www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Overzicht :: Resultaten

Resultaten van de SP

De SP voert effectief oppositie binnen en buiten het parlement. Er is de afgelopen jaren veel bereikt, ondanks dat de SP buiten het landsbestuur is gehouden. Hier volgt een greep uit wat de SP voor elkaar heeft gekregen voor een menselijk en solidair Nederland.

Thuiszorg menselijker gemaakt. “Ik kan me net zo goed voor heel Nederland uitkleden.” Terwijl ze die woorden uitsprak zag heel Nederland hoe bejaarde Mieke zich achter haar rollator ontkleedde in het SP-spotje dat in 2008 de Gouden Loeki won. Door het overlaten van thuiszorg aan de marktwerking kreeg Mieke wekelijks een andere hulp om haar te wassen. Het spotje sloeg in als een bom en diende als breekijzer voor de voorstellen van Agnes Kant in de Tweede Kamer. Met succes: staatssecretaris Bussemaker repareerde de wet waardoor alfahulpen en cliënten meer rechten kregen. Een jaar later kreeg Agnes Kant een meerderheid van de Tweede Kamer achter haar voorstel om de marktwerking uit de thuiszorg te halen. Een SP-rapport over de salarissen van de thuiszorgtop leidde tot grote verontwaardiging onder werknemers. De minister beloofde daarom een maximum in te stellen voor de topsalarissen.

Bestuursbonussen na bedrijfsverkoop afgeschoten. Kent u hem nog, topman Rijkman Groenink van ABN AMRO? Vlak voordat de kredietcrisis volledig uitbrak, verkocht hij 'De Bank'. Het aandelenpakket dat hij als topman in bezit had, werd hierdoor veel meer waard. Hij verdiende in één klap 25 miljoen euro. Tijdens het verhoor door de commissie die onderzoek doet naar de kredietcrisis (en geleid wordt door SP’er Jan de Wit) vertelde hij dit bedrag 'met een zeker mate van woestheid te hebben geaccepteerd'. Tot op heden heeft hij het bedrag echter nog niet teruggestort. SP-Kamerlid Ewout Irrgang kreeg ook een ‘zekere mate van woestheid’ toen hij dit hoorde en regelde in de Tweede Kamer dat er een einde wordt gemaakt aan de beloningen voor bestuursleden die hun eigen bedrijf verpatsen.

Commissariaten stapelen voortaan verboden. Sommige bestuurders rijgen de ene bijbaan aan de volgende. Er zijn er met tientallen nevenfuncties. Een commissariaat hier en een beetje toezicht daar; het old-boys network verdeelt onderling de vaak goed betaalde baantjes bij bedrijven en overheid. Slecht bestuur en blind toezicht zijn het gevolg. Mede dankzij SP-Kamerlid Ewout Irrgang kan nu niemand bij meer dan vijf grote bedrijven of instellingen toezichthouder (commissaris) worden. Bestuurders van grote bedrijven en instellingen mogen nog maar bij maximaal twee andere bedrijven toezichthouder zijn.

Integratie verbeterd. Toen de SP in de jaren tachtig wees op grote problemen met de integratie van migranten, noemden linkse partijen de SP extreemrechts. Maar de commissie die onderzoek deed naar het integratiebeleid legde in 2004 bloot dat de analyse van de SP helemaal juist was. Tientallen jaren had de overheid toegestaan dat in wijken en scholen een scheiding tussen zwart en wit ontstond. Van integratie was geen sprake en de oorspronkelijke bewoners herkenden hun eigen buurt niet meer. Op aandringen van de SP moeten gemeenten nu aan de slag om rassenscheiding tegen te gaan. De chaos in de inburgeringcursussen wordt op initiatief van de SP aangepakt, en gemeenten kunnen bij woningtoewijzing ook sturen op gemengd wonen.

Grote graaien in (semi-)overheid aangepakt. De SP deed onderzoek naar de salarissen in de (semi-)overheid. Wat bleek? De bestuurders en managers zorgen goed voor zichzelf. Té goed vond de SP en daar maakten haar Kamerleden luid en duidelijk bezwaar tegen. Met succes: inmiddels mogen managers bij de publieke omroep, thuiszorg, woningcorporaties en bestuurders in het onderwijs niet meer verdienen dan de minister-president. De SP slaagde er ook in om de voorgenomen 30% salarisverhoging voor ministers tegen te houden.

Telefoonoplichting afgekapt. Geldklopperij met belspelletjes op tv. Al sinds de jaren negentig voerde SP-Kamerlid Jan de Wit er harde strijd tegen. Tijdens de spellen veranderden de regels voortdurend, mensen hingen onnodig lang aan de lijn en sommige deelnemers kwamen nooit door de selectie. De Wit schreef rapporten en had intensief contact met gedupeerden. Niet voor niets, want uiteindelijk werden de spelletjes verboden. Ook SP-Kamerlid Arda Gerkens leverde slag tegen de zwendelaars. “SMS uw geboortedatum naar 1234 en ontvang uw horoscoop”. Eén voorspelling uit de horoscoop kwam altijd uit, namelijk dat aan het einde van de week je beltegoed op was. Arda wilde een einde aan deze boevenpraktijken en wist de Tweede Kamer daarvoor te winnen. Nu kunnen SMS-bedrijven niet meer onbeperkt – door ontvangers duurbetaalde – sms versturen zonder dat de gebelde persoon het kan stop zetten.

Menselijke maat in zorg en onderwijs hersteld. Groot, groter, grootst. Zo luidde jarenlang het motto in de zorg en het onderwijs. Scholen werden leerfabrieken en kleine verpleeghuizen fuseerden tot mammoetinstellingen. Inmiddels erkent de gehele politiek dat de menselijke maat verloren is gegaan. Nu komt op aandringen van de SP een fusietoets voor scholen. Er is er meer geld beschikbaar voor kleinschalig praktijkonderwijs aan moeilijk lerende kinderen. In de zorg komt dankzij de SP een stimuleringsmaatregel voor het opzetten van buurtverpleeghuizen en worden tegelijkertijd stappen gezet om schaalvergroting actief tegen te gaan. En er zal meer toezicht zijn op fusies van zorginstellingen.

Klokkenluiders beschermd. Wie misstanden in Nederland aan de kaak stelde, hoefde jarenlang niet op steun van de overheid te rekenen. Het kabinet heeft lang volgehouden dat de bestaande regelingen voldoen. Schrijnende voorbeelden als Fred Spijkers en Ad Bos bewijzen het tegendeel. SP-Kamerlid Ronald van Raak zette zich in voor deze klokkenluiders en zorgde ervoor dat in 2008 eindelijk een instituut met een fonds voor hen werd opgericht. Momenteel geldt de regeling alleen nog voor rijksambtenaren. De SP wil dat beide zo snel mogelijk toegankelijk worden voor alle klokkenluiders.

Clusterbom verbannen. De SP heeft jarenlang fel actie gevoerd en wetsvoorstellen ingediend om deze bommen te bannen. Een clusterbom valt uiteen in vele kleinere bommetjes. Deze maken veel slachtoffers in oorlogsgebieden. Dankzij de inzet van SP-Kamerlid Krista van Velzen gaat het kabinet een einde te maken aan het gebruik van clustermunitie door het Nederlandse leger. Mei 2008 ondertekenden een groot aantal landen – waaronder Nederland – in Dublin een vrijwel totaalverbod op clustermunitie.

Vermarkting ambulances voorkomen. Het kabinet dacht slim te zijn door de vergunningen voor ambulancevervoer over te laten aan de markt. Van de thuiszorg weten we nog wat dit betekent: bezuinigen op personeel en materiaal en minder dienstverlening. De SP stak dankzij de inzet van Kamerlid Henk van Gerven een stokje voor de plannen van het kabinet. Mede door zijn druk en door acties van ambulancebroeders en heeft de minister alsnog besloten de ambulancezorg niet op de vrije markt te gooien.

Overzicht per beleidsterrein


Internationale zaken

Extra geld voor aidsbestrijding

Er komt 12 miljoen euro extra voor aidsbestrijding beschikbaar. De Tweede Kamer steunde daartoe voorstellen van SP Kamerlid Jasper van Dijk.

5 miljoen extra voor noodhulp

De Tweede Kamer heeft drie voorstellen van SP-Kamerlid Ewout Irrgang gesteund waarmee de bezuinigingen op het budget voor noodhulp voor volgend jaar met 5,7 miljoen werden beperkt.

Vrijheid van vergadering blijft onderdeel van mensenrechtenbeleid

Het voorstel van de SP vroeg minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken om naast de vrijheid van meningsuiting ook de vrijheid van vergadering en vereniging te stimuleren in het mensenrechtenbeleid. Van Bommel: 'De regering wil in de komende jaren in de mensenrechtenpolitiek voorrang geven aan de vrijheid van meningsuiting boven andere mensenrechten. Maar die mensenrechten zijn vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben blij dat de Kamer mij hierin steunt.'

Amerikaanse kernwapens moeten Europa uit

De minister van Buitenlandse Zaken moet de VS duidelijk maken dat zij hun kernwapens op Europese bodem terug moeten nemen. Deze opdracht gaf de Tweede Kamer op aandringen van Krista van Velzen mee aan de minister, die nu in de VS aan moet dringen op het terugtrekken van de kernwapens van Nederlandse bodem en de rest van Europa.

Internationale arbeidsrechten versterkt

Bedrijven die met steun van de overheid in het buitenland willen ondernemen, moeten voortaan aantonen dat zij zich houden aan het internationale arbeidsrecht. Ook moeten zij laten zien hoe ze schendingen op bijvoorbeeld milieugebied of mensenrechten in landen ver weg voorkomen. De Tweede Kamer steunde twee voorstellen van de SP waarin dat wordt geregeld.

Begrotingssteun aan Senegal beëindigd

Op intiatief van SP-Kamerlid Ewout Irrgang wordt de begrotingsteun aan Senegal beëindigd. Irrgang heeft dit voorgesteld vanwege de gigantische corruptie en de kwalijke rol die het land speelt in buurland Guinee. Ontwikkelingshulp blijft belastinggeld en we moeten daarom goed toezien op een effectieve besteding hiervan.

Minder bezuinigen op aidsbestrijding

De Tweede Kamer heeft besloten dat de bezuiniging op de VN-organisatie tegen aids (UNAIDS) wordt beperkt. Het voorstel was een initiatief van SP-Kamerlid Ewout Irrgang, samen met CDA, Christenunie, SGP en D66.

Tweede Kamer wil sluiting geheime gevangenis in Afghanistan

De Tweede Kamer steunt een SP-motie die de regering oproept om de geheime gevangenis in Bagram in Afghanistan te sluiten.

Duidelijke voorwaarden aan Nederlandse hulp Burundi

Er moeten duidelijke politieke voorwaarden gesteld worden aan de hulp die Nederland geeft aan Burundi. Dat was een meerderheid van de Tweede Kamer eens met de SP en het CDA. Het bleek dat hun regering veel te makkelijk geld krijgt van Nederland terwijl de mensenrechten door de Burundese regering worden geschonden.

Tegen bureaucratie ontwikkelingssamenwerking

Minister Koenders gaat op verzoek van de SP onderzoek doen naar de bureaucratie van de Europese Ontwikkelingssamenwerking

Hulp voor dreigende hongersnood Hoorn van Afrika

Op aandringen van de SP zegt minister Koenders toe om negen miljoen euro extra voor Somalië, Ethiopië en Eritrea uit te trekken. De SP verzocht de minister daartoe in verband met de dreigende hongersnood halverwege 2008.

Geen dwingende verdragen voor ontwikkelingslanden

Dankzij een voorstel van de SP moet de Nederlandse regering zich binnen de EU inzetten om heronderhandelingen mogelijk te maken over de vrijhandelsverdragen die de EU afsluit met haar voormalige koloniën in Afrika, de Caraïben en de Pacific, de zogenoemde EPAâ€s (Economic Partnership Agreements). Het al dan niet tekenen van controversiële onderdelen in deze verdragen, zoals verplichte dienstenliberalisering en overheidsaanbestedingen, moet volgens de SP een vrije keuze zijn van de ontwikkelingslanden in Afrika, de Caraïben en de Pacific.

Prijs beste beleid

SP-Kamerlid Ewout Irrgang was de winnaar van de coherentieprijs 2007. Dit is een prijs voor het Kamerlid dat zich het beste inspant voor een coherent beleid ten aanzien van ontwikkelingslanden.

Impact op milieu duidelijker

Aan alle productie en consumptie zitten negatieve effecten voor natuur, milieu en volksgezondheid elders in de wereld. Die worden niet altijd in geld uitgedrukt en doorberekend in de prijs van producten. Om deze effecten toch inzichtelijk te maken heeft de SP ervoor gezorgd dat in de jaarlijkse milieubalans waarin de staat van ons landelijk milieu wordt weergegeven ook de impact van onze economie elders in de wereld wordt weergegeven.

Meer geld voor wereldwijde ziektebestrijding

Dankzij de SP is er 20 miljoen euro in 2009 en 30 miljoen euro in 2010 bijgekomen voor het Global Fund. Dit is een financieringsmethode voor de bestrijding van de drie grote ziekten aids, Malaria en Tuberculose.

Geld overmaken moet goedkoper

De regering moest dankzij een voorstel van de SP onderzoeken hoe de kosten voor geldoverdracht naar arme landen omlaag kan worden gebracht. Ontwikkelingslanden ontvangen jaarlijks zo'n 167 miljard dollar van gastarbeiders die geld overmaken naar familie in het moederland, daarvan blijft 10 tot 15% aan de strijkstok hangen. De regering onderzoekt nu of met overheden van betrokken landen een gedeeld netwerk kan worden ontwikkeld om de kosten voor geldoverboekingen te verminderen.

Wapenembargo China blijft

De Tweede Kamer steunt in 2003 de SP om als Nederland geen steun te verlenen aan het opheffen van een Europees wapenembargo tegen China.


Europese Zaken

EU-wetsvoorstellen gaan rekening houden met Midden en Kleinbedrijf

Europese regels blijken in de praktijk vaak lastig uit te voeren voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De SP heeft in een motie laten vastleggen dat het EP zoveel mogelijk het eindresultaat van de stemming over vaak honderden wijzigingsvoorstellen toetst aan de effecten voor het MKB. Inmiddels heeft De Jong ook een voorstel ingediend om het reglement van orde van het EP op dit punt aan te vullen. Dit voorstel ligt nu bij de voorzitter van het EP. De MKB-toets is al gebruikt bij de behandeling van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn.

Oprichting Finance Watch

In Brussel zijn naar schatting 15.000 tot 25.000 lobbyisten actief, daarvan werkt 80% voor de grote bedrijven. Om tegenwicht te bieden aan de macht van de lobbyisten van de financiële sector, heeft SP-Europarlementariër Dennis de Jong actief meegeholpen met de oprichting van Finance Watch. Deze NGO verifieert het materiaal van de bankenlobby op juistheid (fact-checking) en komt zonodig met tegenonderzoeken. Finance Watch is inmiddels ook door de Europese Commissie erkend als volwaardige speler en wordt steeds meer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de Europese instellingen. Voor Europarlementariërs is Finance Watch een belangrijke infomatiebron geworden.

Versterk positie nationale parlementen in Europa

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van SP-Kamerlid Arnold Merkies om de positie van nationale parlementen – zoals de Tweede Kamer – te versterken in de Europese besluitvorming. Op de Europese Raad van december 2012 is gesproken over vergaande stappen om tot een Europese superstaat te komen. In het Brusselse voorstel worden wel plannen gemaakt voor versterking van de rol van het Europees parlement, maar niet voor de positie van de Tweede Kamer. Met het aangenomen voorstel van SP-Kamerlid Merkies krijgt het kabinet de opdracht de positie van nationale parlementen te versterken.

Europarlement stelt grenzen aan Europees Strafrecht

In mei 2012 heeft het Europees Parlement het rapport ÂGrenzen aan het Europees Strafrecht van SP-Europarlementariër Dennis de Jong aangenomen. Met dit rapport worden duidelijke, toetsbare criteria vastgelegd waaraan voldaan moet zijn, voordat er nieuwe Europese regels over strafrecht worden voorgesteld. Er is geen ruimte voor symboolpolitiek of Brusselse bureaucratie: alleen als er via statistisch materiaal duidelijk gemaakt wordt dat er daadwerkelijk meerwaarde is van een Europese aanpak, wil het Europees Parlement nieuwe regels in behandeling nemen. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft de EU meer bevoegdheden op het gebied van strafrecht. De Europese Commissie wil zoveel mogelijk gebruik maken van deze nieuwe bevoegdheid. Het toetsingskader van de Commissie is dan ook zo ruim geformuleerd dat eigenlijk alle onderdelen van het strafrecht onder de bevoegdheden van de EU vallen. Ook waren er bij de Commissie en bij het Parlement te weinig waarborgen voor een goed gecoördineerde aanpak die de coherentie van het strafrecht verzekert. Het Europarlement is nu duidelijk: de kwaliteit van het strafrecht moet permanent bewaakt worden binnen zowel de Commissie, de Raad van ministers en het EP zelf. Hiervoor zal binnen het EP de Juridische Dienst versterkt worden. Met dit rapport worden afwijkend en bijzonder Nederlandse beleid zoals het softdrugsbeleid, euthanasiebeleid en abortusbeleid beschermd tegen Brusselse bemoeizucht.

Strafbaarstelling illegalen in strijd met Europese regels

Op initiatief van SP Europarlementariër Dennis de Jong hebben SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie in het Europees Parlement de Europese Commissie gevraagd zich uit te spreken tegen het Nederlandse kabinetsvoorstel om Illegaliteit strafbaar te stellen. In antwoord op de gezamenlijke vragen heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt dat algehele strafbaarstelling van illegaal verblijf in strijd is met Europese regels. Het zal voor de regering heel lastig worden om een wetsvoorstel te maken dat door Brussel wordt toegestaan.

Strenge regels voor lobbyisten en Europarlementariërs

Mede dankzij de jarenlange inzet van de SP heeft het Europees Parlement in 2011 eindelijk strengere regels voor lobbyisten en Europarlementariërs ingesteld. SP-Europarlementariër Dennis de Jong was 1 van de 8 schrijvers van de nieuwe regels voor lobbyisten en parlementariërs en ziet veel van zijn voorstellen terug in de uiteindelijke regels. Zo wordt eindelijk het maximumbedrag van giften beperkt tot 150 euro en moet er openheid worden gegeven over de bijbanen die Europarlementariërs er op na houden.

Betere consumentenrechten

In juni 2011 neemt het Europees Parlement een flink aantal SP voorstellen over voor de nieuwe Europese consumentenrichtlijn. Enkele concrete verbeteringen voor de Nederlandse consument zijn onder meer:

  • Het verbod op extra kosten bij keuze voor een betaalmiddel, bijvoorbeeld creditcardkosten bij internetbetalingen;
  • Het verbod op automatische selectie van opties die extra geld kosten bij online shoppen;
  • Een langere herroeping termijn voor aankopen die niet in de winkel zijn gedaan, van 1 naar 2 weken;

SP zet Europese achterkamertjes op de agenda

De SP heeft met steun van alle politieke groepen in het Parlement een debat gevoerd met de Europese Commissie over expertgroepen. Expertgroepen adviseren, achter gesloten deuren, de Commissie over wet en regelgeving. De SP heeft grote kritiek op deze groepen, omdat de bij benadering 1000 expertgroepen voornamelijk zijn bevolkt door vertegenwoordigers van het grote bedrijfsleven. Hierdoor luistert de Commissie meer naar het grote bedrijven dan naar de vakbonden, consumentenorganisaties of het MKB. De Commissie heeft nieuwe regels gemaakt voor expertgroepen, maar deze veranderen niets aan de ongebalanceerde samenstelling. Reden voor de SP om hierover met de Europese Commissie het debat over aan te gaan. Dennis de Jong is tevreden dat hij het hele parlement heeft weten te overtuigen dat er iets goed mis zit bij deze groepen. ÂGesteund door het parlement blijf ik druk op de Commissie uitoefenen om dit probleem nu echt aan te pakkenÂ.

Europees Parlement verbiedt ongevraagd meelezen emails

SP-Europarlementariër Dennis de Jong is tevreden over de steun voor zijn voorstellen in het Europees Parlement om consumenten beter te beschermen tegen ongewenste reclame. Met nieuwe technieken op internet gaan bedrijven nu te ver, vindt nu ook het Europees Parlement. Dennis de Jong: ÂVroeger deed je een brief op de bus en wist je zeker dat die niet door de PTT werd gelezen. Dit gebeurt nu wel op grote schaal op internet, waar emails en chat sessies worden meegelezen door bedrijven om reclame te maken. Het Europees Parlement maakt daar nu op voorstel van de SP een einde aan: dit mag niet meer zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf.

SP op de bres voor gedupeerde luchtvaartreizigers

De uitbarsting van de IJslandse vulkaan die het luchtverkeer in Europa dagenlang ernstig ontregelde was voor de luchtvaartsector in Europa reden om opschorting van passagiersrechten op terugbetaling te vragen. Uit geheime documenten die door klokkenluiders bij de SP-Eurofractie terecht kwamen blijkt dat de luchtvaartsector de Europese Commissie onder druk heeft gezet – en met succes. De Europese Commissie was bereid om gedupeerde passagiers minder eenvoudig op hun rechten te wijzen. Nadat de SP in actie kwam tegen deze schaamteloze praktijken van deze multinationals kwam de Europese Commissie terug op haar actie en besloot ze toch een informatiecampagne voor luchtvaartreizigers te starten.

SP voorkomt obesitax

In Januari 2010 kondigde Air France - KLM aan dat het van plan was een obesitax in te voeren, een duurder kaartje voor mensen met overgewicht. SP-Europarlementariër Dennis de Jong heeft de Europese Commissie onmiddellijk gevraagd hiertegen op te treden omdat Europese regels deze maatregel duidelijk verbieden. De Europese Commissie heeft op vragen van de SP bevestigd dat de invoering van de obesitax in strijd zou zijn met Europese regels en dat ze bij invoering zouden optreden tegen Air France - KLM die daarop de maatregel hebben ingetrokken.

Mogelijkheid tot referendum voor nieuwe EU-grondwet

Door het indienen van een initiatiefwet in 2008 heeft de SP samen met GroenLinks, D66, de PVV en de PvdD ervoor gezorgd dat er alsnog een stemming kwam in de Kamer of er een referendum over het Verdrag van Lissabon zou worden georganiseerd. Het kabinet zelf vond dit niet nodig. Uiteindelijk was er geen meerderheid in de Tweede Kamer die de bevolking de bevolking aan het woord wilde laten over de nieuwe Europese Grondwet.

Voor- en tegenstanders van Europa gelijk behandelen

Op aandringen van de SP zal bij de evaluatie van het Europafonds, een fonds waaruit subsidie wordt verleend om het debat en de informatievoorziening over Europa te stimuleren, worden gekeken of voor- en tegenstanders wel gelijk worden behandeld en of het moet worden toegestaan dat aan partij gelieerde organisaties hier ook een beroep op mogen doen.

Verzet tegen Dienstenrichtlijn

De SP levert een van de â€rapporteurs†in het Europees Parlement en verwerft van verschillende kanten steun voor haar kritiek op het plan van de toenmalige EU-commissaris Frits Bolkestein om al het dienstenverkeer in Europa te liberaliseren. Dat zou een â€grenzeloze†uitbuiting inhouden van werknemers in de dienstensector. De kwaliteit en inhoud van hun werk en de arbeidsvoorwaarden dreigden naar het laagste punt in Europa af te glijden: de goedkoopste arbeidskrachten zijn immers die met de minste rechten. De werknemers wonnen, dankzij gezamenlijke strijd.

Stads- en streekvervoer bevrijd van liberalisatiedwang.

Lokale busbedrijven dreigden door EU-maatregelen te worden weggedrukt door buitenlandse vervoersgiganten. Het Europees Parlement steunt in 2007 het SP-voorstel om geen aanbestedingsplicht op te leggen voor het openbaar stads- en streekvervoer. Lokale besturen kunnen dankzij de inzet van de SP zelf blijven bepalen hoe ze de busdiensten willen organiseren: Europees aanbesteden is geen plicht meer. De belangen van reizigers en de werknemersrechten van chauffeurs hoeven dus niet te worden verstoord door â€marktwerkingâ€. Artikellen uit de Tribune over dit succes treft u hier: http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200405/interview.shtml http://www.sp.nl/nieuws/tribune/200107/euov.stm

Havenrichtlijn van tafel

Mede dankzij de SP heeft wordt de Havenrichtlijn niet ingevoerd. Europese havens zouden vergaand worden â€geliberaliseerdâ€, een Brusselse uitdrukking voor â€minder werknemersbeschermingâ€. Laden en lossen zou worden overgelaten aan scheepsbemanningen uit lagelonenlanden. Gesteund door acties van havenarbeiders en lokale SP-afdelingen liep het verzet uit op een megasucces.

Geen afbraak nationaal strafrecht

Op voorstel van de SP is er een voorstel overgenomen om geen steun te geven aan voorstellen van de Europese Unie die leiden tot aantasting van het nationale strafrecht. De aanleiding was de goedkeuring van het Europees Hof van Justitie aan een voorstel van de Europese Commissie om bepaalde milieuovertredingen strafbaar te stellen. De SP vond, met een meerderheid in de Tweede Kamer, dat lidstaten van de EU zelf moeten kunnen beslissen hoe milieuvervuiling tegen te gaan. Via het strafrecht, of op andere manieren.

Jaarrekening EU moet op orde zijn

Op voorspraak van de SP is de regering verzocht het mogelijk te maken dat Nederland en andere lidstaten niet meer verplicht zijn geld aan de EU te betalen als er geen goedkeuring aan de jaarrekening van de EU wordt gegeven. De jaarrekening van de EU is in het verleden regelmatig afgekeurd.

Brede maatschappelijke discussie

In reactie op het massale â€nee†tegen de Europese grondwet heeft de Tweede Kamer een voorstel gesteund van Harry van Bommel om een brede maatschappelijke discussie met burgers te organiseren, om antwoorden te krijgen op de vraag waar we met de Europese samenwerking naartoe willen.

Nee tegen de Europese Grondwet

De SP was de leidende partij in de campagne tegen de Europese Grondwet in 2005. In reactie op het massale â€nee†tegen de Europese grondwet heeft de Tweede Kamer een voorstel van de SP overgenomen om een brede maatschappelijke discussie met burgers te organiseren, om antwoorden te krijgen op de vraag waar we met de Europese samenwerking naartoe willen.

Toetreding Turkije onder voorwaarden

Op voorstel van de SP is vastgesteld dat toetredingsonderhandelingen met Turkije niet beginnen en dat hiervoor ook geen datum kan worden genoemd, zolang Turkije Cyprus gedeeld houdt.


Defensie

Geen kernwapens aan de JSF

De JSF mag geen nucleaire taak hebben. Dat is de strekking van een motie van SP Kamerlid Jasper van Dijk die in november 2013 is aangenomen. Van Dijk: â€Als de JSF er komt, mag hij geen kernwapens dragen. Dit is een belangrijke uitspraak in de discussie over de verwijdering van kernwapens. De regering ontkent de rol van kernwapens bij de aanschaf van de JSF, maar uit talloze documenten blijkt dat er weldegelijk een verband is. Met de motie vervliegt een belangrijk argument voor aanschaf van de JSF.â€

Geen wapenhandel met foute regimes

Geen wapenhandel met landen waar de mensenrechten worden geschonden en waar geen vrije verkiezingen plaatsvinden. Dat voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk werd aangenomen in de Tweede Kamer. Van Dijk spreekt van een 'flinke aanscherping van het wapenexportbeleid.'

Stop op gebruik van verarmd uranium

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het voorstel van de SP om een tijdelijke stop te zetten op het gebruik van wapens met verarmd uranium en met zware metalen. Deze wapens vormen een groot risico voor burgers en kinderen in oorlogsgebieden. Het kabinet moet nu zich nu actief inzetten en bij de Amerikanen en Britten pleiten voor een moratorium op deze wapens. Wat de SP betreft leidt dat uiteindelijk tot een totale verbanning ervan.

Aandacht voor PX-10 en defensiepersoneel

Dankzij druk van de SP komt er onderzoek naar het gevaarlijke reinigingsmiddel PX-10, waar defensiepersoneel in het verleden onbeschermd mee heeft gewerkt. Ook dwingt Remi Poppe de regering zo spoedig mogelijk duidelijkheid te bieden aan alle oud-defensiemedewerkers die hebben gewerkt met het gevaarlijke reinigingsmiddel PX-10. Aan mensen die ernstig ziek zijn moet een voorschot op de schadevergoeding worden uitgekeerd.

Vaderschapsverlof voor militairen

De SP heeft er voor gezorgd dat defensie een speciale regeling treft voor mannelijke militairen met jonge kinderen zodat zij de keuze hebben een uitzending over te slaan.

Klokkenluider Spijkers

De zaak van klokkenluider Spijkers is door SP-er Krista van Velzen in middelpunt van de aandacht gebracht. Spijkers weigerde te liegen tegen de nabestaanden van een defensiemedewerker over de toedracht van zijn dood. Hiervoor werd hij gestraft door het ministerie. Van Velzen bleef de minister van Defensie onder druk zetten om deze onverkwikkelijke kwestie fatsoenlijk af te handelen. Uiteindelijk kreeg Spijker volledig eerherstel en werd hij zelfs Koninklijk onderscheiden. De problemen zijn echter nog steeds niet volledig opgelost, en de SP blijft zich inzetten voor de zaak Spijkers, alsmede klokkenluiders in het algemeen.

Clustermunitie in de ban

Na jarenlange strijd is het eindelijk zover. Mei 2008 ondertekenen een groot aantal landen - waaronder Nederland - in Dublin een vrijwel totaalverbod op clustermunitie. Deze misdadige bommen hebben in de afgelopen veertig jaar onnoemelijk veel burgerslachtoffers geëist. De SP heeft jarenlang felle actie gevoerd en wetsvoorstellen ingediend om deze bommen te bannen.

Onderzoek verarmd uranium

De SP stelt voor dat Nederland in de VN voor een onderzoek naar het gebruik van verarmd uranium in wapens gaat stemmen, in plaats van tegen. Een Kamermeerderheid is dat met de SP eens.

Onderzoek naar invloed oorlog op jonge militairen

De Tweede Kamer steunt een voorstel van de SP waarin de regering wordt opgedragen uit te zoeken wat de invloed is van oorlogsomstandigheden op jonge militairen. Gebleken is dat 20% van alle uitgezonden militairen klachten heeft bij terugkeer van de missie. Naar schatting 5% krijgt te maken met het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS). De SP hoopt onder andere te leren of het verstandiger is om de minimum leeftijd voor uitzending te verhogen.

Centraal voorbereidings- en nazorgcentrum

Het kabinet steunt een voorstel van de SP om een centraal voorbereidings- en nazorgcentrum voor vredesmissies in te stellen. Uit ervaringen van ex-Dutchbatters en andere veteranen bleek dat een dergelijk centrum wenselijk is. Het voorstel werd ingediend bij de afsluiting van het debat over het rapport van de enquêtecommissie Srebrenica.


Economie

Europese aanbestedingsregels worden MKB vriendelijker

Dankzij voorstellen van de SP worden de nieuwe Europese aanbestedingsregels die gelden voor openbare aanbestedingen, MKB-vriendelijker. In de oude aanbestedingsregels waren opdrachten vaak te groot om door kleine bedrijven te worden uitgevoerd, de nieuwe regels maken opknippen van opdrachten mogelijk. Ook is het niet langer toegestaan onmogelijke eisen te stellen over omzet of ervaring met soortgelijke opdrachten. Kleine bedrijven kunnen door de nieuwe regels veel vaker deelnemen aan aanbestedingsopdrachten.

Sneller betalen van rekeningen door grote bedrijven

Het Europees Parlement nam het voorstel van Dennis De Jong aan om niet alleen overheden te verplichten snel, binnen 30 dagen, rekeningen te betalen, maar ook een soortgelijke verplichting op te nemen voor betalingen tussen bedrijven. Ook daarvoor geldt nu 30 dagen, met een maximum van 60 dagen, als beide contractspartijen hiermee instemmen. De praktijk van bijvoorbeeld HEMA om pas na 120 dagen te betalen, wordt hiermee onwettig.

Betere regels bij etikettering van voedsel

Op voorstel van Dennis de Jong zijn verse, ambachtelijke producten uitgezonderd van de etiketteringsrichtlijn. Dit betekent dat ambachtelijke slagers en bakkers een hoop rompslomp bespaard blijft.

Ondersteuning voor kleine winkels

Het is erg belangrijk dat het winkelaanbod divers blijft: niet alleen ketens, maar ook zelfstandige winkels zijn van belang voor de consument. Dennis de Jong schreef een rapport over de detailhandel en besteedde daarin uitgebreid aandacht aan de kleine, zelfstandige winkel. Zo roept het rapport op tot een actief lokaal beleid om kleine winkels te steunen via bijvoorbeeld goedkopere huur- en energietarieven, alsmede lagere lasten. Overheden worden aangespoord terughoudend te zijn met BTW-verhogingen die vooral in slechte economische tijden de detailhandel geen goed doen. Ook is het voorstel van De Jong overgenomen om na één jaar te zien of zelfregulering bij supermarkten geleid heeft tot terugdringing van oneerlijke handelspraktijken richting toeleveranciers. Als de situatie niet verbetert, wordt de Commissie uitgenodigd alsnog met regelgeving te komen die bijvoorbeeld het tussentijds openbreken van contracten of het doorberekenen van oneigenlijke kosten onmogelijk maakt.

Meer rechten voor Europese consumenten

Mede dankzij de SP is het voorstel van de Commissie voor algehele harmonisatie van het consumentenrecht verworpen. In plaats daarvan wordt nu op de belangrijkste terreinen gewerkt met minimumharmonisatie, zodat lidstaten extra bescherming kunnen geven, als zij dat nodig vinden. Hiermee is voorkomen dat Nederlandse consumenten erop achteruit zouden zijn gegaan, bijvoorbeeld waar het gaat om de duur van de garantie.

Succes voor consumentbescherming in het Europees Parlement

In maart 2010 heeft het Europees Parlement een voorstel aangenomen dat het mogelijk moet maken voor consumentenorganisaties om namens individuele consumenten naar de rechter te stappen. De SP heeft zich al eerder hard gemaakt voor deze verruiming en is dan ook blij dat dit voorstel nu steun vindt bij andere fracties. Meer informatie Hier kunt u een item van radio Kassa terugluisteren waarin Dennis de Jong en de consumentenbond de andere partijen oproepen om het voorstel te steunen. Een eerder nieuwsbericht hierover vindt u hier

Snel einde aan boevenpraktijken bij SMS-diensten

De Tweede Kamer steunde een voorstel van SP-Kamerlid Arda Gerkens om de aanpak van sms-oplichters snel bij wet te regelen. Gerkens: â€Na jarenlang strijd kunnen we eindelijk een eind maken aan de boevenpraktijken bij de sms-diensten. Niet langer gaan mensen en zelfs kinderen voor honderden euro's het schip in, omdat ze een sms-abonnement krijgen aangesmeerd dat ze niet willen hebben, en niet kunnen stopzetten.â€

Werknemers beschermd in nieuwe winkeltijdenwet

De SP kreeg steun voor betere bescherming van werknemers in de stemming over de nieuwe winkeltijdenwet, ook wel de wet op koopzondagen genoemd. Gemeenten moeten als ze ontheffing aanvragen nu nadrukkelijk het belang van werknemers en kleine winkeliers meewegen in hun beslissing. Het initiatiefwetsvoorstel van de SP en de SGP kreeg geen steun van de Tweede Kamer.

Duidelijkheid voor ondernemers die krediet aanvragen

Het kabinet laat op aandringen van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen de banken een duidelijke checklist maken waaraan een kredietaanvraag van een bedrijf moet voldoen. Ondernemers klagen dat banken om onduidelijke redenen kredieten weigeren te verstrekken. Wanneer banken de eisen die ze stellen aan hoe een kredietaanvraag eruit moet zien openbaar maken, weet de ondernemer waar hij aan toe is.

Snelle aanpak van telefonische verkoopzwendel

Staatssecretaris Heemskerk (PvdA) heeft in reactie op een aangenomen SP motie gezegd nieuwe regels te zullen maken om misleiding bij telefonische verkoop te stoppen. Gesthuizen had voorgesteld om gedurende een onderzoek al strengere regels op te leggen aan bedrijven die van misleiding of andere overtredingen worden verdacht. Zo stoppen de praktijken waar mensen last van hebben direct.

Aanpak agressieve telefoonverkopers

De Consumentenautoriteit, die in de gaten moet houden of bedrijven de rechten van consumenten niet schenden, mag in de toekomst bedrijven die ervan verdacht worden de wet te overtreden direct strengere regels opleggen en ook boetes aan hen uitdelen. De Tweede Kamer stemde in met een voorstel van de SP. Verschillende bedrijven in de telecombranche en op de energiemarkt verkopen hun producten op bijzonder agressieve wijze. Vooral oudere mensen worden op intimiderende wijze benaderd en overbluft tijdens het telefoongesprek. Achteraf blijken ze een contract te hebben getekend dat ze niet willen en waar ze nauwelijks meer vanaf kunnen komen.

'Slimme meters' niet verplicht

Dankzij verzet van de SP in Tweede en Eerste Kamer, worden de zogeheten 'slimme energiemeters' niet verplicht. Grootste bezwaren waren of de energiemeters wel zo energiebesparend waren, waardoor weggooien van de oude kapitaalvernietiging zou zijn. Ook kwam met de meters de privacy van mensen zeer in het geding.

Betere voorwaarden voor postbezorgers

De SP voert samen met postbezorgers actie tegen de liberalisering van de postmarkt. De liberalisering zorgt voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden wat betekent dat echte banen gedegradeerd kunnen worden tot bijbanen. De invoering wordt steeds opnieuw uitgesteld, in ieder geval tot begin 2009 en er wordt een duidelijke voorwaarde gesteld wanneer toch wordt doorgegaan met de liberalisering: Er moet een goede basis voor een cao liggen voor alle werknemers in de post.

Makkelijke registratie tegen commerciële telefonische verkoop

Op voorspraak van de SP krijgt iedereen die een nieuw abonnement afsluit voor een mobiele telefoon automatisch de mogelijkheid om te laten registreren of hij of zij niet gebeld wil worden voor telefonische verkoop. Bovendien wordt iedereen die is ingeschreven bij Infofilter en daarmee aangeeft niet te willen worden gebeld door callcenterverkopers automatisch ingeschreven in het toekomstige Bel-me-niet-register

Subsidie voor duurzame biomassa

Dankzij een voorstel van de SP komt voortaan enkel aantoonbaar duurzame biomassa in aanmerking voor subsidie. Niet duurzame biomassa gaat veelal ten koste van honger en ontbossing elders in de wereld.

Slechte ontvangst publieke radiozenders opgelost

Na duizenden klachten zorgt de SP ervoor dat staatssecretaris Heemskerk de slechte ontvangst van de publieke radiozenders serieus neemt en eerder dan het voorgestelde jaar 2011 gaat oplossen.

Kleine ondernemers vragen makkelijker octrooi aan

Mede door inzet van de SP is het makkelijker voor met name kleine bedrijven om een octrooi aan te vragen. Veel kleine bedrijven kunnen hun uitvindingen niet patenteren omdat dit een dure aangelegenheid is. Nu kunnen ook innovatievouchers worden gebruikt om de kosten hiervan te betalen.

Meldplicht voor schade aan grondkabels

Er wordt in de wet geregeld dat bedrijven die in de grond graven en daarbij schade veroorzaken dit moeten melden bij de beheerder van de leiding of kabel die zij raken. Dit is erg belangrijk om mogelijke ongelukken als gevolg van ontstane schade te voorkomen.

Geen vliegmonopolie Nederland - Suriname

Na langdurige inzet van SP-er Harry van Bommel worden meerdere luchtvaartmaatschappijen toegelaten op het vliegtraject tussen Nederland en Suriname, waardoor de prijs niet langer kunstmatig hoog kan worden gehouden.

Geen monopolie voor KPN

KPN moet vóór de definitieve verkoop van Nozema (uitzendingen van radio en tv) haar eigendom van de zendmasten te vervreemden. Deze motie is van groot belang omdat het zorgt voor onafhankelijk beheer van de zendmasten en dat deze niet in handen komen van één commerciële partij.

Geen softwarepatentenrichtlijn

De regering moest, dankzij een voorstel van de SP, voorkomen dat de â€softwarepatentenrichtlijn†in stemming werd gebracht voordat de Europese Commissie had geantwoord op het verzoek van het Europees Parlement om de richtlijnprocedure te herstarten. Hiermee werd voorkomen dat een zeer schadelijke richtlijn werd aangenomen die de ontwikkeling van (open source) software in Europa zou frustreren.

Onderzoek naar energienaheffingen Essent

Toezichthouder voor de energiemarkt DTe gaat in 2004 op voorstel van de SP onderzoek doen bij Essent naar aanleiding van honderden klachten over extreem hoge naheffingen.

Wapenexport transparant

Op aandringen van de SP zal de regering gegevens over wapenexport voortaan jaarlijks openbaar maken.


Cultuur en Media

Tropenmuseum gered

Het Tropenmuseum werd sinds 2011 met sluiting bedreigd. Zowel minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking als minister Bussemaker van Cultuur gaven lange tijd niet thuis, waardoor het museum tussen wal en schip dreigde te vallen. Personeel en bezoekers zaten langdurig in onzekerheid over het voortbestaan. Na vele protesten en politieke druk heeft de regering besloten het museum tot 2017 van budget te voorzien. Daarna kan het een aanvraag voor subsidie indienen bij de cultuurbegroting. De SP stelde met de PvdA Kamervragen om opheffing te voorkomen. Woensdag kwam het hoge woord eruit. Van Dijk: â€Goed dat de regering heeft geluisterd naar de protesten vanuit het land en de Tweede Kamer. Onder druk wordt alles vloeibaar. Een prachtig museum blijft behouden voor het publiek.â€

Metropole Orkest gered

Het Metropole Orkest is van de ondergang gered. Een SP-voorstel om het orkest te behouden, werd na acties en protesten overgenomen door de coalitie.

Bibliotheken

Er komt een apart sector instituut voor de openbare bibliotheken. Dit voorstel van de SP zorgt er voor dat het beleid voor openbare bibliotheken beter is gegarandeerd.

Monumentenmonitor

Op voorstel van de SP komt er een monimentenmonitor, waardoor beter in de gaten kan worden gehouden hoe het onderhoud van rijksmonumenten er voor staat. Ook zorgt dit voorstel van de SP er voor dat meer gebouwen als monument konden worden beschouwd, en niet alleen maar rijksmonumenten.

Uitgebreide database voor gestolen kunst

In de landelijke database voor gestolen kunst komen niet alleen de door de Staat aangewezen cultuurgoederen, maar ook kunstwerken die deze status niet hebben. De minister neemt dit voorstel van de SP over. Een ruim en algemeen toegankelijk register is belangrijk voor aanbieders en kopers van kunst om handel in gestolen kunst tegen te gaan.

Balkenendenorm voor de publieke omroep

De SP regelt dat iedereen die bij de publieke omroep werkt, niet meer mag verdienen dan de minister-president.

Pluriformiteit bij dagbladen

Op verzoek van de SP gaat minister Plasterk onderzoek doen naar de vraag hoe de pluriformiteit en diversiteit bij de dagbladen kan worden verbeterd. Het belang van pluriforme media is ook en vooral gelegen in een vrije en kritische pers, die de macht controleert en waar nodig aan de kaak stelt.

Cultuurbudget verhoogd

Na stevig aandringen van de SP komt er duidelijkheid over het budget voor cultuur voor de periode 2009-2012, en wordt dit budget verhoogd. Hierdoor wordt voorkomen dat een aantal gezelschappen in de kunstensector zouden ophouden te bestaan.

Positie Raad van Cultuur wordt versterkt

De Tweede Kamer stemt in met een voorstel van de SP om de positie van de Raad van Cultuur te versterken. Hierdoor wordt de verdeling van budgetten voor kunst in het cultuurbeleid eerlijker.

Geen financiële drempels voor cultuurparticipatie

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen en vooral kinderen aan cultuur kunnen deelnemen. Geld mag daarvoor geen belemmering zijn. De regering gaat op voorstel van de SP onderzoeken of dat op dit moment wel een belemmering vormt.

Gratis rijksmusea

De Tweede Kamer neemt een voorstel aan van SP, PvdA en VVD, waarin het kabinet gevraagd wordt de vaste collectie van de rijksmusea gratis toegankelijk te maken.

Poppodia

Er komt een verruiming van de regeling voor poppodia.

Kunstenaars als cultuuroverdragers

Op initiatief van de SP komt de regering met voorstellen om kunstenaars zoveel mogelijk bij cultuurparticipatie te betrekken.


Kinderen en jongeren

Beter toezicht op particuliere jeugdzorg

Iedereen die met kinderen werkt in de particuliere jeugdzorg moet een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. SP-Kamerlid Nine Kooiman kreeg steun van alle partijen voor haar voorstel. Tot nu toe was een Verklaring Omtrent het Gedrag niet nodig om in de particuliere jeugdzorg aan de slag te gaan. Dat dit hard nodig is, bleek onder meer uit het voorbeeld van een veroordeelde zedendelinquent die een-op-een begeleiding gaf aan kinderen.

Onderzoek naar traumazorg bij kindermishandeling

Omdat er te weinig behandelmogelijkheden zijn voor slachtoffers van kindermishandeling wordt er na herhaaldelijk aandringen van de SP onderzoek gedaan naar de behoefte aan psychiatrische zorg en traumazorg bij slachtoffers van kindermishandeling en het bestaande zorgaanbod.

Meer hulp voor slachtoffers pooierboys

Op aandringen van de SP komt er meer specifieke hulp voor slachtoffers van pooierboys. Dat was hard nodig, niet in elke provincie is hulp beschikbaar voor deze kwetsbare groep en er is te weinig opvang. De Tweede Kamer steunde een voorstel van Marianne Langkamp voor meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor slachtoffers van pooierboys.

In elke gemeente een netwerk van jeugdtandzorg

Op voorstel van de SP komt er in elke gemeente een netwerk van jeugdtandzorg. Vooral de jongste kinderen gaan te weinig naar de tandarts; van de 2- en 3-jarigen gaat 40% niet. Bij een deel daarvan is er sprake van een zorgwekkende situatie. Het is daarom belangrijk dat op lokaal niveau iedereen die te maken heeft met jeugdtandzorg samenwerkt.

Meer gezinshuizen voor kinderen

De landelijke overheid en provincies gaan een plan ontwikkelen om het aantal gezinshuizen te stimuleren. Dit voorstel van de SP is overgenomen door de Tweede Kamer. Gezinshuizen zijn een goede aanvulling op het bestaande aanbod van jeugdzorg. Er kunnen kinderen terecht die te veel problemen hebben om in een pleeggezin te worden geplaatst. In een gezinshuis kunnen deze kinderen toch in een gezinssituatie opgroeien en hoeven niet in een groep in een instelling te wonen.

Dezelfde klachtenafhandeling bij alle Bureaus Jeugdzorg

Volgens de Nationale ombudsman is er geen eenduidigheid in de interne klachtenafhandeling van de Bureaus Jeugdzorg. Een voorstel van de SP om bij alle Bureaus Jeugdzorg dezelfde interne klachtenafhandeling te gebruiken is gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.

Laagdrempelige psychische hulp en verslavingszorg

Op initiatief van de SP komt er laagdrempelige lichte psychische hulp en verslavingszorg in de wijken, aangeboden in de Centra voor Jeugd en Gezin. Hierdoor wordt het voor ouders en kinderen gemakkelijker om dicht bij huis hulp te krijgen.

Aanpak van wachtlijsten in de Geestelijke Gezondheidszorg voor de jeugd

Door een voorstel van de SP zullen alle Geestelijke Gezondheidszorginstellingen voor de jeugd gaan werken met de doorbraakmethode. In de doorbraakmethode wordt binnen instellingen met alle betrokken medewerkers gekeken hoe hulp aan een kind zo goed en snel mogelijk georganiseerd kan worden. Deze methode blijkt zeer succesvol bij het verkorten van de wachtlijsten in de Geestelijke Gezondheidszorg voor de jeugd.

Scholing voor mensen die werken met meldcode kindermishandeling en verwijsindex

Op voorstel van de SP zal iedereen die gaat werken met de meldcode kindermishandeling en de verwijsindex geschoold worden. Deze mensen worden geschoold in het signaleren, melden en bespreekbaar maken van de zorgen om een kind.

Registratie van genitale verminking

Door een voorstel van de SP gaan verloskundigen en gynaecologen vrouwelijke genitale verminking registreren en worden zij geschoold in het beter herkennen en bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking. Verloskundigen en gynaecologen spelen een sleutelrol bij het bespreekbaar maken van genitale verminking van meisjes bij zwangere vrouwen die zelf besneden zijn. Zij zorgen ervoor dat de ouders er vrijwel altijd mee instemmen dat de jeugdgezondheidszorg op de hoogte wordt gebracht als er een dochtertje geboren wordt van een besneden moeder. Door de registratie kan de omvang van vrouwelijke genitale verminking in Nederland beter in kaart worden gebracht.

Helderheid over toestemming ouders en behandeling getraumatiseerd kind

Bij behandelaars en het tuchtcollege bestaat veel onduidelijkheid over de mogelijkheid om een getraumatiseerd kind te behandelen zonder toestemming van beide ouders. Door deze onduidelijkheid komt het voor dat kinderen door tegenwerking van ouders niet worden behandeld, terwijl dit volgens de wet gewoon mag. Op initiatief van de SP gaat minister Rouvoet alle professionals die hiermee te maken hebben hierover informeren.

Het plaatsen van mosquito’s wordt moeilijker

De SP is tegen het plaatsen van mosquito's maar kreeg hiervoor in de Tweede Kamer geen meerderheid. Wel heeft de Kamer ingestemd met een voorstel van SP en PvdA dat ervoor zorgt dat mosquito's alleen na goedkeuring van het lokale bestuur geplaatst kunnen worden. Zo kunnen private partijen zoals scholen en woningbouwcoöperaties niet zonder inspraak van de gemeente een mosquito ophangen.

Medisch kinderdagverblijven gered

Na vragen en herhaaldelijk aandringen van de SP zorgt de regering ervoor dat 19 medisch kinderdagverblijven niet financieel ten ondergaan. De financiering was te ingewikkeld en structureel te laag.

Onafhankelijke klachtencommissie kinderopvang

Door een voorstel van de SP komt er een onafhankelijke klachtenkamer voor oudercommissies in de kinderopvang. Het was tot nog toe mogelijk dat een bestuurder van een instelling een klacht over zichzelf behandelde.

Veilig internetportal voor kinderen

Een SP voorstel om de mogelijkheid te onderzoeken voor een veilig internetportaal voor kinderen wordt overgenomen.

Meldcode voor kindermishandeling

Iedereen die beroepsmatig met kinderen werkt, krijgt een duidelijke instructie in de vorm van een verplichte meldcode wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling.


Overheid en bestuur

Strengere gedragscode Europarlementariërs voor cadeaus en bijbanen

Als een van de acht leden van de betrokken werkgroep van het Europees Parlement heeft SP-Europarlementariër Dennis de Jong in 2010 een aantal van zijn voorstellen weten door te drukken met scherpere gedragsregels voor Europarlementariërs. Zo is het nu verboden voor Europarlementariërs om cadeaus van meer dan 150 euro te accepteren. Ook mogen snoepreisjes niet langer zomaar aangenomen worden. Bijbanen van Europarlementariërs moeten opgegeven worden en worden vervolgens opgenomen in een openbaar register.

Hervorming van de adviesgroepen van de Europese Commissie

Dennis de Jong richtte een groep van gelijkgezinde Europarlementariërs op die de bezem wilden halen door de samenstelling van de ongeveer 900 expertgroepen die de Commissie adviseren, o.a. over nieuwe wetgeving. Vertegenwoordigers van grote bedrijven zijn in deze groepen al jaren oververtegenwoordigd. Aanvankelijk weigerde de Commissie hier iets aan te doen, maar via de groep gelijkgezinden lukte het in 2012 de begroting voor expertgroepen te blokkeren. Hierna besloot de Europese Commissie in te gaan op het aanbod, samen met de groep gelijkgezinden de expertgroepen door te lichten. Dit heeft ertoe geleid dat tientallen expertgroepen inmiddels evenwichtiger zijn samengesteld. Daarnaast is er voorzien in een ruimtere onkostenvergoeding voor experts, zoals bijvoorbeeld kleine ondernemers, die door hun deelname aan expertgroepen niet alleen verblijfs- en reiskosten maken, maar ook bijvoorbeeld een waarnemer moeten inhuren tijdens hun afwezigheid.

Europese Commissie moet ambtenarensalarissen onderzoeken

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van de SP-Eurofractie om de Europese Commissie een onderzoek te laten verrichten naar de salarissen en vergoedingen van Europese ambtenaren. Europese ambtenaren krijgen naast een salaris dat voor de hoogste ambtelijke functies kan oplopen tot boven dat van een minister-president ook nog verschillende vergoedingen. Vele daarvan zijn volgens de SP niet meer nodig. Het onderzoek moet uitwijzen of de vergoedingen nog van deze tijd zijn.

Actie tegen verhuiscircus Brussel-Straatsburg

Het verhuiscircus Brussel-Straatsburg kost EU-burgers ieder jaar minstens 200 miljoen euro. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Frankrijk houdt echter vast aan Straatsburg als vergaderlocatie van het Europarlement omdat dit in Europese verdragen geregeld is. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is een van de vice-voorzitters van het samenwerkingsverband van Europarlementariërs tegen het verhuiscircus. In die hoedanigheid heeft hij de discussie geopend met Straatsburgse organisaties om naar een passend alternatief voor Straatsburg te zoeken, voor als het Europees Parlement uitsluitend nog in Brussel gevestigd zal zijn. Inmiddels zijn alternatieven, als â€Hoofdstad van het Europese Recht†(verplaatsing van het Europese Hof van Justitie), minder taboe geworden. Door de Straatsburgse gemeenschap zelf rijp te maken voor verandering is het einde van het verhuiscircus weer iets dichterbij gekomen.

Wethoudersnorm voor gemeentewerkers

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak om de topsalarissen bij lokale overheden in te perken. In het aangenomen voorstel wordt het kabinet verzocht om in contact te treden met gemeenten over de invoering van een â€wethoudersnorm.†Dat wil zeggen dat geen enkele medewerker in een gemeente, gemeentelijke instelling of gemeentelijk bedrijf een hoger salaris krijgt dan de wethouder.

Nabestaanden hoeven lintjes niet meer in te leveren

Lintjes worden na overlijden niet meer teruggevorderd. De Tweede Kamer steunde dinsdag het voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak dat nabestaanden een Koninklijk onderscheiding niet meer hoeven terug te sturen. Deze onderscheidingen werden tot nu toe vaak gerestaureerd en opnieuw gebruikt.

Meer transparantie lobby in Brussel

Het Europese Parlement en de Commissie presenteerden in november 2010 een plan om lobbyisten pas na registratie een permanente toegangspas te geven. Dit register brengt de invloed van lobbyisten op Brusselse besluitvorming meer in de openbaarheid. Dennis de Jong was actief betrokken bij de onderhandelingen en vind het goed dat er nu echt werk gemaakt wordt van het registeren van lobbyisten. Tot nu toe kennen het parlement en de Commissie een vrijwillig register, waar slechts 30% van de 15.000 lobbyisten die actief zijn in Brussel geregistreerd staan. Vrijwilligheid werkt dus duidelijk niet. Dit register is een goede stap vooruit, omdat bij het register ook een gedragscode hoort, het een sanctiemechanisme kent en de aangeleverde informatie jaarlijks bijgewerkt moet worden om het actueel te houden. Hoewel dit register een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, laat het steken vallen op het gebied van controle. En juist daar valt of staat de effectiviteit van dit register bij. De SP zal dit scherp in de gaten houden en op verbetering aandringen.

'Roemernorm' voor alle ministeries

Minister Donner van Binnenlandse Zaken gaat op elk ministerie de â€Roemernorm†instellen. Dit betekent dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten mag worden uitgegeven aan dure externe adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers.

Inhuur van externen bij overheid

Er komt een harde norm voor de inhuur van externen bij de ministeries. Voortaan mogen die niet meer dan 10 procent van het totale personeelsbudget uitgeven aan externen. Wat de SP betreft gaan we ook provincies en gemeenten deze norm opleggen. Uit onderzoek van de SP bleek al eerder dat de overheid een steeds groter deel van haar personeel extern inhuurt. Deze zijn veel duurder dan vaste krachten, minder loyaal aan de overheid omdat ze er vaak tijdelijk werken, en doordat ze er maar tijdelijk werken, blijft kennis en ervaring niet behouden voor de overheid. Ook bij de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN), de overkoepelende organisatie die voor alle politiekorpsen onder andere de ICT en inkoop regelt, zijn veel te veel en te dure externen in dienst. De SP heeft gezorgd dat interne rapporten hierover openbaar zijn gemaakt en de minister gaat de inhuur fors terugdringen.

Brandbestrijding

Op initiatief van de SP heeft de minister haar voorstel om voortaan toe te staan dat er met minder dan 6 personen op een brandweerwagen uitgerukt mag worden, aangepast. Slechts onder bepaalde voorwaarden mag men hier nu van afwijken, en enkel als dit geen gevolgen heeft voor de veiligheid van personeel en inwoners.

Einde aan topinkomens directeuren UWV, SVB en CWI

De Tweede Kamer steunt het voorstel van SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut om een einde te maken aan de topsalarissen in de sociale zekerheid. De beloningen van de raden van bestuur van de SVB, het UWV en het CWI moeten nu zo snel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de voor hen geldende wettelijke normen, onder het salaris van de minister-president. Uit een inventarisatie van de SP bleek dat een meerderheid van de raden van bestuur van deze uitvoeringsorganisaties in 2008 meer verdienden dan de minister-president.

Richtwijzer 'Façadepolitiek'

Op verzoek van SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft de regering in 2009 een richtwijzer Façadepolitiek opgesteld. Deze moet gemeenten en organisaties helpen om een kleine groep salafistische moslims te ontmaskeren. Deze groep werpt zichzelf op als spreekbuis van de moslims in Nederland en maakt misbruik van subsidies om hun radicale standpunten tegen de Nederlandse samenleving en tegen integratie van moslims te verspreiden.

Geen verhoging inkomens politici

De SP heeft in 2009 met succes de voorgenomen verhoging van de ministersalarissen met 30 procent aangevochten. In het verlengde daarvan werden ook de inkomens van gedeputeerden, wethouders en Staten- en gemeenteraadsleden niet verhoogd.

Overheidswebsites beter toegankelijk

De staatssecretaris heeft haar inspanningen om overheidswebsites toegankelijk te maken voor mensen met een beperking flink opgevoerd na aandringen van de SP. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de overheidswebsites niet voldoen aan eisen van toegankelijkheid. Er worden nu hardere eisen gesteld aan overheidsinstellingen om wel aan de norm te voldoen.

Geen 'fout' natuursteen

Dankzij een voorstel van de SP moeten bedrijven die natuursteen leveren aan de overheid bewijzen dat deze onder eerlijke arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Te vaak werd enkel naar de prijs gekeken, en niet naar kinderarbeid en eerlijke beloning.

Asbestvervuiling Antillen aangepakt

Op vragen van de SP zegt de regering toe de asbestvervuiling op de Antillen aan te pakken.

Steun aan klokkenluiders

Dankzij de SP krijgen klokkenluiders meer steun. Er komt een instituut voor klokkenluiders, waar mensen die maatschappelijke misstanden willen melden terecht kunnen voor advies en hulp. Ook komt er een fonds voor klokkenluiders, voor het geval mensen in financiële problemen komen. Er komt eerst een instituut en een fonds voor ambtenaren en politie. Volgens de SP moet deze zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar worden gemaakt.

Regels bij grafruiming

In september 2008 kreeg de SP Kamerbrede steun voor het voorstel om de marktwerking bij het opgraven van doden te beperken nadat bleek dat er verschillende misstanden voorkwamen op begraafplaatsen. Op verzoek van de SP worden regels gesteld voor het opgraven van de doden. Dit moet respectvol en zo weinig mogelijk machinaal gebeuren. Stoffelijke resten moeten worden verzameld en bijgezet in een algemeen graf, dat door nabestaanden kan worden bezocht.

Kosten Koninklijk Huis

Na aandringen van de SP komt er meer openheid over de kosten van het Koninklijk Huis. Veel kosten blijken niet juist in de boeken te staan. Vanaf 2010 worden alle kosten openbaar gemaakt. Dan kan de Tweede Kamer beter controleren of het geld goed is besteed. De SP heeft ook met succes gepleit voor het terugdringen van de kosten van het koninklijk huis. Zo is in 2009 na een voorstel van de SP besloten om de vergoedingen voor privé-vluchten van leden van het koninklijk huis te beperken. En in 2010 besloot de koningin, mede dankzij druk van de SP, om voortaan zelf voor het extra onderhoud van haar schip â€De Groene Draeck†te gaan betalen.

Belastingparadijs Antillen aangepakt

Dankzij onderzoek van de SP naar de belastingparadijzen op de Nederlandse Antillen gaat het kabinet akkoord met de vraag om een ander belastingsysteem. Volgens de SP en andere partijen moet het belastingsysteem worden aangepast, zodat grote bedrijven en rijke Antillianen meer bijdragen aan investeringen in onderwijs, zorg en armoedebestrijding.

Maximumsalaris voor bestuurders in het onderwijs

Na Kamervragen en moties van de SP, wordt het salaris van een minister als maximum gehanteerd in het onderwijs. Bestuurders in MBO en Hoger onderwijs mogen niet meer verdienen dan een minister.

Sponsoring TV-programma’s

Plasterk maakt na vragen van de SP een eind aan de overheidssponsoring van TV-programmaâ€s. Voorlichting en promotie kan alleen nog via Postbus 51.

Startsubsidie voor vakvereniging vrijwillige brandweer

Op verzoek van de SP heeft de regering een startsubsidie gegeven voor een vakvereniging voor de vrijwillige brandweer. 80 procent van de brandweerlieden is vrijwilliger, maar zij konden tot nu toe niet meepraten over het beleid.

Ministers moeten adviseurs uit eigen zak betalen

De SP zorgt er in 2004 voor dat ministers en staatssecretarissen die zich laten adviseren door een â€personal coach†deze voortaan zelf betalen. De belastingbetaler hoeft hierdoor niet langer op te draaien voor het gebruik van een dure â€Emile Ratelbandâ€.

Sollicitatieplicht voor ex-Kamerleden

Dankzij lang aandringen van de SP krijgen ook Tweede Kamerleden een sollicitatieplicht als ze niet langer in de Kamer zitten.

Openbaarmaking van giften aan politieke partijen

In de jaren negentig neemt de Kamer met algemene stemmen het voorstel van de SP over om meerdere giften per jaar aan politieke partijen, die gezamenlijk boven de 10.000 gulden uitkomen, bij elkaar op te tellen, zodat politieke partijen de plicht hebben deze openbaar te maken.


Integratie

Behoud ouderinitiatieven in Nederland

Een voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft steun gekregen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Dankzij het voorstel van Karabulut blijven de zogeheten ouderinitiatieven in Nederland bestaan. Het gaat hierbij om ouderinitiatieven voor het mengen van scholen en om de bestaande kennis en deskundigheid van ouders te borgen. Betrokken ouders, scholen en gemeenten kunnen blijven rekenen op ondersteuning om schooluitval en taalachterstanden aan te pakken.

Bescherming meisjes tegen uithuwelijking

Door een voorstel van de SP is het mogelijk om meisjes die uitgehuwelijkt dreigen te worden eerder onder toezicht van Bureau Jeugdzorg te plaatsen.

Positie analfabete inburgeraars verbeterd

De SP heeft de positie van analfabete inburgeraars verbeterd door in de wet vast te leggen dat de inburgeringstermijn van analfabete inburgeraars niet begint te lopen wanneer zij voorafgaand aan de inburgeringscursus een alfabetiseringscursus volgen. Zo krijgen analfabete inburgeraars zoals andere inburgeraars een gelijke termijn om het inburgeringsexamen succesvol af te ronden.

Experimenten met gemengde scholen

Op aandringen van de SP heeft de regering het aantal gemeentes uitgebreid, waar experimenten met gemengde scholen plaatsvinden.

Betere inburgering

Naar aanleiding van vragen van de SP is de stagnatie bij de inburgeringscursussen op de agenda gezet. Door bureaucratie was er sprake van dramatisch gekelderde instroom. Er is een pakket verbeteringen door de minister toegezegd.

Onderzoek marktwerking inburgering

Minister Vogelaar gaat naar aanleiding van vragen van de SP onderzoeken wat de effecten zijn van de marktwerking in het inburgeringsproces.

Tegengaan radicalisering jongeren

Door voorstellen van de SP moet de regering de oorzaken van radicalisering wegnemen bij allochtone jongeren. Onder andere door in te zetten op de rol van consultatiebureaus bij opvoedingsondersteuning en door elke jongere een mentor te geven.

Tegen segregatie op scholen

De SP regelde samen met de PvdA dat alle scholen verplicht eens per jaar overleggen met de gemeente wat zij gaan doen tegen de segregatie.

Parlementair onderzoek integratie

Op voorstel van de SP kwam er een parlementair onderzoek naar het integratiebeleid, de Commissie Blok. In 2004 concludeerde de commissie dat de overheid ernstig tekort schoot.


Recht en veiligheid

Europese aanpak van acquisitiefraude

Criminelen proberen steeds vaker via nepfacturen mensen en bedrijven op te lichten. Kleine bedrijven zijn hiervan vaak de dupe, omdat zij vooral tijdens drukke periodes dit soort facturen krijgen toegestuurd en dan onvoldoende tijd hebben voor een effectieve controle op de echtheid daarvan. De facturen worden ook steeds professioneler. De fraude wordt vaak gepleegd door mensen die werken van buiten Nederland. Dankzij voorstellen van de SP gaan de EU-lidstaten nauwer samenwerken tegen deze oplichting. Het Europees Parlement steunt de oproep van de SP om in iedere EU lidstaat een meldpunt acquisitiefraude op te richten om gedupeerden bij te staan en de politie te helpen bij het pakken van deze criminelen.

Minder en betere regels over strafrecht

Het EP nam een rapport van Dennis de Jong aan, waarin deze een lijst met beginselen en criteria heeft opgenomen waaraan voorstellen voor materieel strafrecht moeten voldoen. Met dit kader in de hand zal het EP strenger toetsen aan de subsidiariteit en proportionaliteit van de wetsvoorstellen, en ook zal er een toets komen op consistentie en kwaliteit van strafwetgeving. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar het is de bedoeling dat dit kader van het EP ook door de Raad van ministers wordt overgenomen, of in ieder geval dat Raad en EP een gemeenschappelijk toetsingskader overeenkomen, waarmee overbodige wetgeving wordt vermeden.

Asielzoekers die vluchten vanwege seksuele geaardheid worden Europees beschermd

Dankzij voorstellen van Dennis de Jong is er in de nieuwe Europese regels voor de behandeling en bescherming van asielzoekers een bepaling opgenomen over asielzoekers die vanwege hun seksuele oriëntatie vluchten. Zo moeten lidstaten hun personeel voortaan trainen en moet er rekening mee worden gehouden dat asielzoekers het moeilijk kunnen vinden om over hun seksualiteit te spreken en daarom soms pas in een later stadium van de procedure met hun ware vluchtverhaal komen. Daarnaast moeten er bij de opvang van asielzoekers maatregelen genomen worden om geweld en discriminatie van lgbt-asielzoekers te voorkomen en te bestrijden.

Studie over Europese asielcentra

Op initiatief van de SP is het EP een onderzoek gestart naar de mogelijkheid Europese asielcentra op te zetten voor de eerste fase van de asielprocedure. Het onderzoek moet in oktober 2014 gereed zijn. Via Europese asielcentra wil de SP enerzijds garanderen dat alle asielzoekers goed worden opgevangen en hun asielverzoek netjes wordt behandeld. Anderzijds worden de landen met lange buitengrenzen hierdoor ontlast (de centra zijn immers een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de lidstaten) en wordt illegale doorreis minder waarschijnlijk.

Bescherming vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Dennis de Jong was naast Peter van Dalen (CU) initiatiefnemer voor de oprichting van een speciale werkgroep van het Europees Parlement over de bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in de wereld. De werkgroep heeft o.a. geholpen bij de totstandkoming Europese richtlijnen voor de ambassades en EU-delegaties hierover. Het eerste jaarrapport dat medio februari 2014 werd gepresenteerd, geeft een goed overzicht van de belangrijkste schendingen wereldwijd en doet aanbevelingen voor gerichte acties van de EU en de lidstaten in landen buiten de EU, waar de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wordt geschonden.

Aanpak banken en internetgokbedrijven

Banken mogen geen zaken meer doen met illegale aanbieders van kansspelen op het internet. Een voorstel van SP-Kamerlid Nine Kooiman dat dit regelt haalde vandaag een meerderheid.

Betere aanpak misstanden sekten

Op verzoek van de SP worden slachtoffers van sekten beter beschermd. Aanleiding zijn misstanden bij Miracle of Love, waar leden worden geïsoleerd van vrienden en familie, onder grote psychische druk worden gezet en veel geld moeten betalen. Bij Meld Misdaad Anoniem komt een meldpunt sekten, waar slachtoffers, familie en vrienden terecht kunnen voor hulp. Daarnaast komt er een onderzoek naar het optreden van sekten in Nederland en wordt de wet aangescherpt om misstanden bij sekten beter te kunnen bestrijden.

Mini-uitkering voor gedetineerde 65-plusser

Gedetineerden die ouder zijn dan 65 jaar krijgen voortaan een loonvervangende tegemoetkoming van ⬠12 per week. Tot nu toe moesten zij blijven werken om arbeidsloon te ontvangen, maar Kamervragen van de SP leiden er toe dat de regels worden aangepast.

Leeftijdscontrole voor SMS-diensten

Aanbieders van SMS-abonnementen moeten controleren dat degene die het abonnement aanvraagt meerderjarig is. Dit voorstel van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen kreeg ruime steun in de Kamer. Gesthuizen: â€Al jaren horen we verhalen van kinderen die honderden, soms duizenden euroâ€s kwijt zijn, doordat ze abonnementen afsluiten en er niet meer vanaf komen. Dat behoort nu tot het verleden. De aanbieder moet ervoor zorgen dat hij weet hoe oud de abonnee is.â€

Bestrijd misstanden seksbranche

De regering moet zorgen voor voldoende capaciteit bij politie en gemeentelijke toezichthouders om de misstanden in de seksbranche aan te pakken. Een voorstel van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen werd dinsdag aangenomen.

Uitkering voor schrijnende gevallen geweldsmisdrijf

Op initiatief van SP-Kamerlid Rik Janssen heeft de Kamer unaniem ingestemd met een wijziging van de wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hierdoor kunnen mensen die – naar de letter van de wet – net buiten deze regeling zouden vallen, in uitzonderlijke gevallen toch een schadevergoeding krijgen. Door dit voorstel krijgen slachtoffers en nabestaanden in schrijnende gevallen nu de vergoeding die ze verdienen.

Verbeter positie gevangenispersoneel

De regering moet in gesprek met gevangenissen en vakbonden om te kijken hoe de positie van gevangenispersoneel verbeterd kan worden. Een voorstel hiertoe van de SP kreeg steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Met het aannemen van het voorstel van Gesthuizen eist de Kamer verbeteringen van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Ook moet de veiligheid in alle inrichtingen gegarandeerd worden.

Onderzoek naar meer menselijke en goedkopere vreemdelingenbewaring

Het systeem van vreemdelingenbewaring kan menselijker en goedkoper. Uit onderzoek blijkt dat van iedere twee mensen in bewaring er één weer op straat terechtkomt zonder terug te keren. Dat is niet effectief en ook nog eens erg duur. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil daarom dat het kabinet op zoek gaat naar alternatieven voor opsluiting van vreemdelingen, bijvoorbeeld door het invoeren van een meldplicht. De Tweede Kamer heeft zich achter dit voorstel van Gesthuizen geschaard.

Steun voor SP-plan aanpak agressie tegen politie

De Tweede Kamer steunt het plan van SP-Kamerlid Ronald van Raak om de agressie tegen agenten aan te pakken. In de toekomst moet dit soort agressie altijd zwaar en snel worden gestraft.

Bezuinigingen op politie teruggedraaid

Onder aanvoering van minister Ter Horst (PvdA) heeft het kabinet Balkenende IV besloten om 192 miljoen per jaar te bezuinigen op de politie. Volgens elke vakbond en elke agent was en is dit onhaalbaar. Veel korpsen zitten nu al in de financiële problemen en bijna de helft staat ondertussen onder curatele van het ministerie. Na een lange strijd tegen het beleid van de minister is in juni 2010 in de Tweede Kamer een motie van Van Raak aangenomen om een einde te maken aan deze bezuinigingen.

Geen bonnencontracten meer

De SP legde in de zomer van 2010 de hand op een standaardcontract dat in Rotterdam-Rijnmond wordt gebruikt. Met dit contract kunnen politieagenten worden gedwongen een bepaalde hoeveelheid bonnen te schrijven, anders krijgen zij geen loonsverhoging, of kunnen zij zelfs worden gekort op hun inkomen.Uit mails aan het Kamerlid bleek dat in veel korpsen mensen hard worden afgerekend op het aantal bonnen dat ze schrijven. De Tweede Kamer heeft al in 2007 de verplichte bonnenschrijverij uit de prestatienormen gehaald, maar in veel korpsen blijven leidinggevenden hier gebruik van maken. Op verzoek van SP-Kamerlid Ronald van Raak gaat de minster van Binnenlandse Zaken ervoor zorgen dat dit soort wurgcontracten binnen de politie niet meer worden gebruikt.

Vluchtelingenorganisaties houden een stem in Brussel

Dankzij een brandbrief van SP fractievoorzitter in het Europees Parlement Dennis de Jong van oktober 2009 blijft Europese koepel van vluchtelingenorganisaties ECRE subsidie ontvangen om haar werk in Brussel voort te zetten. De Europese Commissie weigerde in eerste instantie om nog langer subsidie te geven aan ECRE. De Jong vond dit onbestaanbaar en trok aan de bel bij de Commissie. De nieuwe verantwoordelijke Europees Commissaris Cecilia Malmström was het met de SP eens en garandeert nu dat ECRE haar werk kan blijven voorzetten. De SP ziet dit als een mooie eerste stap om het vluchtelingenbeleid in Europa menswaardig te maken. ECRE ECRE is de stem van alle vluchtelingenorganisaties in Europa, vanuit Nederland is Vluchtelingenwerk Nederland onderdeel van de Koepel. Meer informatie over het werk van ECRE vindt u hier:

Ruimhartige noodopvang voor (ex-)asielzoekers

Gemeenten mogen opvang blijven bieden aan (ex-)asielzoekers die rechtmatig verblijven in Nederland. De minister van Justitie wilde de gemeenten dwingen de opvang te sluiten, maar het voorstel van de SP om ruimhartig om te gaan met noodopvang werd aangenomen.

Afluister-ranglijst veiligheidsdiensten openbaar

De regering moet openbaar maken hoe vaak de AIVD en de MIVD mensen afluisteren. Deze tapstatistieken bleven tot nu toe geheim, maar de eis van de SP om dit openbaar te maken werd gesteund door een Kamermeerderheid.

Drugsbeleid geen Europese aangelegenheid

Drugsbeleid moet weer een nationale zaak worden, de zeggenschap die de Europese Unie heeft op dit gebied moet worden terugveroverd in Europa. De Europese Unie zou lidstaten in de toekomst niet meer moeten kunnen verplichten bepaalde drugs te verbieden. Daar moet de Nederlandse regering zich voor inzetten. Een voorstel van Krista van Velzen hiertoe werd aangenomen.

Spreekrecht voor ouders in rechtszaal

Op voorstel van de SP wordt het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken uitgebreid. Ook de wettelijk vertegenwoordigers van slachtoffers, zoals ouders van kinderen of verstandelijk gehandicapten, moeten het spreekrecht namens het slachtoffer kunnen uitoefenen.

Communicatie hulpdiensten verbeterd

C2000 is het communicatiesysteem van de hulpdiensten. Er zijn problemen met dit systeem. Bij een ramp is het systeem snel overbelast, en in gebouwen is de dekking slecht, waardoor er nauwelijks communicatie mogelijk is tussen leidinggevenden en brandweerlieden die een brandend gebouw binnen gaan. De SP heeft deze problemen aangekaart en een hoorzitting in de Kamer hierover georganiseerd. Er wordt nu ingezet om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.

Adoptiedossiers langer bewaard

Het voorstel van de SP om de bewaartermijn van dossiers van geadopteerden te verlengen van 30 naar 100 jaar is aangenomen. Veel geadopteerden zitten, soms pas op latere leeftijd, met vragen over hun afkomst en achtergrond. Het is belangrijk dat deze informatie hun hele leven beschikbaar is.

Landelijk coördinator fraudebestrijding wordt aangesteld

Al in 2005 stelde de SP voor dat er een landelijk coördinator fraudebestrijding zou moeten komen om de aanpak van fraude te verbeteren. Na lang aandringen wordt in 2010 eindelijk een landelijk coördinator georganiseerde en financieel-economische criminaliteit aangesteld. Deze coördinator fraudebestrijding moet informatie verzamelen over fraude, rapporteren, samenwerking bevorderen en prioriteiten stellen. Zo kan witteboordencriminaliteit beter worden bestreden.

Overlastgevers worden aangepakt

Dankzij een voorstel van de SP kunnen ook individuen die herhaaldelijk overlast veroorzaken worden aangepakt. Het kabinet stelde voor alleen mensen die in groepen de orde verstoren aan te pakken. Hierdoor kan de nieuwe wet die burgemeesters meer bevoegdheden geeft om overlastgevers aan te pakken met bijvoorbeeld een gebiedsverbod of een meldingsplicht, ook ingezet worden tegen individuen die voor veel overlast zorgen. Het vreemde onderscheid dat alleen groepen konden worden aangepakt en individuen niet, is door toedoen van de SP uit de wet gehaald.

Meer steun voor procederende ouder in het buitenland

Op voorspraak van de SP worden ouders die te maken hebben met kinderontvoering beter ondersteund. Een hoger beroep tegen een beslissing van de rechter dat een kind naar een ander land moet worden gebracht in Nederland mag worden afgewacht. Wanneer een rechter beslist dat het kind naar het land van de laatste verblijfplaats moet worden teruggebracht is dat een hele ingrijpende beslissing, die in hoger beroep getoetst moet kunnen worden. Dat heeft geen zin meer als het kind al teruggebracht is. De ouder van wie het kind naar het buitenland is gebracht meer mogelijkheden krijgt te procederen over gezag en omgang met het kind. Nu is het zo dat ouders soms moeten afzien van deze procedure, omdat zij bedreigd worden met strafrechtelijke vervolging in het andere land wegens kinderontvoering.

Meldingsplicht creditcardfraude

Op vraag van de SP worden bedrijven in de toekomst verplicht aan klanten te melden als hun betalingsgegevens zijn gestolen of gehackt.

Tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen

Er komt een nieuwe wet die het mogelijk maakt direct tuchtrechtelijk op te treden tegen advocaten en notarissen die zich ernstig misdragen. Op voorstel van de SP wordt in de wet opgenomen dat binnen twee weken moet worden beslist of er spoedmaatregelen tegen advocaten en notarissen onder verdenking moeten komen.

Strijd tegen astro-programma’s

Bij het SP meldpunt Sterrenbeeld Melkkoe komen in de zomer van 2008 honderden klachten binnen over de belspelpraktijken van de Astro-programmaâ€s. De SP heeft de minister van Justitie gevraagd strafrechtelijk onderzoek naar de Astro-programmaâ€s te laten doen. Een aantal Astro-programmaâ€s is inmiddels van de buis verdwenen.

Meldcode Huiselijk geweld

Er komt een landelijke meldcode Huiselijk geweld zodat het voor beroepsgroepen duidelijk is hoe men moet handelen. Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en door de meldcode wordt ervoor gezorgd dat er sneller en beter kan worden ingegrepen.

Gestolen gegevens op internet zetten verboden

Naar aanleiding van vragen van de SP wordt het online zetten van gestolen gegevens strafbaar.

Bureaucratie politie

Door de SP is onderzoek gedaan naar de bureaucratie bij de politie. Hierop is een tien-punten plan om deze bureaucratie aan te pakken aangeboden aan de minister. Na lang aandringen is het uiteindelijk de staatssecretaris die dit plan heeft opgepakt en nu bezig is met het uitwerken en uitvoeren van enkele aanbevelingen uit het plan.

Hulp voor slachtoffers van fraude

Op voorstel van de SP komt er een onderzoek naar de (bestaande en mogelijke) hulp aan slachtoffers van financieel-economische misdaad, kort gezegd, fraude.

Verbeterde reclassering

Er komt een experiment waarin de reclassering weer de ruimte krijgt om mensen op het juiste pad te helpen.

Huisregels gedetineerden in de cel

Op verzoek van de SP wordt iedere cel standaard voorzien van huisregels zodat de gedetineerden hier direct weet van hebben. Dit is van belang zodat er geen verwarring omtrent de regels bestaat, en gedetineerden weer leren omgaan met regels.

Belspellen van de buis

De SP begint in 2001 met succes een actie tegen de misleidende belspellen op TV. Na herhaaldelijk aandringen verdwijnen de belspellen eind 2007 van de buis, en gaat het openbaar ministerie een onderzoek instellen naar oplichting.

Betere informatie omtrent radicalisering

Na vragen van de SP zegt de regering toe dat de AIVD overheden en maatschappelijke organisaties actief zal informeren indien sprake is van radicalisering.

Betere bescherming misbruik kinderen op internet

Op verzoek van de SP wordt geregeld dat voor beheerders van sekssites omgekeerde bewijslast gaat gelden. Daar presenteren meisjes zich vaak als mogelijk jonger dan 18 jaar, maar bij gebrek aan bewijs kan de politie dan niet tot vervolging overgaan. Nu moeten de beheerders aantonen dat de meisjes 18+ zijn.

Registratie eerwraak door politie

Op verzoek van de SP zullen aangiften van eergerelateerd geweld (eerwraak) apart worden geregistreerd bij de politie, wat van belang is voor het kennisniveau bij de instanties die te maken hebben met eergerelateerd geweld.

Wet voor Gelijkwaardig ouderschap

Dankzij een voorstel van de SP wordt gelijkwaardig ouderschap opgenomen in de wet. Dit is een belangrijke bijdrage om te voorkomen dat kinderen na scheiding van de ouders met één van hen slecht contact overhouden. Dit is vaak het geval bij vaders. De wet geldt ook voor geregistreerde partnerschappen.

Asielzoekers kunnen stage lopen

Jonge asielzoekers kunnen voortaan makkelijker stage lopen in het kader van hun opleiding, na aandringen van de SP. Voorheen moesten werkgevers die asielzoekers een stageplaats aanboden in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.

Verblijfsvergunning 181 Syriërs

De SP zorgt ervoor dat 181 Syriërs alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Informatie over de asielaanvraag van een aantal van deze vreemdelingen is, door fouten van de Nederlandse overheid, in handen gekomen van de beruchte Syrische geheime dienst. Wanneer de Syriers zouden worden teruggestuurd is de kans groot dat zij gevaar lopen.

Asielzoekers uit Irak

Eind 2006 vraagt de SP wegens de slechte situatie in Centraal en Zuid-Irak een categoriale (algemene) bescherming van asielzoekers uit die regio. Dit verzoek wordt ingewilligd zodat zolang de situatie daar zo blijft, de vluchtelingen niet tegen bureaucratische barriÚres oplopen die hun veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Oorlogsmisdadiger Van Anraat achter tralies

De SP heeft de misdaden van Frans van Anraat op de politieke agenda gezet. Deze Nederlandse wapenhandelaar heeft in de jaren â€80 grondstoffen voor chemische wapens aan Irak heeft geleverd. In antwoord op vragen van de SP is vastgesteld dat hij strafbaar heeft gehandeld, inmiddels is hij in hoger beroep veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf.

Terroristische daad beter uitgelegd

Minister Donner heeft in de Wet Terroristische Misdrijven op voorstel van de SP en GroenLinks het begrip â€wederrechtelijk†bij het zogeheten terroristisch oogmerk opgenomen. Daardoor kan beter onderscheid gemaakt worden tussen acties van bijvoorbeeld belangengroepen, vakbonden en terroristische acties.

Hogere straffen voor valse jaarrekeningen

De SP regelt in de wet dat voor het opmaken van valse jaarrekeningen voor bedrijven een maximum gevangenisstraf van 6 jaar komt te staan in plaats van de 1 jaar die daar voor stond.

Uitleveringen toetsen aan mensenrechtenverdrag

De mogelijkheid om mensen uit te leveren aan een land wordt, op aandringen van de SP, explicieter getoetst aan het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Mensen mogen niet worden overgeleverd in gevallen waarin een schending van hun rechten dreigt

Rechters moeten vonnissen beter uitleggen

Dankzij een aangenomen voorstel van de SP wordt bepaald dat rechters hun vonnissen uitvoeriger moeten motiveren, zodat de burger kan beoordelen welke redenen aan de strafmaat ten grondslag liggen, en de acceptatie in de samenleving zal toenemen.

Kinderrechter blijft

Dankzij een motie van de SP is het specialisme â€kinderrechter†niet afgeschaft, maar behouden.


Verkeer en Waterstaat

Waterschapsverkiezingen op de schop

Na aandringen van de SP komt er een einde aan de overbodige waterschapsverkiezingen. In november 2008 mochten voor het eerst politieke partijen deelnemen aan deze verkiezingen. De SP deed niet mee, omdat zij het waterbeheer niet wil politiseren. De SP hecht veel waarde aan de uitvoerende taken van de waterschappen, maar wil het bestuur onderbrengen bij de provincies.

Truckerruns kunnen blijven

De truckerruns waar vele verstandelijke gehandicapten jaarlijks van genieten lijken ook in de toekomst te kunnen blijven. De truckerruns werden in hun voortbestaan bedreigd omdat de digitale tachograaf het uitje voor gehandicapten wel meetelt als werktijd. Chauffeurs mogen dan een volgende dag de weg niet op vanwege de rij- en rusttijdenwet. Na lang aandringen van de SP heeft minister Eurlings actie ondernomen en van eurocommissaris Tajani toestemming gekregen om chauffeurs die binnen Nederland blijven rijden hiervan vrijgesteld mogen worden.

Gehandicapten krijgen geld terug bij vertraging

Gehandicapten die te lang op het vervoer van Valys moeten wachten, krijgen voortaan hun geld terug. Dit werd afgesproken naar aanleiding van een bloemlezing van klachten die de SP hierover had opgesteld. Valys is een vervoerssysteem voor gehandicapten dat met name bedoeld is om hen op langere afstanden tegen een normaal tarief te kunnen vervoeren, wanneer het OV geen uitkomst biedt.

Oude auto’s mogen in binnenstad blijven

Dankzij een voorstel van de SP is het Amsterdamse plan om oude autoâ€s uit de binnenstad te weren voorlopig van de baan.

Conducteurs mogen optreden in treinen voor de veiligheid

Hoofdconducteurs op Nederlandse treinen behouden in 2008 hun geweldsbevoegdheid, zodat zij de veiligheid in de treinen kunnen waarborgen. Een voorstel van de SP werd met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

Rechten vliegpassagiers beter gewaarborgd

Op aandringen van de SP komt er een geschillencommissie voor de luchtvaart en worden reizigers voortaan beter gewezen op hun rechten bij vertraging en afgelastingen.

Binnenvaart verder stimuleren

Het kabinet gaat op voorspraak van de SP het aantal potentiële overslaglocaties voor de binnenvaart in beeld brengen en daarna een plan maken om deze optimaal te benutten. De SP zet zich al jaren in voor de binnenvaart, die relatief milieuvriendelijk is, en ook een forse bijdrage kan leveren aan het ontlasten van de Nederlandse snelwegen.

Meer snelle busverbindingen

Op voorstel van de SP komen er ter verbetering van het openbaar vervoer projecten voor snelwegbussen en voor een landelijk netwerk van snelle bussen.

Taxiwet aangepast

Het drama van de liberalisering van het taxivervoer wordt na lang aandringen van de SP stop gezet. Gemeenten krijgen weer inspraak in het taxibeleid.

Meer treinen op het spoor

Dankzij een gezamenlijk voorstel van de SP en de ChristenUnie gaat het kabinet onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de implementatie van de ERTMS-technologie op de spoorcapaciteit. ERTMS is een nieuwe techniek die het in de toekomst mogelijk kan maken treinen dichter op elkaar te laten rijden, waardoor er meer treinen gebruik kunnen maken van hetzelfde spoor.

Regels gevaarlijk vervoer op internet

Minister Eurlings gaat zijn eigen belofte op aandringen van de SP nakomen en de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op internet te publiceren. Nu is voor veel mensen onduidelijk welke gevaarlijke stoffen er op de (spoor)wegen langs hun huis mogen rijden. De vele regels die er zijn, staan niet overzichtelijk op internet. Bovendien mist bij veel regels de Nederlandse vertaling.

Fietsenstallingen op stations uitbreiden

Na eigen onderzoek van de SP blijkt dat veel stations niet genoeg fietsenstallingen hebben. De minister gaat zelf onderzoek doen en zorgen voor uitbreiding waar nodig.

Betere informatievoorziening in treinen

Treinen worden op voorstel van de SP voorzien van informatieschermen en draadloos internet. Goede informatievoorziening is essentieel om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen en ook gratis internet is een extra service aan de reiziger die ertoe kan leiden dat mensen verleid worden om vaker de trein te nemen.

Nachtnet Brabant

Op voorspraak van de SP zullen de nachttreinen tussen Brabant en de Randstad ook in 2008 blijven rijden. De minister zei aanvankelijk te weinig spoorcapaciteit te hebben, maar dat was niet waar.

Ruimere openingstijden fietsenstallingen

De SP zorgde ervoor dat stationsfietsenstallingen ruimere openingstijden moesten garanderen.

Fiets-chip ontwikkeld

Met algemene stemmen is een SP-voorstel aangenomen om een landelijke standaard voor de fiets-chip te ontwikkelen en deze in Amsterdam te laten proefdraaien. Met de fiets-chip wordt het voor de politie veel makkelijker om fietsendiefstal tegen te gaan.


Belasting en financiën

Meer aandacht voor kredietunies en coöperatieve banken

In het EU-pakket over nieuwe bankenregels, de zogenaamde CRD-IV voorstellen, is het voorstel van de SP overgenomen dat kredietunies en coöperatieve banken erkent en steunt.

De strijd tegen belastingontwijking

De organisatie van rijke landen, de OESO, komt met allerlei maatregelen tegen belastingontwijking. Op initiatief van SP-Europarlementariër Dennis de Jong is er een interparlementair netwerk opgezet dat de OESO gaat adviseren. De Jong is de belangrijkste vertegenwoordiger van het EP in dit netwerk.

Bonusverbod bij banken uitgebreid

De Tweede Kamer heeft twee voorstellen van de SP aangenomen die de regering oproepen zich in te zetten voor vergaande beperking van bonussen in de Europese Unie. De Kamer steunde plannen van SP-Kamerlid Arnold Merkies om te pleiten voor Europese afspraken om bonussen fors te beperken en zelfs te verbieden bij staatssteun.

Transparantie bij vertrouwelijke informatie

De Tweede Kamer heeft brede steun uitgesproken voor een voorstel van SP-Kamerlid Arnold Merkies om voortaan verslag te leggen van bijeenkomsten waarbij de Tweede Kamer vertrouwelijk wordt geïnformeerd. Dit maakt het achteraf mogelijk om te zien hoe de Tweede Kamer door de minister is geïnformeerd en hoe de Kamer daar mee om is gegaan.

Totaalverbod op bonussen bij gesteunde banken

Een verbod op bonussen bij banken die opnieuw door de staat moeten worden gesteund, moet niet alleen gelden voor bestuurders, maar ook voor andere bankiers. De Tweede Kamer steunde een voorstel van die strekking van SP-Kamerlid Ewout Irrgang. â€Wanneer je met geld van de burgers een bank steunt, omdat de bank te belangrijk is om failliet te gaan, is dat geld niet bedoeld om de bank te laten doorgaan met het uitdelen van bonussen. Met dit voorstel kan dat nu worden afgedwongen als er nieuwe bankensteun noodzakelijk is.â€

Betere bescherming tegen frauduleuze beleggingsfondsen

Op voorstel van SP en het CDA komt er uiterlijk 1 januari 2012 een betere bescherming tegen frauduleuze beleggingsfondsen zoals Easy Life en Palm Invest. Dat zegde minister De Jager van Financiën vandaag toe bij de behandeling van een wijziging van de Wet Financieel Toezicht.

Rijke families moeten voortaan ook erfbelasting betalen

De Tweede Kamer heeft een voorstel van SP en GroenLinks aangenomen waarbij veelgebruikte manieren om erfbelasting te ontwijken worden aangepakt. Via de zogenaamde 'Edelweissroute' worden bijvoorbeeld Zwitserse bankrekeningen en andere niet op naam gestelde bezittingen zoals aandelen, jachten en villa's uit het zicht van de Belastingdienst gehouden.

Stop op gesubsidieerd beleggen in schepen voor rijkelui

De Tweede Kamer heeft een voorstel van SP-Kamerlid Farshad Bashir aangenomen om het gesubsidieerd beleggen in nieuwe schepen voor mensen die meer dan 70.000 euro verdienen te stoppen. Bashir: 'Net zoals vorig jaar rond deze tijd werd de afgelopen maand op de radio en in de kranten veel reclame gemaakt voor het investeren in scheepvaartmaastchappen. Als je op deze manier belegt kun je in beginsel meer dan je eigen inleg terug krijgen van de belastingdienst. Volstrekt ongewenst dus.'

Kamer steunt Roemer bij verbod op speculatieve transacties

De Tweede Kamer heeft een motie van SP en PvdA aangenomen die het kabinet verzoekt om, net als in Duitsland, een verbod in te stellen tegen bepaalde speculatieve transacties. De motie is een initiatief van Emile Roemer die vandaag zijn eerste Kamerdebat had als de nieuwe fractievoorzitter van de SP.

Inperking invloed activistische aandeelhouders

Op voorstel van SP-Kamerlid Ewout Irrgang is de wettelijke registratietermijn voor aandeelhouders voor een aandeelhoudersvergadering verlengt van 21 naar 28 dagen. Als gevolg daarvan is het moeilijker geworden voor activistische aandeelhouders (hedge fondsen etc.) om aandeelhoudersvergaderingen te overvallen. Ook maakt deze wijziging het moeilijker om aandelen vlak voor de aandeelhoudersvergadering uit te lenen ('stemmen met geleende aandelen'). Ook dit is een praktijk die vaak door activistische aandeelhouders wordt gebruikt.

Grotere aansprakelijkheid bestuurders BV's

Op initiatief van SP-Kamerlid Ewout Irrgang is de wettelijke aansprakelijkheid van bestuurders in besloten vennootschappen (bv's) aangescherpt. Indien bestuurders akkoord gaan met dividend uitkeringen die leiden tot een faillissement en de bestuurder dit had voorzien of redelijkerwijs had kunnen voorzien dan is de bestuurders in de wet expliciet aansprakelijk gesteld.

Minder winst voor topmannen die eigen bedrijf verkopen

SP-Kamerlid Ewout Irrgang heeft samen met PvdA-Kamerlid Paul Tang een einde gemaakt aan de beloningen voor bestuursleden die hun eigen bedrijf in de verkoop zetten. Topmanagers hielden aan de verkoop van hun bedrijf de afgelopen jaren flinke bonussen over. Irrgang en Tang hebben een eind gemaakt aan deze perverse prikkel door een wetswijziging waarin de waarde van de aandelen van deze bestuurders wordt bevroren.

Maximum aan aantal bijbanen voor bestuurders

De Tweede Kamer heeft een voorstel tot wetswijziging van SP Tweede Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen waarin een maximum wordt er gesteld aan het aantal commissariaten bij grote bedrijven en stichtingen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de strijd tegen het â€old boys network†en in de richting van goed toezicht op het bestuur van grote bedrijven en semipublieke instellingen.

Investeren in clustermunitie verboden

Het wordt voor Nederlandse financiële instellingen verboden om te investeren in clustermunitie. De Tweede Kamer steunde een motie met die strekking van SP-Kamerlid Krista van Velzen.


Natuur en Milieu

Dierproefvrije cosmetica

De SP heeft veel druk gezet op de Europese Commissie om geen uitzonderingen toe te staan op het verbod om in de EU op dieren geteste cosmetica te verkopen, dat op 1 maart 2013 is ingegaan. Aanvankelijk leek de Commissie gevoelig voor de lobby van de Europese cosmetica-industrie om van het algemene verbod een gatenkaas te maken, maar door de tegenactie die de SP samen met organisaties als Proefdier Vrij opzette, is er geen lijst met uitzonderingen gekomen.

Niet onnodig rondrijden met mest

De Tweede Kamer heeft een voorstel van SP-Kamerlid Henk van Gerven gesteund waarmee veehouders de mogelijkheid krijgen om mest – die op hun eigen bedrijf geproduceerd wordt – zelf af te zetten binnen een straal van 30 kilometer.

Geen gesubsidieerde roofvisserij in Afrika door Europa

'Het recht op voedsel gaat boven economische belangen, ik ben blij dat de Kamer dat met de SP eens is', aldus Kamerlid Henk van Gerven. De Tweede Kamer steunde zijn voorstel om gesubsidieerde industriële vissers uit Europa voortaan te weren uit de Afrikaanse wateren. 'We moeten voorkomen dat zij de kustwateren van Guinnee-Bissau leegvissen en zo mensen uit de kustgemeenschappen van hun primaire voedselvoorziening beroven.'

Kamer steunt SP: groen rondom woonwijken behouden

De Tweede Kamer steunt een voorstel van SP-Kamerlid Henk van Gerven om de afbraak van recreatiegroen om de stad een halt toe te roepen. Het kabinet stelt voor om veel groen in de buurt van woonwijken (zoals op Vinex-locaties) te schrappen.

Vissen niet langer gedood in zoutbaden

Er komt een einde aan de praktijk waarbij paling en meerval gedood wordt door middel van zoutbaden. De Tweede Kamer steunt een voorstel daartoe van de SP.

Meer controle en toezicht op gegaste containers

Jaarlijks komen er vele duizenden containers de Nederlandse havens binnen waarin schadelijke bestrijdingsmiddelen zitten. Die vormen een groot gezondheidsrisico voor werknemers en consumenten. De SP heeft het voor elkaar gekregen dat er strenger toezicht in de havens komt. Importeurs en afzenders worden gedwongen zorgvuldiger om te gaan met bestrijdingsmiddelen. Als de bestrijdingsmiddelen niet meer uit de container of de producten is te verwijderen moet de inhoud van de container vernietigd worden. In 2008 kreeg de SP het al voor elkaar dat ieder jaar minimaal 1000 containers gecontroleerd moesten worden op gassingen met bestrijdingsmiddelen.

Strenger toezicht op asbestsaneringen

Dankzij de SP komt er strenger toezicht op asbestsaneringen. Hiertoe worden interventieteams opgericht waarin deskundigen van diverse inspectiediensten zitten en de milieupolitie. De teams moeten gericht gaan handhaven op de vele malafide praktijken in de asbestsanering.

Verwijderingsbijdrage elektronica op nul

De verwijderingsbijdrage op elektronische apparatuur moet per direct op nul worden gezet. De Kamer steunde een voorstel van SP hiertoe. De bijdrage dient geen enkel doel meer nu de opbrengst van de verwijderingsbijdrage de kosten van verwerking van afgedankte elektronica ver overstijgt. Het is onzinnig dat mensen nog langer een verwijderingsbijdrage betalen. Het milieu wordt er niet beter van, de producenten van elektronica wel.

Verbeterde bodemsanering

De wetten en regels voor bodembescherming worden tegen het licht gehouden. Ze bieden te veel ruimte voor malafide bedrijven om te sjoemelen met vervuilde grond. Handhavers kunnen vanwege de onduidelijkheid niet goed toezien op naleving. Gevolg is dat er overal vervuilde grond terecht kan komen en dat zandwinputten volgestort kunnen worden met vervuilde grond. De SP maakte hier met succes een punt van in de Tweede Kamer.

Afvalverwerking moet milieuvriendelijker

Bij behandeling van het landelijk afvalbeheersplan is door inzet van de SP een moratorium op extra afvalverbrandingsovens afgekondigd. Afval moet wat de SP betreft zo veel mogelijk worden voorkomen. Als het dan toch ontstaat moet het worden hergebruikt of gerecycled. Verbranden is samen met storten de minst gewenste vorm van afvalverwerking.

Thermische asbestverwerking

Door asbest op een bepaalde manier te verhitten is het voorgoed onschadelijk te maken. Het 'thermisch reinigen' van asbest is een bewezen techniek, maar is nog niet beschikbaar. Onder druk van de SP is in het landelijk afvalbeheersplan geregeld dat er een verbod op het storten van asbest komt, zodra de techniek van het thermisch reinigen in Nederland operationeel is. Dan weten we zeker dat asbest voorgoed onschadelijk zal worden gemaakt.

Verplichte afgifte van scheepsafval

Schepen die de Nederlandse havens aan doen moeten voortaan al het afval dat zij aan boord hebben afgeven aan Havenontvangstinstallaties. Milieurampen als in Ivoorkust kunnen zo voorkomen worden. De SP benadrukt hierbij dat het zowel gaat om scheepsafval, ladinggebonden afval en slops. Zo kan er geen enkel misverstand meer bestaan in de haven.

Grondspeculatie tegengaan

Door speculatie stijgen de grondprijzen tot gigantische hoogten. Het gevolg hiervan is dat veel bouwplannen voor met name de sociale woningbouw worden gefrustreerd. Continu aandacht van de SP hiervoor heeft het probleem van speculatie op grond weer op de politieke agenda gekregen. Er wordt nu gekeken naar mogelijkheden om het kadaster in te schakelen bij opsporing van ongeoorloofde speculaties en transacties.

Welstandscommissies blijven bestaan

De gemeentelijke welstandscommissies die advies geven over het ruimtelijk aanzien van een stad of wijk, blijven bestaan. De SP vond hiervoor steun in de Tweede Kamer. Het afschaffen van het onafhankelijk welstandsadvies lost niets op, maar verplaatst de discussie over mooi of lelijk naar de gemeenteraad en de ambtenaren. Een betere oplossing is het omvormen van de welstandcommissies tot commissies stedelijke kwaliteit die minder op detail letten, maar wel eerder betrokken worden bij belangrijke stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen.

Beter beheer Natura 2000 gebieden

De Eerste Kamer heeft een voorstel van de SP overgenomen, waardoor het beheer van de zogeheten Natura 2000 gebieden wordt vereenvoudigd. Tevens wordt gestimuleerd dat in de bufferzones rondom deze gebieden ecologische landbouw en streekeigen productie wordt toegepast. In Nederland behoren 162 gebieden tot de Natura 2000-gebieden. Maar deze zijn erg versnipperd. De SP stelde voor deze gebieden samen te trekken en op die manier het beheer te vergemakkelijken.

Verlaging afvalstoffenheffing

Dankzij de SP gaat de afvalstoffenheffing omlaag. Gemeenten krijgen van de verpakkingsindustrie een bijdrage voor het inzamelen van kunststofverpakkingen. Die inkomsten worden voortaan door de gemeenten afgetrokken van de afvalstoffenheffing. Anders betaalt de consument twee keer, eerst bij aanschaf van het product en vervolgens in de afvalstoffenheffing van de gemeenten.

Groenste politicus van het jaar

SP-Kamerlid Hugo Polderman wordt in 2008 door Natuurmonumenten uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar. â€Duidelijk is dat Polderman in de relatief korte tijd dat hij Kamerlid is veel kennis heeft vergaard over de themaâ€s natuur en landschap. Ook blijkt hij met passie over het onderwerp te spreken. Op basis van zijn kennis, inzicht en passie was hij in staat het kabinet scherp te bevragen. Dit leidde tot een aantal in de ogen van Natuurmonumenten zeer waardevolle initiatieven in de vorm van moties en amendementenâ€, aldus het juryrapport.

Nascheiding van kunststof

Gemeenten zetten oranje bakken op straat voor de inzameling van kunststof verpakkingen. Hierdoor moeten huishoudens nog een afvalstroom apart bij gaan houden. Het kan veel makkelijker en met veel meer resultaat. Er zijn technieken voor nascheiding die het kunststof zo uit de vuilniszakken sorteren. De SP zorgde er voor dat gemeenten wettelijk gezien de keuzevrijheid hebben om voor die veel eenvoudigere en efficiëntere manier van inzamelen en sorteren te kiezen.

Asbest op scholen

Gemeenten moeten de eigenaren van scholen en kinderdagverblijven informeren over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van asbest in scholen. Die toezegging kreeg de SP in antwoord op Kamervragen. De SP ziet graag dat gemeenten actief maatregelen in publieke gebouwen zou nemen om de asbest echt op te ruimen.

Extra geld voor volkstuinen

Minister Vogelaar komt na jarenlang aandringen van onder andere de SP met extra geld voor het behoud van volkstuinencomplex in stadswijken.

Kosten zwerfafval niet doorberekenen

De SP heeft voorkomen dat de meerkosten voor het schoonhouden van de publieke ruimte als gevolg van zwerfvuil via gemeentelijke heffingen aan huishoudens worden doorberekend.

Meer onderzoek naar bioplastics

Kunststoffen hebben naast vele voordelen ook twee grote nadelen. Niet alleen is de grondstof olie eindig, daarnaast vormt plastic een groot milieuprobleem als zwerfvuil en als enorme eilanden plasticsoep in zee. De SP heeft afgedwongen dat er meer onderzoek naar en ontwikkeling van biologische alternatieven voor die kunststoffen komt. Deze zijn makkelijker afbreekbaar en door hun natuurlijke herkomst ook veel minder schadelijk voor de natuur en het milieu.

Rijksbouwmeester inschakelen tegen verrommeling

De SP kreeg steun van een ruime Kamermeerderheid voor nationale regie op een mooier Nederland. De deskundigheid van de Rijksadviseurs voor landschap, infrastructuur en cultureel erfgoed gaat vanaf nu veel beter benut gaat worden. Door de Rijksadviseurs meer invloed te geven in lokale bouwprojecten wordt verrommeling tegen gegaan. De bedoeling is een onafhankelijke toets door mensen die schoonheid zwaarder laten wegen dan de winstverwachtingen.

Einde chloor- en ammoniaktransporten

In 2006 kwam er eindelijk een einde aan de chloortransporten in Nederland. Het was de kroon op jarenlange actie van afdelingen van de SP en een voorstel in de Kamer. In 2008 is na veel actie ook het grootste deel van het ammoniakvervoer op het spoor verdwenen.

Geen Randstadprovincie

Het idee van één grote Randstadprovincie kan in de prullenbak, nadat de SP om een studie van het Ruimtelijk Planbureau had gevraagd. De studie maakt duidelijk dat het oplossen van de vele ruimtelijke problemen in de Randstad niet afhankelijk is van een nieuwe bestuurslaag.

Importverbod zeehondenbont

De SP strijdt samen met andere organisaties met succes voor een importverbod van zeehondenbont.

Tegen Asbest

Er is op aandringen van de SP een onderzoek gedaan naar de gevolgen van asbest in de leefomgeving, waaruit bleek dat mesothelioom niet enkel een beroepsziekte is. Er zijn verschillende asbestcongressen door de SP georganiseerd. Er is op aandringen van de SP een Meldpunt Asbestwegen ingericht. Er is dankzij de SP een voorschotregeling ingesteld voor asbestslachtoffers die ook geldt voor niet arbeidsgerelateerde slachtoffers. Dankzij de SP is er een tegemoetkoming in de proceskosten tegen Eternit ingesteld. Naar aanleiding van het kritische geluid van de SP worden de normen voor asbest waarschijnlijk aangescherpt. De SP heeft aandacht gevraagd en gekregen voor sloopschepen met asbest en voor het feit dat de grote asbestfabrikant James Hardie in Australië weigerde verantwoordelijkheid te nemen voor aangerichte schade. Met succes, want de asbestgigant is onder politieke en maatschappelijke druk bezweken en uiteindelijk tot uitbetaling van de slachtoffers overgegaan. Zie dossier asbest

Waakhond voor dierwelzijn

De SP treedt op als waakhond voor dierwelzijn. Zo hebben we succesvol gepleit voor regelgeving voor sectoren waar geen regels zijn, zoals konijnen en kalkoenen. De minister van Landbouw moet dankzij een voorstel van de SP de strijd aan met de Europese Commissie om het dwangvoederen van eenden en ganzen voor foie gras alsnog te laten verbieden. Een ander voorstel van de SP betrof een verbod op honden- en kattenbont, welke ook een meerderheid kreeg.

Meer aandacht voor de fiets

Alle aandacht voor het klimaatbeleid richtte zich in eerste instantie op auto, industrie en energieproducenten. Openbaar Vervoer en de fiets als alternatieven kwamen er bekaaid af. De SP kreeg steun voor het voorstel om ook de voordelen van de fiets op te nemen in de het klimaatbeleid. Juist op de korte afstanden en in de stad is veel milieuwinst te behalen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Er komen richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en internationale handel. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de SP. De consument moet van alles dat op de schappen ligt de garantie hebben dat er geen kinderarbeid, onomkeerbare schade aan natuur en milieu en verspilling van grondstoffen en energie aan kleeft.

Betere wetten tegen asbest

Op verzoek van de SP voerden ambtenaren van het ministerie van VROM gesprekken met de asbestdeskundigen. Dit omdat blijkt dat de wetgeving niet goed aansluit bij de praktijk. Voor de Arbeidsinspectie en de Milieupolitie is het door ondoorzichtige wetten bijna onmogelijk om op te kunnen treden tegen overtredingen. Nu kunnen aannemers en particulieren nog erg veel knoeien met het schadelijke asbest waardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor werknemers en omwonenden.

Dierenbeschermer van het Jaar

De Dierenbescherming roept SP-er Krista van Velzen wordt tot Dierenbeschermer van het jaar 2006 uitgeroepen. Ze is: "een gepassioneerd dierenliefhebster die pal staat voor de belangen en noden van dieren."

Beter inzicht prijzen intensieve landbouw

De SP heeft het kabinet gevraagd uit te zoeken wat de indirecte kosten van de intensieve landbouw zijn. Uit een eerste onderzoek bleek dat het verschil in kostprijs tussen gangbaar en biologisch varkensvlees met ongeveer een kwart kan worden gereduceerd. Verder onderzoek is nodig en op verzoek van de SP toegezegd.

Geen lichtgevende vissen

Er is dankzij de SP een verbod ingevoerd op genetische manipulatie van dieren voor vermaak, zoals het lichtgevend maken van goudvissen.

Verdubbeling subside alternatieven dierproeven

De SP zorgt er in 2005 voor dat de subsidie voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven verdubbeld wordt.

'Als men toch moet ruimen'

Tijdens de Mond- en Klauwzeer crisis organiseerde de SP een campagne om het rigide non-vaccinatiebeleid af te schaffen: â€niet ruimen maar prikkenâ€. Vele duizenden handtekeningen werden onder een oproep aan de regering gezet die opriep hiertoe en in december 2001 werd aangeboden aan de Europese landbouwministers in Brussel. De SP heeft het verdriet zichtbaar gemaakt dat schuilging achter de ruimingen tijdens de uitbraak van vogelpest in 2003. Er kwam een uitgebreid zwartboek met persoonlijke verhalen en de situatie was dan ook sterk verbeterd bij volgende uitbraken.

Vogelvriendelijke HSL

Toen bleek dat honderden vogels zich te pletter vlogen werden dankzij de SP doorzichtige geluidsschermen langs de hogesnelheidslijn (HSL) van strepen voorzien.

Geen boringen in de Biesbosch

Met acties tegen dreigende proefboringen van aardoliemaatschappij NAM in de Biesbosch heeft de SP dit onderwerp hoog op de politieke agenda gekregen en zijn de proefboringen van de baan.

Afvalcriminelen aangepakt

Op initiatief van de SP kwam er een parlementair onderzoek naar de TCR-affaire. Het bedrijf TCR ontving van toenmalig minister Kroes miljoenensubsidies voor een afvalverwerkingsinstallatie in de Rotterdamse haven. Het afval bleek echter niet verwerkt te worden, maar werd gedumpt in de haven. In de verhoren door de Kamercommissie werd duidelijk dat er grote verantwoordelijkheid lag bij de politiek: Kroes was van alle kanten gewaarschuwd voor de praktijken van de eigenaars van TCR.


Onderwijs en Wetenschap

Versterking medezeggenschap scholen

Een motie van SP, CDA, PvdA en D66 om de medezeggenschap op scholen te versterken is aangenomen. Hierdoor krijgt de medezeggenschapsraad een sterkere positie tegenover schoolbesturen. Zo kan de medezeggenschapsraad aanspraak maken op rechtsbijstand, komt er een regeling voor nalevingsgeschillen en is er de mogelijkheid om besluiten terug te draaien. Het scholingsbudget voor leden gaat voortaan rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad.

Schakeljaar betaalbaar

Een SP-voorstel (samen met D66) is aangenomen om de zogenaamde schakeljaren betaalbaar te houden. Het schakeljaar is het overgangsprogramma voor HBO-studenten die naar de universiteit willen (ook bekend als premaster). Aanvankelijk was er geen grens aan het collegegeld, zodat hiervoor duizenden euroâ€s gevraagd kunnen worden. Door het SP-voorstel mag een schakeljaar niet meer dan 1,5 x het collegegeld kosten.

Steun voor bibliotheken

Er komt een onderzoek naar de bezuinigingen op bibliotheken. In het onderzoek moet ook gekeken worden naar de toegankelijkheid en naar een goede taakvervulling in het land.

Zorg voor onafhankelijke wetenschap

Universiteiten moeten ervoor zorgen dat wetenschappelijk onderzoek onafhankelijk en transparant is. Dat voorstel van SP Kamerlid Jasper van Dijk werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen. De motie regelt dat universiteiten de â€Verklaring van onafhankelijke wetenschap†van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) moeten hanteren. In deze Verklaring staan regels omtrent onafhankelijkheid en ransparantie van onderzoek. De Tweede Kamer nam ook een motie van Van Dijk aan die ervoor zorgt dat universiteitsbestuurders geen censuur mogen plegen op publicaties van universiteitsbladen.

Beter opgeleide leraren

Leraren mogen niet meer eindeloos zonder diploma voor de klas staan. Deze aanbeveling uit het rapport â€Een betere leraar voor hetzelfde geld†door SP-Kamerlid Manja Smits is door de Tweede Kamer overgenomen. De afgelopen jaren zijn steeds meer leraren voor de klas komen te staan die daarvoor niet of niet goed zijn opgeleid. Dat is nu afgelopen. Een leraar die zonder geldig diploma voor de klas staat moet binnen twee jaar zijn diploma halen.

Geen marktwerking in het volwassenenonderwijs

Er komt deze kabinetsperiode geen marktwerking in het volwassenenonderwijs. Deze belofte kreeg SP-Kamerlid Manja Smits van minister Van Bijsterveldt. De toezegging van de minister houdt in dat er de komende vier jaar geen concurrentie zal zijn op onderwijs aan mensen die Nederlands als tweede taal leren en mensen die zeer slecht kunnen lezen en schrijven in het Nederlands.

Volwassenonderwijs voor iedereen blijft

In antwoord op een voorstel van SP Kamerlid Manja Smits heeft de minister beloofd dat het volwassenenonderwijs toegankelijk blijft voor iedereen. De plannen om het volwassenenonderwijs (de VAVO) alleen open te stellen voor leerlingen onder de 30 jaar oud zijn hiermee definitief van tafel.

Schaalverkleining HBO

De Tweede Kamer wil een onderzoek naar en aanbevelingen voor schaalverkleining in het hoger beroepsonderwijs (HBO). Een voorstel hiertoe van SP-Kamerlid Jasper van Dijk werd door een meerderheid van de Kamer gesteund.

Experiment om schoolgeld direct aan scholen te verstrekken

Er komen experimenten om onderwijsgeld direct uit te keren aan scholen. Nu gaat dit geld eerst naar een overkoepelend schoolbestuur. Er gaat in het onderwijs veel geld verloren door onnodige managementlagen. Daarnaast zijn grote schoolbesturen met veel scholen onder zich soms erg hiërarchisch georganiseerd. Wanneer onderwijsgeld direct wordt uitgekeerd aan scholen, kunnen de individuele scholen bepalen hoeveel van dat geld zij willen besteden aan managementtaken. De school wordt zo democratischer en hopelijk wordt er nog geld bespaard ook.

Maximumsalaris onderwijsbestuurders

Er moet een wettelijk maximumsalaris komen voor bestuurders in het onderwijs. Daartoe werd een motie aangenomen van Jasper van Dijk.

Hogeschool moet diplomabonus terugbetalen

Hogeschool InHolland moet de onterecht ontvangen diplomabonussen terugbetalen aan de overheid. Dat voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk werd aangenomen. InHolland heeft voor tenminste 150 diplomaâ€s onterecht een bonus ontvangen van ruim 10.000 euro. Er is dus minimaal 1,5 miljoen euro extra beschikbaar voor goed onderwijs.

Sponsoring door MBO-scholen aangepakt

De regering moet duidelijke regels maken rond sponsoring door MBO-scholen. Een voorstel van de SP dat daartoe oproept is door een meerderheid van de Tweede Kamer overgenomen. Samenwerking met bedrijven is prima, maar onderwijsgeld gebruiken voor sponsoring van bijvoorbeeld sportclubs moet worden aangepakt.

Instemmingsrecht over scholenfusies

De medezeggenschapsraad in het MBO en het hoger onderwijs krijgt instemmingsrecht bij een geplande fusie. Daartoe is een voorstel van SP-Kamerlid Jasper van Dijk aangenomen. In het basis- en voortgezet onderwijs was dit al geregeld in de wet op de fusietoets, die er kwam na een SP-motie.

Geen weigering homoleraren

Bijzondere scholen mogen niet van hun personeel eisen dat zij de homoseksuele levenswijze afwijzen. Dat moet minister Plasterk duidelijk maken aan orthodoxe scholen, nadat een motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk met deze strekking werd aangenomen.

MBO-docenten krijgen instemmingsrecht over invoering competentieleren

De regering moet zorgen dat docenten instemmingsrecht krijgen over de invoering van het Competentiegericht Onderwijs in het MBO. Hiermee is de verplichte invoering van het competentieleren in 2010 van de baan en krijgen docenten alsnog het laatste woord.

Adempauze aflossen studieschuld voor alle studenten

Op voorstel van de SP heeft minister Plasterk besloten dat alle studenten met een studieschuld ervoor kunnen kiezen om hun schuld tijdelijk een paar jaar lang niet af te lossen. Deze uitstel van aflossing, ook wel jokerjaren genoemd, zou aanvankelijk alleen gaan gelden voor studenten die nog niet waren begonnen met aflossen. Nu kunnen ook oud-studenten die al bezig zijn met aflossen een adempauze aanvragen.

Geen verschillende behandeling van promovendi

De Tweede Kamer steunt een voorstel van de SP om promovendi weer gelijk te behandelen. Naast normale promovendi kwamen er onder andere bij de Rijksuniversiteit Groningen ook 'beurspromovendi' die hetzelfde werk deden, voor verminderde arbeidsvoorwaarden.

Fusietoets tegen schaalvergroting onderwijs

Op verzoek van de SP komt er een fusietoets in het onderwijs. Dat houdt in dat elke scholenfusie moet worden goedgekeurd door de minister en dat ook de Tweede Kamer zich hierover kan uitspreken. Op die manier wil de SP de schaalvergroting tegengaan.

Onderzoek bindend studieadvies

Minister Plasterk onderzoekt het Bindend Studieadvies (BSA) naar aanleiding van klachten die binnenkwamen bij de studentenvakbond LSVb. Door het BSA kunnen studenten onterecht van de opleiding worden verwijderd. De minister komt hiermee tegemoet aan een verzoek van de SP.

Geen megasalaris voor managers in voortgezet onderwijs

Een aangenomen SP-voorstel regelt dat de regering er alles aan moet doen om een enorme loonsverhoging voor managers in het voortgezet onderwijs tegen te houden. Zij wilden zichzelf een loonsverhoging van 37 procent geven.

Klokkenluidersregeling

Op aandringen van de SP wordt in het voortgezet onderwijs een klokkenluidersregeling gemaakt. Leraren die geïntimideerd worden door het management, kunnen daar terecht.

Geen schoolboeken via de ouderbijdrage

Op verzoek van de SP onderzoekt de inspectie of de kosten voor schoolboeken die via de school worden verstrekt, via de 'vrijwillige' ouderbijdrage alsnog bij de ouders terecht komen.

Dienstverlening IBG wordt beter

De SP initieerde een debat over de Informatie Beheer Groep en zorgde ervoor dat de dienstverlening van de verstrekker van studiefinanciering structureel wordt verbeterd. Ook komt er meer informatie voor studenten over de risicoâ€s van het aangaan van hoge studieleningen.

Openheid over gesponsorde hoogleraren

Minister Plasterk zegt de SP toe dat de nevenfuncties van hoogleraren openbaar moeten worden gemaakt. Een kwart van de bijzonder hoogleraren wordt gesponsord door bedrijven en andere organisaties.

Geld voor zorgleerlingen

Een aangenomen voorstel van de SP regelt dat geld voor zorgleerlingen (het 'rugzakje'), ook echt bij die leerlingen terecht komt. Dit om te voorkomen dat het geld voor begeleiding van zorgleerlingen door besturen wordt besteed aan andere zaken.

Onderzoek hoogte vrijwillige ouderbijdrage

Er komt een onderzoek naar de hoogte van de â€vrijwillige†ouderbijdrage in het onderwijs. Dat heeft staatssecretaris Dijksma toegezegd in antwoord op vragen van de SP. Aanleiding was het bericht dat bepaalde scholen honderden euroâ€s aan ouderbijdrage vragen.

Versterking positie leraren en leerlingen in mbo

Onder druk van de SP wordt het mogelijk dat de medezeggenschapsraad een lid van de Raad van Toezicht van een MBO-school kan voordragen. De medezeggenschapsraad krijgt ook adviesrecht over wat voor persoon de toezichthouder moet zijn. Mbo-bestuurders moeten verplicht overleggen met de vakbonden en de studentenorganisaties over de manier waarop de school wordt bestuurd.

Meer geld naar kleinschalig praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen krijgt extra geld op verzoek van de SP. Praktijkscholen liepen bekostiging mis omdat ze kleiner zijn dan gewone scholen.

Schoolboeken op internet

Op verzoek van de SP komt er een project voor lesmateriaal op internet (â€wiki-leermiddelenâ€). Er wordt een inventarisatie gemaakt van lesmateriaal dat door scholen zelf ontwikkeld is. Deze zullen vervolgens op internet worden verspreid. Scholen kunnen elkaars lesmethoden bewerken en aanpassen, zonder opnieuw het wiel te hoeven uitvinden.

Geen collegegeld voor lerarenopleidingen

Een SP-motie wordt aangenomen waarmee wordt onderzocht of het collegegeld van studenten die een lerarenopleiding volgen, kan worden kwijtgescholden.

Gelijk collegegeld voor Surinaamse studenten

Na aandringen van de SP wordt geregeld dat Surinaamse studenten evenveel collegegeld als Nederlandse studenten betalen.

Gymnastiek als examenvak op vmbo

Op aandringen van de SP wordt het voor de praktisch ingestelde leerlingen van het vmbo (basis- en kaderopleiding) mogelijk het vak gymnastiek (LO2) als examenvak te kiezen. LO2 wordt gegeven naast de lichamelijke opvoedingslessen en gaat dieper in op organiseren, samenwerken en coachen.

Aanpak ‘spookvakken’ hoger onderwijs

Minister Plasterk gaat na vragen van de SP maatregelen nemen om de zogenaamde 'spookvakken' in het HBO aan te pakken. Dat zijn vakken waarvoor studenten punten krijgen, terwijl zij het vak niet hebben gevolgd.

Informatie over asbest in scholen

Na aandringen van de SP moeten gemeenten de eigenaren van scholen en kinderdagverblijven informeren over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van asbest in scholen. Vijftien jaar na het verbod op asbest in 1993 is van de helft van de scholen nog onbekend of er asbest in het gebouw zit.

Extra geld voor gehandicapte kinderen

Op verzoek van de SP wordt er extra geld voor Eega gevonden, een project voor gehandicapte leerlingen.

Jaarlijkse brandoefening op scholen

Op voorstel van de SP is de jaarlijkse brandoefening op school wettelijk verplicht. Uit een enquête van de SP en onderzoek van de EO bleek dat veel basisscholen geen toegankelijke nooduitgang hadden en niet oefenden in ontruiming. Er is nu een verplichting ingevoerd om jaarlijks te oefenen.

Gratis schoolboeken

In 2004 en 2005 stelt de SP voor om in het voortgezet onderwijs de schoolboeken gratis te verschaffen. Na aanvankelijke afwijzing nemen CDA en PvdA het op in het regeerakkoord van kabinet Balkenende IV. De SP is voor gratis schoolboeken, maar tegen de verplichte aanbesteding van schoolboeken door scholen.

Basisvorming VMBO afgeschaft

Door een gezamenlijk optreden van de SP en Groenlinks wordt de basisvorming in het VMBO afgeschaft. Leerlingen wordt in het eerste jaar niet meer allemaal hetzelfde geleerd, maar verschillen worden erkend, wat ten goede komt aan de prestaties.

VMBO verbeterd

Naar aanleiding van het SP-rapport 'Het VMBO verdient beter' (2003) zet de regering veel wensen van de SP om in beleid. Zo worden leerwerktrajecten uitgebreid en komen er meer aparte plaatsen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen. De overgang van Vmbo naar Mbo wordt verbeterd, onder andere door de komst van vakscholen.


Werk en Inkomen

Geen liberalisering binnenlands wegvervoer

Het SP-onderzoek â€De vrachtwagenchauffeur aan het woord†waarin bijna 3000 vrachtwagenchauffeurs aan het woord komen, heeft veel informatie opgeleverd over uitbuiting en andere misstanden in het wegvervoer. Mede op basis hiervan is in de zomer van 2013 een lijst met mogelijke maatregelen om uitbuiting tegen te gaan opgesteld. De Jong zette een groep van gelijkgezinde Europarlementariërs op en wist samen met hen te bereiken dat Eurocommissaris Siim Kallas beloofde terug te komen op zijn plan voorstellen in te dienen voor liberalisering van het binnenlands wegvervoer. Ook beloofde Kallas de lijst met mogelijke maatregelen te onderzoeken en eventueel met voorstellen te komen voor betere handhaving. Dat laatste heeft hij tot nu toe nog niet gedaan, maar wel zegde hij tijdens een recente ontmoeting toe, de lijst door te zullen spelen aan de ministers van Vervoer.

Eind aan torenhoge incassokosten

Torenhoge incassokosten behoren binnenkort definitief tot het verleden. Naar aanleiding van een rapport van de SP kwam toenmalig minister Hirsch Ballin met een wet, waarin zo goed als alle punten van de SP zijn overgenomen. Deze wet kreeg ruime steun in de Tweede Kamer. Ook het voorstel van Ulenbelt dat er voor zorgt dat het maximaal toegestane incassotarief op facturen en aanmaningen wordt afgedrukt, zodat mensen eenvoudig kunnen controleren of niet teveel in rekening is gebracht, werd aangenomen.

Geld voor bestrijding achterstanden bij kinderen veiliggesteld

Gemeenten moeten vanaf nu het geld dat ze van de rijksoverheid krijgen voor het bestrijden van achterstanden bij kinderen, ook echt daar aan uitgeven. Dit op voorstel van de SP en de PvdA. Gemeenten krijgen momenteel veel geld van de rijksoverheid voor allerlei zaken, maar hoeven dat geld niet per se ook daar aan uit te geven. Voor het geld dat ze krijgen voor het bestrijden van achterstanden bij kinderen is dat nu verleden tijd.

Bezuiniging AOW-partnertoeslag van de baan

Dankzij de SP is het plan om de AOW partnertoeslag in 2011 af te schaffen van de baan. SP-Kamerleden Paul Ulenbelt en Fons Luijben hadden het initiatief genomen om de slachtoffers van de kille bezuinigingsmaatregel bijeen te brengen in een comité. Bijna 200 mensen hadden zich gemeld. Hun acties hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de maatregel is geschrapt.

Jongeren blijven verzekerd

Het kabinet moet ervoor zorgen dat jongeren verzekerd zijn voor werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De Kamer steunde dit voorstel van de SP. Het kabinet wilde in 2010 met voorstellen komen om de verplichte werknemersverzekeringen voor jongeren af te schaffen.

Ook Balkenendenorm voor bestuurders in sociale zekerheid

De Tweede Kamer staat achter een SP-voorstel dat een einde maakt aan de topsalarissen in de sociale zekerheid. De beloningen van de raden van bestuur van de SVB, het UWV en het CWI moeten nu zo snel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de voor hen geldende wettelijke normen, onder het salaris van de minister-president.

Actievere bestrijding leeftijdsdiscriminatie

Minister Donner gaat op aandringen van de SP maatregelen treffen tegen discriminerende vacatureteksten bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Het CWI zette regelmatig teksten bij vacatures die bij wet verboden waren.

Maximumbedrag voor incassokosten

Er komt een maximum voor incassotarieven. De SP vroeg hierom, om een einde te maken aan de woekertarieven die incassobureaus in rekening brengen.

Onvolledig AOW automatisch uitgekeerd

Op voorstel van de SP gaat het kabinet over tot een automatische uitkering van de aanvullende bijstand aan 65-plussers met onvolledige AOW. Voorheen was het mogelijk dat deze mensen die onder bijstandsniveau leefden geen aanvullende uitkering kregen omdat ze niet wisten dat ze deze konden aanvragen. Nu gebeurd dit automatisch.

Alleenstaande ouders met kinderen ontzien

Er komt een einde aan het korten van alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering zodra het jongste studerende kind 18 jaar wordt. Het voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut voor een landelijke regeling is door de Kamer aangenomen.

Betere CAO buschauffeurs

Het voorstel van de SP om staatssecretaris Huizinga een oplossing te laten zoeken in het conflict in het streekvervoer medio 2008, leverde binnen een week resultaat op. Er kwam een betere CAO voor de buschauffeurs doordat het Rijk hier ook in gaat investeren.

Betere waarborging veiligheid bouwvakkers

De SP vraagt en krijgt een onderzoek naar de aanbesteding van grote bouwprojecten, om de veiligheid van bouwpersoneel beter te waarborgen. Bij de aanbesteding blijkt vaak bezuinigd te worden op investeringen in veiligheidsvoorzieningen om het uiteindelijke bedrag onder de streep maar zo laag mogelijk te krijgen. Gekeken wordt of veiligheidskosten apart in de offerte kunnen worden vermeld.

Betere verstrekking uitkering

Een voorstel van de SP om toegekende uitkeringen sneller te verstrekken en het geven van voorschotten te versoepelen is door een Kamermeerderheid aangenomen. Uit onderzoek bleek dat mensen vaak veel te lang moeten wachten als zij een uitkering hebben aangevraagd bij bijvoorbeeld het UWV of de sociale dienst, met alle financiële ongemakken van dien.

Bedrijven leggen verantwoording af over sociaal beleid

Bedrijven worden op initiatief van de SP voortaan verplicht in een jaarverslag op gemeentelijk niveau verantwoording af te leggen over hun sociaal beleid met betrekking tot mensen met een arbeidshandicap.

Leenbijstand afschaffen

Staatsecretaris Aboutaleb heeft het SP voorstel overgenomen om de leenbijstand af te schaffen. Mensen die bijzondere bijstand aanvragen op het moment dat hun koelkast of wasmachine het begeeft, worden nu niet meer verwezen naar de kredietbank waar ze (nog meer) schulden maken.

25 miljoen extra voor sociale werkvoorziening

De SP zorgt voor 25 miljoen extra voor aanpak van wachtlijsten in de Sociale Werkvoorziening

WAO weer gebaseerd op aantal gewerkte uren

Op voorspraak van de SP wordt de WAO weer gebaseerd op werkelijk aantal gewerkte uren in plaats van 38 uur. Tegelijkertijd worden mensen die door deze regel benadeeld werden met terugwerkende kracht gecompenseerd.

UWV Huisvestingsschandaal aangepakt

De SP zette het UWV huisvestingsschandaal op de kaart. Splinternieuwe bestuurskamers werden niet luxe genoeg gevonden, en werden voor 20 miljoen euro verbouwd. Minister De Geus werd gedwongen een onderzoek in te stellen, uitgevoerd door de commissie Meijer. Uiteindelijk ging De Geus door het stof en de directeur van het UWV werd weggepromoveerd.

Behoud strenge richtlijnen schildersziekte OPS

Dankzij de inzet van de SP heeft staatssecretaris Rutte (toen nog van Sociale Zaken) bewerkstelligd dat Nederland zijn eigen (strengere) OPS-normen blijft hanteren ondanks een Europese richtlijn. Een belangrijke winst in de bestrijding van de schildersziekte OPS die wordt veroorzaakt door schadelijke oplosmiddelen.

Behoud levensloopbedrag

Bij overgang van de WW naar de bijstand wordt het gespaarde levensloopbedrag behouden, als gevolg van een voorstel van de SP.

Geen mensen onnodig in de WAO

Op aandringen van de SP wordt de regeling â€Eisen Geschiktheid 2000†voor het rijbewijs, aangepast. Hierdoor worden veel mensen buiten de WAO gehouden die anders tegen hun zin gedeeltelijk arbeidsongeschikt zouden zijn verklaard. Wie bijvoorbeeld een herseninfarct heeft gehad en gewoon weer mag autorijden, mocht door deze regeling vreemd genoeg niet zakelijk rijden en kon zo in de WAO belanden.

Geen sollicitatieplicht arbeidsongeschikten ouder dan 57,5

Arbeidsongeschikten ouder dan 57,5 jaar die na herkeuring in de WW zijn beland, hoeven niet te solliciteren. De SP overtuigde het kabinet dat de sollicitatieplicht voor deze groep onzinnig was, omdat de kans op een nieuwe baan voor hen te gering was.


Wonen

Lagere huur bij lager inkomen

Wanneer iemand in inkomen daalt kan hij een huurverlaging aanvragen. Minister Blok heeft dit aan SP-Kamerlid Paulus Jansen toegezegd in het debat over de inkomensafhankelijke huur. Jansen: 'De jaarlijkse huurverhogingen tot 6% per jaar zijn een ramp. Maar met dit voorstel is deels het onrecht verholpen dat je huur wel meestijgt met je inkomen, maar niet meedaalt.'

Mega-energiebesparing door isolatievoorstel Paulus Jansen

Een voorstel van SP-Kamerlid Paulus Jansen om in één klap enorm te besparen op gas heeft een meerderheid gehaald in de Tweede Kamer. Met het aanscherpen van de isolatienormen bij nieuwbouw van woningen kan volgens Jansen meer energie bespaard worden dan â€alle Greendeals van het bedrijfsleven bij elkaar.' Het voorstel van Jansen regelt dat in het bouwbesluit de minimale rc-waarde – de waarde waarmee het warmte-isolerend vermogen van het materiaal wordt bepaald – wordt verhoogd naar 5. Volgens Jansen is dat de beste manier om met grote stappen veel huizen te isoleren.

Steun voor plan woningaankoop corporaties

De Tweede Kamer steunt het verzoek van SP-Kamerlid Sadet Karabulut om te onderzoeken of woningcorporaties bewogen kunnen worden om huizen aan te kopen van huizenbezitters die in betalingsproblemen zijn gekomen.

Grotere invloed huurders op toezicht woningcorporaties

Mede op initiatief van de SP moet minister Van der Laan ervoor zorgen dat er meer huurders in de Raden van Commissarissen van woningcorporaties zitten. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur van de corporatie. Op dit moment zijn maximaal twee leden van de Raad van Commissarissen benoemd door de huurders. Dat aantal moet nu omhoog. Wat de SP betreft hebben de huurders een meerderheid in de Raad van Commissarissen.

Huurtoeslag voor servicekosten verhoogd

Minister van der Laan heeft het voorstel van de SP overgenomen om de huurtoeslag die huurders over servicekosten kunnen ontvangen te verhogen. Deze huurtoeslag is sinds de invoering van de euro in 2002 nooit meer geïndexeerd, terwijl de servicekosten die woningcorporaties aan de huurders berekenen sinds die tijd wel omhoog zijn gegaan. Het huidige bedrag wordt daarom verhoogd met de gemiddelde prijsstijging (inflatie) sinds 2002.

Grootschalig onderzoek naar brandonveilige daken

Minister Vogelaar gaat op verzoek van de SP onderzoek doen naar het aantal brandonveilige daken in woningen uit de jaren â€60 en â€70. Directe aanleiding zijn de branden in Hoofddorp en Zaanstad, oktober 2008, waarbij een brand in een woning razendsnel via het dak oversloeg naar omringende woningen. Het Nederlands Instituut voor Fysieke veiligheid denkt zelfs dat honderdduizenden woningen niet aan de bouweisen voldoen.

Vergunningverplichting voor woningbemiddeling via internet

Na aandringen van de SP gaat Minister Vogelaar samen met KENCES (samenwerkende studentenhuisvesters) bekijken of er een vergunningplicht kan worden ingevoerd voor woningbemiddeling via internet. Aanleiding zijn de woekerhuren en de hoge bemiddelingskosten die worden gevraagd door bemiddelaars.

Onderzoek achterstallig onderhoud huurwoningen

Op verzoek van de SP gaat de minister onderzoek doen naar achterstallig onderhoud bij verkochte huurwoningen. Het komt regelmatig voor dat iemand die met korting een huurhuis van de corporatie koopt het nalatig onderhoud niet kan betalen. Dit staat in schril contract met allerhande stimuleringsmaatregelingen die worden ingezet om mensen maar vooral een huis te laten kopen.

Vertraging koopsubsidie aangepakt

Na vragen van de SP stelt de minister extra geld beschikbaar om de problemen en vertraging op te lossen bij het toekennen van koopsubsidie voor starters op de woningmarkt.

Verbod op open geisers

Er komt een verbod op het gebruik van -gevaarlijke- open geisers en CV-ketels in nieuwbouwwoningen. Voor bestaande woningen komt er een grote campagne om dergelijke toestellen te vervangen. De SP pleitte hiervoor omdat deze toestellen een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren.

Boetes voor huisjesmelkers

De SP en jongerenorganisatie ROOD trekken al jaren aan de bel over de praktijken van huisjesmelkers. In 2008 stelt het kabinet bestuurlijke boetes in voor huisjesmelkers.

Regionaal woonloket voor woningzoekenden

Naar aanleiding van het SP-rapport â€Schrap de wachtlijstbelasting†komt er een regionaal woonloket voor woningzoekenden. Hierdoor krijgen woningzoekenden een overzichtelijk beeld van de beschikbare huurwoningen van de verschillende woningcorporaties in de regio.

Meer informatie voor appartementseigenaren

Op voorspraak van de SP worden appartementseigenaren actief geïnformeerd worden over de (verplichte) oprichting van een onderhoudsfonds door de Vereniging van Eigenaren (VvE). Verder moeten kopers van een appartement door makelaars beter worden geïnformeerd over de hoogte van de maandelijkse bijdrage aan de VvE en het bedrag dat in het onderhoudsfonds aanwezig is.

Onderhoudsoverzicht bij verkoop huurwoningen

Woningcorporaties zullen bij de verkoop van een huurwoning de potentiële kopers een overzicht te overhandigen van het te verwachten onderhoud in de komende 10 jaar. Aanleiding zijn de alarmerende berichten uit de grote steden waar verkochte huurwoningen na een aantal jaren dreigen te verloederen omdat de kopers geen geld hebben voor onderhoud.

Meer zeggenschap huurders

Huurdersverenigingen krijgen op verzoek van de SP over veel meer zaken informatie- en adviesrecht, zoals bijvoorbeeld de prestatieafspraken die de corporatie met de gemeente gaat maken.

Voorlopig geen nieuwe megasalarissen bij woningcorporaties

Op verzoek van de SP worden woningcorporaties verzocht geen nieuwe contracten af te sluiten met salarissen boven de Balkenendenorm totdat de Tweede Kamer heeft gesproken over het topsalarissen-advies van de Commissie Dijkstal.

Gemeenten krijgen mogelijkheid om gemengd wonen te bevorderen

Op voorspraak van de SP krijgen gemeenten de wettelijke mogelijkheid om bij woningtoewijzing te sturen op gemengd wonen.

Consequenties fouten bij huursubsidie verminderd

Op aandringen van de SP beperkt de regering de terugvordering van te veel ontvangen huursubsidie tot die gevallen waar de huurder iets te verwijten valt. Veel ontvangers van huursubsidie worden momenteel geconfronteerd met terugvordering, omdat er een fout is gemaakt bij de aanvraag. In veel gevallen is die fout niet gemaakt door de huurder, maar door de gemeente/woningcorporatie.

Maximum huurverhoging verlaagt

In 2000 heeft de Kamer besloten om de maximale jaarlijkse huurverhoging te verlagen van 6,5% naar 3,8%. Weliswaar minder dan we gevraagd hadden, maar toch een beloning voor de jarenlange strijd van de SP in en buiten de Kamer.


Zorg, Welzijn en Sport

Justitie zal stoppen met zorg inkopen bij zorgbedrijven met overbetaalde bestuurders

â€Aan de topinkomens bij zorgaanbieders waar door justitie plaatsen worden ingekocht komt een einde. Een voorstel van Sharon Gesthuizen hiertoe werd aangenomen. Justitie kocht in 2011 voor 329 miljoen euro zorgplaatsen in bij zorgaanbieders, voor mensen die behandeld én beveiligd moeten worden. Dat geld moet vooral terecht komen bij goede en verantwoorde zorg, en niet in de zakken van zorgbestuurders verdwijnen. Zorgbestuurders behoren niet méér te verdienen dan het salaris van de minister. Uiteindelijk zal justitie geen plaatsen meer inkopen bij zorgaanbieders die zich hier niet aan houden.â€

Drie voorstellen voor betere gemeentelijke zorg

De Tweede Kamer heeft drie voorstellen gesteund van SP-Kamerlid Renske Leijten om de gemeentelijke zorg - geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) – te verbeteren. Dankzij de voorstellen van Leijten blijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg toezicht houden op de zorg, wordt de loon- en kwaliteitsdumping in de thuiszorg gestopt en mag het geld dat nu aan zorg wordt uitgegeven niet aan iets anders worden uitgegeven.

Geen fusies in de zorg tot dat inspraak goed geregeld is

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft Renske Leijten gesteund in haar eis dat fusies in de zorg niet meer mogen totdat de inspraak van patiënten en personeel voldoende is geregeld. Dit vroeg zij woensdag per motie aan de regering. Leijten: 'In de zorg wordt een fusiegolf verwacht door alle maatregelen van dit kabinet. Het is goed dat de Kamer nu wil dat er alleen gefuseerd mag worden als patiënten en medewerkers van een zorginstelling ook daadwerkelijk ingestemd hebben.'

Onderzoek farmaceutische industrie moet openbaar

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van Henk van Gerven om alle onderzoeksresultaten van geneesmiddelenonderzoek op mensen openbaar te maken. â€Dankzij dit voorstel wordt voorkomen dat bedrijven negatieve onderzoeksresultaten onder het tapijt moffelen. Wetenschappelijk onderzoek zal zo beter en veiliger worden', aldus Van Gerven.

Inzet ongekwalificeerd personeel is wanbestuur

In de toekomst kunnen zorgbestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij ongekwalificeerd personeel inzetten. Dit voorstel van SP-Kamerlid Renske Leijten kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer.

Geen marktwerking in ambulancezorg

De plannen om marktwerking in de ambulancezorg in te voeren zijn van tafel. De SP streed jarenlang samen met het ambulancepersoneel en de vakbonden tegen de vermarkting van de ambulances.

Aanbesteding thuiszorg niet langer verplicht

De thuiszorg hoeft niet langer te worden aanbesteed. In een debat over een intiatiefwet van SP-fractievoorzitter Agnes Kant sprak een meerderheid in de Tweede Kamer zich uit om de marktwerking uit de thuiszorg te halen. Deze en de vorige regering hebben steeds gesteld dat Europese regels marktwerking in de thuiszorg verplichten.

klokkenluidersregeling in de zorg

Er komt een klokkenluidersregeling in de zorg. Minister Klink (Volksgezondheid) heeft dit voorstel van SP-Kamerlid Renske Leijten overgenomen. In de zorg wordt steeds vaker personeel geïntimideerd. Een klokkenluidersregeling kan de zwijgcultuur doorbreken.

Inspectie sneller ingezet bij nieuwkomers

De Tweede Kamer heeft het voorstel van de SP gesteund om de inspectie zo snel mogelijk naar nieuwe zorgaanbieders te laten gaan om de kwaliteit te controleren.

Onderzoek naar bezuiniging dagopvang

Op verzoek van de SP gaat staatssecretaris Bussemaker onderzoek doen naar de gevolgen van de bezuinigingen in de AWBZ voor dagopvang van ouderen, gehandicapten en mensen in de psychiatrie. Door de bezuinigingen in de AWBZ verliezen gehandicapten, ouderen en kinderen begeleiding om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit levert grote problemen op voor zorgboerderijen waar gehandicapten kunnen werken, maar ook voor dagbesteding voor ouderen.

Thuiszorg voor laatste levensfase eindelijk goed geregeld

Op verzoek van de SP heeft staatssecretaris Bussemaker de thuiszorg voor mensen in hun laatste levensfase (palliatieve thuiszorg) verbeterd. De maximale duur van de zorg wordt opgeheven. Een maximale duur voor deze zorg werd was één jaar en dat leidde tot schrijnende problemen voor mensen die het jaar overleefden. Zij werden op het sterfbed geconfronteerd met het stopzetten van de noodzakelijke zorg en met een opname in een verpleeghuis en konden toch niet naar wens thuis sterven.

Farmaceutische industrie aan banden

Het kabinet wil alle deals tussen de medische wereld en de farmaceutische industrie boven tafel hebben. De SP pleit al lange tijd voor aanpak van de schimmige wereld van de farmaceutische industrie onder andere in een initiatiefnota om de beïnvloeding van huisartsen en behandelaars door de industrie aan te pakken. Fractievoorzitter Agnes Kant ziet de aanpak van het kabinet als eerste stap, maar er zijn er nog meer nodig.

Preventie suicide langs het spoor

Om het aantal zelfmoorden op het spoor te verminderen worden, op aandringen van de SP, eindelijk de hekken langs spoorlijnen in de buurt van psychiatrische instellingen gerepareerd.

Financiële noodsituatie psychotherapeuten aangepakt

Door een nieuw systeem van declareren zitten sommige psychotherapeuten en psychologen al maanden zonder inkomen. Op voorstel van de SP wordt dit structureel aangepakt en worden de zorgverleners nu in termijnen betaald, in plaats van aan het eind van de behandeling.

Landelijk netwerk alcoholpoli's

De SP dwingt samen met de PvdA af dat het kabinet een landelijk dekkend netwerk van zogenoemde alcoholpoliâ€s voor jongeren laat opzetten. In de alcoholpoliâ€s worden kinderen niet alleen geholpen op het moment dat zij met alcoholvergiftiging binnenkomen, maar ook daarna. Zo worden zij begeleid door een psycholoog en worden ook hun ouders opgenomen in het behandelingstraject.

Meer aandacht voor preventie bij ouderen

De Tweede Kamer heeft een voorstel van de SP aangenomen om ouderen als specifieke doelgroep van het publieke gezondheidsbeleid te definiëren. Gemeenten zullen voortaan in hun vierjaarlijkse gezondheidsplannen specifiek aandacht moeten vestigen op de preventie van zorgproblemen bij ouderen. Voor jongeren was dit al langer het geval.

Stop uitverkoop Thuiszorg

Met de campagne 'Stop uitverkoop thuiszorg' protesteert de SP tegen de desastreuze gevolgen van de invoering van marktwerking in de thuiszorg. Met behulp van demonstrerende patiënten en werknemers op het Plein, bezetting van gemeentehuizen, en een spraakmakend filmpje, wordt de teloorgang van de thuiszorg met succes op de agenda gezet. Staatssecretaris Bussemaker moet in 2008 de problemen erkennen en gaat over tot een eerste reparatie. De alfahulpen krijgen meer rechten en de clienten van de thuiszorg krijgen een keuze tussen alfahulp en een medewerker in loondienst.

Eigen bijdrage AWBZ onderzocht

De verandering van de eigen bijdrage in de AWBZ zorgt voor veel menselijk leed. De SP kaart dit aan en zorgt ervoor dat er een overgangsregeling komt, plus een onderzoek naar de inkomenspositie van bewoners van AWBZ instellingen

Geen verdere schaalvergroting in gezondheidszorg

De Tweede Kamer steunt een voorstel van de SP tegen schaalvergroting in de gezondheidszorg. Eerder al steunde de Kamer het SP voorstel om scherper toe te zien op fusies tussen zorginstellingen om zo te zorgen dat voorzieningen voor iedereen letterlijk bereikbaar blijven.

Extra geld voor gehandicapten

Op vraag van de SP komt er in 2007 10 miljoen extra voor de verzorging van zwaar gehandicapte mensen. Het toegekende budget was ontoereikend en de regering wilde aanvankelijk geen extra geld inzetten.

Stagefonds in de zorg

Het kabinet gaat over tot de invoering van een stagefonds in de zorg, iets waarvoor de SP al lange tijd heeft gepleit. Hierdoor komen er meer stageplaatsen zodat scholieren niet meer op een wachtlijst hoeven.

Alle ouders opvoedondersteuning

Naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat 100.000 kinderen in Nederland te maken krijgen met mishandeling neemt de Kamer een voorstel van de SP over om alle ouders opvoedingsondersteuning te bieden in de centra voor Jeugd en Gezin. Op deze manier kan mishandeling worden voorkomen, in plaats van enkel genezen.

Geen commerciële medische check-ups

Steeds meer bedrijven bieden medische check-ups aan, die meer met marketing dan met preventie te maken hebben. De SP zorgt ervoor dat de verkoop van deze schijnzekerheid aan banden wordt gelegd. Tien bedrijven hebben een brief gekregen waarin zij er op worden gewezen dat voor bepaalde soorten onderzoek een vergunningplicht geldt. Bovendien kunnen zij een bezoek van de inspectie verwachten.

Naar kleinschalige zorg

Kabinet Balkenende 4 geeft blijk naar kleinschalige zorg te willen. De SP heeft dit alternatief voor de als paddestoelen uit de grond schietende verpleegfabrieken op de agenda gezet.

Betere voorlichting gebruik foliumzuur bij zwangerschap

In 2004 is er een voorstel van de SP aangenomen waarbij er 200.000 euro extra wordt uitgetrokken voor goede voorlichting voor het gebruik van foliumzuur voor de zwangerschap. Gebruik van foliumzuur voor de zwangerschap heeft een positief effect op de daling van het aantal aangeboren afwijkingen.

Ecotaks niet voor sportinstellingen

Omdat de sportinstellingen de dupe dreigden te worden van de verhoging van de ecotaks (belasting op energieverbruik), is op voorstel van de SP in 1998 jaarlijks 30 miljoen gulden beschikbaar gesteld om dit te voorkomen. Zes jaar later zorgt de SP ervoor dat de sportinstellingen opnieuw worden gecompenseerd voor een verhoging van de ecotaks.

Kwijtschelding bij vertraging in eigen bijdrage thuiszorg

Na groot tumult en chaos over de verhoging van de eigen bijdragen in de thuiszorg zorgt de SP er in 2004 voor dat rekeningen die met een jaar vertraging worden gestuurd worden kwijtgescholden.

Geen gedwongen scheiding ouderen

Door aanpassing van de AWBZ-regels kon het voor gaan komen dat oudere echtparen in verzorgingshuizen gedwongen werden gescheiden. De SP bedingt dat dit nooit het geval mag zijn.

Geen commercie in doorverwijzen patienten

Op voorspraak van de SP worden betalingen aan specialisten voor het doorverwijzen van patiënten naar commerciële klinieken verboden.

Geen voorkruipzorg

In 1998 is er een voorstel aangenomen van Jan Marijnissen waarbij uitgesproken is dat mensen altijd gelijke toegang hebben tot de gezondheidszorg. Aanleiding was de opkomst van initiatieven waarbij bijvoorbeeld via â€bedrijvenpoliâ€s†werknemers van bepaalde bedrijven voor andere patiënten zouden kunnen gaan. Met het aannemen van deze motie werd deze vorm van voorkruipzorg verworpen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top