nieuws

Verslag partijraad 19 januari 2013

1 Corine de Ruiter

Jan Marijnissen opent de partijraad en introduceert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht. Het verhaal van De Ruiter draagt de titel 'De moderne gevangenis'.

Volgens De Ruiter is het strafrecht ‘een beetje achterhaald’. Het is gebaseerd op de 'primitieve' gedachte van vergelding, genoegdoening en generale preventie. Daarnaast kost het heel veel geld en is het systeem niet effectief. Het idee van generale preventie, dat hoog straffen afschrikt, werkt al helemaal niet. Het grootste deel van criminaliteit is impulscriminaliteit. Mensen zijn geen rationele wezens. De strafrechttheorie gaat ervan uit, dat mensen bewust voor de criminaliteit kiezen. Maar dat is maar een heel klein percentage. Het grootste deel is impulsief en denkt helemaal niet na over de lange termijn consequenties. Mensen die in onze gevangenissen zitten, zijn voor 70-80 procent mensen met psychische problemen. Het is een humane plicht om ons hiervoor in te zetten.

2 Verslag 24 november 2012

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

3 Actieplan Wmo

Renske Leijten interviewt Ron van Raay, afdelingsvoorzitter van Weert en gemeenteraadslid Maureen van der Pligt uit Amsterdam. In Weert heeft de SP het initiatief genomen om de medewerksters van de thuiszorg te steunen in hun strijd tegen de bezuinigingen. Door het netwerk van medewerkers te gebruiken en samen met hen op te trekken is er een comité gevormd. Er zijn inmiddels 1500 handtekeningen opgehaald.

Maureen van der Pligt uit Amsterdam heeft na de actiedag voor de Wmo mensen uit Amsterdam en Amstelveen om zich heen gevormd. Snel daarna is een thema-avond georganiseerd, waarna een comité werd opgezet. Bij de actie zijn ook andere partijen betrokken en er is contact gezocht met zorgorganisaties en vakbonden. Afgelopen week was er een hoorzitting waar mensen hun verhaal konden doen. Komende week worden samen met thuiszorgmedewerkers 5000 ontslagbrieven aan de wethouder overhandigd, met de vraag wat hij er aan gaat doen. Op 14 februari, Valentijnsdag, wordt er op de Dam een actie met een groot hart gevoerd.

Renske roept de afdelingen op om met de Wmo aan de slag te gaan, een actiecomité te starten en om een informatiebijeenkomst te organiseren. We zijn nu nog in het stadium waarin mensen moeten worden geïnformeerd. Half februari komt er een speciale afdelingskrant uit. De geplande wetsbehandeling (maart 2013) is uitgesteld. Gebruik dit uitstel om mensen verder te mobiliseren tegen deze slechte plannen.

4 Praktische zaken

Penningmeester Rosita van Gijlswijk gaat in op een aantal actuele praktische zaken.
– De machtigingskaarten om lid te worden zijn veranderd vanwege het nieuwe Europese bankverkeer. Voorzitters krijgen een stapel nieuwe machtigingskaarten. Gooi de oude weg.
– iDEAL. Voorgesteld wordt dat de afdelingen voortaan via iDEAL afrekenen bij bestellingen via de website. Nadeel is dat in sommige afdelingen speciaal benoemde bestelpersonen niet meer kunnen bestellen (kunnen alleen de voorzitter en de penningmeester). Statenfracties en raadsfracties met een eigen bankrekening/stichting kunnen ook op deze manier bestellen.

Discussie zaal
– Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe het zit met automatische incasso's. Dit verandert ook door het nieuwe banksysteem. Vanaf juni moeten de incasso's zijn omgezet. Dit wordt geregeld.
– Het voorstel voor iDEAL-betalingen wordt aangenomen met één tegenstem.

5 Op naar 200 afdelingen

Vincent Mulder verwelkomt een aantal nieuwe afdelingen in oprichting en een tweetal afdelingen die de status van afdeling hebben gekregen. Nieuwe afdelingen in oprichting: Schouwen-Duiveland, Stichtse Vecht (Truke Noordenbos) en Berkelland (Rob Verhegge).
Nieuwe afdelingen: Zwijndrecht (Desiree Janssen) en Noordoostpolder (Denise van der Sluis).

6 Actie huurexplosie

Wouter Groot-Koerkamp, medewerker van Paulus Jansen, geeft uitleg over de actieplannen voor de huursector. Het kabinet wil dat de corporaties de komende tijd jaarlijks 2 miljard euro extra gaan betalen. Hierdoor gaan de huren flink omhoog. De afdeling Amsterdam heeft bijvoorbeeld berekend wat de gevolgen van deze plannen zijn, hier is sprake van 79% huurstijging. Daarnaast zullen er minder woningen worden gebouwd en gerenoveerd. De SP komt in actie tegen deze plannen. Op www.sp.nl/huren staat het alternatief van de SP.

Van belang is dat komende tijd lokaal informatieavonden worden georganiseerd en actiecomités worden opgericht. Afdelingen kunnen aan de slag met speciale flyers, mensen oproepen om mee te doen aan een grote huurenquête, speciale posters plakken, actie voeren en in de gemeenteraad de leiding nemen in het verzet tegen de kabinetsplannen. Op SPnet staat een voorbeeldmotie. Op 1 maart komt minister Blok met een uitwerking van de kabinetsplannen. Het is belangrijk dat we dan in onze afdelingen al actie voeren en mensen hebben georganiseerd.

7 ROOD

De presentatie van ROOD begint met een film over de actie voor het behoud van de studiefinanciering. ROOD-voorzitter Lieke Smits geeft een korte toelichting op deze actie. ROOD is nu in vier steden bezig met actie voeren voor behoud van de studiefinanciering. Er is actiebereidheid, er worden comités gevormd en jongeren sluiten zich aan bij de SP. Op 2 en 3 februari is er een scholingsweekend voor nieuwe ROOD-leden. De voorzitters worden opgeroepen om mensen hiervoor aan te melden.

8 Op naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2014

Hans van Heijningen geeft een inleiding op de aanloop naar de verkiezingen voor 2014.
Hans begint met een felicitatie aan twee SP-raadsleden die werden gekozen tot raadslid van het jaar. Bianca Behr uit Hoogeveen werd raadslid van het jaar omdat ze veel zichtbaar is en actie voert. En in Leiden werd Julian van der Kraats gekozen tot raadslid van het jaar omdat hij vaak actie voert en veel dossierkennis heeft.

Fenna Feenstra, Súdwest-Fryslân. De gemeente Súdwest-Fryslân bestaat uit 69 dorpen en heeft een enorm oppervlak. Drie jaar geleden was het een puinhoop in de afdeling, mensen waren opgestapt en er waren veel conflicten. De leiding van de afdeling bestond toen uit drie mensen. Inmiddels heeft de afdeling ruim dertig nieuwe actieve leden aan zich weten te binden. Dit is gedaan door actief te zijn, actie te voeren en met mensen in gesprek te gaan. Fenna noemt drie acties die voor de afdeling succesvol waren. De eerste actie was ‘1 voor allen’, tientallen belangenorganisaties werden aangeschreven, hierdoor leerde de SP veel mensen van belangenorganisaties kennen. Deze mensen zijn later aan de afdeling gebonden. De tweede actie was een actie voor 30 gezinnen uit een sloopflat die nergens naartoe konden. Door onderzoek te doen kwam de SP er achter dat er helemaal geen woningen voor deze gezinnen waren, de wachtlijsten veel te lang waren en er geen nieuwbouwplannen waren. De mensen uit deze flat zijn actief geworden voor de SP. De derde actie was een actie voor behoud van de bibliotheken in vijf dorpen. Met een aantal nieuwe leden ging de SP deze dorpen in en vroeg aan de winkeliers om handtekeningen te plaatsen en posters op te hangen. In mum van tijd werden 7000 handtekeningen opgehaald en werd een alternatief plan gemaakt. Het plan om de vijf bibliotheken te sluiten is inmiddels voorlopig van de baan. De meeste mensen die actief zijn geworden voor de SP in Súdwestfryslân zijn nog steeds actief. Je kunt mensen aan je binden door ze bij de kerngroep te betrekken, onderzoek te doen, acties uit te zoeken die er toe doen en mensen aan te spreken op hun kwaliteiten.

Bas Maes, Breda. De afdeling Breda doet veel planmatig onderzoek, hier gaat hierbij om drie zaken. Allereerst moet je een goed thema kiezen en dus weten wat er leeft. De afdeling staat elke maand minstens een keer op straat, verspreid in de stad. Bij onderwerpen die worden aangedragen wordt telkens gekeken of de afdeling hier iets mee kan, wat het politieke resultaat kan zijn en of het een SP-thema is. Ten tweede moet je een goede enquête hebben. Aan de hand van een thema dat wordt aangedragen door een raadslid, wordt een onderwerp gekozen en wordt een buurt uitgekozen waar huis aan huis deze enquête wordt afgenomen. Ook dit levert veel media-aandacht op en nieuwe leden kunnen op een laagdrempelige manier bij de actie worden betrokken. Ten derde de afweging of je er wel of niet een vervolg aan geeft. Wanneer blijkt dat een thema niet leeft, dan wordt er geen vervolg gegeven aan het onderzoek. De verkregen informatie wordt dan wel gebruikt, maar er wordt geen actie voor gevoerd. Soms ga je een wijk in en komt er een veel belangrijker punt naar voren, dan wordt dit opgepakt. Het is uiteindelijk belangrijk dat de buurt op de hoogte blijft van de actie en de resultaten. Dit kan zomaar een aantal leden opleveren.

Paula van Dijnen, Amsterdam. De SP in Amsterdam is gestart met de campagne 'Voor een sociaal Amsterdam'. Tijdens de evaluatie van de verloren verkiezingscampagne van 2010 werd geconcludeerd dat de SP in Amsterdam te weinig gezicht had. De SP was met veel zaken bezig, maar het was niet duidelijk wat voor club de SP is. Er is daarom voor gekozen dat de SP zich gaat onderscheiden als de sociale en linkse partij. In de komende maanden gaat de SP in beeld brengen hoe de stad er op sociaal terrein bij ligt. Daarnaast is gekozen voor speerpunten. De SP wil de partij worden die zich sterk gaat maken voor goede en betaalbare huisvesting en de armoedebestrijding onder kinderen. Op gemeenteniveau wordt er komend jaar actie gevoerd op deze thema's. Per wijk gaat de SP in beeld brengen hoe hoog de huurstijging is, hier worden vervolgacties voor georganiseerd. Op deze manier worden thema's 'geclaimd' en nieuwe actieve mensen aangetrokken.

Mariska ten Heuw, Hengelo. Mariska is al jaren actief voor de SP in de gemeente Hengelo, sinds 2010 zit Hengelo in het gemeentebestuur. Mariska is wethouder voor de SP. Wanneer de SP niet in het gemeentebestuur had gezeten waren een aantal zaken anders gelopen. Nu de SP in het gemeentebestuur zit hebben verenigingen hun subsidie behouden, is de SW in stand gehouden en is niet bezuinigd op armoedebeleid. Bij deelname aan het gemeentebestuur zijn drie zaken belangrijk: een sterke afdeling, een sterke fractie en een goede wethouderskandidaat. Zonder actieve en sterke afdeling kunnen de wethouder en de fractie niet goed aan de slag. De afdeling moet op tal van onderwerpen haar gezicht blijven laten zien. Er moeten voldoende actieve mensen in de afdeling actief blijven. Het verkiezingsprogramma schrijf je vooral om je eigen gedachten te ordenen. Welke zaken kunnen we op gemeentelijk niveau regelen? En welke plannen van de landelijke overheid komen er op de gemeente af, hoeveel ruimte hebben we als gemeente nog? De rol van de fractie verandert als je gaat meebesturen. De fractie moet in overleg blijven met coalitiepartijen. Het fractievoorzitterschap in de coalitie vergt meer tijd dan het fractievoorzitterschap van een oppositiepartij. Zorg voor voldoende capabele kandidaten op je lijst. Het wethouderschap moet je niet onderschatten. Het is hard werken en het is soms niet leuk om mensen te vertellen dat het allemaal minder wordt door de landelijke bezuinigingen. Ondanks alle harde bezuinigingen kan de SP nog het verschil maken, maar je moet je de vraag blijven stellen welk verschil je kunt maken bij alle keiharde bezuinigingen. Als je denkt dit verschil niet te kunnen maken moet je niet aan meebesturen beginnen.

Hierna wordt er in elf werkgroepen verder doorgesproken over de voorbereiding voor de raadsverkiezingen en de voorbereidingen van de afdelingen.

9 Onderzoek docenten Mbo

Er komt een groot onderzoek onder docenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Manja Smits vraagt om de mensen in de afdeling die in het Mbo werken of er contacten hebben, op dit onderzoek te wijzen. Alle informatie komt deze week op SPnet, zijn er vragen, neem contact op met Manja Smits.

10 Toespraak Emile Roemer

Emile Roemer begint zijn toespraak met het verhaal van Corine de Ruiter. Het verhaal klinkt bekend in de oren, want hoe lang zegt de SP dit al? En wat doet het kabinet hieraan? Bezuinigen op armoedebeleid, kleine gevangenissen sluiten, bezuinigen op de sociale werkvoorziening.

Bijna elke partijraad zijn er Kamerleden die een actie aankondigen om slechte plannen tegen te houden. SP'ers worden voortdurend geconfronteerd met onrecht en slechte plannen. Wij horen van mensen wat er aan de hand is. Want al veertig jaar zoeken wij de mensen op en proberen we met hen hun omstandigheden te verbeteren.

De eerste stap moet nu door ons worden gezet. We moeten lokaal de strijd winnen. Het ontbreekt ons soms ook aan een aantal dingen: altijd te weinig mensen, maar soms ook het lef om zaken gewoon te doen. Je moet naar de mensen toe, met hen in gesprek gaan. Soms moet je dingen ook gewoon doen. Het is niet gemakkelijk om voor de eerste keer aan te bellen, bij een wildvreemde aan de deur een praatje te houden over politiek. Veel mensen willen wel, maar ze doen het niet.

Als voorzitter kun je het. Maar je redt het niet alleen met een plan, je moet het doen. Pak mensen bij de hand en neem ze mee de buurt in. Lezen hebben we ook moeten leren. De buurt in gaan moeten mensen ook leren. Als je motivatie nodig hebt: spreek met een moeder in de bijstand, praat met die oudere mensen die hun dagbesteding kwijtraken. Hoeveel motivatie hebben wij als socialisten nodig om alle afbraakplannen in Den Haag tegen te houden? Want als wij het niet doen, dan doet niemand het!

Op naar een strijdbaar 2013!

 

Overzicht verslagen partijraad