www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid

/overheid :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Strengere gedragscode Europarlementariërs voor cadeaus en bijbanen

Als een van de acht leden van de betrokken werkgroep van het Europees Parlement heeft SP-Europarlementariër Dennis de Jong in 2010 een aantal van zijn voorstellen weten door te drukken met scherpere gedragsregels voor Europarlementariërs. Zo is het nu verboden voor Europarlementariërs om cadeaus van meer dan 150 euro te accepteren. Ook mogen snoepreisjes niet langer zomaar aangenomen worden. Bijbanen van Europarlementariërs moeten opgegeven worden en worden vervolgens opgenomen in een openbaar register.


Hervorming van de adviesgroepen van de Europese Commissie

Dennis de Jong richtte een groep van gelijkgezinde Europarlementariërs op die de bezem wilden halen door de samenstelling van de ongeveer 900 expertgroepen die de Commissie adviseren, o.a. over nieuwe wetgeving. Vertegenwoordigers van grote bedrijven zijn in deze groepen al jaren oververtegenwoordigd. Aanvankelijk weigerde de Commissie hier iets aan te doen, maar via de groep gelijkgezinden lukte het in 2012 de begroting voor expertgroepen te blokkeren. Hierna besloot de Europese Commissie in te gaan op het aanbod, samen met de groep gelijkgezinden de expertgroepen door te lichten. Dit heeft ertoe geleid dat tientallen expertgroepen inmiddels evenwichtiger zijn samengesteld. Daarnaast is er voorzien in een ruimtere onkostenvergoeding voor experts, zoals bijvoorbeeld kleine ondernemers, die door hun deelname aan expertgroepen niet alleen verblijfs- en reiskosten maken, maar ook bijvoorbeeld een waarnemer moeten inhuren tijdens hun afwezigheid.


Oprichting Finance Watch

In Brussel zijn naar schatting 15.000 tot 25.000 lobbyisten actief, daarvan werkt 80% voor de grote bedrijven. Om tegenwicht te bieden aan de macht van de lobbyisten van de financiële sector, heeft SP-Europarlementariër Dennis de Jong actief meegeholpen met de oprichting van Finance Watch. Deze NGO verifieert het materiaal van de bankenlobby op juistheid (fact-checking) en komt zonodig met tegenonderzoeken. Finance Watch is inmiddels ook door de Europese Commissie erkend als volwaardige speler en wordt steeds meer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de Europese instellingen. Voor Europarlementariërs is Finance Watch een belangrijke infomatiebron geworden.


Europese Commissie moet ambtenarensalarissen onderzoeken

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel van de SP-Eurofractie om de Europese Commissie een onderzoek te laten verrichten naar de salarissen en vergoedingen van Europese ambtenaren. Europese ambtenaren krijgen naast een salaris dat voor de hoogste ambtelijke functies kan oplopen tot boven dat van een minister-president ook nog verschillende vergoedingen. Vele daarvan zijn volgens de SP niet meer nodig. Het onderzoek moet uitwijzen of de vergoedingen nog van deze tijd zijn.


Actie tegen verhuiscircus Brussel-Straatsburg

Het verhuiscircus Brussel-Straatsburg kost EU-burgers ieder jaar minstens 200 miljoen euro. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Frankrijk houdt echter vast aan Straatsburg als vergaderlocatie van het Europarlement omdat dit in Europese verdragen geregeld is. SP-Europarlementariër Dennis de Jong is een van de vice-voorzitters van het samenwerkingsverband van Europarlementariërs tegen het verhuiscircus. In die hoedanigheid heeft hij de discussie geopend met Straatsburgse organisaties om naar een passend alternatief voor Straatsburg te zoeken, voor als het Europees Parlement uitsluitend nog in Brussel gevestigd zal zijn. Inmiddels zijn alternatieven, als ‘Hoofdstad van het Europese Recht’ (verplaatsing van het Europese Hof van Justitie), minder taboe geworden. Door de Straatsburgse gemeenschap zelf rijp te maken voor verandering is het einde van het verhuiscircus weer iets dichterbij gekomen.


Transparantie bij vertrouwelijke informatie

De Tweede Kamer heeft brede steun uitgesproken voor een voorstel van SP-Kamerlid Arnold Merkies om voortaan verslag te leggen van bijeenkomsten waarbij de Tweede Kamer vertrouwelijk wordt geïnformeerd. Dit maakt het achteraf mogelijk om te zien hoe de Tweede Kamer door de minister is geïnformeerd en hoe de Kamer daar mee om is gegaan.


Wethoudersnorm voor gemeentewerkers

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak om de topsalarissen bij lokale overheden in te perken. In het aangenomen voorstel wordt het kabinet verzocht om in contact te treden met gemeenten over de invoering van een ‘wethoudersnorm.’ Dat wil zeggen dat geen enkele medewerker in een gemeente, gemeentelijke instelling of gemeentelijk bedrijf een hoger salaris krijgt dan de wethouder.


Nabestaanden hoeven lintjes niet meer in te leveren

Lintjes worden na overlijden niet meer teruggevorderd. De Tweede Kamer steunde dinsdag het voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak dat nabestaanden een Koninklijk onderscheiding niet meer hoeven terug te sturen. Deze onderscheidingen werden tot nu toe vaak gerestaureerd en opnieuw gebruikt.


Meer transparantie lobby in Brussel

Het Europese Parlement en de Commissie presenteerden in november 2010 een plan om lobbyisten pas na registratie een permanente toegangspas te geven. Dit register brengt de invloed van lobbyisten op Brusselse besluitvorming meer in de openbaarheid. Dennis de Jong was actief betrokken bij de onderhandelingen en vind het goed dat er nu echt werk gemaakt wordt van het registeren van lobbyisten. Tot nu toe kennen het parlement en de Commissie een vrijwillig register, waar slechts 30% van de 15.000 lobbyisten die actief zijn in Brussel geregistreerd staan. Vrijwilligheid werkt dus duidelijk niet.

Dit register is een goede stap vooruit, omdat bij het register ook een gedragscode hoort, het een sanctiemechanisme kent en de aangeleverde informatie jaarlijks bijgewerkt moet worden om het actueel te houden. Hoewel dit register een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, laat het steken vallen op het gebied van controle. En juist daar valt of staat de effectiviteit van dit register bij. De SP zal dit scherp in de gaten houden en op verbetering aandringen.


'Roemernorm' voor alle ministeries

Minister Donner van Binnenlandse Zaken gaat op elk ministerie de ‘Roemernorm’ instellen. Dit betekent dat niet meer dan 10 procent van de personeelskosten mag worden uitgegeven aan dure externe adviseurs, interim-managers en andere externe medewerkers.


Inhuur van externen bij overheid

Er komt een harde norm voor de inhuur van externen bij de ministeries. Voortaan mogen die niet meer dan 10 procent van het totale personeelsbudget uitgeven aan externen. Wat de SP betreft gaan we ook provincies en gemeenten deze norm opleggen. Uit onderzoek van de SP bleek al eerder dat de overheid een steeds groter deel van haar personeel extern inhuurt. Deze zijn veel duurder dan vaste krachten, minder loyaal aan de overheid omdat ze er vaak tijdelijk werken, en doordat ze er maar tijdelijk werken, blijft kennis en ervaring niet behouden voor de overheid.
Ook bij de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN), de overkoepelende organisatie die voor alle politiekorpsen onder andere de ICT en inkoop regelt, zijn veel te veel en te dure externen in dienst. De SP heeft gezorgd dat interne rapporten hierover openbaar zijn gemaakt en de minister gaat de inhuur fors terugdringen.


Brandbestrijding

Op initiatief van de SP heeft de minister haar voorstel om voortaan toe te staan dat er met minder dan 6 personen op een brandweerwagen uitgerukt mag worden, aangepast. Slechts onder bepaalde voorwaarden mag men hier nu van afwijken, en enkel als dit geen gevolgen heeft voor de veiligheid van personeel en inwoners.


Maximum aan aantal bijbanen voor bestuurders

De Tweede Kamer heeft een voorstel tot wetswijziging van SP Tweede Kamerlid Ewout Irrgang aangenomen waarin een maximum wordt er gesteld aan het aantal commissariaten bij grote bedrijven en stichtingen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de strijd tegen het ‘old boys network’ en in de richting van goed toezicht op het bestuur van grote bedrijven en semipublieke instellingen.


Einde aan topinkomens directeuren UWV, SVB en CWI

De Tweede Kamer steunt het voorstel van SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut om een einde te maken aan de topsalarissen in de sociale zekerheid. De beloningen van de raden van bestuur van de SVB, het UWV en het CWI moeten nu zo snel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met de voor hen geldende wettelijke normen, onder het salaris van de minister-president. Uit een inventarisatie van de SP bleek dat een meerderheid van de raden van bestuur van deze uitvoeringsorganisaties in 2008 meer verdienden dan de minister-president.


Waterschapsverkiezingen op de schop

Na aandringen van de SP komt er een einde aan de overbodige waterschapsverkiezingen. In november 2008 mochten voor het eerst politieke partijen deelnemen aan deze verkiezingen. De SP deed niet mee, omdat zij het waterbeheer niet wil politiseren. De SP hecht veel waarde aan de uitvoerende taken van de waterschappen, maar wil het bestuur onderbrengen bij de provincies.


Richtwijzer 'Façadepolitiek'

Op verzoek van SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft de regering in 2009 een richtwijzer Façadepolitiek opgesteld. Deze moet gemeenten en organisaties helpen om een kleine groep salafistische moslims te ontmaskeren. Deze groep werpt zichzelf op als spreekbuis van de moslims in Nederland en maakt misbruik van subsidies om hun radicale standpunten tegen de Nederlandse samenleving en tegen integratie van moslims te verspreiden.


Geen verhoging inkomens politici

De SP heeft in 2009 met succes de voorgenomen verhoging van de ministersalarissen met 30 procent aangevochten. In het verlengde daarvan werden ook de inkomens van gedeputeerden, wethouders en Staten- en gemeenteraadsleden niet verhoogd.


Overheidswebsites beter toegankelijk

De staatssecretaris heeft haar inspanningen om overheidswebsites toegankelijk te maken voor mensen met een beperking flink opgevoerd na aandringen van de SP. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de overheidswebsites niet voldoen aan eisen van toegankelijkheid. Er worden nu hardere eisen gesteld aan overheidsinstellingen om wel aan de norm te voldoen.


Geen 'fout' natuursteen

Dankzij een voorstel van de SP moeten bedrijven die natuursteen leveren aan de overheid bewijzen dat deze onder eerlijke arbeidsomstandigheden zijn gemaakt. Te vaak werd enkel naar de prijs gekeken, en niet naar kinderarbeid en eerlijke beloning.


Asbestvervuiling Antillen aangepakt

Op vragen van de SP zegt de regering toe de asbestvervuiling op de Antillen aan te pakken.


Steun aan klokkenluiders

Dankzij de SP krijgen klokkenluiders meer steun. Er komt een instituut voor klokkenluiders, waar mensen die maatschappelijke misstanden willen melden terecht kunnen voor advies en hulp. Ook komt er een fonds voor klokkenluiders, voor het geval mensen in financiële problemen komen. Er komt eerst een instituut en een fonds voor ambtenaren en politie. Volgens de SP moet deze zo snel mogelijk voor iedereen beschikbaar worden gemaakt.


Regels bij grafruiming

In september 2008 kreeg de SP Kamerbrede steun voor het voorstel om de marktwerking bij het opgraven van doden te beperken nadat bleek dat er verschillende misstanden voorkwamen op begraafplaatsen. Op verzoek van de SP worden regels gesteld voor het opgraven van de doden. Dit moet respectvol en zo weinig mogelijk machinaal gebeuren. Stoffelijke resten moeten worden verzameld en bijgezet in een algemeen graf, dat door nabestaanden kan worden bezocht.


Kosten Koninklijk Huis

Na aandringen van de SP komt er meer openheid over de kosten van het Koninklijk Huis. Veel kosten blijken niet juist in de boeken te staan. Vanaf 2010 worden alle kosten openbaar gemaakt. Dan kan de Tweede Kamer beter controleren of het geld goed is besteed. De SP heeft ook met succes gepleit voor het terugdringen van de kosten van het koninklijk huis. Zo is in 2009 na een voorstel van de SP besloten om de vergoedingen voor privé-vluchten van leden van het koninklijk huis te beperken. En in 2010 besloot de koningin, mede dankzij druk van de SP, om voortaan zelf voor het extra onderhoud van haar schip ‘De Groene Draeck’ te gaan betalen.


Klokkenluider Spijkers

De zaak van klokkenluider Spijkers is door SP-er Krista van Velzen in middelpunt van de aandacht gebracht. Spijkers weigerde te liegen tegen de nabestaanden van een defensiemedewerker over de toedracht van zijn dood. Hiervoor werd hij gestraft door het ministerie. Van Velzen bleef de minister van Defensie onder druk zetten om deze onverkwikkelijke kwestie fatsoenlijk af te handelen. Uiteindelijk kreeg Spijker volledig eerherstel en werd hij zelfs Koninklijk onderscheiden. De problemen zijn echter nog steeds niet volledig opgelost, en de SP blijft zich inzetten voor de zaak Spijkers, alsmede klokkenluiders in het algemeen.


Belastingparadijs Antillen aangepakt

Dankzij onderzoek van de SP naar de belastingparadijzen op de Nederlandse Antillen gaat het kabinet akkoord met de vraag om een ander belastingsysteem. Volgens de SP en andere partijen moet het belastingsysteem worden aangepast, zodat grote bedrijven en rijke Antillianen meer bijdragen aan investeringen in onderwijs, zorg en armoedebestrijding.


Maximumsalaris voor bestuurders in het onderwijs

Na Kamervragen en moties van de SP, wordt het salaris van een minister als maximum gehanteerd in het onderwijs. Bestuurders in MBO en Hoger onderwijs mogen niet meer verdienen dan een minister.


Geen Randstadprovincie

Het idee van één grote Randstadprovincie kan in de prullenbak, nadat de SP om een studie van het Ruimtelijk Planbureau had gevraagd. De studie maakt duidelijk dat het oplossen van de vele ruimtelijke problemen in de Randstad niet afhankelijk is van een nieuwe bestuurslaag.


Balkenendenorm voor de publieke omroep

De SP regelt dat iedereen die bij de publieke omroep werkt, niet meer mag verdienen dan de minister-president.


Sponsoring TV-programma’s

Plasterk maakt na vragen van de SP een eind aan de overheidssponsoring van TV-programma’s. Voorlichting en promotie kan alleen nog via Postbus 51.


Startsubsidie voor vakvereniging vrijwillige brandweer

Op verzoek van de SP heeft de regering een startsubsidie gegeven voor een vakvereniging voor de vrijwillige brandweer. 80 procent van de brandweerlieden is vrijwilliger, maar zij konden tot nu toe niet meepraten over het beleid.


Ministers moeten adviseurs uit eigen zak betalen

De SP zorgt er in 2004 voor dat ministers en staatssecretarissen die zich laten adviseren door een ‘personal coach’ deze voortaan zelf betalen. De belastingbetaler hoeft hierdoor niet langer op te draaien voor het gebruik van een dure ‘Emile Ratelband’.


Sollicitatieplicht voor ex-Kamerleden

Dankzij lang aandringen van de SP krijgen ook Tweede Kamerleden een sollicitatieplicht als ze niet langer in de Kamer zitten.


Openbaarmaking van giften aan politieke partijen

In de jaren negentig neemt de Kamer met algemene stemmen het voorstel van de SP over om meerdere giften per jaar aan politieke partijen, die gezamenlijk boven de 10.000 gulden uitkomen, bij elkaar op te tellen, zodat politieke partijen de plicht hebben deze openbaar te maken.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top