nieuws

Verslag Partijraad 21 februari 2009

Toespraak Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome

We horen veel over ‘The new green deal’. In de jaren dertig en veertig bracht Roosevelt de economie weer op gang met zijn ‘New deal’. Het verschil met nu is dat een duurzame economie de enige uitweg is uit de huidige crisis. De economen, de marktideologen hebben geen repertoire om het verleden te verklaren; waarom wordt hen gevraagd iets over de toekomst te zeggen?

De echte oorzaak van de crisis is dat we leven in het ‘Global Casino’, het casinokapitalisme waarin beleggers niets anders zijn dan gokkers en de zogenaamde analisten niets anders dan croupiers.Er worden een aantal pseudo-remedies voorgesteld, remedies die niet echt helpen. Bijvoorbeeld de overheid die de koopkracht aanjaagt – dat helpt een beetje, maar raakt niet aan de wortels van het probleem. Nog een slechtere remedie is bijvoorbeeld bezuinigen op de AOW. Het is pijnlijk om te zien dat mensen als Rutte op dit moment partijpolitiekje speelt. En dan krijg je, zoals Agnes Kant ook zegt, dat de situatie juist verslechtert.

Als je wilt investeren, dan moet je investeren in kapitaal, in duurzame infrastructuur. In Amerika krijgen de autofabrikanten te horen: jullie gaan duurzame auto's maken. Dát is investeren in kapitaal, want je investeert in minder gebruik van olie. Dát werkt dus wel. Duurzaam investeren dus. Per miljard dat je eraan uitgeeft, levert het duurzaam renoveren en isoleren van woningen in Nederland ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen op. Dat is investeren in kapitaal, want daarmee renoveer je een miljoen woningen, die nog tientallen jaren meegaan en hun eigen energie produceren. Het Duitse CPB heeft berekend dat als ze zo 23 miljard investeren, ze 100 miljard terugverdienen in de vorm van een nieuwe kapitaalvoorraad duurzame energie.

De reden dat die babbelende economen op tv geen antwoord hebben op onze vragen, is dat ze niet praten in termen van kapitaalvoorraden. De Club van Rome denkt wel in die termen. Het verduurzamen van de economie is de enige manier om niet alleen uit de crisis te komen, maar ook een einde te maken aan het casinokapitalisme. Het kan, we zijn er slim genoeg voor, we moeten alleen onze kans nu grijpen.

Mededelingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen roept afdelingen op om zo snel mogelijk bestuurs- en Kamerleden uit te nodigen om mee te buurten en ZO-kranten uit te delen. Verder blijkt uit de afdelingsverslagen dat de spontane toeloop van actieve leden wat minder is, maar juist afdelingen die de verspreiding van de DVD-box hebben aangegrepen voor een gesprekje, melden 5, 10 nieuwe actieve leden in de afgelopen tijd. Grijp dus de kansen die er zijn.

Naar aanleiding van het besluit om Offensief-leden te vragen te kiezen tussen de SP en Offensief, is er een discussie over de noodzaak hiervan. De algemeen secretaris geeft aan dat de aanleiding ligt in enkele incidenten, waar beide organisaties elkaar in de wielen reden. De mensen van Offensief zijn van harte welkom in de SP, maar niet met twee petten op.

De kandidatenlijst voor het Europees Parlement

In een filmpje stellen de eerste tien beoogde kandidaten zichzelf voor. Jan de Wit vertelt dat de kandidatencommissie bestond uit Hans van Heijningen, Herman Beekers en hijzelf. Op basis van een analyse van de resultaten van de vorige Europese SP-fractie zijn uitgangspunten voor de nieuwe lijst geformuleerd: continuïteit, verjonging, het belang om ons werk in Brussel bekendheid te geven in Nederland, en samenhang in het team. Kandidaten moesten verder kennis en vaardigheden hebben om de SP te kunnen vertegenwoordigen, loyaliteit, bereidheid om aan de afdrachtregeling mee te doen en geen vervelende antecedenten. We vinden het een goede, evenwichtige lijst, en het Partijbestuur was het daar mee eens. De voorgestelde lijst ( zie www.sp.nl ) wordt zonder wijzigingen vastgesteld via een vertrouwelijke, schriftelijke stemming.

Petje af

Na de lunch neemt de Partijraad met een staande ovatie afscheid van Erik Meijer als fractievoorzitter in het Europees Parlement. ‘Petje af’ voor Erik.

De Nuon-Essent-acties

Opiniepeilingen geven aan dat bijna heel Nederland ons groot gelijk geeft in ons verzet tegen de uitverkoop van onze energiebedrijven. Agnes Kant roept leden op om nog vaker handtekeningenkaarten mee te nemen. Er zijn al successen; onder andere Noord-Holland wil niet verkopen. De SP breidt de acties ook uit naar het Eneco-gebied, en in het hele land. ‘Ze zijn nuts’ wordt een nationale actie. Het is een bijzondere tijd; tijd voor ‘Een nieuwe koers voor Nederland’. Als wij deze strijd winnen, is dat een historische eerste stap in die nieuwe koers.

Brandhaard Aarde

Harry van Bommel vertelt over de ontstaansgeschiedenis van deze notitie, die beschrijft wat er volgens de SP nodig is om van een internationale machtsorde tot een internationale rechtsorde te komen. Hij opent de discussie met een eigen verbetering: Op pagina 18 moet in voorstel 1 ‘WTO’ worden vervangen door ‘IMF’. Na de discussie stelt de Partijraad de Brandhaard Aarde verder ongewijzigd vast.

Afdelingen

De afdeling Midden-Drenthe is op verzoek van de leden opgeheven en ondergebracht bij de afdeling Assen. Beverwijk is opgehouden en valt onder de afdeling Velzen. Lochem gaat verder als werkgroep van afdeling Zutphen. Stein en Texel zijn na een jaar afdeling in oprichting geweest te zijn, niet sterk genoeg gebleken om volledige afdeling te worden. Dat worden dus weer werkgroepen. De ledenwerkgroep op Tholen gaat verder als afdeling in oprichting. Afdeling Hoogeveen in oprichting heeft de status afdeling gekregen. De commissie 'deelname raadsverkiezingen' meldt dat van de 135 afdelingen er zo'n 80 redelijk tot goed voor staan.

Toespraak Agnes Kant

We zitten in een recessie. Naar schatting 1 op de 10 mensen gaat hun baan verliezen. Dit is de crisis van de op hol geslagen vrije markt. Wij accepteren niet dat de rekening hiervan wordt neergelegd bij gewone mensen. PvdA, CDA, VVD, D66 hebben sinds de jaren tachtig de bijl in de de sociale zekerheid gezet; dat was nodig om klaar te zijn voor slechtere tijden. Het is ongelooflijk, maar nu er moeilijke tijden zijn, hoor je pleidooien voor nóg verdere afbraak van sociale zekerheid!

Tijd voor ‘Een nieuwe koers voor Nederland’, waarbij solidariteit vooropstaat. Dus ook: handen af van de AOW. Met mogelijk bezuinigingen op de AWBZ, met pensioenen die vijf jaar op de nullijn worden gezet, blijkt wel waar de rekening wordt gelegd: bij de ouderen. Ik vind dat de SP het verzet hiertegen moet gaan organiseren; opkomen voor de ouderen. Uit een peiling blijkt, dat de solidariteit met ouderen onder jongeren hóger ligt dan gemiddeld! We zullen jongerenorganisaties dan ook zeker betrekken bij onze acties. Acties voor solidariteit op korte én op lange termijn.

Tijdens de crisisdebatten werd er gezegd dat we nu moeten samenwerken en geen ideologie moeten bedrijven. Samenwerken is prima, maar als de rekening van de crisis komt te liggen bij de mensen die er geen schuld aan hebben, dan is het juist wél tijd voor ideologie. Laten we samen strijden voor de mensen die ons nodig hebben.

Het verkiezingsprogramma

Arjan Vliegenthart van de programmacommissie voert het woord. Het eerste conceptprogramma is besproken in de afdelingen; dat heeft geleid tot vele complimenten en tot 265 wijzigingsvoorstellen, en nog 39 voorstellen die later toegevoegd zijn. Er zijn 14 sprekers en over de volgende amendementen zal worden gestemd (nummering uit Nota van Wijziging): 15, 25, 34, 35, 36, 38, 40, 50, 71, 102, 129, 156, 164, 198, 210, 213, 220, 243, 247, 254, 265.

Tijdens de discussie zegt de commissie toe het programma aan te passen in de geest van amendementen 25, 34, 40, 71, 129, 156, 198 en 213 en vraagt de Partijraad ruimte om zelf de formulering te kiezen. Amendementen 25, 40, 71, 129, 156, 198 en 243 worden na de beantwoording ingetrokken. Van de ter stemming gebrachte amendementen worden amendement 34 en 213 aangenomen, de rest wordt verworpen.

De Partijraad neemt vervolgens de Nota van wijziging aan. Ook het gewijzigde programma wordt vastgesteld.

Uitslagen lijstverkiezingen

André Muller, Wilma van Antwerpen, Rob Kolner, Pieta van den Heuvel en Ben Rewinkel hebben de stemmen geteld. Alle kandidaten op de lijst krijgen ruim voldoende stemmen, zodat de lijst volledig is vastgesteld.

Toespraak van de zojuist verkozen lijsttrekker Dennis de Jong

Samen met jullie wil ik de komende verkiezingen gaan winnen. Dat is goed voor Nederland, goed voor Europa en goed voor iedereen die het socialer in plaats van liberaler wil. Veel mensen denken: liever een beetje minder Brussel. Ik ben het met ze eens. Brussel werkt achter gesloten deuren. Soms gaan ze heel even open, zoals bij het referendum over de Europese Grondwet. Dan blijken Nederlanders wel degelijk geïnteresseerd in Brussel. En dan zeggen ze: even rustig! Natuurlijk, samenwerken is belangrijk. Maar we moeten ons niet met huid en haar overleveren aan bureaucraten en ondernemers. Daar zei Nederland vier jaar geleden 'nee' tegen. Maar het duurde maar even. Het werd weer business as usual: 'wij weten wat goed voor u is'. De grondwet kwam er toch, met wat minimale veranderingen. Tussen al die andere partijen is onze positie net als tijdens het referendum bijzonder. Nederland wil minder Brussel, en dat kan het beste met méér SP.

Dennis onthult de campagneposter en Bos Fosko barst los met 'Doe mee met de SP'.