www.sp.nl/werk

Homepage SPSlash Werk

Zoeken in /werk

/werk :: onze mensen

Meer info over Paul Ulenbelt

Paul Ulenbelt

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Henri Swinkels
Bart van Kent
Thijs Coppus

/werk :: agenda

  • Woensdag 17 september Arnhem - 19:30 uur, Sadet Karabulut neemt deel aan een debat over de arbeidsmarkt onder de participatiewet. Georganiseerd door Abvakabogroep WsW in Arnhem.
SP.nl/werk

Rapporten van de SP

De hieronder vermelde SP-rapporten zijn te bestellen via onze webwinkel. Sommige rapporten zijn uitverkocht, maar nog wel online te raadplegen.


De bijstandsgerechtigde aan het woord

Ruim 1700 mensen hebben de afgelopen maanden de SP-enquête onder bijstandsgerechtigden ingevuld. Kamerlid Sadet Karabulut is tevreden: ‘Dit heeft een schat aan informatie opgeleverd. Met deze informatie ligt er een basis, waarmee een serieuze anti-armoede politiek kan worden gevoerd.’ Uit het onderzoek – waarvan de resultaten gebundeld zijn in het rapport ‘De bijstandsgerechtigde aan het woord – blijkt onder meer dat mensen in de bijstand dolgraag aan het werk zouden willen. ‘Mensen voelen zich vaak niet serieus genomen en respectloos behandeld. Ze hebben het idee dat ze door officiële instanties en de samenleving met een schuin oog aangekeken worden, in plaats van goed geholpen te worden aan een nieuwe baan. Dat moet echt anders’, aldus Karabulut.

Sadet Karabulut - juli 2013.


Stop de zelfverrijking aan de top

Met zes concrete voorstellen wil SP-Kamerlid Sadet Karabulut een einde maken aan de steeds grotere verschillen in inkomen tussen de werkvloer en het topmanagement van grote ondernemingen. 'Terwijl de werkloosheid groeit, half Nederland vreest om zijn baan of op de nullijn zit, groeide middenin de crisis het inkomen aan de top met 7,5%. Het moet afgelopen zijn met de exorbitante beloningen in de top van het grote bedrijfsleven.'

SP-Kamerlid Sadet Karabulut - juli 2013.


Actieplan Jeugdwerkloosheid

SP-Kamerlid Sadet Karabulut doet in het actieplan Jeugdwerkloosheid voorstellen om jongeren aan het werk te krijgen en te houden.

Sadet Karabulut Maureen van der Pligt Lieke Smits - november 2012.


Gevolgen invoering gezinsbijstand

Veel mensen komen in de problemen door de invoering van de gezinstoets. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. De resultaten van het meldpunt tonen dat veel mensen in grote financiële problemen komen door invoering van de gezinstoets. Het rukt gezinnen uit elkaar, ontneemt jongeren perspectief op een zelfstandig bestaan, maakt gezinsleden verantwoordelijk voor elkaars schulden en straft mensen die voor elkaar zorgen. De gezinstoets leidt tot tweedeling, uitsluiting, armoede en werkloosheid.

Sadet Karabulut en Tjitske Siderius - mei 2012.


De sociale werkplaats aan het woord

Bijna de helft (46 procent) van de werknemers van sociale werkplaatsen vindt dat de werkplek onvoldoende wordt aangepast aan de beperking die hij of zij heeft. Dit blijkt uit het SP-onderzoek ‘De sociale werkplaats aan het woord’ onder ruim 4200 werknemers van de sociale werkplaatsen in Nederland.

Sadet Karabulut - juni 2011.


Verhoging AOW-leeftijd; ongewenst, onnodig en onzinnig

Een AOW-uitkering op 65 jaar is betaalbaar en blijft dat ook in de toekomst. Dit stelt het Wetenschappelijk Bureau van de SP in het rapport ‘Verhoging AOW-leeftijd; ongewenst, onnodig en onzinnig’. Onderzoeker Nico Schouten: “Méér 65-plussers brengen niet alleen meer kosten, maar ook meer inkomsten met zich mee. Voorstanders van de verhoging van de AOW-leeftijd zien daarnaast over het hoofd dat er vroeger door een hoger geboortecijfer veel meer jongeren waren waarvoor kosten moesten worden gemaakt. Die zijn nu een stuk lager.”

Nico Schouten - oktober 2009.


Bijzondere Bijstand: een nieuwe schuld is geen oplossing

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. Iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau kan via de gemeente een beroep doen op bijzondere bijstand. Het geld bestemd voor bijzondere bijstand blijft in veel gemeenten op de plank liggen. Gemeenten en de regering willen er alles aan doen dat deze gelden wel gebruikt worden. Mensen met een laag inkomen moeten dan lenen via de leenbijstand, schulden maken dus.

Sadet Karabulut - maart 2009.


Incasso? In-kassa!

SP-Kamerlid Sadet Karabulut pleit ervoor een maximum in te stellen voor de kosten van de incasso van achterstallige betalingen. Incassobureaus brengen te vaak woekertarieven in rekening.

Jan de Wit, Sadet Karabulut - november 2008.


‘Een parel zonder glans’

De sociale werkvoorziening volgens Wsw’ers. Met voorstellen tot verbetering

Tweede Kamerfractie SP - juli 2008.


Het zwarte gat van de reïntegratie

Eind 2004, twee jaar na de invoering van marktwerking in de arbeidsbemiddeling, constateerde de SP dat de reïntegratie “een schandalige miskleun was in de orde van grootte van de Betuwelijn”. In 2008, van 1 februari tot 18 maart, hebben wij de deelnemers opnieuw naar hun ervaringen gevraagd via het meldpunt op: www.sp.nl/enquetes/reintegratie/.

Paul Ulenbelt - april 2008.


De vergrijzing betaalbaar

'De vergrijzing betaalbaar; de cijfers en politieke keuzes achter het vergrijzingsdebat'. In dit rapport van het wetenschappelijk bureau laat Nico Schouten zien dat de AOW helemaal niet onbetaalbaar wordt. De solidariteit tussen jong en oud wordt niet bedreigd door de ontwikkelingen, maar door de retoriek van politici. Deze uitgave combineert analyses van de cijfers en argumenten met een uiteenzetting van de oplossingen van de SP.

het wetenschappelijk bureau van de SP - oktober 2007.


Open grenzen, eerlijk werk

De groeiende stroom werkzoekenden uit Midden- en Oosteuropese landen leidt tot ernstige ontwrichting van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze arbeidskrachten worden uitgebuit en steeds meer Nederlandse werknemers, kleine ondernemers en zelfstandigen worden uit de markt geduwd. Dit blijkt uit een inventarisatie van de SP. De regering neigt er naar binnenkort de grenzen verder te openen. Volgens Tweede-Kamerlid Jan de Wit zal dat leiden tot nog grotere problemen, onder meer voor de tienduizenden jongeren die momenteel vakopleidingen volgen voor de bouw- en transportsector. Hij stelt maatregelen voor om uitbuiting en concurrentievervalsing tegen te gaan.

Jan de Wit - februari 2006.


Een mooi loon voor een mooie baan

Onderzoek naar de beloning van directeur-bestuurders en raden van commissarissen van woningcorporaties.

de SP-Kamerfractie - augustus 2005.


Rapportage Meldpunt Klachten Reïntegratie

Een schandalige miskleun uit de categorie “Betuwelijn’.

de SP-Kamerfractie - december 2004.


De gemeenschap op kosten 2003

Bovenmatige loonkostenstijgingen in de (semi-)publieke sector

Tweede Kamerfractie SP - augustus 2004.


Zeg maar: Wet Water en Brood

Brochure over de nieuwe Wet Werk en Bijstand die op 1 januari 2004 ingaat. De brochure geeft praktische informatie over de veranderingen in de regels, en over de mogelijkheden die gemeenten hebben om de wet wat socialer uit te voeren.

SP - september 2003.


De gemeenschap op kosten

Buitensporige salarisstijgingen in de (semi-)publieke sector

Tweede Kamerfractie SP - september 2003.


Sociaal Plan voor de 21ste eeuw

In dit rapport presenteert de SP haar ideeën om de kaalslag in de sociale zekerheid te lijf te gaan. Ondanks de langdurige economische hoogconjunctuur waaronder Paars kon regeren, blijkt uit een analyse dat de uitverkoop van de sociale zekerheid gewoon is doorgegaan. Het rapport bevat een Sociaal Plan voor de WAO en opent de aanval op de armoede én de armoedeval.

Tweede-Kamerfractie SP - november 2001.


Mensen over de rooie helpen, dat is wat hier gebeurt – Ervaringen van werknemers in de sociale werkvoorziening

Een grootscheepse enquête geeft inzicht in de ervaringen van ruim 1100 WSW’ers. Een rapport over de werkdruk die steeds verder toeneemt en voor velen al te groot is geworden, over onvoldoende aanpassing van het werk aan de mensen, over de arbeidsomstandigheden en over de manier van leidinggeven.

WSW-werkgroep SP - maart 2000.


Handen af van de WAO - en maak arbeid meer geschikt!

In plaats van opnieuw te dreigen met ingrijpen in de WAO moeten we naar de werkelijke oorzaken kijken van de toegenomen arbeidsongeschiktheid.

Comité "Handen af van de WAO" - januari 2000.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top