www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg

/zorg :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Justitie zal stoppen met zorg inkopen bij zorgbedrijven met overbetaalde bestuurders

‘Aan de topinkomens bij zorgaanbieders waar door justitie plaatsen worden ingekocht komt een einde. Een voorstel van Sharon Gesthuizen hiertoe werd aangenomen. Justitie kocht in 2011 voor 329 miljoen euro zorgplaatsen in bij zorgaanbieders, voor mensen die behandeld én beveiligd moeten worden. Dat geld moet vooral terecht komen bij goede en verantwoorde zorg, en niet in de zakken van zorgbestuurders verdwijnen. Zorgbestuurders behoren niet méér te verdienen dan het salaris van de minister. Uiteindelijk zal justitie geen plaatsen meer inkopen bij zorgaanbieders die zich hier niet aan houden.’


Drie voorstellen voor betere gemeentelijke zorg

De Tweede Kamer heeft drie voorstellen gesteund van SP-Kamerlid Renske Leijten om de gemeentelijke zorg - geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – te verbeteren. Dankzij de voorstellen van Leijten blijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht houden op de zorg, wordt de loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg gestopt en mag het geld dat nu aan zorg wordt uitgegeven niet aan iets anders worden uitgegeven.


Geen fusies in de zorg tot dat inspraak goed geregeld is

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft Renske Leijten gesteund in haar eis dat fusies in de zorg niet meer mogen totdat de inspraak van patiënten en personeel voldoende is geregeld. Dit vroeg zij woensdag per motie aan de regering. Leijten: 'In de zorg wordt een fusiegolf verwacht door alle maatregelen van dit kabinet. Het is goed dat de Kamer nu wil dat er alleen gefuseerd mag worden als patiënten en medewerkers van een zorginstelling ook daadwerkelijk ingestemd hebben.'


Onderzoek farmaceutische industrie moet openbaar

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van Henk van Gerven om alle onderzoeksresultaten van geneesmiddelenonderzoek op mensen openbaar te maken. ‘Dankzij dit voorstel wordt voorkomen dat bedrijven negatieve onderzoeksresultaten onder het tapijt moffelen. Wetenschappelijk onderzoek zal zo beter en veiliger worden', aldus Van Gerven.


Inzet ongekwalificeerd personeel is wanbestuur

In de toekomst kunnen zorgbestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij ongekwalificeerd personeel inzetten. Dit voorstel van SP-Kamerlid Renske Leijten kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer.


Geen marktwerking in ambulancezorg

De plannen om marktwerking in de ambulancezorg in te voeren zijn van tafel. De SP streed jarenlang samen met het ambulancepersoneel en de vakbonden tegen de vermarkting van de ambulances.


Aanbesteding thuiszorg niet langer verplicht

De thuiszorg hoeft niet langer te worden aanbesteed. In een debat over een intiatiefwet van SP-fractievoorzitter Agnes Kant sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich uit om de marktwerking uit de thuiszorg te halen. Deze en de vorige regering hebben steeds gesteld dat Europese regels marktwerking in de thuiszorg verplichten.


klokkenluidersregeling in de zorg

Er komt een klokkenluidersregeling in de zorg. Minister Klink (Volksgezondheid) heeft dit voorstel van SP-Kamerlid Renske Leijten overgenomen. In de zorg wordt steeds vaker personeel geïntimideerd. Een klokkenluidersregeling kan de zwijgcultuur doorbreken.


Inspectie sneller ingezet bij nieuwkomers

De Tweede Kamer heeft het voorstel van de SP gesteund om de inspectie zo snel mogelijk naar nieuwe zorgaanbieders te laten gaan om de kwaliteit te controleren.


Onderzoek naar bezuiniging dagopvang

Op verzoek van de SP gaat staatssecretaris Bussemaker onderzoek doen naar de gevolgen van de bezuinigingen in de AWBZ voor dagopvang van ouderen, gehandicapten en mensen in de psychiatrie. Door de bezuinigingen in de AWBZ verliezen gehandicapten, ouderen en kinderen begeleiding om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit levert grote problemen op voor zorgboerderijen waar gehandicapten kunnen werken, maar ook voor dagbesteding voor ouderen.


Thuiszorg voor laatste levensfase eindelijk goed geregeld

Op verzoek van de SP heeft staatssecretaris Bussemaker de thuiszorg voor mensen in hun laatste levensfase (palliatieve thuiszorg) verbeterd. De maximale duur van de zorg wordt opgeheven.
Een maximale duur voor deze zorg werd was één jaar en dat leidde tot schrijnende problemen voor mensen die het jaar overleefden. Zij werden op het sterfbed geconfronteerd met het stopzetten van de noodzakelijke zorg en met een opname in een verpleeghuis en konden toch niet naar wens thuis sterven.


Farmaceutische industrie aan banden

Het kabinet wil alle deals tussen de medische wereld en de farmaceutische industrie boven tafel hebben. De SP pleit al lange tijd voor aanpak van de schimmige wereld van de farmaceutische industrie onder andere in een initiatiefnota om de beïnvloeding van huisartsen en behandelaars door de industrie aan te pakken. Fractievoorzitter Agnes Kant ziet de aanpak van het kabinet als eerste stap, maar er zijn er nog meer nodig.


Preventie suicide langs het spoor

Om het aantal zelfmoorden op het spoor te verminderen worden, op aandringen van de SP, eindelijk de hekken langs spoorlijnen in de buurt van psychiatrische instellingen gerepareerd.


Gehandicapten krijgen geld terug bij vertraging

Gehandicapten die te lang op het vervoer van Valys moeten wachten, krijgen voortaan hun geld terug. Dit werd afgesproken naar aanleiding van een bloemlezing van klachten die de SP hierover had opgesteld. Valys is een vervoerssysteem voor gehandicapten dat met name bedoeld is om hen op langere afstanden tegen een normaal tarief te kunnen vervoeren, wanneer het OV geen uitkomst biedt.


FinanciŽle noodsituatie psychotherapeuten aangepakt

Door een nieuw systeem van declareren zitten sommige psychotherapeuten en psychologen al maanden zonder inkomen. Op voorstel van de SP wordt dit structureel aangepakt en worden de zorgverleners nu in termijnen betaald, in plaats van aan het eind van de behandeling.


Landelijk netwerk alcoholpoli's

De SP dwingt samen met de PvdA af dat het kabinet een landelijk dekkend netwerk van zogenoemde alcoholpoli’s voor jongeren laat opzetten. In de alcoholpoli’s worden kinderen niet alleen geholpen op het moment dat zij met alcoholvergiftiging binnenkomen, maar ook daarna. Zo worden zij begeleid door een psycholoog en worden ook hun ouders opgenomen in het behandelingstraject.


Meer aandacht voor preventie bij ouderen

De Tweede Kamer heeft een voorstel van de SP aangenomen om ouderen als specifieke doelgroep van het publieke gezondheidsbeleid te definiëren. Gemeenten zullen voortaan in hun vierjaarlijkse gezondheidsplannen specifiek aandacht moeten vestigen op de preventie van zorgproblemen bij ouderen. Voor jongeren was dit al langer het geval.


Stop uitverkoop Thuiszorg

Met de campagne 'Stop uitverkoop thuiszorg' protesteert de SP tegen de desastreuze gevolgen van de invoering van marktwerking in de thuiszorg. Met behulp van demonstrerende patiënten en werknemers op het Plein, bezetting van gemeentehuizen, en een spraakmakend filmpje, wordt de teloorgang van de thuiszorg met succes op de agenda gezet. Staatssecretaris Bussemaker moet in 2008 de problemen erkennen en gaat over tot een eerste reparatie. De alfahulpen krijgen meer rechten en de clienten van de thuiszorg krijgen een keuze tussen alfahulp en een medewerker in loondienst.


Eigen bijdrage AWBZ onderzocht

De verandering van de eigen bijdrage in de AWBZ zorgt voor veel menselijk leed. De SP kaart dit aan en zorgt ervoor dat er een overgangsregeling komt, plus een onderzoek naar de inkomenspositie van bewoners van AWBZ instellingen


Meldcode Huiselijk geweld

Er komt een landelijke meldcode Huiselijk geweld zodat het voor beroepsgroepen duidelijk is hoe men moet handelen. Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en door de meldcode wordt ervoor gezorgd dat er sneller en beter kan worden ingegrepen.


Geen verdere schaalvergroting in gezondheidszorg

De Tweede Kamer steunt een voorstel van de SP tegen schaalvergroting in de gezondheidszorg. Eerder al steunde de Kamer het SP voorstel om scherper toe te zien op fusies tussen zorginstellingen om zo te zorgen dat voorzieningen voor iedereen letterlijk bereikbaar blijven.


Extra geld voor gehandicapten

Op vraag van de SP komt er in 2007 10 miljoen extra voor de verzorging van zwaar gehandicapte mensen. Het toegekende budget was ontoereikend en de regering wilde aanvankelijk geen extra geld inzetten.


Stagefonds in de zorg

Het kabinet gaat over tot de invoering van een stagefonds in de zorg, iets waarvoor de SP al lange tijd heeft gepleit. Hierdoor komen er meer stageplaatsen zodat scholieren niet meer op een wachtlijst hoeven.


Alle ouders opvoedondersteuning

Naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat 100.000 kinderen in Nederland te maken krijgen met mishandeling neemt de Kamer een voorstel van de SP over om alle ouders opvoedingsondersteuning te bieden in de centra voor Jeugd en Gezin. Op deze manier kan mishandeling worden voorkomen, in plaats van enkel genezen.


Geen commerciŽle medische check-ups

Steeds meer bedrijven bieden medische check-ups aan, die meer met marketing dan met preventie te maken hebben. De SP zorgt ervoor dat de verkoop van deze schijnzekerheid aan banden wordt gelegd. Tien bedrijven hebben een brief gekregen waarin zij er op worden gewezen dat voor bepaalde soorten onderzoek een vergunningplicht geldt. Bovendien kunnen zij een bezoek van de inspectie verwachten.


Naar kleinschalige zorg

Kabinet Balkenende 4 geeft blijk naar kleinschalige zorg te willen. De SP heeft dit alternatief voor de als paddestoelen uit de grond schietende verpleegfabrieken op de agenda gezet.


Meldcode voor kindermishandeling

Iedereen die beroepsmatig met kinderen werkt, krijgt een duidelijke instructie in de vorm van een verplichte meldcode wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling.


Betere voorlichting gebruik foliumzuur bij zwangerschap

In 2004 is er een voorstel van de SP aangenomen waarbij er 200.000 euro extra wordt uitgetrokken voor goede voorlichting voor het gebruik van foliumzuur voor de zwangerschap. Gebruik van foliumzuur voor de zwangerschap heeft een positief effect op de daling van het aantal aangeboren afwijkingen.


Ecotaks niet voor sportinstellingen

Omdat de sportinstellingen de dupe dreigden te worden van de verhoging van de ecotaks (belasting op energieverbruik), is op voorstel van de SP in 1998 jaarlijks 30 miljoen gulden beschikbaar gesteld om dit te voorkomen. Zes jaar later zorgt de SP ervoor dat de sportinstellingen opnieuw worden gecompenseerd voor een verhoging van de ecotaks.


Kwijtschelding bij vertraging in eigen bijdrage thuiszorg

Na groot tumult en chaos over de verhoging van de eigen bijdragen in de thuiszorg zorgt de SP er in 2004 voor dat rekeningen die met een jaar vertraging worden gestuurd worden kwijtgescholden.


Geen gedwongen scheiding ouderen

Door aanpassing van de AWBZ-regels kon het voor gaan komen dat oudere echtparen in verzorgingshuizen gedwongen werden gescheiden. De SP bedingt dat dit nooit het geval mag zijn.


Geen commercie in doorverwijzen patienten

Op voorspraak van de SP worden betalingen aan specialisten voor het doorverwijzen van patiënten naar commerciële klinieken verboden.


Geen voorkruipzorg

In 1998 is er een voorstel aangenomen van Jan Marijnissen waarbij uitgesproken is dat mensen altijd gelijke toegang hebben tot de gezondheidszorg. Aanleiding was de opkomst van initiatieven waarbij bijvoorbeeld via ‘bedrijvenpoli’s’ werknemers van bepaalde bedrijven voor andere patiënten zouden kunnen gaan. Met het aannemen van deze motie werd deze vorm van voorkruipzorg verworpen.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top