www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Renske Leijten

Renske Leijten

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Hanne Drost
Bas Maes

/zorg :: agenda

  • Vrijdag 22 augustus Stegeren - 10:00 uur, Tjitske Siderius brengt een bezoek aan zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborggroep waar mensen met een verstandelijke beperking wonen en intensieve begeleiding krijgen bij een sterk gestructureerd en voorspelbaar dagelijks leven.
  • Maandag 25 augustus Voorthuizen - 13:00 uur, Tjitske Siderius en Renske Leijten gaan op werkbezoek bij private verslavingszorginstelling Solutions.
  • Dinsdag 26 augustus Amsterdam - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij de dak- en thuislozenopvang in Amsterdam.
  • Donderdag 28 augustus Zwolle - Tjitske Siderius gaat op werkbezoek bij Bureau Jeugdzorg Overijssel om in gesprek te gaan over de overheveling van taken naar de gemeenten en de consequenties hiervan voor Bureau Jeugdzorg.
SP.nl/zorg

DOSSIERS Zorg, Welzijn en Sport

Farmaceutische industrie

25 medicijnen

In de medische wetenschap is een discussie gaande over de bemoeienis van de farmaceutische industrie met het medisch onderzoek. Wetenschappers zijn bang dat de industrie te veel de agenda van onderzoek gaat bepalen. Meer in het algemeen vrezen zij dat de industrie een te grote invloed heeft op de uitkomsten van het medisch onderzoek.

De SP wil de invloed van de farmaceutische industrie terugdringen, en deed hier 25 voorstellen (pdf) voor.


IJsselmeerziekenhuizen

Onderzoek naar marktwerking GGZ

Henk van Gerven op de sofa bij de psychiater
SP-Kamerlid Henk van Gerven op de sofa bij actievoerende GGZ-ers

Per 1 januari 2008 is een groot deel van de GGZ zorg van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De overheveling ging gepaard met de invoering van diagnose behandeling combinaties (dbc's) en marktwerking. Binnen de GGZ bestond grote weerstand tegen de invoering. Men verwachtte veel problemen en die verwachting lijkt te worden bewaarheid.

Momenteel regent het klachten van medewerkers over de enorme bureaucratie, over acute financieringsproblemen en dreigende tekorten. Daarom is de actiegroep Zorg geen Markt, in samenwerking met het Wetenschappelijk bureau van de SP, een grootscheepse enquête gestart onder de medewerkers.

De resultaten van de enquête, waaraan maar liefst 5400 medewerkers in de GGZ deelnamen, werden bekend gemaakt op de manifestatie 'De GGZ spreekt' op 25 oktober in Amersfoort. Het rapport werd daar aan minister Klink overhandigd.

Uit de enquête blijkt dat negen van de tien zorgverleners in de GGZ vindt dat de werkdruk te hoog is en de kwaliteit van de zorg te laag. Twee van de drie zorgverleners zijn ruim 20 procent van hun tijd kwijt aan bureaucratie, wat ten koste gaat van de zorg. De werkdruk is enorm toegenomen en de zorg wordt hierdoor niet goedkoper, maar juist duurder. Meer dan 70 procent vindt de vermarkting van de GGZ een slecht idee en slechts 2 procent wil op dezelfde voet verder met marktwerking.
Orgaandonatie

Henk van Gerven
Henk van Gerven bij een demonstratie op 't Plein voor actief donorschap

Volgens de SP moet het huidige donorregistratiesysteem worden omgezet in een Actief Donor Register. Dit systeem gaat uit van een verplichte registratie. Bij dit systeem wordt uitgegaan van een vanzelfsprekende solidariteit, waarbij iedereen het recht heeft om zijn of haar bezwaar tegen orgaandonatie te laten registeren. Dit is hard nodig omdat er een groot tekort is aan donoren, en nabestaanden vlak na de dood van een geliefde bij twijfel veelal niet akkoord gaan met donatie van organen. Een beslissing die ook heel moeilijk is wanneer in een tijd van veel emoties moet worden genomen.

In 2005 kwam het bijna tot zo een systeem. De motie van SP-er Agnes Kant werd echter door een krappe Kamermeerderheid verworpen. In 2007 was er een nieuwe mogelijkheid, mede door inzet van de omroep BNN die met de grote Donorshow het donorsysteem opnieuw hoog op de agenda van de Tweede Kamer zette. Helaas wil minister Klink er nog steeds niet aan. Vreemd, omdat de minister hiermee een unaniem advies negeert van het college van deskundigen uit het gehele donatie-en transplantatieveld. Uit opinieonderzoek blijkt dat de meerderheid van de bevolking voor aanpassing van het systeem is.

In dit dossier een overzicht van de inzet van de SP voor een actief donorregistratiesysteem. Zie ook het standpunt waarin wordt uitgelegd hoe dit systeem zou werken.

WK 2018/ 2022

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top