nieuws

Verslag Partijraad 21 januari 2012

1. Opening partijraad en verslag vorige keer

De partijraad opent met een filmpje met mediaoptredens van SP-volksvertegenwoordigers. Aan de orde komen de Europese crisis, de toenemende armoede en de groei van de SP. Vervolgens opent Hans van Heijningen de partijraad. De SP gaat vandaag aan het werk, terwijl het CDA het radicale midden opzoekt en de PvdA 'nee' leert zeggen. De fundamenten van de SP zijn duidelijk. Wij gaan aan de slag.

Complimenten voor de goede bijeenkomst en opkomst tijdens de manifestatie 'armoede werkt niet' op 10 december. Deze bijeenkomst was niet het einde van de actie, want de Tweede Kamer moet nog een besluit nemen. In maart wordt er opnieuw een bijeenkomst met de vakbonden georganiseerd.

In de afdelingsverslagen zit vooruitgang. Er is meer activiteit in onze afdelingen dan een half jaar geleden het geval was. De kaderscholingen hebben er voor gezorgd dat de afdelingen aan de slag gingen. Het ledenbezoek wordt door een aantal afdelingen op een serieuze manier opgepakt en ... met resultaat.

Het verslag van 26 november wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Ontwikkeling ledenaantal

Rosita van Gijlswijk gaat in op de ledenaantallen. De afgelopen 10 jaar zijn er een aantal momenten geweest waarop veel mensen zich aansloten bij onze partij. Belangrijke momenten waren de periode waarin Pim Fortuyn opkwam en de Kamerverkiezingen van 2006.

Op 1 januari 2012 had de SP 44.186 leden. Dit is 2.122 leden minder dan een jaar geleden. De terugloop in ledenaantal is het gevolg van de opschoning van ons ledenbestand. Van de leden die geen contributie meer betaalden konden 281 leden behouden blijven. Dit is slechts 13% van de mensen die hun contributie niet betaalden. Een aantal afdelingen hebben niet laten weten of ze de leden daadwerkelijk hebben bezocht en gevraagd om alsnog hun contributie te betalen.

In 2011 sloten zich de meeste nieuwe leden aan in de maanden januari, februari en maart. De meeste mensen werden lid via de website. De afdeling Oirschot maakte de meeste nieuwe leden. Deze afdeling groeide in een jaar tijd met 51 leden. Het is opvallend dat het vooral de nieuwe afdelingen en ledenwerkgroepen zijn die nieuwe leden weten te werven.

Discussiezaal
Tijdens de discussie met de zaal geven een aantal voorzitters aan dat ze de niet betalende leden wel degelijk hebben bezocht, maar dat dit niet is gemeld. Belangrijk is om dit voortaan te melden.

3. Ledenenquête

Vorig jaar heeft de SP een enquête onder de leden gehouden. Ruim ⅓ van onze leden heeft deze enquête ingevuld. Een aantal opvallende uitkomsten:

  • Meer dan 3000 leden hebben aangegeven dat ze actief willen worden voor de partij. De voorzitters hebben hier bericht van gehad. Het is belangrijk om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Het is goed om de tijd te gebruiken om leden te bezoeken. Verzocht wordt om de resultaten van de bezoeken voor eind februari door te geven aan Hans van Heijningen.
  • Onze leden maken zich druk om de afbraak van sociale rechten en de oneerlijke verdeling in de wereld. Onze leden zijn echte internationalisten.
  • Rapportcijfer: TK, Emile, Rood en de site krijgen een dikke 7.
  • Bijna ¾ van de leden denkt dat we de komende verkiezingen gaan winnen. Slechts 3 mensen denken dat we gaan verliezen. Met recht kunnen we zeggen dat we een  optimistische partij zijn.
  • Lokaal denkt de helft van de mensen dat we de komende tijd groeien.
  • De linkse samenwerking is populair onder onze leden. Samenwerken: 79% PvdA, 74% GroenLinks.
  • We moeten ook de mensen hebben om onder de mensen te werken. Het is zaak om te werken aan ledenbinding. Nieuwe leden krijg je bij de eerste kennismaking bijna allemaal actief. In die zin loont het om leden te bezoeken.

Discussiezaal
Tijdens de discussie met de zaal wordt geopperd om een landelijke ledenwerfcampagne te starten. In reactie hierop geeft het partijbestuur aan dat er komend jaar geen landelijke ledenwerfcampagne komt. De afdelingen moeten zelf leden gaan werven en het partijbestuur zal bijhouden welke methode het beste werkt. Vervolgens zal deze werkwijze in de hele partij worden uitgedragen.

4. Congresvoorbereiding

Rosita van Gijlswijk gaat in op de congresvoorbereiding. De congrescommissie heeft de evaluatie afgerond. De afdelingsvoorzitters hebben deze ontvangen. Het is de bedoeling dat dit stuk samen met het stuk over de toekomst van de SP tussen 12 en 31 maart in de afdelingen tijdens ledenvergaderingen worden besproken. De agenda voor het congres zat bij de stukken voor de partijraad. Afdelingen krijgen de mogelijkheid om gasten mee te nemen. Afdelingen die 1, 2, 3 of 4 mensen mogen afvaardigen mogen 2 gasten meenemen. Afdelingen die meer mensen mogen afvaardigen mogen nog eens 1 gast extra meenemen.

5. Filmpje ROOD

ROOD heeft de afgelopen maanden actie gevoerd in Zeeland, een regio met relatief weinig ROOD-leden. Toch is ROOD zichtbaar geweest in Zeeland door een actie voor gratis openbaar vervoer voor mbo'ers te voeren. Het filmpje is te bekijken op de website van de SP in Middelburg.

6. Inleiding Maarten van Rossem

Maarten van Rossem begint met felicitaties aan de SP. 'De SP doet het goed in de peilingen, maar de winst is natuurlijk virtueel.' Van Rossem wil het hebben over drie belangrijke onderwerpen: de huidige politieke situatie in Nederland, de ideologie van het kabinet en Europa.

De Nederlandse politiek
Volgens Van Rossem staat de Nederlandse politiek er slecht voor. 'De LPF scoorde in mei 2002 16,2% van de stemmen. Rita Verdonk stond op haar hoogtepunt op 26 zetels in de peilingen. Geert Wilders haalde in 2010 15,5% van de stemmen. Dus 84,5% van de Nederlanders heeft iets anders gestemd. Toch wordt al 10 jaar het Nederlandse publieke debat gedomineerd door de rechtse populisten. Als Wilders vandaag iets tweet, worden de media de hele dag beheerst door deze tweet.

We worden al 10 jaar lang gegijzeld door de ideologische agenda van populistisch rechts. De media zijn op obsessieve wijze geboeid door de rechtse partijen. In 1997 schreef Pim Fortuyn het boek 'Tegen de islamisering van Nederland.' Hier ligt de ideologische basis van de rechts-populistische partijen.

De cijfers over moslims die Wilders hanteert kloppen niet. De geboortecijfers van de tweede generatie Turken ligt onder die van Nederlandse autochtonen. Er zijn 800.000 moslims in plaats van 1 miljoen moslims, zoals Wilders zegt. In Nederland zijn 1,5 miljoen allochtonen. Maar dit zijn mensen waarvan een ouder in het buitenland is geboren. Het huidige Nederland is overigens een coproductie van de drie traditionele partijen: CDA, PvdA en VVD. Niet van de linkse kerk.

De ideologie van het kabinet
Dit kabinet is een kabinet van de angst. De doodsangst van twee van deze partijen voor de derde rechtse partij.  De gijzeling van de Nederlandse politiek door de rechtse politiek is een retorische gijzeling. Politici vinden ineens dat er meer naar de burgers moet worden geluisterd. Naar de burgers luisteren is populistische nonsens. Want naar wie gaan de partijen dan luisteren? Naar 'Aerdenhout' of alleen maar naar de achterban? Alle praatjes dat het Nederlandse parlementaire systeem niet werkt is nonsens. Het parlementaire systeem heeft juist goed gereageerd op de veranderende politieke verhoudingen.

De taak van een politieke partij is een standpunt formuleren op basis van de programmapunten en de actualiteit. Hiermee moet naar de burgers worden gegaan.

Europa
Volgens Van Rossem voert de SP 'dorpspolitiek' wat betreft de Europese Unie. 'Als de SP in een kabinet wil dan zal de partij water bij de wijn moeten doen ten aanzien van het Europa-standpunt. In het SP programma staat alleen wat de EU kost, niet wat het oplevert. Gemiddeld levert de EU Nederland per inwoner 2 duizend euro op.

De SP wil dat er over alle wezenlijke veranderingen in de verdragsstructuur een referendum wordt gehouden. Dit moet je niet willen. Je moet de verdere ontwikkeling van de EU niet afhankelijk maken van referenda. Het gaat altijd over de naties zelf, niet over de Europese Unie. Er valt aan Europa niet te ontsnappen. Stilstand in Europa is achteruitgang. Dankzij de Europese Unie is er na de val van de muur geen conflict ontstaan en hebben de Oost-Europese landen relatief gemakkelijk kunnen integreren in de Europese Unie.

Het hele proces van de EU is onderdeel van de mondialisering. Als je je isoleert dan gaat het mis, kijk maar naar Noord-Korea. Hoe moet je de angsten van mensen voor de globalisering aanpakken? De verzorgingsstaat is het antwoord. Deze verzorgingsstaat kan de onderlinge (binnenlandse) solidariteit organiseren.  De verzorgingsstaat is de toekomst van links. Niet het verzet tegen Europa en de globalisering.'

Discussiezaal
Tijdens de discussie met de zaal wordt duidelijk dat Maarten van Rossem een flink aantal heilige huisjes omver heeft geworpen. Vooral het verhaal over Europa zorgt voor veel discussie. Veel sprekers wijzen Van Rossem erop dat hij pleit voor behoud van de verzorgingsstaat en voor ruimere bevoegdheden van de Europese Unie, terwijl de Europese Unie juist een liberaal project is. In reactie hierop geeft Van Rossem aan dat Nederland met open ogen lid is geworden van de Europese Unie, dat het afschuiven van bevoegdheden naar 'Brussel' een bewuste en weloverwogen keuze is geweest en dat Europa een afweging is van voor- en nadelen.

7. Op naar 200 afdelingen

Tussenstand van de campagne 'op naar 200 afdelingen.' Op allerlei plekken zijn nieuwe werkgroepen actief. De populariteit van onze partij is goed te merken aan het enthousiasme van onze leden in de nieuwe ledenwerkgroepen. Beuningen en Voorschoten hebben afgelopen maanden de status van afdeling gekregen. Zaltbommel en Oldenzaal hebben de status van afdeling in oprichting gekregen.

8. Jan Marijnissen en de stakende schoonmakers

Jan Marijnissen heeft een gesprek met drie stakende schoonmakers uit Rotterdam. De belangrijkste eis van de schoonmakers is meer respect van de werkgevers. Er wordt steeds meer van de schoonmakers gevraagd waardoor ze geen tijd meer hebben om al hun werk te doen.

Twee jaar geleden hebben de schoonmakers door te staken hun strijd gewonnen. Maar de werkgevers hebben geen boter bij de vis gedaan door reiskosten te betalen, bij ziekte door te betalen en voor minder werkdruk te zorgen.

9. Toespraak Emile Roemer

Emile begint zijn verhaal met een compliment aan de schoonmakers.

'Het is mooi dat we het goed doen in de peilingen, maar we zijn er nog niet. Rechts heeft nog steeds de meerderheid, dus politiek gezien heeft Nederland de wind tegen. De SP doet er meer dan ooit toe.

In 1980 ben ik in Boxmeer begonnen door 14 jaar lang naar de mensen te gaan en met de mensen actie te voeren. Deze 14 jaar waren het belangrijkste voor de vorming van mij als politicus. In 1994 kwam ik in de raad, maar het werk in de buurten bleef het belangrijkste.

Het werken onder de mensen is het bestaansrecht van de SP. Besturen op welk niveau dan ook komt steeds dichterbij. Maar we moeten geen bestuurderspartij worden zoals alle andere partijen, want we moeten wel de SP blijven. We merken het in afdelingen waar we voor het eerst zijn gaan besturen. Het begint met pionieren. Toen we voor het eerst in de raad kwamen was het zoeken naar de manier waarop we als SP het verschil konden maken. Bij iedere groeistuip was het pionieren en zoeken naar waar we voor staan. En hier draait het om: weet waar we als SP voor staan en zorg dat we de SP blijven.

We zitten al een aantal jaren in gemeentebesturen en nu ook in de provinciebesturen. Maar dit is niet altijd even gemakkelijk. Ook hier is het pionieren. Maar het draait er om dat het verhaal wordt verteld. Soms moet je zaken inleveren om er iets voor terug te krijgen. Maar dit mag niet ten koste gaan van de loyaliteit.

Als het goed gaat in de peilingen dan worden anderen ook bang van je. Dit roept reacties op bij onze tegenstanders. En er is genoeg waarover onze tegenstanders zich zorgen  mogen maken. Want we gaan strijd voeren tegen de sociale afbraak.  De SP is nog lang niet klaar met doorgroeien. We hebben nog erg veel te winnen. Onderschat het binden van mensen aan onze partij niet. Zorg daarom dat de groei van onze afdelingen en ROOD doorzet. Ga hiermee aan de slag.

Ik merk dat veel mensen graag willen dat wij iets gaan betekenen. Komend jaar wordt een moeilijk jaar voor veel mensen. Mensen hebben soms honger, hebben geen geld voor eten en moeten knokken voor respect. Deze mensen hebben de SP nodig. We moeten als partij staan voor deze mensen.'

 

Overzicht verslagen partijraad