nieuws

Verslag partijraad 22 juni 2013

1 Opening

De partijraad opent met een film met mediaoptredens van SP Kamerleden.

2 Inleiding Ewald Engelen

Jan Marijnissen introduceert Ewald Engelen, financieel geograaf, publicist, werkzaam bij de UvA. Engelen gaat in op de financiële crisis, volgens hem is er sprake van een diepe crisis in het gefinancialiseerde kapitalisme en zijn er veel bewegingen om dit in stand te houden. Het is nu tijd om na te denken over alternatieven. De schuldpositie van Nederland moet geleidelijk worden afgebouwd, eerst de banken, dan de huishoudens en dan pas de overheid. Rutte wil alles tegelijkertijd doen en dat werkt niet.

Het gefinancialiseerde kapitalisme duidt een fase in het kapitalisme aan waarin macro-economisch gesproken de rol van de financiële sector is gegroeid. Bedrijven die voorheen in fabrieken producten maakten, halen steeds meer winst uit financiële producten. Men ging speculeren. Daarnaast worden huishoudens door de terugtredende overheid steeds meer afhankelijk van financiële instanties.

Volgens Engelen is het Nederlandse verdien model "verrot". De afgelopen 15 jaar is er een wildgroei aan financiële producten ontstaan. Veel kapitaal ging naar schimmige financiële constructies in plaats van nuttige zaken. Hierdoor zijn een aantal zeepbellen ontstaan.

Het verdien model van Nederland bestaat uit drie onderdelen:

 1. Export gedreven loonmatiging en handel
  Dit is de reële economie. De bedrijven in Nederland die producten maken en dit overal ter wereld verkopen. Primair is ingezet op loonmatiging. Door de overheid, de vakbonden en de werkgevers. Een afnemend deel van het BNP gaat naar arbeid, een groeiend deel naar de factor kapitaal. Afgelopen jaren zijn de loonkosten met 11% gedaald. Dit is een gift aan de bedrijven, mede mogelijk gemaakt door de vakbonden. De consumptie in Nederland weer terug op het niveau van 1999. Wanneer het netto besteedbaar inkomen van Nederlanders achteruit gaat, heeft dat dus grote gevolgen voor de economie.
 2. Het schuld gedreven bancaire vastgoedcomplex
  Nederland presenteert zich als slachtoffer van het Angelsaksische kapitalisme. Het is de reinste flauwekul. Nederlandse banken waren de croupiers in het Angelsaksische kapitalistische casino. De groei van de Nederlandse financiële sector heeft alles te maken met de groei van hypothecaire schulden. Nederland is wereldkampioen hypotheekschulden. In Nederland hebben we 1,3 miljoen huishoudens met een hypothecaire lening die financieel onder water staan. We hebben dus een enorm financieel probleem. Een andere zeepbel is de kantorenmarkt. Gemeentes hebben zich de afgelopen jaren gek laten maken door Amerikaanse praatjes. Hier was geld voor nodig en dit geld kwam uit gronduitgiften. Dit geld is uitgegeven aan de vastgoedjongens. Er werden kantoren gebouwd. Het gebeurd nu met enorme bouwprojecten rondom stations en studentenhuisvesting. Een substantieel deel van de groei die Paars heeft ingezet is afkomstig uit schulden uit vastgoed.
 3. Belastingparadijzen en schaduwbankieren
  Het verdien model van Nederland is hier voor een groot deel op gebaseerd. Veel internationale bedrijven hebben een brievenbus in Nederland om de te voorkomen dat ze in eigen land belasting moeten betalen. Sinds 15 jaar is het financieel model van Nederland getransformeerd naar agressieve ´taxplanning´. Het model wordt door bedrijven gebruikt om de toezichthouder te ontkomen. De ´vieze´ dingen worden door veel banken en bedrijven niet in eigen land, maar in Nederland gedaan.

Conclusie

Het Nederlandse verdienmodel is extreem kwetsbaar en parasitair. Aard van de crisis zit veel dieper dan het aan banden leggen van de financ&eml;le sector. Het is de noodzaak om diep na te denken over het verdien model voor Nederland in 2025. We moeten afkomen van schuldverslaving. De oproep is om een verantwoordelijk wereldburgerschap te hebben. Belastingparadijzen hebben niks te maken met verantwoordelijk wereldburgerschap. Het gevoel voor urgentie ontbreekt nog. Nederland heeft de afgepen 15 tot 20 jaar een zeer verdachte rol gespeeld in het mondiale economisch verkeer. De Nederlanders hebben hier weinig van gemerkt. Het is terecht gekomen bij een heel smalle elite in binnen- en buitenland.

3 Mededelingen Hans van Heijningen

 • Complimenten voor de mobilisatie voor 8 juni. Er zijn tienduizenden flyers uitgedeeld en er kwamen duizenden mensen naar de demonstratie. Zonder de inzet van de SP was de opkomst veel lager geweest.
 • Een aantal afdelingen leveren geen afdelingsverslagen in. Op 22 september worden de afdelingen die in gebreke blijven met naam en toenaam genoemd.
 • Veel afdelingen zijn hard bezig met de raadsverkiezingen, maar zijn weinig op straat te vinden. We moeten als SP zien dat we niet bij de Haagse kliek horen en op straat te vinden zijn. Activisme en het voorbereiden van de raadsverkiezingen horen bij elkaar.
 • Naar aanleiding van een opmerking over het vorige verslag zegt Hans toe dat de discussie tijdens de partijraad met René Couperus, die niet bij het vorige verslag was gevoegd, bij het volgende verslag van de partijraad wordt gevoegd.

4 Mededelingen Kamerfractie

 • Renske Leijten. Er is al veel actie gevoerd voor de zorg, maar we zijn er nog niet. Komende tijd moet lokaal de strijd worden gestreden. De thuiszorg wordt afgebroken, verzorgingshuizen gaan dicht en ziekenhuizen staan onder druk. Op zaterdag 29 juni is er een bijeenkomst in Utrecht, alles afdelingen worden hier verwacht.
 • Harry van Bommel. De SP steunt de strijd van de mensen in Turkije. Wij gaan daarom volop deelnemen aan de solidariteitsmanifestatie in Den Haag. De druk op Turkije wordt nu opgevoerd. De Turkse bevolking kan rekenen op onze solidariteit.

5 Mededelingen Jan Marijnissen

 • Het Dagelijks Bestuur heeft een commissie aangesteld die de contouren voor de raadsprogramma´s gaat schrijven als ondersteuning. Dit moet het begin van de herfst zijn.
 • Vincent Mulder heeft de opdracht gekregen om de afdelingssites te bekijken, een aantal websites moeten worden verbeterd. Op 21 september vindt er een scholingsbijeenkomst plaats over de websites.
 • De SP gaat de touringcar verkopen, rijdt te weinig en staat te lang stil. Verlies is 45.000 euro.

6 Jaarrekening 2012 en verslag financiële controlecommissie

Penningmeester Rosita van Gijlswijk licht de jaarrekening van 2011 toe. Over 2012 heeft de SP een positief resultaat van 609.700 euro geboekt. Dit is 547.000 euro meer dan begroot. De inkomsten waren in 2012 iets lager dan begroot. Het merendeel van deze inkomsten kwamen uit subsidies. Daarnaast zijn de opbrengsten uit de afdracht van de volksvertegenwoordigers lager dan begroot. Dit komt doordat deze opbrengst is verlaagd omdat er vanwege de overgang van de oude naar de nieuwe boekhouding oude posten zijn blijven hangen. Het eigen vermogen van de SP is afgenomen, dit komt hoofdzakelijk door de verhuizing en de verkiezingen. De algemene reserve was op 31-12-2012 56% van het balanstotaal. De accountant acht de algemene reserve van uitstekend niveau.

Het saldo van het verkiezingsfonds was op 31-12-2012 1.078.930 euro. Dit is aan de lage kant. Daarom is besloten om de uitgaven voor de verkiezingen te verlagen, onder andere door gebruik te maken van andere vormen van campagnevormen.

Acht afdelingen hebben nog niet aan hun verplichtingen gedaan en geen financieel jaarverslag aangeleverd. Deze afdelingen zullen hun kwartaalbijdrage niet krijgen. Afdelingen hebben een bankrekening waar twee mensen toegang hebben tot de rekening. Dit moet bij wijze van volmacht. De voorzitters moeten dit bij de Rabobank regelen. Acht afdelingen hebben dit nog niet gedaan.

Het voorstel om het resultaat van 609.700 euro toe te voegen aan verkiezingsfonds wordt door de partijraad aangenomen.

Bevindingen controlecommissie door Jan Zoll

De controlecommissie wordt gevormd door de volgende afdelingsvoorzitters: Gezina van de Ven (Almelo), John van den Heuvel (Lelystad), Jan Müter (Velsen), Danël Westhoek (Zoetermeer) en Jan Zoll (Oss).

De commissie is drie keer bij elkaar geweest en heeft volledige toegang tot alle relevante stukken gehad. Doel was om de uitgaven te controleren op doelmatigheid en rechtmatigheid.

 • Het is de commissie opgevallen dat in de jaarrekening 2012 niets staat over de aanbevelingen van vorig jaar. Aanbeveling is dat bij volgende jaarrekeningen wordt ingegaan op de aanbevelingen van het vorige jaar.
 • De meeste aanbevelingen gaan over de inzet van geld om met onze kiezers in contact te komen.
 • In de commissie is brede waardering voor het webteam en het wetenschappelijk bureau.
 • De controlecommissie verzoekt de partijraad om het partijbestuur en de penningmeester decharge te verlenen.
 • De wijze waarop de aanbevelingen van de controlecommissie worden uitgevoerd, worden op de partijraaad van 28 september besproken.

Discussie zaal

Tijdens de discussie met de zaal wordt aangegeven dat de afdelingen snel duidelijk moeten hebben over de gevolgen van minder geld in het verkiezingsfonds voor de afdelingen. Rosita van Gijlswijk antwoordt hierop dat het belangrijk is dat afdelingen ook zelf geld reserveren voor de verkiezingen.

De partijraad stelt de jaarrekening 2012 vast en verleent het bestuur en de penningmeester decharge.

7 Giftenreglement

De Wet Financiering Politieke Partijen is op 1 mei 2013 in werking getreden. Giften groter dan 1000 euro per persoon, per kalenderjaar, moeten openbaar worden gemaakt. Giften hoger dan 2500 euro moeten met naam en toenaam worden genoemd. In de aanloop naar de Kamerverkiezingen moeten kandidaten zich aan strenge regels houden. De SP accepteert alleen giften van natuurlijke personen. Anonieme giften worden niet geaccepteerd. Het giftenreglement geldt ook voor afdelingen. Voor afdelingen is er een maximum van 500 per gever per jaar. Afdelingen die overwegen om hogere giften aan te nemen, moeten schriftelijk toestemming vragen aan het Dagelijks bestuur. Kandidaten voor de Tweede Kamer mogen tijdens de verkiezingscampagne geen giften aannemen. Belangrijk is dat dit goed in de afdelingen wordt besproken.

De partijraad stemt in met het giftenreglement.

8 Instructie afdrachtregeling

Naar aanleiding van de evaluatie op de partijraad van november 2012 is de afdrachtregeling geëvalueerd. Voor afdelingsvoorzitters en kandidaat raadsleden is een instructie geschreven. Na vaststelling door de partijraad wordt deze instructie naar deze mensen gestuurd.

De partijraad stelt de instructie vast.

9 Omgang afdracht bij ziektevervanging.

In de afdrachtregeling is hier een nieuwe regeling voor afgesproken. De vervanger accepteert zijn raadsvergoeding, stort het op rekening van de partij en krijgt hier de gebruikelijke vergoeding voor. Het zieke raadslid krijgt zijn vergoeding, de rest van deze vergoeding wordt teruggestuurd naar de gemeente.

10 Op naar 200 afdelingen

Vincent Mulder licht de campagne op naar 200 afdelingen toe. In 2010 had de SP 139 afdelingen. Sinds die tijd zijn er 20 nieuwe afdelingen bijgekomen. Daarnaast hebben we momenteel 6 afdelingen in oprichting en 38 actieve werkgroepen. Tijdens deze partijraad worden Zaltbommel en West Maas en Waal verwelkomt als nieuwe afdeling.

11 Rood

Afgelopen maand hebben de leden van Rood een nieuw bestuur gekozen, dit bestaat uit: Lieke Smits (voorzitter), Rachel Cummings (nieuwe Rood groepen), Eduard van Scheltinga (begeleiding bestaande groepen), Merel Stoop (redactie) en Filinta Karabulut (scholingen).

12 Kaderkrant democratisering economie

Jan Marijnissen geeft een inleiding op deze kaderkrant. Als SP hebben we lang stil gestaan bij de vraag van wie de economie is. De SP wil dat direct betrokkenen meer invloed krijgen op de economie. We zetten de eerste schrede op het wankele pad van de verkenning van de door ons gewenste toekomst. Omdat het een wankel pad is, zijn we begonnen met het formuleren van 10 uitgangspunten. Het is een theoretische verkenning die niet tot actie hoeft te leiden. Uiteindelijk hebben 40 afdelingen 260 opmerkingen gemaakt. Het dagelijks bestuur, aangevuld met Arjen Vliegenthart, heeft hier naar gekeken. Hier wordt op drie manieren mee omgegaan: overnemen, afwijzen of verwijzen naar de vervolgdiscussie. Op de volgende partijraad op 22 september komt er een voorstel over de verdere uitwerking.

Discussie zaal

Tijdens de discussie met de zaal wordt brede waardering uitgesproken voor de manier waarop er met de opmerkingen van de afdelingen is omgesprongen. De wijze van discussie wordt gewaardeerd en enkele afdelingen opperen om op deze wijze ook andere onderwerpen verder uit te werken. Daarnaast wordt gevraagd om haast te maken met een verder uitgewerkt stuk. Verschillende leden van de partijraad constateren dat de kaderkrant een eerste stap is in de verdere uitwerking van onze visie op de economie.

Stemming

 • Voorstel 44, Rotterdam, aangenomen (strekking overgenomen)
 • Voorstel 79, Groningen, verworpen
 • Voorstel 114, Hengelo, verworpen
 • Voorstel 116, Hengelo, afgewezen
 • Voorstel 219, Hilversum, aangenomen (strekking overgenomen)
 • Kaderkrant, inclusief wijzigingsvoorstellen, unaniem aangenomen

13 Speech Emile Roemer

Afgelopen week heeft de bouwsector de noodklok geluid. Met een paginagrote advertentie en rouwadvertenties van bedrijven die onlangs failliet zijn gegaan. Iedere maand gaan honderden bedrijven failliet. Mensen komen ineens op straat te staan. En in gezinnen waar iemand op straat komt te staan, ontstaan grote problemen. Is dit de nieuwe realiteit waar Samsom het over heeft? Voor Rutte en Samsom is er een andere realiteit. Hoe kun je anders 6 miljard bezuinigingen waar het kabinet het nu over heeft. Je hoeft geen briljant econoom te zijn om te zien wat de gevolgen van deze bezuinigingen zijn. Minder koopkracht, meer armoede en een verdere afbraak van de verzorgingsstaat. Deze plannen zijn de doodsteek voor de economie. Rutte, Samsom en Dijsselbloem willen de kritiek niet horen. Ze zijn los van de samenleving. De bevolking is het vertrouwen in deze regering al lang kwijt. Het kabinet is de achterban kwijt. Rutte is de steun van Wientjes kwijt, Samsom de steun van de vakbonden. De enige bondgenoot van het kabinet is eurocommissaris Rehn.

Rutte heeft alleen nog loze kreten. “Koop eens een auto” roept hij tegen mensen die net zijn ontslagen. “Verhuis toch eens!” roept hij tegen mensen die hun huis aan de straatstenen niet kwijt raken. Rutte en Samsom maken er een puinhoop van. Dit kabinet bestrijdt geen crisis, het is een crisis. De gevolgen van het kabinetsbeleid zijn enorm. De kwaliteit van onze samenleving wordt afgebroken, ouderen moeten verhuizen uit een verzorgingshuis, de wachtlijsten bij de voedselbank stijgen, mensen mijden zorg omdat ze het niet meer kunnen betalen, zzp´ers hebben minder werk en raken door hun reserves heen, 380.000 kinderen leven onder de armoedegrens.

Het kabinet wil ons doen geloven dat de crisis een natuurverschijnsel is. Het beleid is gebaseerd op foute politieke keuzes uit het verleden. De mensen die de crisis hebben veroorzaakt willen nu de crisis bestrijden. Het aanhouden van de crisis komt door slecht beleid. Stop hiermee, stop met dit kabinet.

Er zijn mogelijkheden om te investeren en om de economie aan te jagen. Ons plan om via corporaties 8 tot 9 miljard te investeren in de bouw worden ondersteund. Kom met een nationale investeringsbank. En verlaag de btw in plaats van te verhogen. Verlaag de eigen bijdrage in de zorg. Pak de jeugdwerkloosheid aan. Ga in tijden van oplopende werkloosheid de AOW leeftijd niet verhogen, maar kom met een nieuwe moderne vut-regeling.

Ons pleidooi om te investeren in de economie en de samenleving kan op steeds meer steun rekenen. Ook bij de mensen in het land. Schudt de schroom van je af. Ons alternatief staat als een huis. Wij beschermen de menselijke waardigheid. Dat is een links antwoord op de crisis.

De tijdsgeest is aan het veranderen. De dagen van ongeremd bezuinigen, afbreken en slopen zijn geteld. Het besef dat het anders moet groeit met de dag. Jullie kunnen er op rekenen dat ik alle mogelijkheden aangrijp om het verzet te mobiliseren. Dit moeten onze afdelingen ook doen. Breng in kaart wat de gevolgen van de bezuinigingen lokaal zijn. Mensen zullen naar ons kijken voor een alternatief. We zitten vol ideëen en krijgen het gelijk aan onze zijde. Een mooi resultaat in maart in eigen hand. Claim de straten!

Toezegging partijraad 22 juni 2013, verslag discussie René Couperus

Discussie zaal

Jan Marijnissen: waar zijn wij te politiek correct?
RC: de SP was altijd direct, denk bijvoorbeeld aan Gastarbeid en Kapitaal. Denk hierbij aan het Polenmeldpunt. Emile vond het moeilijk om toe te geven dat de SP hier ook een meldpunt had.

Ronald van Raak: mooi om een links verhaal van een PvdA´er te horen. Je wilt samenwerken. Rechtse partijen werken gemakkelijk samen voor het rechtse belang. Bij links lukt dit niet. Waarom heeft de PvdA er voor gekozen om niet met de SP te willen besturen?
RC: het CDA heeft zich kapot samengewerkt. Bij links is het echt een raadsel. De PvdA is echt een bestuurderspartij geworden. Heeft voor een deel met arrogantie te maken.

Hans van Leeuwen: de laatste coalitie kun je kwalificeren als georganiseerd kiezersbedrog. Waarom niet meer afspraken maken voor de verkiezingen in plaats van districtenstelsel?
RC: hierdoor wordt je zelfs kleiner. Van tevoren moet je niet te veel toezeggingen doen. Belangrijkste is om het midden te overwinnen. Hoe verleid je mensen die nu bij de rechtse partijen zitten om naar het midden te gaan.

Jasper van Dijk: verschil tussen SP en PvdA is vaak Europa. Hoe onvermijdelijk is om naar meer Europese integratie te gaan?
RC: heel lang was het taboe om Europa kritisch te zijn. De mainstream is nu fout. We moeten eurocritischer zijn.

Paul Ulenbelt: je wijst op de problemen van de Oost-Europeanen. 1 januari gaan de grenzen open voor Roemenen en Bulgaren. PvdA'ers erkennen het probleem, maar de oplossing, het probleem van vrij verkeer beperken, wijst men af. Hoe ziet de u dit?
RC: de sociaal-economische verschillen in Europa zijn groter dan in de VS. Schengen zou hierom moeten worden opgezegd. Het vrij verkeer van personen is een dogma van Brussel. Het leidt tot uitbuiting en het uithollen van de samenleving.

Dennis de Jong: als René in het EP was gekomen hadden we samengewerkt. De huidige delegatie van de PvdA is zeer eurofiel. De fractie is uit op een federaal Europa. Is er nergens een stroming binnen de PvdA die de EP fractie terecht wijst?
RC: heb met je te doen. Niemand neemt die delegatie serieus. Ze staan zo ver af van de Nederlandse samenleving. Ze spelen geen enkele rol binnen het Europadebat binnen de PvdA.

Dirk van den Berg (Leiden): voelt u zich nog wel thuis bij de PvdA?
RC: moeilijk. We zijn nu nog onze wonden aan het likken van nieuw paars.

Diederik Olders (Rotterdam): u heeft het over een aantal problemen. Wat moet er in de PvdA veranderen om de samenwerking gestalte te geven?
RC: het beeld van de SP over de PvdA is iets te monolitisch. Bijna alle rechtse economen in Nederland zijn PvdA'ers. De PvdA is verdeeld. Ligt ook aan de SP. Wat is je rol?

 

Overzicht verslagen partijraad