www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Standpunten

Standpunt :: Europese Unie en Democratie

De SP is groot voorstander van Europese samenwerking, maar wijst de huidige ondemocratische EU af. We willen geen Europese Superstaat en geen Europese regering. De huidige Europese Commissie wijzen we af. In plaats van een dominante, initiatief nemende en ideologisch sturende Commissie willen wij een orgaan dat zich beperkt tot het uitvoeren van door lidstaten genomen besluiten. De Commissie dient politiek aangestuurd te worden door de nationale lidstaten, door hun regeringen en parlementen, en door het Europees Parlement. Een bescheiden Commissie met minder macht en minder taken zal ook zorgen voor een drastische vermindering van de Brusselse bureaucratie. Zolang dat nog niet gebeurd is, maken we ons er sterk voor dat het Europees Parlement individuele Commissieleden naar huis kan sturen.
De ingewikkelde en trage besluitvorming in Brussel maakt het proces vaak ondoorzichtig en moeilijk te be´nvloeden. De SP is er dan ook niet voor bevoegdheden in Brussel neer te leggen, als dit niet strikt noodzakelijk is. Wij zijn er juist voorstander van zaken zo dicht mogelijk bij de mensen te regelen: op wijk-, lokaal of landelijk niveau als het kan en alleen voor grensoverschrijdende zaken Europees.

Tegelijkertijd maakt de SP gebruik van alle mogelijkheden die er zijn om het beleid in Brussel democratisch te be´nvloeden: via onze Tweede Kamer fractie controleren we de inbreng van de Nederlandse regering. In het Europees Parlement controleert de eurofractie de inbreng van de Europese Commissie en van de Raad (de lidstaten samen). Daarnaast werken we samen met organisaties als de vakbonden en proberen we op beslissende momenten de bevolking te mobiliseren. Zo was de SP in 2005 de drijvende kracht tegen de Europese Grondwet.

Samenwerken ja, superstaat nee
De Europese Unie is een samenwerkingsverband van nationale lidstaten. Dat is een goede zaak en kan op de steun van de SP rekenen. De Raad van Ministers en de Europese Commissie zijn er om dat samenwerkingsverband zo goed mogelijk te laten functioneren, ten behoeve van de inwoners van de lidstaten. Pogingen om de Europese Unie te doen uitgroeien tot een superstaat, wijzen we echter af. Een Europese superstaat wordt niet gewenst door de inwoners van de Unie en dient hun belangen ook niet, maar veeleer die van de grote bedrijven.

Democratie betekent luisteren naar burgers
Belangrijke nieuwe stappen in de Europese samenwerking, zoals belangrijke verdragswijzigingen en substantiŰle soevereiniteitsoverdracht, moeten voortaan via referenda aan de burgers worden voorgelegd. De Europese politieke elite heeft er na het afwijzen van de Europese Grondwet door de Nederlandse en Franse kiezers alles aan gedaan om een herhaling te voorkomen. Met uitzondering van Ierland hebben alle Europese regeringsleiders en staatshoofden ervoor gezorgd dat er geen referenda plaatsvonden. Daarmee zijn de burgers belazerd. Dat mag niet nog eens gebeuren.

Daarnaast moeten burgers gemakkelijker toegang krijgen tot informatie over de besluitvorming in Brussel: documenten moeten kunnen worden opgevraagd en de websites van de Europese instellingen moeten veel toegankelijker worden.

Stop het lobbycircus
Het beleid en de besluitvorming moeten transparant zijn. Het aantal lobbyisten vanuit het bedrijfsleven wordt geschat op ongeveer 25.000. Daarnaast geven 1.200 expertgroepen Ĺondersteuningĺ aan de Europese Commissie. De SP wil dat lobbyisten zich verplicht moeten registreren en openheid geven over hun opdrachtgevers. Ook moet het lidmaatschap van expertgroepen openbaar zijn en dient de samenstelling evenwichtig te zijn. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt welke lobbyisten actief waren op het be´nvloeden van wetten.

Europese Commissie
De Europese Commissie is de enige instelling in de Europese Unie die nieuwe wetsvoorstellen kan voorstellen. Deze 28 eurocommissarissen, uit elk land ÚÚn, worden door sommige eurofielen ook wel de Europese Regering genoemd, en haar voorzitter de President van Europa. Gelukkig is het nog niet zo ver.

De Europese Commissie noemt zichzelf de beschermengel van het verdrag van Lissabon, en gebruikt dit verdrag om haar macht zo groot mogelijk te maken. Hiertoe dienen de Eurocommissarissen enorm veel wetsvoorstellen in, vaak zonder dat daar voor landen echte aanleiding toe is. De Europese Commissie is enorm populair bij de multinationals, die buiten de openbaarheid lobbyen voor wetgeving in hun voordeel. Denk bijvoorbeeld aan Monsanto, die het bijna voor elkaar kreeg om de Europese Commissie een voorstel te laten doen waarmee het verboden zou worden om zelf zaadjes te kweken.

De SP wil af van al de eurocraten van de Europese Commissie. In plaats daarvan kunnen landen beter zelf voorstellen kunnen doen voor Europese wetgeving. Dan komen er geen voorstellen meer die enkel als doel hebben de Eurocommissarissen nog machtiger te maken, of het bedrijfsleven nog meer winst te laten maken, maar plannen die voortkomen uit problemen die de landen zien en waarbij zij het nodig vinden om over de grens samen te werken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
Studio SP
top