nieuws

Verslag Partijraad 26 november 2011

1. Opening

De partijraad opent met fragmenten uit de media van de Europese fractie en de Kamerfractie van de SP. Aan bod komen zaken zoals de Eurocrisis, de zorgplannen van de SP en de film de 'Bende van Oss'. Aansluitend opent Jan Marijnissen de partijraad en kondigt Maarten Heijink en Bas Stoffelsen aan, communicatiemedewerkers van de SP Kamerfractie.

2. Communicatie, door Maarten Hijink en Bas Stoffelsen

Maarten Hijink en Bas Stoffelsen gaan in op communicatie, de manier waarop onze afdelingen hun boodschap verpakken. Begonnen wordt met een aantal voorbeelden uit onze afdelingen. Belangrijk is om creatief te zijn, onderzoek te doen, zelf nieuws te maken, op de actualiteit in te haken en te investeren in persoonlijke contacten met journalisten.

Door nieuwsberichten van de SP te posten op Twitter kun je nieuwsberichten onder de aandacht van een breder publiek brengen. Belangrijk is om persoonlijke en afdelingsaccounts niet te verwarren. Houd het account van de afdeling zakelijk en helder en plaats altijd duidelijke berichten. Via Twitter kun je reageren op nieuws en kun je zaken voor je volgers duiden. Dit kan door journalisten worden opgepakt.

Berichten op de afdelingssites moeten helder, kort en zakelijk zijn. Zorg daarom voor een duidelijke kop en zorg dat de belangrijkste zaken boven in het bericht staan. Probeer er voor te zorgen dat de raadsleden vantevoren hun persbericht schrijven. Dit dwingt hen om op een andere manier naar hun tekst in de raad te kijken.

De website als visitekaartje. De website is tegenwoordig vaak het eerste dat men van je ziet. Wat wil je dat jouw kiezers zien? Zie je website als een etalage, welke winkel stap je wel of niet binnen? Een grote afdeling krijgt veel bezoekers, veel nieuws en heeft dus een dynamische voorpagina. Een kleine afdeling met weinig bezoekers en weinig nieuws kiest voor een statische voorpagina. Zorg voor duidelijke foto’s van acties en goede foto’s van je mensen (het liefst in serie).

Agenda afdelingssite. Maak alleen gebruik van de agenda als je iets te melden hebt voor de mensen die willen weten wanneer ze de SP tegen komen. De agenda op de site is geen agenda voor de kaderleden, maar de agenda voor de mensen in je gemeente.

Een goede video kost veel tijd en geld. Een goed filmpje maken is nog niet zo gemakkelijk. Het moet kort, krachtig en verstaanbaar zijn. Een slechte video kost kiezers, als mensen iets zien dat ze niet kunnen verstaan of begrijpen haken ze af. Vraag je ook af of een onderwerp zich leent voor een video. Weeg het tegen elkaar af, is het nodig? Liever goed, anders niet.

3. Campagne 'Armoede werkt niet'

SP Kamerlid Sadet Karabulut praat de partijraad bij over de actie 'Armoede werkt niet'. De SP wint steeds meer het vertrouwen van de mensen. Niet alleen door het goede optreden van onze volksvertegenwoordigers, maar ook door samen met de mensen te knokken tegen de plannen van het kabinet. De strijd die we nu met de mensen voeren is onze strijd. De SP is de enige partij die zich keert tegen de bezuinigingen in de sociale werkplaatsen, de uitkeringen, het openbaar vervoer en de zorg. De manifestatie op 10 december in de Brabanthallen moet een klapper worden. De komende twee weken moet onze boodschap zijn: 'Pik dit niet, ga mee naar de Brabanthallen'.

4. Verslag vorige partijraad

Het verslag wordt aangenomen zonder discussie.

5. Mededelingen door Hans van Heijningen

 • Komend voorjaar verhuist het hoofdkantoor van Rotterdam naar Amersfoort. De zaken die nog in de opslag liggen moeten goed worden besteed door onze afdelingen. Er zijn nog een aantal boeken over, deze kunnen in de pauze worden opgehaald bij Paul Peters.
 • Dozen met handschoenen kunnen na de pauze worden ingeleverd bij Paul Peters.
 • De kaderscholingsweekenden hebben nieuw elan gebracht.
 • 90 afdelingen hebben binnen 4 dagen 100.000 pamfletten besteld voor de 'Armoede werkt niet' bijeenkomst in Den Bosch.
 • Er zijn inmiddels 20 eurocrisisavonden georganiseerd. De ervaringen zijn positief. Maak hier gebruik van en zoek in je eigen plaats de mogelijkheid om zo’n avond te organiseren.
 • De rapportage van de afdelingen aan de landelijke partij gaat beter. Toch zijn er een aantal die sinds de zomervakantie nog geen verslag hebben ingeleverd.

6. Reactie partijbestuur aanbevelingen financiële controlecommissie

Namens het partijbestuur geeft Rosita van Gijlswijk een reactie op de aanbevelingen die afgelopen jaar werden gedaan door de financiële controlecommissie naar aanleiding van de jaarrekening 2010.

 • Spaarrekening voor iedere afdeling, koppelen aan overstap naar Rabobank. Op het moment dat de aanbeveling werd gedaan, zou de overstap in augustus zijn afgerond. Doordat 50 afdelingen de lokale afwikkeling hiervan nog niet hebben geregeld, zal dit pas in het eerste kwartaal van 2012 gebeuren. Wordt overgenomen.
 • Afdelingen met veel spaargeld moeten een plan maken om dit uit te geven. Het partijbestuur ziet dit anders: deze afdelingen verdienen juist een compliment, zeker wanneer ze acties voeren die zichzelf bedruipen. Aanbeveling wordt niet overgenomen.
 • Afdrachtregeling meer onder de aandacht brengen. Wordt overgenomen.
 • Fractiebudget TK fractie terugstorten en dit publiekelijk bekend maken. Wordt overgenomen.
 • Jaarlijks bij de jaarrekening toelichting geven op algemene reserve. Wordt overgenomen.

Na een vraag vanuit de zaal over de omzetting van de rekeningen, wordt de reactie van het partijbestuur op de aanbevelingen van de financiële controlecommissie van de jaarrekening 2010 met algemene stemmen overgenomen.

7. Begroting 2012

Rosita van Gijlswijk, penningmeester van de SP, geeft een toelichting op de begroting voor 2012, ze gaat daarbij in op de veranderingen vergeleken met voorgaande jaren.
Komend jaar wordt een bijzonder jaar voor de SP. In mei verhuist het hoofdkantoor naar Amersfoort. Hier is in de begroting rekening mee gehouden. In de begroting voor 2012 is rekening gehouden met prijs- en loonstijgingen van 1,4%. Ook bij de basisregeling voor de afdelingen is van 1,4% uitgegaan en is gekozen voor een gemiddelde van 160 afdelingen. Voor campagnes en acties wordt 800.000 euro uitgetrokken.

De gevolgen van de verhuizing zijn: kleine toename in de exploitatie (groter gebouw), hogere huuropbrengsten door interne verhuur zalen, het opheffen van de drukkerij, afname kosten partijraad en een toename in de reiskosten voor het personeel.

De bijdrageregeling voor de afdelingen wordt op de volgende punten gewijzigd: het basisbedrag wordt met 1,4% geïndexeerd de bijdrage voor de copyprinter in bruikleen wordt geschrapt en de teksten over de jaarkrant en de kosten voor scholing worden verduidelijkt.

Voor 2012 wordt uitgegaan van 8,3 miljoen euro aan inkomsten en 7,8 miljoen euro aan uitgaven. Het resultaat is 552.300 euro. Hiervan gaat 500.000 euro naar het verkiezingsfonds en 52.300 naar de algemene reserve.

Na twee vragen vanuit de zaal over de verzending van de Tribune en de kosten van de opmaak van drukwerk wordt de begroting voor 2012 unaniem aangenomen.

8. Voorbereiding XVIII partijcongres

Rosita van Gijlswijk licht de planning van de voorbereiding van het 18e partijcongres toe. Dit congres vindt op 2 juni 2012 in Breda plaats. Om de grote uitdagingen van de toekomst aan te kunnen, hebben we een sterke partij nodig. We gaan het hebben over het functioneren en de organisatie van onze partij. Om alle leden de kans te geven om mee te praten en de beste besluiten te kunnen nemen, moeten onze afdelingen de daarvoor benodigde bijeenkomsten goed organiseren.

In maart worden de ledenvergaderingen in de afdelingen georganiseerd. De verslagen hiervan gelden als voorbereiding van de regioconferenties die in april worden georganiseerd. Wijzigingsvoorstellen kunnen voor 1 mei 24.00 uur worden ingediend, het is belangrijk dat afdelingen hier verstandig mee om gaan en er voor zorgen dat voorstellen die namens de afdeling worden ingediend ook door een meerderheid van de leden worden gedragen. De deadline voor het aanmelden van sprekers, het indienen van actuele moties en verzoeken voor het in stemming laten brengen van overgenomen wijzigingsvoorstellen is 25 mei, 24.00 uur. Een verdere toelichting op de procedure is te vinden op SPnet.

Tijdens de discussie met de zaal komen de samenstelling van de congrescommissie, de procedure rondom de wijzigingsvoorstellen en het doel van het congres aan de orde. De afdeling Rotterdam vraagt om een middellangetermijnvisie die tijdens het congres besproken wordt. Toe wordt gezegd dat de congrescommissie hier over zal spreken. De partijraad stemt in met de voorbereiding van het XVIII partijcongres.

9. Campagne contributieachterstanden

Op 24 september is op de partijraad de aanpak van deze campagne besproken. In de eerste ronde moesten er 1286 leden worden bezocht. Daarvan zijn er nu 394 leden bezocht, waarvan er 188 mensen lid willen blijven. De tweede te bezoeken groep bestaat uit 839 mensen. Inzet is om op 1 januari een opgeschoond ledenbestand te hebben.

Tijdens de discussie met de zaal wordt het belang van persoonlijk contact met alle leden benadrukt.

10. Op naar 200 afdelingen

Vincent Mulder doet verslag van de campagne 'Op naar 200 afdelingen'. In 67 gemeenten zijn er actieve ledengroepen. Sinds de start van de campagne zijn er 500 actieve mensen in de ledenwerkgroepen bijgekomen. Het partijbestuur heeft Beuningen de status van afdeling in oprichting gegeven. Al voor de campagne was hier een werkgroep, die vooral veel vergaderde. Door de campagne is er meer druk achter gezet en hierdoor gingen de mensen aan de slag. De afdelingen in oprichting in Oirschot, Lingewaard, Veendam, Haren en Appingedam hebben de status van afdeling gekregen. Sinds vorig jaar oktober hebben we er zeven nieuwe afdelingen bij gekregen.

Daar waar mensen verantwoordelijk worden gemaakt voor het uitbouwen van een ledenwerkgroep, is de kans het grootst dat er ook daadwerkelijk een nieuwe afdeling van de grond komt. Voorbeelden hiervan zijn de afdeling Nijmegen en de afdelingen in de provincie Groningen die de handen ineen hebben geslagen.

11. Toespraak Emile Roemer

De groei van het aantal ledenwerkgroepen en afdelingen geeft aan dat we er goed voorstaan. Maar dit mag geen reden geven om achterover te leunen. De kwaliteit van onze partij en ons werk moet voorop staan.

We staan aan het begin van 2012. Dit kan wel eens een bijzonder jaar worden. In 2012 hebben de mensen de SP harder dan ooit nodig. De maatregelen van het kabinet gaan vanaf 1 januari 2012 nog harder doorwerken. De mensen die niet verantwoordelijk zijn voor de crisis krijgen de rekening van het kabinet gepresenteerd. Daarom moeten we de mensen mobiliseren. Daar waar het gaat om eigen bijdragen in de zorg en de GGZ. Mensen die in de problemen komen omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Voor hen moeten wij er zijn.

Nederland heeft het beste pensioenstelsel van de wereld, wij moeten niet meewerken aan het afbreken van dit stelsel. Wij mogen de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet accepteren. Onze actie op 10 december moet groots worden, de plannen op de sociale zekerheid moeten worden tegengehouden.

Het jaar 2012 zal bijzonder worden omdat dan de ideologische verschillen duidelijk worden. Rutte wil een samenleving waarin mensen elkaar enkel afrekenen. Wij willen dit niet. Op 26 november verweet Stef Blok in dagblad Trouw de SP 'morele superioriteit'. Bij Blok is er sprake van materiële superioriteit. Dit kabinet is een aanslag op onze beschaving. Dit kabinet is een kabinet dat uitstraalt: ieder voor zich. Dit kabinet zet mensen tegen elkaar op. Het komt met keiharde maatregelen zonder een idee te hebben wat hier de consequenties van zijn.

Er wordt in de regering flink wat geruzied en gerommeld. Ga hier niet in mee. De PVV leidt de aandacht af door te ruziën. De PVV is verantwoordelijk voor het afbraakbeleid van het kabinet, wijs mensen hier voortdurend op.

De economische problemen in Europa moeten bij de wortel worden aangepakt door de financiële sector te beteugelen. Er wordt nog steeds niets gedaan aan de grote economische verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa. Er wordt niets gedaan aan de corruptie in de zuidelijke landen. Intussen wordt de rekening bij de gewone mensen neergelegd. Bij het oplossen van deze problemen wordt alleen maar gekeken naar Europa. Dit is gevaarlijk, in deze economische crisis hebben we geen behoefte aan minder, maar juist aan meer democratie.

2012 wordt een jaar waarin er heel wat schepjes bovenop moeten. De oppositie moet op volle toeren gaan draaien. We moeten mensen mobiliseren, scholen en moeten overal zichtbaar zijn. Tot slot: fijne feestdagen en een gezond en strijdbaar 2012 gewenst.

 

Overzicht verslagen partijraad