nieuws

Verslag partijraad 31 maart 2012

1. Opening

De partijraad opent met een filmpje met mediaoptredens van SP'ers. Jan Marijnissen introduceert Maurice de Hond die zal vertellen over het kiezerspotentieel van de SP en nieuwe vormen van onderwijs.

2. Inleiding: Maurice de Hond

Maurice de Hond begint zijn verhaal met een aantal grafieken waarin hij laat zien dat het kiezerspotentieel van de SP de afgelopen jaren is gegroeid, het aantal potentiële kiezers dat nu nog bij andere partijen zit, is de afgelopen tijd ook gegroeid. Het overgrote deel van de kiezers heeft door dat het Catshuisberaad een groot toneelstuk was. Wilders wordt hoe dan ook als verliezer gezien. Of hij verliest zijn kiezers of hij verliest de macht.

Derde revolutie

Maurice de Hond gaat in op de technologische en industriële vooruitgang van de mens. In de menselijke historie zijn er drie grote ontwikkelingen, "revoluties", te zien. De eerste vond plaats 6000 jaar voor het begin van de jaartelling toen de mens landbouwgereedschappen uitvond. De tweede revolutie vond plaats aan het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw toen de stoommachine het begin van de industrialisatie inluidde. De derde revolutie is de huidige digitale revolutie die in 1980 begon met de verspreiding van de computer en nu nog steeds doorgaat door de rol van internet (1995) en de tablets (2010). Het verschil tussen de drie revoluties is dat de eerste twee meerdere generaties in tijd nodig hadden en dat de digitale revolutie zich in een generatie afspeelt (1980-2010).

Door de digitale revolutie zijn er geen grenzen meer in tijd en afstand. Door deze digitalisering kunnen instituties plaatsmaken voor nieuwe vormen van arbeid, communiceren en onderling contact. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat er ook meer macht komt te liggen bij de bevolking. Iedereen heeft toegang tot het digitale netwerk en is daardoor ook in staat om informatie te delen en te mobiliseren. Door de digitale revolutie zijn er grote verschillen tussen de generaties. Mensen die zijn geboren na 1980-1985 zijn anders opgevoed door de ontwikkelingen in de digitale wereld. Thuis hebben deze mensen overal toegang toe, maar als ze op school komen, komen ze terug in de wereld van hun (voor-) ouders.

De Hond toont een filmpje van Ken Robbinson over onderwijs: Changing Education Paradigms.

De essentie van het filmpje is dat we kinderen op vierjarige leeftijd naar school sturen met als doel dat ze op twaalfjarige leeftijd ongeveer hetzelfde kennisniveau als hun klasgenootjes hebben. Door de digitale revolutie kunnen we met alle middelen op alle momenten leren. De vraag die we ons nu moeten stellen is wat het onderwijs onze kinderen mee moet geven en wat daar voor nodig is.

Met een individuele i-pad kan ieder kind zijn eigen tempo en zijn eigen leerstof bepalen. De school is er als gebouw maar wordt aangevuld met een virtuele wereld. Vaardigheden voor de 21ste eeuw moeten ontwikkeld worden, zodat de kinderen mee kunnen in die wereld. Uitdaging voor de SP is er om er voor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot deze technologische ontwikkelingen. Wanneer groepen kinderen geen toegang hiertoe hebben zal er voor hen een achterstandspositie ontstaan die ze nooit meer zullen/ kunnen inhalen.

Discussie zaal

Tijdens de discussie met de zaal wordt gesproken over de peilingen van de Hond en zijn ideeën op het gebied van de digitalisering. Een aantal aanwezigen vraagt zich af of Maurice de Hond het onderwijs niet te individualistisch wil maken. In reactie hierop geeft de Hond aan dat de individuele behoefte van de leerling voorop moet staan.

3. Boxmeer

Voormalig SP-wethouder Dick Schaap geeft een toelichting op de val van het college van burgemeester en wethouders in Boxmeer. Aanleiding was de discussie over de toekomst van de lokale sociale werkplaats. De SP is voorstander van een sterk SWbedrijf dat zekerheid aan de werknemers biedt. De andere twee coalitiepartijen (CDA en een lokale partij) waren voor een verdere verzelfstandiging van de sociale werkvoorziening en hadden geen probleem met werken onder het minimumloon. Toen duidelijk werd dat een meerderheid van het college voor de ingrijpende maatregelen in de SW was, heeft de SP een minderheidsstandpunt in het college ingenomen. Door een motie is geprobeerd om de gemeenteraad mee te krijgen. Vervolgens heeft de SP op straat gestaan om het standpunt van de SP uit te leggen. Vanuit de bevolking was hier veel begrip voor. Uiteindelijk heeft de ledenvergadering van de SP besloten om een duidelijke streep te trekken en niet mee te gaan met de plannen van de overige coalitiepartijen. Hierdoor was een breuk onafwendbaar.

4. Filmpje passend onderwijs

5. Toespraak Emile Roemer

Emile begint zijn verhaal door aan het filmpje over het speciaal onderwijs te refereren. Het filmpje is hard, maar wel de waarheid. De SP heeft dit eerder gedaan met de thuiszorg, met Mieke in de hoofdrol. Mieke leidde tot de Kant-wetten, waarvan er onlangs twee door de Eerste Kamer werden aangenomen.

De SP is definitief een grote politieke partij in Nederland. De mensen in het land gaan dit zien. Na veertig jaar pionieren breekt een nieuwe fase aan, we moeten het land gaan besturen, aan de knoppen zitten. De SP heeft het beste verhaal en de beste mensen.

Emile is er trots op dat Dick Schaap in Boxmeer een duidelijke streep heeft getrokken. Het gaat hier om respect. De schoonmakers die al twaalf weken knokken voor respect, geven niet op. Het zegt genoeg als je in een land moet knokken voor respect en vertrouwen. Een land waar salonsocialisten zoals Kok en Wallage bonussen opstrijken. Een land waar kinderen in armoede opgroeien, waar je moet bedelen om een huurwoning, waar 70.000 banen in de sociale werkvoorziening worden geschrapt, waar kinderen het huis uit worden gejaagd omdat anders de uitkering van de ouders wordt afgepakt. Een land waar bestuurders zich verrijken ten koste van al deze mensen. Het wordt tijd dat het verzet wordt gebundeld. De SP moet zien dat het anders kan en moet. Meer mensen moeten zich aan ons binden. We hebben meer afdelingen nodig om sterker te zijn. Er is veel sympathie voor de SP, we moeten hier gebruik van maken. Maak werk van actiecomités, straatacties en verzamel steunbetuigingen. We staan aan de vooravond van een mogelijke doorbraak.

Op dit moment, tijdens de laatste stuiptrekkingen van het neoliberalisme dreigen de meeste slachtoffers te vallen. Bezuinigen is niet moeilijk. Het gaat er om dat er slim wordt bezuinigd. Hierbij draait het om kennis van de praktijk. Ga praten met de mensen in het werkveld en je hebt slimme alternatieven.

We staan voor een nieuw sociaal Nederland waar vertrouwen geen vies woord is. Waar de economie ook over eerlijk delen gaat en waar respect is voor hen die er recht op hebben. We staan aan de start van een nieuw sociaal Nederland met nieuw optimisme. De SP laat Nederland niet tot op het bot afbreken. Samen met gelijkgestemden gaan we het verzet organiseren!

6. Acties

Passend onderwijs

Jasper van Dijk roept de afdelingen op om lokaal aan de slag te gaan met de acties tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs. Hij roept de afdelingen op om een lokaal comité op te richten, openbare avonden op te richten, actie te voeren, posters en flyers uit te delen en lokaal in de raad met moties en voorstellen te komen.

Politie

Nine Kooiman gaat in op de vastgelopen cao-onderhandelingen. De agenten zijn boos omdat ze minder gaan verdienen, hun vroegpensioen wordt afgepakt en de arbeidstijden worden verslechterd. De agenten verdienen de steun van de SP, zoek ze daarom op en ga in gesprek met hen.

Huishoudelijke zorg

Renske Leijten gaat in op de tarieven voor de huishoudelijke zorg. Het vaststellen van basistarieven in de huishoudelijke zorg is dankzij de initiatiefwet van Agnes Kant wettelijk geregeld. Maar de strijd begint nu pas, want een wet aannemen is vergeleken met het uitvoeren van deze wet niet zo moeilijk. Het komt soms voor dat gemeenten zich hier niet aan willen houden omdat ze zo goedkoop mogelijk uit willen zijn. Dit mogen we niet pikken, daarom moeten lokale SP'ers waakzaam zijn. Na het weekend zal Renske een briefje naar de afdelingen sturen met eenvoudige handvatten voor onze afdelingen en raadsleden.

7. ROOD

Van de mbo'ers geeft 1 op de 3 leerlingen aan te weinig op school te leren om het vak uit te oefenen. ROOD gaat naar de mbo'ers om verder onderzoek te doen. In Zutphen is men begonnen met het afnemen van enquêtes, de antwoorden werden via flyers verspreid. De ROOD-jongeren werden uit de school gestuurd, daarom namen leerlingen het zelf over. Hierdoor zijn er goede contacten ontstaan tussen ROOD en de Zutphense mbo'ers. De afdelingen wordt opgeroepen om hier mee aan de slag te gaan.

8. Verslag vorige partijraad

-Beuningen is nog geen afdeling, maar afdeling in oprichting. Met deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

9. Op naar 200 afdelingen

  • We hebben nu 148 afdelingen. In Beuningen, Zaltbommel en Oldenzaal hebben we afdelingen in oprichting.
  • Inmiddels zijn er weer vier nieuwe afdelingen in oprichting er bij: Ooststellingwerf, Krimpenerwaard, Echt-Susteren en Noordoostpolder.

10. Werkgroepen ledenwerven en ledenactivering

In werkgroepen wordt er verder gesproken over het werven en activeren van leden.