www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Standpunten

Standpunt :: Energie

De urgentie om onze energievoorziening te verduurzamen is groot: de prijzen van fossiele energiebronnen zullen de komende decennia aanzienlijk sneller stijgen dan de inflatie en het Nederlands aardgas is in het huidige winningstempo over 30 jaar op. Dat is slecht voor de Rijksbegroting (wegvallen aardgasbaten), voor de betalingsbalans en voor de concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven, waarvan Nederland in Europa het hoogste aandeel in huis heeft. Daarnaast is het gebruik van fossiele brandstoffen de belangrijkste oorzaak van het klimaatprobleem.

De beste aanpak om ons tegen deze ontwikkeling te wapenen is:

  • Inzetten op kleinere afhankelijkheid van energie via energiebesparing; wij willen 2% per jaar besparing per eenheid product in alle sectoren;

  • Verhogen van het aandeel duurzame energie in het totale primaire energieverbruik met 1,5%per jaar en vanaf 2020 2% per jaar;

  • Grote investeringen in verbetering van de elektriciteitsnetten, zowel op regionaal niveau (smart grids) als op NW-Europees niveau;

  • Betere samenwerking met onze buurlanden, in het bijzonder Duitsland en de landen rond de Noordzee; oprichting gemeenschappelijke netbeheerder met Noordzeelanden voor de aanleg van een "stopcontact op zee";

  • Vergroten van de betrokkenheid van onderop voor energiebesparing door meer ruimte te bieden aan energiecoŲperaties (geen energiebelasting bij eigen productie van duurzame stroom en gas);

  • Er komt voor de komende vier jaar een moratorium op het vergunnen van nieuwe grootschalige elektriciteitscentrales op gas, kolen of uranium; er is de afgelopen jaren een wildgroei van nieuwbouwprojecten geweest, waardoor al dit nieuwe vermogen de groei van duurzame elektriciteit blokkeert;

  • De SP is ook voor een sterkere regie van de overheid op de vestigingslocaties van grote elektriciteitscentrales, energie-intensieve industrie en bedrijven die een groot potentieel hebben voor de benutting van restwarmte (zoals de glastuinbouw); op die manier kan de totale energie-effeciency tegen de laagste kosten verhoogd worden en worden peperdure investeringen in energie-infrastructuur beperkt.

Zie ook:

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Moed College
Studio SP
top