www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Alexander van Steenderen
Niels Jongerius
Femke Reudler Talsma
Machteld Velema
Ben van Gils

/europa :: agenda

  • Vrijdag 18 april Schagen - Kandidate voor het Europees Parlement, Gabriella Molica neemt deel aan de forumdiscussie op de Europese dag van het Regius College Schagen.
  • Vrijdag 18 april Utrecht - 20:00 - 22:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement Reinout Heijdra is te gast bij het Politiek Café van SP afdeling Utrecht.
  • Zondag 20 april Buitenhof, Nederland 1 - 12:10-13:00 uur, Dennis de Jong is te gast bij het programma Buitenhof over de Europese verkiezingen.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 14:00 uur, SP-Europarlementariër Dennis de Jong is aanwezig bij de lancering van de StemWijzer Europa en zal als eerste van de nieuwe StemWijzer gebruiken. Pro Demos, Hofweg 1.
SP.nl/europa

/europa :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Versterk positie nationale parlementen in Europa

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van SP-Kamerlid Arnold Merkies om de positie van nationale parlementen – zoals de Tweede Kamer – te versterken in de Europese besluitvorming. Op de Europese Raad van december 2012 is gesproken over vergaande stappen om tot een Europese superstaat te komen. In het Brusselse voorstel worden wel plannen gemaakt voor versterking van de rol van het Europees parlement, maar niet voor de positie van de Tweede Kamer. Met het aangenomen voorstel van SP-Kamerlid Merkies krijgt het kabinet de opdracht de positie van nationale parlementen te versterken.


Europarlement stelt grenzen aan Europees Strafrecht

In mei 2012 heeft het Europees Parlement het rapport ´Grenzen aan het Europees Strafrecht´ van SP-Europarlementariër Dennis de Jong aangenomen. Met dit rapport worden duidelijke, toetsbare criteria vastgelegd waaraan voldaan moet zijn, voordat er nieuwe Europese regels over strafrecht worden voorgesteld. Er is geen ruimte voor symboolpolitiek of Brusselse bureaucratie: alleen als er via statistisch materiaal duidelijk gemaakt wordt dat er daadwerkelijk meerwaarde is van een Europese aanpak, wil het Europees Parlement nieuwe regels in behandeling nemen.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft de EU meer bevoegdheden op het gebied van strafrecht. De Europese Commissie wil zoveel mogelijk gebruik maken van deze nieuwe bevoegdheid. Het toetsingskader van de Commissie is dan ook zo ruim geformuleerd dat eigenlijk alle onderdelen van het strafrecht onder de bevoegdheden van de EU vallen. Ook waren er bij de Commissie en bij het Parlement te weinig waarborgen voor een goed gecoördineerde aanpak die de coherentie van het strafrecht verzekert. Het Europarlement is nu duidelijk: de kwaliteit van het strafrecht moet permanent bewaakt worden binnen zowel de Commissie, de Raad van ministers en het EP zelf. Hiervoor zal binnen het EP de Juridische Dienst versterkt worden.

Met dit rapport worden afwijkend en bijzonder Nederlandse beleid zoals het softdrugsbeleid, euthanasiebeleid en abortusbeleid beschermd tegen Brusselse bemoeizucht.


Strafbaarstelling illegalen in strijd met Europese regels

Op initiatief van SP Europarlementariër Dennis de Jong hebben SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie in het Europees Parlement de Europese Commissie gevraagd zich uit te spreken tegen het Nederlandse kabinetsvoorstel om Illegaliteit strafbaar te stellen. In antwoord op de gezamenlijke vragen heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt dat algehele strafbaarstelling van illegaal verblijf in strijd is met Europese regels. Het zal voor de regering heel lastig worden om een wetsvoorstel te maken dat door Brussel wordt toegestaan.


Strenge regels voor lobbyisten en Europarlementariërs

Mede dankzij de jarenlange inzet van de SP heeft het Europees Parlement in 2011 eindelijk strengere regels voor lobbyisten en Europarlementariërs ingesteld. SP-Europarlementariër Dennis de Jong was 1 van de 8 schrijvers van de nieuwe regels voor lobbyisten en parlementariërs en ziet veel van zijn voorstellen terug in de uiteindelijke regels. Zo wordt eindelijk het maximumbedrag van giften beperkt tot 150 euro en moet er openheid worden gegeven over de bijbanen die Europarlementariërs er op na houden.


Betere consumentenrechten

In juni 2011 neemt het Europees Parlement een flink aantal SP voorstellen over voor de nieuwe Europese consumentenrichtlijn. Enkele concrete verbeteringen voor de Nederlandse consument zijn onder meer:

  • Het verbod op extra kosten bij keuze voor een betaalmiddel, bijvoorbeeld creditcardkosten bij internetbetalingen;

  • Het verbod op automatische selectie van opties die extra geld kosten bij online shoppen;

  • Een langere herroeping termijn voor aankopen die niet in de winkel zijn gedaan, van 1 naar 2 weken;


SP zet Europese achterkamertjes op de agenda

De SP heeft met steun van alle politieke groepen in het Parlement een debat gevoerd met de Europese Commissie over expertgroepen. Expertgroepen adviseren, achter gesloten deuren, de Commissie over wet en regelgeving. De SP heeft grote kritiek op deze groepen, omdat de bij benadering 1000 expertgroepen voornamelijk zijn bevolkt door vertegenwoordigers van het grote bedrijfsleven. Hierdoor luistert de Commissie meer naar het grote bedrijven dan naar de vakbonden, consumentenorganisaties of het MKB. De Commissie heeft nieuwe regels gemaakt voor expertgroepen, maar deze veranderen niets aan de ongebalanceerde samenstelling. Reden voor de SP om hierover met de Europese Commissie het debat over aan te gaan. Dennis de Jong is tevreden dat hij het hele parlement heeft weten te overtuigen dat er iets goed mis zit bij deze groepen. ´Gesteund door het parlement blijf ik druk op de Commissie uitoefenen om dit probleem nu echt aan te pakken´.


Europees Parlement verbiedt ongevraagd meelezen emails

SP-Europarlementariër Dennis de Jong is tevreden over de steun voor zijn voorstellen in het Europees Parlement om consumenten beter te beschermen tegen ongewenste reclame. Met nieuwe technieken op internet gaan bedrijven nu te ver, vindt nu ook het Europees Parlement. Dennis de Jong: ´Vroeger deed je een brief op de bus en wist je zeker dat die niet door de PTT werd gelezen. Dit gebeurt nu wel op grote schaal op internet, waar emails en chat sessies worden meegelezen door bedrijven om reclame te maken. Het Europees Parlement maakt daar nu op voorstel van de SP een einde aan: dit mag niet meer zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf.


Meer transparantie lobby in Brussel

Het Europese Parlement en de Commissie presenteerden in november 2010 een plan om lobbyisten pas na registratie een permanente toegangspas te geven. Dit register brengt de invloed van lobbyisten op Brusselse besluitvorming meer in de openbaarheid. Dennis de Jong was actief betrokken bij de onderhandelingen en vind het goed dat er nu echt werk gemaakt wordt van het registeren van lobbyisten. Tot nu toe kennen het parlement en de Commissie een vrijwillig register, waar slechts 30% van de 15.000 lobbyisten die actief zijn in Brussel geregistreerd staan. Vrijwilligheid werkt dus duidelijk niet.

Dit register is een goede stap vooruit, omdat bij het register ook een gedragscode hoort, het een sanctiemechanisme kent en de aangeleverde informatie jaarlijks bijgewerkt moet worden om het actueel te houden. Hoewel dit register een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, laat het steken vallen op het gebied van controle. En juist daar valt of staat de effectiviteit van dit register bij. De SP zal dit scherp in de gaten houden en op verbetering aandringen.


SP op de bres voor gedupeerde luchtvaartreizigers

De uitbarsting van de IJslandse vulkaan die het luchtverkeer in Europa dagenlang ernstig ontregelde was voor de luchtvaartsector in Europa reden om opschorting van passagiersrechten op terugbetaling te vragen. Uit geheime documenten die door klokkenluiders bij de SP-Eurofractie terecht kwamen blijkt dat de luchtvaartsector de Europese Commissie onder druk heeft gezet – en met succes. De Europese Commissie was bereid om gedupeerde passagiers minder eenvoudig op hun rechten te wijzen. Nadat de SP in actie kwam tegen deze schaamteloze praktijken van deze multinationals kwam de Europese Commissie terug op haar actie en besloot ze toch een informatiecampagne voor luchtvaartreizigers te starten.


Succes voor consumentbescherming in het Europees Parlement

In maart 2010 heeft het Europees Parlement een voorstel aangenomen dat het mogelijk moet maken voor consumentenorganisaties om namens individuele consumenten naar de rechter te stappen. De SP heeft zich al eerder hard gemaakt voor deze verruiming en is dan ook blij dat dit voorstel nu steun vindt bij andere fracties.

Meer informatie
Hier kunt u een item van radio Kassa terugluisteren waarin Dennis de Jong en de consumentenbond de andere partijen oproepen om het voorstel te steunen.

Een eerder nieuwsbericht hierover vindt u hier


Vluchtelingenorganisaties houden een stem in Brussel

Dankzij een brandbrief van SP fractievoorzitter in het Europees Parlement Dennis de Jong van oktober 2009 blijft Europese koepel van vluchtelingenorganisaties ECRE subsidie ontvangen om haar werk in Brussel voort te zetten. De Europese Commissie weigerde in eerste instantie om nog langer subsidie te geven aan ECRE. De Jong vond dit onbestaanbaar en trok aan de bel bij de Commissie. De nieuwe verantwoordelijke Europees Commissaris Cecilia Malmström was het met de SP eens en garandeert nu dat ECRE haar werk kan blijven voorzetten. De SP ziet dit als een mooie eerste stap om het vluchtelingenbeleid in Europa menswaardig te maken.

ECRE
ECRE is de stem van alle vluchtelingenorganisaties in Europa, vanuit Nederland is Vluchtelingenwerk Nederland onderdeel van de Koepel. Meer informatie over het werk van ECRE vindt u hier:


SP voorkomt obesitax

In Januari 2010 kondigde Air France - KLM aan dat het van plan was een obesitax in te voeren, een duurder kaartje voor mensen met overgewicht. SP-Europarlementariër Dennis de Jong heeft de Europese Commissie onmiddellijk gevraagd hiertegen op te treden omdat Europese regels deze maatregel duidelijk verbieden. De Europese Commissie heeft op vragen van de SP bevestigd dat de invoering van de obesitax in strijd zou zijn met Europese regels en dat ze bij invoering zouden optreden tegen Air France - KLM die daarop de maatregel hebben ingetrokken.


Mogelijkheid tot referendum voor nieuwe EU-grondwet

Door het indienen van een initiatiefwet in 2008 heeft de SP samen met GroenLinks, D66, de PVV en de PvdD ervoor gezorgd dat er alsnog een stemming kwam in de Kamer of er een referendum over het Verdrag van Lissabon zou worden georganiseerd. Het kabinet zelf vond dit niet nodig. Uiteindelijk was er geen meerderheid in de Tweede Kamer die de bevolking de bevolking aan het woord wilde laten over de nieuwe Europese Grondwet.


Voor- en tegenstanders van Europa gelijk behandelen

Op aandringen van de SP zal bij de evaluatie van het Europafonds, een fonds waaruit subsidie wordt verleend om het debat en de informatievoorziening over Europa te stimuleren, worden gekeken of voor- en tegenstanders wel gelijk worden behandeld en of het moet worden toegestaan dat aan partij gelieerde organisaties hier ook een beroep op mogen doen.


Verzet tegen Dienstenrichtlijn

De SP levert een van de ‘rapporteurs’ in het Europees Parlement en verwerft van verschillende kanten steun voor haar kritiek op het plan van de toenmalige EU-commissaris Frits Bolkestein om al het dienstenverkeer in Europa te liberaliseren. Dat zou een ‘grenzeloze’ uitbuiting inhouden van werknemers in de dienstensector. De kwaliteit en inhoud van hun werk en de arbeidsvoorwaarden dreigden naar het laagste punt in Europa af te glijden: de goedkoopste arbeidskrachten zijn immers die met de minste rechten. De werknemers wonnen, dankzij gezamenlijke strijd.


Stads- en streekvervoer bevrijd van liberalisatiedwang.

Lokale busbedrijven dreigden door EU-maatregelen te worden weggedrukt door buitenlandse vervoersgiganten. Het Europees Parlement steunt in 2007 het SP-voorstel om geen aanbestedingsplicht op te leggen voor het openbaar stads- en streekvervoer. Lokale besturen kunnen dankzij de inzet van de SP zelf blijven bepalen hoe ze de busdiensten willen organiseren: Europees aanbesteden is geen plicht meer. De belangen van reizigers en de werknemersrechten van chauffeurs hoeven dus niet te worden verstoord door ‘marktwerking’.
Artikellen uit de Tribune over dit succes treft u hier:
http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200405/interview.shtml
http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200107/euov.stm


Havenrichtlijn van tafel

Mede dankzij de SP heeft wordt de Havenrichtlijn niet ingevoerd. Europese havens zouden vergaand worden ‘geliberaliseerd’, een Brusselse uitdrukking voor ‘minder werknemersbescherming’. Laden en lossen zou worden overgelaten aan scheepsbemanningen uit lagelonenlanden. Gesteund door acties van havenarbeiders en lokale SP-afdelingen liep het verzet uit op een megasucces.


Geen afbraak nationaal strafrecht

Op voorstel van de SP is er een voorstel overgenomen om geen steun te geven aan voorstellen van de Europese Unie die leiden tot aantasting van het nationale strafrecht. De aanleiding was de goedkeuring van het Europees Hof van Justitie aan een voorstel van de Europese Commissie om bepaalde milieuovertredingen strafbaar te stellen. De SP vond, met een meerderheid in de Tweede Kamer, dat lidstaten van de EU zelf moeten kunnen beslissen hoe milieuvervuiling tegen te gaan. Via het strafrecht, of op andere manieren.


Jaarrekening EU moet op orde zijn

Op voorspraak van de SP is de regering verzocht het mogelijk te maken dat Nederland en andere lidstaten niet meer verplicht zijn geld aan de EU te betalen als er geen goedkeuring aan de jaarrekening van de EU wordt gegeven. De jaarrekening van de EU is in het verleden regelmatig afgekeurd.


Brede maatschappelijke discussie

In reactie op het massale ‘nee’ tegen de Europese grondwet heeft de Tweede Kamer een voorstel gesteund van Harry van Bommel om een brede maatschappelijke discussie met burgers te organiseren, om antwoorden te krijgen op de vraag waar we met de Europese samenwerking naartoe willen.


Nee tegen de Europese Grondwet

De SP was de leidende partij in de campagne tegen de Europese Grondwet in 2005. In reactie op het massale ‘nee’ tegen de Europese grondwet heeft de Tweede Kamer een voorstel van de SP overgenomen om een brede maatschappelijke discussie met burgers te organiseren, om antwoorden te krijgen op de vraag waar we met de Europese samenwerking naartoe willen.


Toetreding Turkije onder voorwaarden

Op voorstel van de SP is vastgesteld dat toetredingsonderhandelingen met Turkije niet beginnen en dat hiervoor ook geen datum kan worden genoemd, zolang Turkije Cyprus gedeeld houdt.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset
Studio SP
top