www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid

Standpunten

  • Klokkenluiders worden beter beschermd. Een 'Huis voor klokkenluiders' gaat onderzoek doen naar misstanden. Deze klokkenluiders krijgen ontslagbescherming en juridische en financiële ondersteuning.
  • We stellen paal en perk aan de topinkomens. Bestuurders in de publieke en semi-publieke sector verdienen niet meer dan de minister-president
  • Het staatshoofd zou in de toekomst een ceremoniŽle functie moeten bekleden. Leden van het Koninklijk Huis gaan hun eigen privť-kosten betalen en Ė net als ieder ander Ė gewoon belasting
  • Volksvertegenwoordigers verliezen overbodige voorrechten, zoals een riante wachtgeldregeling. Betaalde bijbanen voor burgemeesters en commissarissen van de koningin verbieden we
  • Beslissingen over de buurt worden vaak over de hoofden van de bewoners heen genomen. Buurtbewoners krijgen meer inspraak over de inrichting van en de voorzieningen in hun buurt

Klik hier voor alle standpunten

U moet het zeggen

In de politiek geldt steeds meer de macht van het geld en steeds minder het belang van de burgers. Bestuurders die tientallen bijbanen nemen zijn hun geld niet waard. Politieke partijen die zichzelf laten sponsoren zijn gevoelig voor commerciŽle belangen. Daar tegenover staat het droevige lot van klokkenluiders, die maatschappelijke misstanden melden, maar niet zelden eindigen zonder werk en zonder geld. We moeten ervoor zorgen dat niet het geld, maar u het weer voor het zeggen krijgt.

De troontelefoon

Er gaapt een diepe kloof tussen de papieren werkelijkheid van de ministeries en de werkelijkheid van de mensen die het werk moeten doen. Doordat de regering de problemen van mensen niet kent, worden verkeerde beslissingen genomen. De SP hield de afgelopen jaren grootschalige onderzoeken, over de problemen en de oplossingen van de mensen op de werkvloer. We lieten tienduizenden agenten, gevangenispersoneel, leraren, jeugdhulpverleners, binnenvaartschippers en medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg aan het woord.

nieuws

/overheid :: Nieuws

Raad van Europa: Veel privatiseringen hebben averechts resultaat voor publieke dienstverlening

28-06-2014 Publieke dienstverlening van hoge kwaliteit is een vitaal vereiste voor een sterke democratie, en elke toekomstige ingrijpende overheidshervorming moet daarom voortaan de belangen van de burgers beter in ogenschouw nemen alsook de gemeenschappelijke Europese waarden. Dat advies geeft de parlementaire assemblee van de Raad van Europa aan de parlementen en regeringen van de 47 lidstaten van Europa's oudste en grootste verdragsorganisatie. De assemblee in Straatsburg stemt in grote meerderheid in met een voorstel daartoe van SP-senator Tiny Kox.

> Lees verder…

Halfslachtig besluit Europees Parlement over transparantieregister

15-04-2014 Vandaag stemde het Europees Parlement over de evaluatie van het transparantieregister. Via dit register moeten lobbyisten openheid van zaken geven, als ze zich in hun activiteiten onder meer richten op de Europese Commissie of het Europees Parlement. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Nu is het register vrijwillig. Het Europees Parlement (EP) heeft zich al eerder uitgesproken voor een verplicht register, maar hoewel het EP daar nog steeds voorstander van zegt te zijn, zijn alle voorstellen om dit snel te realiseren vandaag verworpen. Dit is daarom een gemiste kans. Pas in 2017 zal het register opnieuw worden geëvalueerd en tot die tijd zitten we opgescheept met een halfbakken instrument.’

> Lees verder…

Week van de waarheid voor transparantie in het Europees Parlement

14-04-2014 Deze week wordt duidelijk of het Europees Parlement serieus werk maakt van transparantie of dat alle uitlatingen hierover vooral verkiezingsretoriek zijn. Op 14 april vraagt lobbywaakhond ALTER-EU alle kandidaat Europarlementariërs kleur te bekennen: tekenen zij de pledge voor meer transparantie of niet? Als SP-eurofractie zullen we dit nauwkeurig bijhouden en hierover blijven rapporteren. Zo wordt duidelijk welke kandidaten echt werk willen maken van transparantie. Op dinsdag stemt het EP over de evaluatie van het transparantieregister. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het huidige register is onvolledig en nog veel lobbyisten hebben zich niet geregistreerd. Daarom heb ik een aantal aanscherpingen voorgesteld, waaronder de verplichting voor Europese ambtenaren alleen nog contact te hebben met geregistreerde lobbyisten’. Tenslotte wordt het ook de week, waarin duidelijk wordt of de voorzitter van het EP, Martin Schulz, kan aanblijven nadat hij eerder heeft geprobeerd zaken in de doofpot te stoppen die zijn eigen integriteit betreffen.’

> Lees verder…

Brusselse bankenlobby moet aan banden gelegd worden

09-04-2014 De aanwezigheid van de financiële lobby in Brussel is nog groter dan verwacht, dat is de belangrijkste uitkomst van een vandaag verschenen rapport van lobby-waakhond Corporate Europe Observatory. Uit het rapport ‘De vuurkracht van de financiële lobby’ blijkt dat de financiële sector per jaar meer dan 120 miljoen euro uitgeeft aan het Brusselse lobbywerk en daarvoor meer dan 1700 lobbyisten beschikbaar heeft. Erik Wesselius, 4e op de kandidatenlijst van de SP bij de Europese verkiezingen: ‘We wisten dat de bankenlobby sinds de bankencrisis in Brussel alle middelen inzet om Europese besluiten over de bankensector te beïnvloeden, maar de nu gepubliceerde cijfers overtreffen alle eerdere schattingen. Banken, beleggers en speculanten hebben een veel te dikke vinger in de pap bij de Brusselse besluitvorming. De SP wil een Europa waarin de belangen van de burgers voorop staan, niet die van de banken.’

> Lees verder…

Voorzitter Europarlement schuldig aan doofpotcultuur en vriendjespolitiek

03-04-2014 Vandaag stemt het Europees Parlement over de besteding van de gelden door het Europees Parlement in 2012. De begrotingscontrolecommissie uitte hierin stevige kritiek op het Europees Parlement, maar de voorzitter Martin Schulz probeert een stemming hierover te voorkomen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘We maken ons als begrotingscontrolecommissie grote zorgen over het feit dat Schulz geld van het EP gebruikt voor zijn persoonlijke campagne om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Ook hebben we kritiek op de manier waarop hij de diensten van het EP reorganiseert, louter om zijn vriendjes aan baantjes te helpen. Dit is de zoveelste keer dat Schulz zaken in de doofpot probeert te stoppen. Zelf heb ik ook zeer slechte ervaringen met de manier waarop zijn diensten transparantie binnen het EP frustreren. Wat mij betreft is Schulz volstrekt ongeschikt als leidinggevende bij welke Europese instelling dan ook. Met Schulz halen we de corruptie in huis.’

> Lees verder…

De Jong wil duidelijkheid over corruptie bij Europese instellingen

21-03-2014 Vanmiddag vindt in Brussel een bijeenkomst plaats bij het Centrum voor Europese Beleidsstudies, waarmee geprobeerd wordt corruptiebestrijding hoger op de politieke agenda te krijgen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Eurocommissaris Malmström zal vanmiddag haar corruptierapport toelichten. Het is goed dat dit rapport er ligt, maar het is volstrekt onduidelijk welke stappen er genomen worden om de samenwerking tussen lidstaten op dit gebied te versterken. Het rapport is verder weinig overtuigend, omdat het niet ingaat op de corruptie bij Europese instellingen en de maatregelen die de Commissie hiertegen in eigen huis neemt. In 2011 heb ik samen met een groep gelijkgezinde Europarlementariërs een actieplan tegen corruptie aangeboden aan Eurocommissaris Malmström. Van de daarin voorgestelde acties heeft de Commissie helaas geen werk gemaakt. Samen met Transparency International (TI) hoop ik de Eurocommissaris vanmiddag te bewegen tot meer actie. Er mag een flinke schep bovenop’.

> Lees verder…

Kans op einde schimmige praktijken Europees Parlement

11-03-2014 Vandaag neemt het Europees Parlement een rapport aan over transparantie bij de Europese instellingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´In het rapport zijn ook mijn voorstellen overgenomen om een einde te maken aan de schimmige praktijken van het Europees Parlement zelf. Het gaat daarbij zowel om de interne besluitvorming in het presidium van het EP, als om de tot nu toe geheime onderhandelingen over wetsvoorstellen met de Raad van ministers. Dit is een mooie stap voorwaarts, maar de voorstellen moeten nu ook wel daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook hier geldt: Geen woorden maar daden.´

> Lees verder…

De Jong verwerpt principeakkoord over salarissen Europese ambtenaren

07-03-2014 Vandaag hebben de Europese regeringen een principeakkoord gesloten over het langlopende conflict over de salarissen voor Europese ambtenaren in de periode 2011 en 2012. De Jong: ‘De EU-lidstaten zijn onder druk nu toch akkoord gegaan met een loonsverhoging voor de Europese ambtenaren terwijl eerder nog was besloten een nullijn vast te houden. Tegelijkertijd vinden de ambtenaren, die naast hun soms torenhoge salaris allerlei andere voordeeltjes krijgen, dit loonbod niet voldoende en gaan ze actie voeren. Dit is de wereld op zijn kop: terwijl de ambtenaren in Nederland een schijntje verdienen vergeleken met hun Europese collega’s, worden zij al jaren op de nullijn gehouden. De Europese ambtenaren leven duidelijk in een ivoren toren. In plaats van actie te voeren voor nog meer salaris, zouden ze beter solidair kunnen zijn met hun nationale collega’s.’

> Lees verder…

De Jong eist openheid over anti-corruptiebeleid van Europese instellingen

12-02-2014 Het Europees Parlement houdt vandaag een hoorzitting met Eurocommissaris Malmstrom over het vorige week door de Commissie uitgebrachte Anti-Corruptie rapport. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Het rapport geeft inzicht in de situatie in de lidstaten, maar de onderdelen die gingen over corruptie binnen de Europese instellingen, hebben de eindstreep niet gehaald. In de afgelopen jaren heb ik zowel bij de Europese Commissie en haar agentschappen, als ook bij het Europees Parlement zelf, veel gevallen van corruptie voorbij zien komen. Het is dan ook arrogant dat de Commissie denkt weg te komen met een rapport dat over iedereen gaat behalve over haarzelf. Veel maatregelen die de Commissie aanbeveelt aan de lidstaten, heeft ze zelf niet ingevoerd. Dat ondermijnt iedere geloofwaardigheid. Wat mij betreft, heeft Malmström dan ook veel uit te leggen tijdens de hoorzitting.’

> Lees verder…

Oppositie zegt vertrouwen in minister Plasterk op

12-02-2014 De SP heeft dinsdagnacht samen met D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, 50plus, PVV en de Groep Bontes het vertrouwen opgezegd in minister Plasterk. Volgens SP-leider Emile Roemer verdient de minister niet langer het vertrouwen van de Kamer omdat hij speculeerde in de media over de afluisterpraktijken van de NSA en bewust informatie achterhield voor de bevolking en de Tweede Kamer.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top