nieuws

Vragen over afdrachtregeling al in 1989 beantwoord

De kop van het NRC Handelsblad van woensdag ("Eed SP-Kamerleden mogelijk vals") is geen reden tot ongerustheid voor de SP. Het stuk suggereert dat de afdrachtregeling van de SP mogelijk in strijd is met de toelatingseed. Dat de afdrachtregeling niet botst met de Kamer-eed is echter al jaren geleden door de regering vastgesteld. Ook Kamervoorzitter Weisglas heeft donderdag te kennen geen noodzaak te zien om in te grijpen.

In de ‘zuiveringseed’ belooft elk Tweede-Kamerlid dat hij “om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst [heeft] gegeven of beloofd”.

In 1989 heeft het toenmalige kabinet het antwoord gegeven “ten aanzien van de vraag of een speciale financiële verplichting van kandidaat-Kamerleden tegenover hun partij in strijd is met de zuiveringseed, merken we op dat alleen indien er sprake is van het doen van beloften of giften met het oogmerk gekozen te worden, strijd met de zuiveringseed aanwezig zou kunnen worden geacht.”

Met andere woorden: van de SP-kandidaten kan niet worden gesteld dat zij de afdrachtregeling aangaan met de subjectieve bedoeling gekozen te worden. Het is andersom. De SP vraagt kandidaten zich te committeren aan de criteria, zodat niet gesteld kan worden dat er vanuit de kandidaat een oogmerk is om door middel van de afdrachtsregeling gekozen te worden.

Kamervoorzitter Weisglas heeft inmiddels gereageerd en te kennen gegeven zich niet genoodzaakt te voelen over deze kwestie een uitspraak te doen.

Lees hier de volledige tekst van de de mededeling van Kamervoorzitter Weisglas