Integriteitscode SP Eerste Kamerfractie

Het lidmaatschap van de Eerste Kamer wordt ingevuld volgens de verplichtingen die zijn verbonden aan het zijn van volksvertegenwoordiger van de SP, zoals vastgelegd in artikel 15 van de Statuten.
Het a.s. lid tekent o.a. voor het ter beschikking stellen van de zetel op verzoek van de partijraad en voor het afdragen van de geldelijke vergoeding waartegenover het lid een compensatie ontvangt volgens de door de partijraad vastgestelde regeling.

Onderstaande regels vormen de leidraad voor de Eerste Kamerleden van de SP:

  • De hoofdfunctie en nevenfuncties van een kandidaat-Kamerlid worden bij de fractievoorzitter gemeld voordat hij / zij als Kamerlid wordt ge├»nstalleerd. Direct na de installatie wordt deze informatie doorgegeven aan de griffie van de Eerste Kamer.
  • Over het bekleden van eventuele andere hoofd-, neven-, advies en partijpolitieke functies ten tijde van het Kamerlidmaatschap wordt vooraf overlegd met de fractievoorzitter.
  • Alle hoofd-, neven-, advies en partijpolitieke functies van Eerste Kamerleden worden vermeld op de website van de Eerste Kamer. Wijzigingen in functies worden binnen zes weken aangepast op de website.
  • De fractie stelt vast welk fractielid welke wetsvoorstellen behandelt, waarbij uitgangspunt is dat de Eerste Kamerleden niet het woord voeren over onderwerpen waarbij, door de uitoefening van andere hoofd- , neven-, of adviesfuncties, onduidelijkheid kan ontstaan over het belang dat nagestreefd wordt. Belangenverstrengeling, evenals de schijn hiervan, dient altijd te worden vermeden.
  • De Eerste Kamerleden maken aan de fractievoorzitter melding van persoonlijke omstandigheden die naar verwachting van invloed kunnen zijn op de manier waarop het Kamerlidmaatschap wordt uitgevoerd.
  • Van contacten met personen en organisaties in het kader van het werk als Kamerlid wordt melding gemaakt binnen de fractie.
  • Geldelijke giften en cadeaus met een waarde hoger dan €50 aan een individueel fractielid worden niet aangenomen. Giften aan de fractie als zodanig, met een waarde van hoger dan €50 worden, zo zij al aanvaard worden, aangegeven bij het hiervoor bestemde register van de Eerste Kamer. Daarnaast wordt in de fractie een overzicht van de ontvangen giften bijgehouden.
  • Deelname aan een werkbezoek wordt besproken met de fractievoorzitter, indien hierover een politiek maatschappelijke discussie kan ontstaan.
  • Bij verschil van mening beslist uiteindelijk de gehele fractie.