nieuws

‘Plaatsing UMTS-antennes voorlopig staken’

SP-Kamerlid Krista van Velzen wil dat het plaatsen van UMTS-antennes stopgezet wordt, totdat de gevolgen voor de volksgezondheid duidelijk zijn. De beantwoording door de regering van haar Kamervragen en het debat in de Tweede Kamer leiden volgens haar tot de logische conclusie dat het voorzorgsprincipe moet gelden.

Van Velzen: ‘Vanuit het hele land bereiken mij berichten van bezorgde bewoners over de plaatsing van UMTS-masten op hun dak. Nieuwe producten die bij ons op de markt komen, moeten terecht uitvoerig worden onderzocht en getest. Bij de plaatsing van UMTS-antenne’s geldt echter gek genoeg geen enkel voorzorgsprincipe. Straks staat heel Nederland vol, terwijl onduidelijk is wat de gezondheidseffecten zijn. Dat is niet verantwoord.”

Door een besluit van het Rijk kunnen Telecombedrijven de antennes gemakkelijker en sneller plaatsen. Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat er een verband bestaat tussen de straling van UMTS-antennes en de gezondheid van mensen. Op dit moment vinden extra onderzoeken plaats om meer zekerheid te verkrijgen.

In Duitsland, Noorwegen en Engeland is al uitvoeriger onderzoek gedaan, waarna de masten daar aan strenge eisen moeten voldoen. Van Velzen: “Onze minister van Economische Zaken probeert ons gerust te stellen door te melden dat er weliswaar significante gevolgen van de blootstelling aan straling zijn bewezen, maar dat het hier ‘een verbetering betreft van cognitieve functies’. Als dan niet alle alarmbellen gaan rinkelen… Ik heb hem dan ook voorgesteld gelijk een UMTS-mast bij elke basisschool van Nederland te zetten, als ze zo goed voor de gezondheid zijn! Uiteraard is hij daar niet op in gegaan.”

Een groot probleem is dat het niet bekend is hoeveel UMTS-masten er in Nederland staan en waar ze staan. Navraag bij KPN wees uit dat om veiligheidsredenen het netwerk niet bekend kon worden gemaakt. Een andere reden dat het niet bekend wordt gemaakt, is vanwege het bedrijfsvertrouwelijke karakter en concurrentieoverwegingen. Van Velzen: “De discussie rondom gezondheidsrisico’s is een spel rond financiële belangen geworden. Zou de Nederlandse Staat, grootaandeelhouder van KPN, op grond van een voorzorgprincipe inderdaad de UMTS-invoering afremmen of stoppen, dan moeten de miljarden voor de licenties wellicht worden terugbetaald.”

Voor bezorgde burgers is het haast onmogelijk om het plaatsen van masten tegen te houden. Voor antenne-installaties die lager zijn dan 5 meter is geen vergunning nodig en voor masten die hoger, zijn passen operators truukjes toe. De telecomprovider deelt de bewoners schriftelijk mee dat zij van plan is een antenne op het pand te plaatsen. Bewoners kunnen hier schriftelijk bezwaar tegen aantekenen. Alleen correct ingevulde en geheel ingevulde schriftelijke bezwaren worden als ‘nee’ gehonoreerd. Mensen die niets of niet binnen een bepaalde termijn terugsturen, evenals mensen die het formulier gedeeltelijk onjuist invullen, worden automatisch als ‘ja’ stemmers geadministreerd. Zo kan het dus zijn dat op een flat van honderd mensen er veertig protest aantekenen en er dertien aangeven akkoord te zijn. Omdat de overige zevenenveertig bewoners niets heeft laten weten, wordt de antenne dus alsnog geplaatst.

Van Velzen: “De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen en het voorzorgsprincipe toepassen. Maatregelen moeten niet, zoals de staatssecretaris van Milieu op mijn vragen antwoordde, overgelaten worden aan de markt. Een gezonde leefomgeving is de taak van de overheid”.

De SP bekijkt momenteel hoe ze acties en protesten in het land kan beginnen.

Betrokken SP'ers