www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Partij :: Onderzoek
Laat de tekst
voorlezen

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP

Spanning, het blad van het Wetenschappelijk Bureau van de SP

Het Wetenschappelijk Bureau geeft ook een blad uit, Spanning. Het blad verschijnt elke maand, en belicht steeds een actueel onderwerp van verschillende kanten. Zowel leden van de SP als niet-leden kunnen zich abonneren op Spanning.

Het Wetenschappelijk Bureau van de SP is een denktank voor het socialisme in Nederland. Het instituut doet onder meer onderzoek naar de uitverkoop van publieke sector en de organisatie van kleinschalige publieke diensten. Het wetenschappelijk bureau doet voorstellen voor democratisering van de economie, een meer onafhankelijke buitenlandse politiek, en meer betrokkenheid van burgers bij het bestuur.

Het Wetenschappelijk Bureau geeft advies aan SP-politici, is actief in de scholing en opleiding van partijleden en neemt actief deel aan de opinievorming binnen en buiten de partij. Leden van het Wetenschappelijk Bureau publiceren opinieartikelen en onderzoeksrapporten. Daarnaast geven zij lezingen en nemen zij deel aan debatten.

Contact

Natuurlijk kunt u zelf contact met ons opnemen:

Recente publicaties

U aan het woord

Het wetenschappelijk bureau ondersteunt het onderzoek van de serie "...aan het woord".

Klik hieronder op een van de afbeeldingen om een rapport te bekijken (PDF-formaat).

Gevangenispersoneel aan het woord Leraar aan het woord Schipper aan het woord Agent aan het woord
Jeugdhulpverlener aan het woord Huisarts aan het woord De sociale werkplaats aan het woord De brandweer aan het woord

De Kunduz-missie en de garanties van Rutte

In januari 2011 besloot een krappe meerderheid van de Tweede Kamer tot steun aan de plannen van de regering om Nederlandse troepen te sturen naar de Afghaanse provincie Kunduz. Voor veel partijen een lastige keuze. Aan de ene kant is er een brede meerderheid in het parlement voorstander van Nederlandse steun bij het opleiden van een Afghaans politiekorps. Alleen over de manier waarop dat in de praktijk vorm zou moeten krijgen, lopen de meningen uiteen. Hoe kansrijk is de voorgestelde missie in Kunduz? Welke gevaren bestaan er dat Nederland, net als eerder in Uruzgan, midden in de Afghaanse oorlog terecht komt waarvan een meerderheid van het parlement en de bevolking vindt dat wij daar niet thuis horen? In deze brochure houdt de SP de toezeggingen die premier Rutte tijdens het Kamerdebat deed tegen het licht. Ons oordeel: er is te veel tegenstrijdigheid en te weinig helderheid om te kunnen concluderen dat de missie zoals die door Mark Rutte in januari werd geschetst ook in de praktijk zal kunnen plaats vinden.


De gebroken beloften van Geert Wilders

In 2010 toonde de PVV twee gezichten. In aanloop naar de verkiezingen sprak Geert Wilders hardvochtige taal richting moslims, maar hij sprak ook warme woorden over de hardwerkende burgers. De PVV zou een sociale partij zijn, die opkomt voor gewone mensen en wil strijden tegen de afbraak van de sociale zekerheid. Toch krijgen Henk en Ingrid het met de PVV niet gemakkelijk, zo blijkt uit onderzoek dat het Wetenschappelijk Bureau van het SP. Wij hebben het stemgedrag van de PVV sinds het aantreden van de regering onderzocht en kwamen tot de conclusie dat Wilders en de zijnen niet doen wat zij zeggen. Er gaapt een kloof tussen de retoriek en het stemgedrag. In deze brochure geven we op 60 punten aan waar Wilders na de verkiezingen haar beloften haar kiezer heeft gebroken.

Jaarverslagen

Jaarverslagen Wetenschappelijk Bureau

Eerdere rapporten

Kansen voor alle kinderen, deel 2

(november 2009)

Kansen voor alle kinderenIn de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 4-19 jaar vinden de laatste jaren grote veranderingen plaats.
Goede nieuwe initiatieven maar ook veranderingen die ten koste gaan van contact met ouders en kinderen. Hiermee wordt het wezen van de JGZ – contact en vertrouwen – aangetast. Dat blijkt uit een enquête die het Wetenschappelijk Bureau van de SP, samen met de vereniging Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) begin 2009 hield onder jeugdartsen in de JGZ 5-19 jaar. Bijna 40 procent van de jeugdartsen 4-19 jaar vulde de uitgebreide enquête in.

Ineke Palm en Marianne Langkamp, 'Kansen voor alle kinderen? deel 2'

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


Sanering asbestcementdaken, niets doen geeft ook veel kosten

(oktober 2009)

Sanering asbestcementdaken, niets doen geeft ook veel kostenOp verzoek van SP-Kamerlid Remi Poppe heeft het Wetenschappelijk Bureau van de SP onderzoek gedaan om de kosten van calamiteiten met asbest in beeld te krijgen. Hieruit blijkt dat dit jaarlijks vele miljoenen kost. De SP pleit vanwege het risico voor de volksgezondheid voor een sanering van asbestcementen daken. Het argument dat dit teveel zou kosten wordt met dit rapport weerlegd; niets doen is ook duur.

Remi Poppe en Nico Schouten, ‘Sanering asbestcementdaken, ook niets doen geeft veel kosten’


Verhoging AOW-leeftijd: ongewenst, onnodig en onzinnig

oktober 2009

omslag verhoging AOW-leeftijdDe AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar is ongewenst, onnodig en onzinnig. Dit voor heel veel Nederlanders belangrijke debat verdient het om over de inhoud van de argumenten te gaan.

Dit rapport van het wetenschappelijk bureau van de SP duikt in de feiten en cijfers achter dit debat. Wat blijkt? De AOW is wél betaalbaar en verhoging van de AOW-leeftijd levert níét de beloofde miljarden op. De cijfers over de gezonde levensverwachting laten zien dat grote groepen mensen helemaal niet ‘heus wel wat langer kunnen doorwerken’.

Nico Schouten, ‘Verhoging AOW-leeftijd: ongewenst, onnodig en onzinnig’

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


Brandhaard Aarde

februari 2009

omslag brandhaard aardeIn 2008 heeft er binnen de SP een uitgebreide en diepgaande discussie plaatsgevonden over de internationale ontwikkelingen. Die discussie vond plaats in de afdelingen, op de regioconferenties van het najaar en in het partijbestuur. Op basis daarvan is de notitie ‘Brandhaard Aarde’ – geschreven door Harry van Bommel, Karel Koster en Tiny Kox - twee maal herzien en uiteindelijk vastgesteld op de partijraad van de SP in februari 2009.

De notitie – die aansluit op ‘Heel de Wereld’ uit 2005, ‘Een beter Europa begint nu’ uit 2006 en ‘Een betere wereld begint nu’ over ontwikkelingssamenwerking uit 2007 - maakt duidelijk dat de SP zich verzet tegen de dominantie van de internationale machtsorde en zich sterk maakt voor een solidaire internationale rechtsorde.


Waarheen met de NAVO?

(april 2009)

omslag waarheen met de NAVO? In het negentig pagina's tellende boek wordt in vogelvlucht beschreven hoe de oude NAVO, uit de Koude Oorlog, zich na de val van de Berlijnse Muur veranderde in een nieuwe NAVO, met mondiale pretenties. En hoe de alliantie daarbij op de grenzen van zijn kunnen stootte: op de Balkan, bij de inval in Irak, in de oorlog in Afghanistan en bij de dreigende herleving van de Koude Oorlog. Volgens de SP is ‘business as usual’ niet meer aan de orde. In het boek worden de hoofdlijnen geschetst waarlangs zich volgens de SP een nieuwe, duurzame mondiale veiligheidsarchitectuur zou kunnen ontwikkelen: mondiale samenwerking op militair gebied om wereldwijd stabiliteit, vrede en veiligheid te bewaken en te bewaren. Van Bommel: “ Indien door de Verenigde Naties wordt besloten dat er op enigerlei wijze militaire inzet nodig is om de vrede te beschermen, te handhaven of te herstellen, kunnen lidstaten en allianties, binnen hun eigen mogelijkheden en opvattingen, daaraan steun geven. Zij gebruiken hun militaire macht dan om uitvoering te geven aan besluiten van de enige organisatie die tot inzet van die macht mag besluiten. Unilaterale operaties, behalve als zelfverdediging, zijn niet toegestaan.”

Bestellen


Gedeelde toekomst

december 2008

Omslag gedeelde toekomstAl sinds jaar en dag komen mensen van elders in Nederland wonen en werken. Dat heeft bijgedragen aan onze welvaart en ontwikkeling. De meeste mensen die ooit naar hier kwamen, hebben hun plek in onze samenleving gevonden. ‘Zij’ zijn ‘wij’ geworden: we gaan samen naar school, zijn buren, collega’s en geliefden geworden. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Niet iedereen heeft de kans gekregen - of genomen - om zijn of haar plek in de samenleving te vinden. Migranten zijn vaker lager opgeleid en hebben minder kans op passend werk. Zij zijn vaker arm, en dat heeft weer gevolgen voor de toekomst van hun kinderen. Sommige nieuwkomers blijven te lang vreemden in de samenleving en voelen zich niet thuis. In onze samenleving moeten we samen leven, willen we iedereen een optimale kans geven om te bouwen aan zijn of haar geluk.


Modern Socialisme

(oktober 2008)

Modern SocialismeSocialisme is mensenwerk. Mensen met mooie idealen. die onrecht aanklagen, vakbonden oprichten en politieke partijen stichten. Socialisme is de strijd van mensen voor een betere wereld, tegen armoede, onderdrukking en tweedeling. Deze strijd wordt vooral gevoerd, in het parlement, op straat, op het werk, in de buurt, en over grenzen heen, samen met mensen in andere landen.

In 'Modern Socialisme' laten Ronald van Raak en Jan Marijnissen zien met welke problemen socialisten in het verleden worstelden en wat wij van hen kunnen leren. Wat is het socialisme van de SP? En hoe brengen SP'ers hun idealen in de praktijk?

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


SOCIALISTEN – Mensen achter de idealen

(oktober 2008)

SocialistenSocialisme is een ideaal, voor een betere wereld. Idealen zijn ideeën van mensen en mensen zijn allemaal verschillend. Dit boek gaat over socialisten in alle soorten en maten. Arm en rijk, bestuurlijk en activistisch, gematigd en radicaal. Wetenschappers en politici vertellen over een socialist die hen heeft geïnspireerd. Dat heeft een divers gezelschap opgeleverd. Pieter Jelles Troelstra, Henri Polak en Joop den Uyl, maar ook Herman Gorter, Anton Constandse en Karel Glastra van Loon. Deze diversiteit weerspiegelt de veelkleurigheid van het socialisme in Nederland.

Met bijdragen van Paul de Beer, Ron Blom, Sadet Karabulut, Tiny Kox, Bert Middel, Diederik Olders, Bouwe Olij, Leo Platvoet, Margreet Schrevel, Kees Slager, Bart van der Steen, Jan Willem Stutje, Ed van Thijn, Arjan Vliegenthart en Gerrit Voerman. Uitgeverij Aspekt.

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


De GGZ ontwricht

(oktober 2008)

Rapport De GGZ OntwrichtRuim vijfduizend zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hebben deelgenomen aan een enquête van het Wetenschappelijk Bureau van de SP en de actiegroep ‘Zorg geen markt’. Negen van de tien zorgverleners vinden dat de werkdruk te hoog is en de kwaliteit van de zorg te laag. Volgens de meeste zorgwerkers leidt de marktwerking tot meer bureaucratie, minder efficiëntie en minder keuzevrijheid voor patiënten. Bijna de helft van de genquêteerden heeft zelf financiële problemen, vooral door de Diagnose- Behandelcombinaties (DBC's). Negen van de tien zorgverleners wil stoppen met de in 2008 ingevoerde
financiering volgens de DBC’s.

Op basis van deze en nog veel meer enquêteresultaten pleit dit rapport voor een einde aan de marktwerking en de DBC's. Er moet beter worden geluisterd naar de mensen in de frontlinie. Goede GGZ-zorg is een kwestie van beschaving.

Ineke Palm, Fred Leffers e.a., ‘De GGZ ontwricht’.


De buurt, de schaal van de toekomst

(september 2008)

Chaos in de GGZMede door de politiek van privatisering en vermarkting en verzelfstandiging heeft de overheid zich teruggetrokken van de publieke zaak. En tegelijk een ‘ieder-voor-zich’-mentaliteit bevorderd, waardoor de betrokkenheid van mensen met hun omgeving ook steeds minder wordt.

Dit rapport pleit ervoor de buurt als buitenkans aan te grijpen om de publieke sector op de menselijke maat te organiseren en zo mensen te betrekken. Door te kiezen voor de schaal van de buurt, de publieke zaak op de managers te heroveren en leven in de buurt te brengen. Voorbeelden en voorstellen maken concreet hoe dit werkt voor onder andere zorg, veiligheid, onderwijs en werk in de buurt.

Agnes Kant, Diederik Olders & Jan Marijnissen, “De buurt, de schaal van de toekomst”

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


Chaos in de GGZ

(juni 2008)

Chaos in de GGZDriekwart van de werknemers in de geestelijke gezondheidszorg wil dat de invoering van de marktwerking in hun sector direct wordt gestopt en teruggedraaid. Dat is een van de voorlopige conclusies van een uitgebreid onderzoek van de SP en de actiegroep Zorg geen Markt in de GGZ. Grootste probleem voor de respondenten vormt het nieuwe declaratiesysteem, de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's), dat niet alleen leidt tot veel bureaucratie maar ook de kwaliteit van de zorg aantast. Bijna 90 procent van de deelnemers aan het onderzoek wil stoppen met het DBC-systeem.


Wmo in Uitvoering III

(maart 2008)

WMO in Uitvoering IIDe derde rapportage van het meldpunt Wmo maakt duidelijk dat de situatie in de thuiszorg zeer urgent is. Een belangrijke vorm van zorg, de professionele huishoudelijke verzorging, dreigt pijlsnel te verdwijnen. Een vorm van zorg die wel het verschil maakt tussen thuis kunnen wonen of opname in een verzorgingshuis.
De marktwerking in de zorg leidt ertoe dat het niet langer gaat om de zorg maar om de prijs. De bodem wordt opgezocht: de laagste tarieven, zo min mogelijk uren, de goedkoopste hulp, ook waar het niet kan.

De situatie in de thuiszorg is zeer urgent. Het rapport doet een aantal aanbevelingen, waaronder: oormerk de budgetten voor huishoudelijke zorg zodat gemeenten het geld voor de huishoudelijke zorg ook daadwerkelijk inzetten voor de huishoudelijke zorg, bekijk jaarlijks of het totale landelijke budget voldoende is voor de gemeenten om te kunnen voldoen aan hun plicht tot zorg. Het marktwerking moet gestopt, het verplichte aanbesteden moet uit de wet.

Ineke Palm, Agnes Kant, ‘Wmo in uitvoering III; De ernstige gevolgen van marktwerking in de zorg – Derde verslag van een landelijk meldpunt.'


Komt de bus wel zo?

(april 2008)

Rapport: komt de bus wel zo?Na acht jaar openbare aanbestedingen in het ov blijken de mooie beloftes van marktwerking niet te worden waargemaakt. Het door bedrijfseconomische logica ingegeven prijs-, veiligheids- en dienstverleningsbeleid leidt tot maatschappelijk onwenselijke keuzes. De belangen van de overheid, de reiziger en de werknemer staan te vaak tegenover die van de ov-bedrijven. Controle op en reparatie van slechte prestaties is lastig. Prestaties meten is moeilijker doordat gegevens nu als bedrijfsgevoelig kunnen worden beschouwd, en er is veel af te dingen op reiziger-tevredenheidsonderzoeken. Boetes bij slechte prestaties worden afgewenteld op personeel en reiziger; de bestuurders blijven buiten schot.

Het rapport pleit voor het terugdraaien van de marktwerking en, zolang dat nog niet het geval is, een overheid die de aanbestedingen zo inricht dat het maatschappelijk belang en de belangen van reizigers en werknemers zo veel mogelijk gewaarborgd worden.

Nico Schouten, “Komt de bus wel zo? Aanbesteding OV, een slecht idee”

Het rapport is via de online SP-Shop te bestellen.


Kansen voor alle kinderen?

(januari 2008)

Rapport JeugdgezondheidszorgEen enquête onder jeugdartsen wijst uit dat er flink achterstallig onderhoud is in de jeugdzorg. De ruim 300 artsen die reageerden geven aan dat zij niet in staat zijn de zorg te bieden die nodig is. Met steeds meer taken en steeds minder tijd is de werkdruk bijna onhoudbaar geworden. Om de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar weer op de kwaliteit te krijgen die deze groep verdient, moet er flink worden genvesteerd in het achterstallig onderhoud. Onder andere, maar zeker niet alleen in de arbeidsvoorwaarden van jeugdartsen.

Ineke Palm, Marianne Langkamp & Marianne Brackel, “Kansen voor alle kinderen? Een onderzoek naar de Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar”

Het rapport is via de online SP-Shop te bestellen.


Waar een rijk land arm in is, deel 4

(december 2007)

Waar een rijk land arm in is"Ongekwalificeerd personeel moest de zorg van een dubbelgehandicapt spastisch meisje met sondevoeding overnemen. Ze konden het infuus niet verzorgen zodat het af en toe vastgroeide in de buik, en het meisje weer opnieuw naar de dokter moest. Ook was er soms geen deskundig personeel aanwezig zodat een voeding werd overgeslagen." Dit is slechts een van de vele verontrustende meldingen die binnenkwamen op het Meldpunt Gehandicaptenzorg van de SP. Dit rapport laat aan de hand van meldingen door patiënten, zorgwerkers en familieleden zien hoe bezuinigingen, personeelstekorten en mismanagement leiden tot een alarmerende situatie in de gehandicaptenzorg.

Goede CAO's, betere opleidingen en minder bureaucratie zijn hard nodig om nieuwe personeel aan te trekken en huidig personeel te behouden. Bovenal moeten de bezuinigingen zo snel mogelijk worden teruggedraaid.

Rosita van Gijlswijk & Ineke Palm, ‘Waar een rijk land arm in is, deel 4. Rapportage meldpunt Gehandicaptenzorg’


Huisartsenzorg dichtbij

(november 2007)

huisartsenpostHuisartsen die diensten buiten kantoortijd kleinschalig organiseren, worden door het huidige beleid benadeeld ten opzichte van grootschalige huisartsendiensten. Zij verdienen veel minder dan artsen in grootschalige posten en met verzekeraars is lastig afspraken te maken.

Dit rapport doet verslag van een enquête hierover en stelt onder andere voor om kleinschalige huisartsenposten op zijn minst gelijk te behandelen. Kleinschaligheid is op het platteland vaak de enige optie. Kleinschalige huisartsenposten bevorderen verder de menselijke maat in de zorg en kunnen de werkdruk voor huisartsen verlagen.

Henk van Gerven & Ineke Palm, ‘Huisartsenzorg dichtbij. Pleidooi voor meer kleinschaligheid en betere bereikbaarheid – inclusief een enquête onder kleinschalige huisartsendiensten’


Wmo in Uitvoering II

(oktober 2007)

WMO in Uitvoering IIDeze tweede rapportage van het meldpunt Wmo bevestigt het beeld van de eerste rapportage begin 2007. Waar in het eerste rapport vooral werknemers meldingen deden, beginnen nu ook de cliënten van zich te laten horen. Zij beginnen de effecten van de Wmo te merken: minder gekwalificeerde krachten, minder uren en minder kwaliteit van zorg. Het personeel ondervindt bezuinigingen: verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, hogere werkdruk, demotie en ontslag.
De situatie in de thuiszorg is zeer urgent. Het rapport doet een aantal aanbevelingen, waaronder: stop de marktwerking in de thuiszorg, maak van alphahulpen volwaardige banen en laat zorgaanbieders weer zélf indiceren. De menselijke maat is ook voor de thuiszorg ernstige noodzaak.

Ineke Palm, Agnes Kant & Rosita van Gijlswijk, ‘Wmo in uitvoering II; Dreigende catastrofe wordt werkelijkheid voor cliënten en zorgwerkers – Tweede verslag van een landelijk meldpunt.'

Het rapport is via de online SP-Shop te bestellen.


De vergrijzing betaalbaar

De cijfers en politieke keuzes achter het vergrijzingsdebat

(september 2007)

De vergrijzing betaalbaarDe vergrijzing wordt onbetaalbaar! Met doembeelden worden voorstellen tot een verdergaande fiscalisering van de AOW, verhoging van de pensioenleeftijd en andere bezuinigingen verdedigd. Maar kloppen de doembeelden wel? Nico Schouten analyseert de cijfers en de aannamen; hij laat zien dat het antwoord 'nee' moet luiden.

In plaats van 'jong' tegen 'oud' uit te spelen, zou het doel moeten zijn de solidariteit te vergroten. De aandacht wordt teveel afgeleid van de échte uitdagingen van vergrijzing, zoals huisvesting en de organisatie van zorg. Behalve een analyse van de argumenten bevat 'De vergrijzing betaalbaar' de voorstellen van de SP om die uitdagingen aan te pakken.

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


Het beloofde land, het beroofde land

(maart 2007)

Kaft‘Waar twee vechten hebben twee schuld’: is het ook zo simpel in het Israëlisch-Palestijns conflict? Wat leert de geschiedenis van de staat Israël en de Palestijnen ons over de aard van het conflict en dus over de mogelijke oplossing ervan?

Anja Meulenbelt en Harry van Bommel tonen de realiteit van de bezetting door Israël van de Palestijnse gebieden. Zij weten hun analyse om te zetten in concrete aanbevelingen voor een betere toekomst. Hajo Meyer van Een ander Joods geluid in het voorwoord: ‘Met dit boekje verricht de SP een pioniersdaad.’

Harry van Bommel & Anja Meulenbelt, ‘Het beloofde land, het beroofde land. De SP en het conflict tussen Israël en de Palestijnen’

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


Wmo in Uitvoering

(februari 2007)

WMO in UitvoeringHet ziet ernaar uit dat de bedenkingen van de SP bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) terecht waren. De combinatie van krappe budgetten en aanbestedingen leiden in veel gemeenten tot een prijsslag, met als gevolg dat de zorg verschraalt en dat zorgwerkers verder onder druk komen te staan. In ‘Wmo in uitvoering’ komen deze en andere gevolgen van de Wmo in beeld, op basis van de eerste resultaten van het landelijk SP-meldpunt en een enquête. Door citaten uit de meldingen op te nemen wordt pijnlijk zichtbaar wat de Wmo voor mensen betekent.

Ineke Palm, Agnes Kant & Rosita van Gijlswijk, ‘Wmo in uitvoering. Verslag van een landelijk meldpunt en een quickscan onder 58 SP-afdelingen’

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


Het rijke rooie leven

(oktober 2006)

Het rijke rooie leven

‘Socialisme is niet alleen het grote verhaal, over partijen en vakbonden, of revoluties en structuren. Maar vooral een bonte verzameling kleine verhalen, over de strijd voor een fatsoenlijk dagelijks bestaan.’ Dit schrijft Jan Marijnissen in het voorwoord bij ‘Het rijke rooie leven’, het nieuwe boek van Ronald van Raak, over socialisme in Nederland.
Hoe slaagden socialisten erin om mensen te overtuigen? Wat zijn overeenkomsten tussen socialisten en christenen? Is de PvdA of de SP de erfgenaam van het socialisme in Nederland? In twintig toegankelijke essays komen in dit boek deze en andere vragen aan bod.

Ronald van Raak, ‘Het rijke rooie leven. Verhalen over socialisme in Nederland’ verscheen bij uitgeverij Aspekt. 

Het boek is via de online SP-Shop te bestellen.


Modern socialisme

(mei 2006)

Socialisme, is dat iets van het verleden? Of van verre landen? Wat is eigenlijk socialisme? Modern Socialisme is een toegankelijk boekje dat laat zien hoe de eerste socialisten maatschappelijk onrecht aanklaagden en mensen organiseerden om hun eigen leven te verbeteren. Hoe socialisten droomden van een betere wereld en de eerste socialistische partijen en vakbonden armen en werklozen een stem gaven in de politiek. De ontwikkeling van socialistische bewegingen in Nederland en daarbuiten komt aan bod, hun onderlinge verschillen en gemeenschappelijke strijd. En natuurlijk de opkomst van de SP, die de erfgenaam is van de socialistische traditie in Nederland.

Modern Socialisme is geschreven door Ronald van Raak van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Het boekje is uitgegeven in de reeks Actuele Onderwerpen.


De zorg is geen markt

(januari 2006)

In het boek “De zorg is geen markt” uiten prominente deskundigen hun kritiek op de toenemende marktwerking in de gezondheidszorg. De uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP bundelt beschouwingen vanuit het oogpunt van het algemeen volksgezondheidsbelang, het gezondheidsrecht, de organisatie van het zorgstelsel, de huisartsenzorg, ziekenhuiszorg en het ethisch, economisch en internationaal perspectief. Met bijdragen van Sweder van Wijnbergen, Doeke Post, Winfried de Gooijer, Marian Verkerk, Koos van der Velden, André Exter en Martin Buijsen, Wil van der Bosch en Jaap van den Heuvel.


Het Asbestdrama - Onthullend onderzoek over internationaal asbestkartel

(juli 2005)

Boekomslag Het AsbestdramaOndernemers die hun werknemers blootstellen aan dodelijke gevaren. Die overheden om de tuin leiden en onderzoek manipuleren. En verantwoordelijk zijn voor honderdduizenden slachtoffers. Dit is het beeld van Het asbestdrama, een boek over honderd jaar asbestindustrie. In Nederland stierven tot nu toe zo’n 7000 mensen aan asbestgerelateerde kanker, de komende vijfentwintig jaar zullen er nog ongeveer 12.000 volgen. In West-Europa zullen 250.000 mensen overlijden, wereldwijd nog veel meer.

Het asbestdrama onthult dat Eternitbedrijven al sinds de jaren twintig op de hoogte waren van de gevaren van asbest, maar desondanks doorgingen met de productie ervan. De schrijvers Bob Ruers en Nico Schouten leggen een internationaal kartel van asbestbedrijven bloot, dat het medisch onderzoek naar de gevaren van asbest manipuleerde en via lobby’s de wetgeving in landen wist te beïnvloeden.

Het rapport is via de online SP-Shop te bestellen.


Stop uitverkoop fysiotherapie

(januari 2005)

In samenwerking met de Tweede Kamerfractie van de SP verscheen het onderzoeksrapport 'Stop uitverkoop fysiotherapie'. In dit rapport wordt verslag gedaan van een peiling onder fysiotherapeuten over de gevolgen van de pakketmaatregel en de marktwerking in de fysiotherapie.


Socialisme, what’s left?

Klassieke teksten ingeleid door socialisten van nu

(september 2004)

Wat betekent het om links te zijn? En wat is er over van de socialistische idealen? Wat is een socialistische moraal en hoe moeten socialisten omgaan met moslimemancipatie? Om dit soort vragen te beantwoorden laten bekende socialisten in dit boek hun licht schijnen op sleutelteksten binnen de socialistische traditie.

Jan Pronk gaat in op een redevoering van Joop de Uyl. Ronald van Raak en econoom Arjo Klamer blikken terug op twee teksten van Karl Marx, die uiteraard ook in dit boek zijn opgenomen. Essayist en televisiemaker Milo Anstadt becommentarieert een passage uit het werk van de historicus van het socialisme Hendrik P.G. Quack. Activist Peyman Jafari bespreekt een tekst van de Amerikaanse criticus Noam Chomsky. Huub Oosterhuis laat zien dat de bijbel goed verenigbaar is met het socialistische gedachtegoed en Anja Meulenbelt blikt terug op een ooit door haarzelf geschreven feministische tekst.

Uitgegeven door Veen Magazines.

Het rapport is via de online SP-Shop te bestellen.


De Nieuwe Woningnood

(april 2004)

De Nieuwe WoningnoodSinds enige tijd is er weer woningnood in Nederland. De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden is opgelopen tot drie jaar, in de grote steden zelfs acht jaar. Tienduizenden jongeren die het ouderlijke huis willen verlaten kunnen geen kamer vinden. Voor evenzoveel bejaarden is geen aangepaste woning beschikbaar. Een belangrijke reden voor de nieuwe woningnood is de liberalisering van de woningmarkt. Vanaf 1994 werden veel woningcorporaties verzelfstandigd. Het Rijk gaf de regie over de productie van woningen uit handen. In dit rapport wordt bekeken welke invloed de liberalisering van de woningmarkt heeft gehad op het ontstaan van de nieuwe woningnood. Bovendien wordt gepleit voor een ander beleid.


Hoe Gaat Het?

Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan het woord
(november 2003)

Hoe gaat het?Turkse en Marokkaanse Nederlanders willen een actievere rol van de overheid om gemengd wonen en naar school gaan te bevorderen. Men is bezorgd over de eigen jeugd en erkent dat er in de opvoeding te veel mis gaat. Ook Nederlanders moeten zich meer inzetten om van de integratie een succes te maken. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport 'Hoe gaat het? Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan het woord' van het Wetenschappelijk Bureau.


Normen, waarden en radioactief afval

(september 2003)

‘Een paar jaar geleden dachten we allemaal dat het gedaan was met kernenergie. Natuurlijk, de verschrikkelijke erfenis van bergen radioactief afval blijft ons nog heel lang parten spelen. Maar verder was de atoomstroom toch iets "van vroeger" aan het worden. Inmiddels ligt het heel anders – en moet de discussie volledig opnieuw gevoerd worden,’ aldus Tweede-Kamerlid Krista van Velzen in dit nieuwe rapport. Herman Damveld doet de eerste aanzet met een actueel ethisch 'Nee bedankt' tegen kernenergie.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
NIEUWS
COLUMN
IN DE MEDIA
WOENSDAG 27 AUGUSTUS
OPINIE
IN DE MEDIA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 22 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 21 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
WOENSDAG 20 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top