluiten

 • De titel wordt veranderd in 'Superstaat nee, samenwerken ja'.
 • De zin 'wat er in Europa gedaan en gezegd wordt' wordt veranderd in: 'wat er in Europa gedaan en gezegd gaat worden'.
 • De opmerkingen over de Europese Commissie worden aangescherpt. In de notitie wordt vermeld dat de SP voor afschaffing is van de huidige Europese Commissie.
 • De laatste zin van de eerste pagina wordt aangepast. In plaats van 'een dominante en sturende commissie' wordt gesproken over een 'dominante en neo-liberale commissie'.

De notitie wordt, inclusief alle wijzigingen, door de partijraad aangenomen. Er is één tegenstem.

8. Aanbevelingen financiële controlecommissie jaarrekening 2013

Er worden drie aanbevelingen gedaan door de controlecommissie:

 1. Meer aandacht voor internetcampagnes. Advies partijbestuur: overnemen.
 2. Extra investeringen doen om het wetenschappelijk bureau uit te breiden. Advies partijbestuur: verwerpen.
 3. Evaluatie aanbevelingen in het jaarverslag erna. Advies partijbestuur: verwerpen, jaarrekening niet geëigende plek voor evaluatie.

Stemming
Aanbeveling 1 wordt overgenomen. Aanbevelingen 2 en 3 worden verworpen.

9. Op naar 200 afdelingen

Nuenen, Stichtse Vecht en Schouwen-Duiveland worden toegelaten als nieuwe afdeling. Op dit moment heeft de SP 38 ledenwerkgroepen en 34 afdelingen in oprichting.

10. Raadsverkiezingen 2014

 • De partijraad heeft een commissie raadsdeelname ingesteld. Deze commissie voert al sinds februari gesprekken met de afdelingen. Raadsdeelname valt of staat met een sterke afdeling. 93 afdelingen hebben positief advies van het partijbestuur gekregen. 34 afdelingen hebben uitstel van besluit gekregen. 27 afdelingen hebben zelf besloten om niet mee te doen aan de verkiezingen.
 • In oktober, november en december zullen de definitieve besluiten voor deelname genomen worden.
 • Alle nieuwe leden moeten de kans krijgen om de scholing voor politieke basisvorming te volgen. Het scholingsteam staat klaar om deze scholing te geven. Voorzitters worden per brief uitgenodigd om mensen die deze scholing nog niet hebben gevolgd, naar een speciale scholing sturen.

11. Democratisering van de economie: hoe verder?

Op 22 juni zijn tijdens de partijraad afspraken gemaakt over de kaderkrant. Het partijbestuur heeft besloten dat de kaderkrant de basis vormt voor iedere ontwikkeling op dit gebied binnen de partij en dat er een conferentie wordt georganiseerd over de democratisering van de economie. De partijraad stemt in met de verdere procedure.

12. ROOD

De jacht op huisjesmelkers is weer geopend. Lieke Smits vertelt over deze acties. Er is grote woningnood onder veel jongeren in Nederland. ROOD gaat door met actie voeren. Dit is een belangrijk thema om jongeren aan ons te binden. Lieke roept alle afdelingen op om te starten met een lokale ROOD-groep.

13. Afsluitende toespraak Emile Roemer

Kabinet-Rutte II regeert inmiddels 10 maanden. De begroting voor 2014 is een liberaal verhaal. Er worden veel mooie woorden gebruikt om vervelende maatregelen te verhullen en er door te drukken.

De sociale zekerheid holt achteruit, de zorg wordt uitgekleed, thuiszorgers worden preventief ontslagen en het eigen risico gaat weer omhoog. De zorg wordt door rechts afgebroken. Eind 2015 hebben 900.000 mensen geen werk. En dan wordt er door de Kamer gezeurd over de rente op staatsschuld. We betalen straks jaarlijks 15 miljard aan uitkeringen. Terwijl de PvdA in de regering zit, groeit de armoede onder kinderen, stijgen de huren en worden de wachtlijsten voor een huurwoning langer. De rechtstaat wordt uitgekleed; hierdoor kunnen steeds meer mensen niet meer aan hun recht komen. Dit heet klassenjustitie.

Nu de PvdA in de positie is om te kiezen, zijn ze voor de JSF. Illegaliteit wordt gewoon strafbaar gesteld. En als je rijk bent, kun je een verblijfsvergunning kopen. Dit staat allemaal in de begroting voor 2014. Dit was de reden voor de SP om te pleiten voor nieuwe verkiezingen. Op 21 september hebben we tijdens Basta! duidelijk positie ingenomen. Daarom stemde de SP op 24 september, tijdens de Algemene Beschouwingen, voor de motie van wantrouwen tegen het kabinet. We stemden voor de inhoud, niet voor de afzender. Geen haar op ons hoofd die denkt aan samenwerking met een partij die categorisch mensen afschrijft en samenwerkt met de meest vreselijke partijen in Europa.

Komende weken gaan PvdA en VVD gesprekken voeren met de oppositie. Deze gesprekken gaan over de invulling van de 6 miljard aan bezuinigingen. Pechtold mag dan wel als een hondje om VVD en PvdA heen te staan springen, de SP gaat dit niet doen. Valt er dan helemaal niet te praten? Ja, goede voorstellen die naar de Kamer komen, krijgen de steun van de SP. Wij praten graag mee over voorstellen om alles menselijker en socialer te maken. Mensen maken zich zorgen over hun leven en hun zekerheden. Hier knokken wij voor. De SP zit niet in de Kamer om een rechts kabinet aan een meerderheid te helpen.

Emile vertelt dat hij afgelopen zomer samen met Hans van Heijningen naar Zuid-Amerika op studiereis is gegaan. Daar heeft hij veel inspiratie opgedaan. Mensen daar zijn verbijsterd over wat er in Europa gebeurt. Als je ziet wat er in Brazilië is gebeurd na tijden van bezuinigingen, dan is dat zeer inspirerend. Hier zijn 40 miljoen mensen uit de armoede gehaald, door samen te knokken met de mensen.

Laten we de komende tijd scherp en waakzaam zijn en het verzet mobiliseren tegen alle verslechteringen. Durf de strijd aan te gaan en durf de strijd te winnen. Als wij knokken voor de mensen die aan de kant staan, dan kunnen wij die strijd winnen!

 

Overzicht verslagen partijraad