www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg
Ontvangst Emile Roemer interviewt huisarts Dagmar van Wijngaarden, die tevens poseerde voor de cover van het rapport
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP-onderzoek: Huisartsen veroordelen kabinetsbeleid

01-06-2010 • Een grote meerderheid van de Nederlandse huisartsen is ongemeen kritisch op het kabinetsbeleid zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd. Dat blijkt uit de grootschalige enquête 'De huisarts aan het woord' die de SP onder ruim 1900 huisartsen (1/5 van alle huisartsen van Nederland) heeft gehouden. Hoewel 90% van de huisartsen positief is over de werkbeleving zegt meer dan de helft (51%) dat het plezier in het werk afneemt. 87% is tegenstander van de marktwerking in de zorg en constateert dat dit leidt tot meer bureaucratie, hogere zorguitgaven, minder solidariteit, tweedeling en minder kwaliteit van zorg doordat productie steeds centraler wordt. Slechts 2% is positief.Steven van Eijck

Steven van Eijck ontvangt eerste exemplaar

“Marktwerking in de huisartsenzorg, no way.” Met deze woorden nam Steven van Eijck, voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging LHV het rapport ‘De huisarts aan het woord’ in ontvangst van SP-leider Emile Roemer. “Het rapport is een grote steun in de rug van de huisarts. In de eerste lijn moet niet worden bezuinigd maar geïnvesteerd.”

Tijdens de presentatie verhaalden enkele huisartsen over de bureaucratie die “meer dan een dag per week kost”. Ook waarschuwden zij voor de gevolgen van het eigen risico en eigen bijdragen in de zorg. “Nu al zien mensen af van halen van astmamedicatie door het eigen risico. Als er een eigen bijdrage voor de huisarts komt, wordt het nog erger.”


De huisarts aan het woordKleinschaligheid heeft voorkeur
Om de zorg te verbeteren pleiten de huisartsen ervoor niet te bezuinigen op de huisarts maar hun positie als poortwachter en regisseur in de zorg te versterken. Meer praktijkondersteuning, praktijkverkleining en meer kleinschalige eerstelijnszorg in de buurt zijn oplossingen die veel weerklank vinden. De huisarts wil dat gestopt wordt met de marktwerking, zodat ook de daarmee gepaard gaande bureaucratie effectief kan worden bestreden. Ook moet de macht van de zorgverzekeraars aan banden worden gelegd.

CIZ opheffen
De huisartsen functioneren als een thermometer van de zorg en zien dat de zorg sterk is verbureaucratiseerd. 57% is 8 of meer uren per week kwijt aan administratie. 73% is van mening dat het individueel onderhandelen met zorgverzekeraars moet worden afgeschaft, 63% wil de bezem door allerlei machtigingen die de huisarts moet afgeven, 57% wil dat het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) wordt opgeheven.

Afvalputje
Huisartsen melden aan de SP zich het afvalputje van de zorg te voelen doordat patiënten te snel uit het ziekenhuis worden ontslagen. Veel tijd is men kwijt vanwege de wachtlijsten in de zorg, met name de ouderenzorg.

Geen bonusgeneeskunde
Groot is het verzet onder huisartsen tegen de invoering van ‘bonus’geneeskunde: 65% vindt het sturen van zorg via bonussen op principiële gronden onwenselijk. De professionele autonomie moet worden bewaakt zowel ten opzichte van de overheid, markt, zorgverzekeraars als financiële prikkels en farmaceutische industrie.

Zorgverzekeraar zit op stoel huisarts
84% van de huisartsen is van mening dat de zorgverzekeraar steeds meer op de stoel van de huisarts gaat zitten en zich bemoeit met de inhoud van het huisartsenvak. Door het voorkeursbeleid (preferentiebeleid) bepalen zorgverzekeraars steeds meer welke medicijnen patiënten krijgen voorgeschreven en moeten patiënten vaak wisselen van medicijnen. Daarbij staat niet de kwaliteit maar de prijs centraal. Aanvragen voor vergoedingen (machtigingen) kosten erg veel tijd. Zo moet voor incontinentiemateriaal 10 tot 16 pagina’s vragen worden beantwoord. Patiënten krijgen vaak niet de middelen die ze nodig hebben zoals bepaalde dieetpreparaten bij ernstig zieke patiënten.

De ergernis over de zorgverzekeraars geldt ook de invoering van de zogenaamde functionele bekostiging (keten-dbc’s). Hierbij worden patiënten opgeknipt in ziektebeelden die door de huisarts en andere hulpverleners worden behandeld. De huisarts moet hierbij hoofdaannemer worden en onderhandelen met de zorgverzekeraar over de totaalprijs. Huisartsen zien vooral nadelen in deze keten-dbc’s. Deze leiden tot het opknippen en verhandelen van de zorg. Het tast integrale zorg aan.

Geen steun voor landelijk EPD
Slechts 7% van de huisartsen steunt minister Klink in zijn streven naar de invoering van een landelijk electronisch patiëntendossier EPD. Veel vragen leven er over de privacy en men betwijfelt de toegevoegde waarde. Veel belangrijker is het ontwikkelen van een goed lokaal electronisch patiëntendossier. Dat is immers de praktijk van alledag.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van deze enquête doet de SP een aantal voorstellen ter verbetering van de huisartsenzorg. De SP vindt dat er niet bezuinigd maar geïnvesteerd moet worden in de eerstelijnszorg. Dat betekent de afschaffing van de numerus fixus bij de studie geneeskunde en het opleiden van meer huisartsen zodat de praktijknorm omlaag kan van nu 2350 naar 2000 patiënten per huisarts. Ook dienen de normen voor ondersteunend personeel te worden verruimd.

Verder moeten marktwerking, keten-dbc-financiering en bonusgeneeskunde worden gestopt. Het verrichtingstelsel bij huisartsen dient te vervallen en te worden vervangen door een abonnementensysteem met adequate toeslagen. Er dient een afstandscriterium van 15 minuten te komen voor huisartsenposten en kleinschalig werken bevorderd. Het CIZ kan worden afgeschaft en thuiszorg kleinschalig georganiseerd volgens het buurtzorg concept.

In het najaar zal de SP-fractie in de nieuwe Tweede Kamer met een initiatiefnota komen om de resultaten van de enquête en de voorstellen te bespreken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top