www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Ben van Gils
Jip van Dort
SP.nl/wereld

/wereld :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


De strijd tegen belastingontwijking

De organisatie van rijke landen, de OESO, komt met allerlei maatregelen tegen belastingontwijking. Op initiatief van SP-Europarlementariër Dennis de Jong is er een interparlementair netwerk opgezet dat de OESO gaat adviseren. De Jong is de belangrijkste vertegenwoordiger van het EP in dit netwerk.


Extra geld voor aidsbestrijding

Er komt 12 miljoen euro extra voor aidsbestrijding beschikbaar. De Tweede Kamer steunde daartoe voorstellen van SP Kamerlid Jasper van Dijk.


5 miljoen extra voor noodhulp

De Tweede Kamer heeft drie voorstellen van SP-Kamerlid Ewout Irrgang gesteund waarmee de bezuinigingen op het budget voor noodhulp voor volgend jaar met 5,7 miljoen werden beperkt.


Vrijheid van vergadering blijft onderdeel van mensenrechtenbeleid

Het voorstel van de SP vroeg minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken om naast de vrijheid van meningsuiting ook de vrijheid van vergadering en vereniging te stimuleren in het mensenrechtenbeleid. Van Bommel: 'De regering wil in de komende jaren in de mensenrechtenpolitiek voorrang geven aan de vrijheid van meningsuiting boven andere mensenrechten. Maar die mensenrechten zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben blij dat de Kamer mij hierin steunt.'


Amerikaanse kernwapens moeten Europa uit

De minister van Buitenlandse Zaken moet de VS duidelijk maken dat zij hun kernwapens op Europese bodem terug moeten nemen. Deze opdracht gaf de Tweede Kamer op aandringen van Krista van Velzen mee aan de minister, die nu in de VS aan moet dringen op het terugtrekken van de kernwapens van Nederlandse bodem en de rest van Europa.


Internationale arbeidsrechten versterkt

Bedrijven die met steun van de overheid in het buitenland willen ondernemen, moeten voortaan aantonen dat zij zich houden aan het internationale arbeidsrecht. Ook moeten zij laten zien hoe ze schendingen op bijvoorbeeld milieugebied of mensenrechten in landen ver weg voorkomen. De Tweede Kamer steunde twee voorstellen van de SP waarin dat wordt geregeld.


Begrotingssteun aan Senegal beŽindigd

Op intiatief van SP-Kamerlid Ewout Irrgang wordt de begrotingsteun aan Senegal beëindigd. Irrgang heeft dit voorgesteld vanwege de gigantische corruptie en de kwalijke rol die het land speelt in buurland Guinee. Ontwikkelingshulp blijft belastinggeld en we moeten daarom goed toezien op een effectieve besteding hiervan.


Minder bezuinigen op aidsbestrijding

De Tweede Kamer heeft besloten dat de bezuiniging op de VN-organisatie tegen aids (UNAIDS) wordt beperkt. Het voorstel was een initiatief van SP-Kamerlid Ewout Irrgang, samen met CDA, Christenunie, SGP en D66.


Stop op gebruik van verarmd uranium

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het voorstel van de SP om een tijdelijke stop te zetten op het gebruik van wapens met verarmd uranium en met zware metalen. Deze wapens vormen een groot risico voor burgers en kinderen in oorlogsgebieden. Het kabinet moet nu zich nu actief inzetten en bij de Amerikanen en Britten pleiten voor een moratorium op deze wapens. Wat de SP betreft leidt dat uiteindelijk tot een totale verbanning ervan.


Tweede Kamer wil sluiting geheime gevangenis in Afghanistan

De Tweede Kamer steunt een SP-motie die de regering oproept om de geheime gevangenis in Bagram in Afghanistan te sluiten.


Duidelijke voorwaarden aan Nederlandse hulp Burundi

Er moeten duidelijke politieke voorwaarden gesteld worden aan de hulp die Nederland geeft aan Burundi. Dat was een meerderheid van de Tweede Kamer eens met de SP en het CDA. Het bleek dat hun regering veel te makkelijk geld krijgt van Nederland terwijl de mensenrechten door de Burundese regering worden geschonden.


Geen 'fout' natuursteen

Dankzij een voorstel van de SP moeten bedrijven die natuursteen leveren aan de overheid bewijzen dat deze onder eerlijke arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Te vaak werd enkel naar de prijs gekeken, en niet naar kinderarbeid en eerlijke beloning.


Tegen bureaucratie ontwikkelingssamenwerking

Minister Koenders gaat op verzoek van de SP onderzoek doen naar de bureaucratie van de Europese Ontwikkelingssamenwerking


Hulp voor dreigende hongersnood Hoorn van Afrika

Op aandringen van de SP zegt minister Koenders toe om negen miljoen euro extra voor Somalië, Ethiopië en Eritrea uit te trekken. De SP verzocht de minister daartoe in verband met de dreigende hongersnood halverwege 2008.


Clustermunitie in de ban

Na jarenlange strijd is het eindelijk zover. Mei 2008 ondertekenen een groot aantal landen - waaronder Nederland - in Dublin een vrijwel totaalverbod op clustermunitie. Deze misdadige bommen hebben in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel burgerslachtoffers geëist. De SP heeft jarenlang felle actie gevoerd en wetsvoorstellen ingediend om deze bommen te bannen.


Geen dwingende verdragen voor ontwikkelingslanden

Dankzij een voorstel van de SP moet de Nederlandse regering zich binnen de EU inzetten om heronderhandelingen mogelijk te maken over de vrijhandelsverdragen die de EU afsluit met haar voormalige koloniën in Afrika, de Caraïben en de Pacific, de zogenoemde EPA’s (Economic Partnership Agreements). Het al dan niet tekenen van controversiële onderdelen in deze verdragen, zoals verplichte dienstenliberalisering en overheidsaanbestedingen, moet volgens de SP een vrije keuze zijn van de ontwikkelingslanden in Afrika, de Caraïben en de Pacific.


Prijs beste beleid

SP-Kamerlid Ewout Irrgang was de winnaar van de coherentieprijs 2007. Dit is een prijs voor het Kamerlid dat zich het beste inspant voor een coherent beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden.


Onderzoek verarmd uranium

De SP stelt voor dat Nederland in de VN voor een onderzoek naar het gebruik van verarmd uranium in wapens gaat stemmen, in plaats van tegen. Een Kamermeerderheid is dat met de SP eens.


Impact op milieu duidelijker

Aan alle productie en consumptie zitten negatieve effecten voor natuur, milieu en volksgezondheid elders in de wereld. Die worden niet altijd in geld uitgedrukt en doorberekend in de prijs van producten. Om deze effecten toch inzichtelijk te maken heeft de SP ervoor gezorgd dat in de jaarlijkse milieubalans waarin de staat van ons landelijk milieu wordt weergegeven ook de impact van onze economie elders in de wereld wordt weergegeven.


Meer geld voor wereldwijde ziektebestrijding

Dankzij de SP is er 20 miljoen euro in 2009 en 30 miljoen euro in 2010 bijgekomen voor het Global Fund. Dit is een financieringsmethode voor de bestrijding van de drie grote ziekten aids, Malaria en Tuberculose.


Geen vliegmonopolie Nederland - Suriname

Na langdurige inzet van SP-er Harry van Bommel worden meerdere luchtvaartmaatschappijen toegelaten op het vliegtraject tussen Nederland en Suriname, waardoor de prijs niet langer kunstmatig hoog kan worden gehouden.


Geld overmaken moet goedkoper

De regering moest dankzij een voorstel van de SP onderzoeken hoe de kosten voor geldoverdracht naar arme landen omlaag kan worden gebracht. Ontwikkelingslanden ontvangen jaarlijks zo'n 167 miljard dollar van gastarbeiders die geld overmaken naar familie in het moederland, daarvan blijft 10 tot 15% aan de strijkstok hangen. De regering onderzoekt nu of met overheden van betrokken landen een gedeeld netwerk kan worden ontwikkeld om de kosten voor geldoverboekingen te verminderen.


Oorlogsmisdadiger Van Anraat achter tralies

De SP heeft de misdaden van Frans van Anraat op de politieke agenda gezet. Deze Nederlandse wapenhandelaar heeft in de jaren ’80 grondstoffen voor chemische wapens aan Irak heeft geleverd. In antwoord op vragen van de SP is vastgesteld dat hij strafbaar heeft gehandeld, inmiddels is hij in hoger beroep veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf.


Wapenembargo China blijft

De Tweede Kamer steunt in 2003 de SP om als Nederland geen steun te verlenen aan het opheffen van een Europees wapenembargo tegen China.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's


Moed College
Studio SP
top