www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Raad van Europa verwelkomt koerswijziging Wereldbank

24-06-2009 • De Raad van Europa prijst de Wereldbank voor een kleine, maar belangrijke stap richting een eerlijkere en duurzamere globalisering. Een amendement van die strekking van SP-Senator Tuur Elzinga in een resolutie over ‘de uitdagingen van de financiële crisis voor de mondiale economische instituties’ is vrijwel unaniem aangenomen.

Elzinga voerde deze week bij de behandeling van de resolutie in de Assemblee het woord namens de fractie van Verenigd Europees Link. Hij steunde de resolutie, maar vond dat de milde kritiek op de WTO (Wereldhandelsorganisatie), het IMF en de Wereldbank wel wat scherper mocht. “De deregulering van de financiële markten en de perverse bonussen in de banksector, die kortzichtig aandeelhoudersbelang, onverantwoorde risico’s en hebzucht aangewakkerd hebben, zijn directe oorzaken van de crisis. Maar daaronder liggen meer structurele problemen van een wereldeconomie die zwaar uit het lood is geslagen: onhoudbare verschillen in beloning die wereldwijd steeds groter zijn geworden en rijke landen die veel meer consumeren dan ze produceren. In het algemeen heeft drie decennia neoliberaal beleid - bepleit en opgelegd door ondermeer WTO, IMF en Wereldbank- de verschillen vergroot, de economische onbalans verergerd en de daarmee de speculatieve zeepbellen niet alleen laten ontstaan, maar zelfs veroorzaakt. Deze economische en financiële instituties zijn daarom direct medeschuldig aan de huidige crisis.”

Elzinga sloot zijn bijdrage aan het debat af met een positieve noot en stelde voor om een serieuze stap in de goede richting van de Wereldbank te prijzen. Die stap betrof het besluit van de Wereldbank om de zogenaamde ‘Employing Workers Indicator’ in het belangrijke ‘Doing Business’ rapport in de huidige vorm niet langer te gebruiken. Deze omstreden indicator werd door vakbonden al vele jaren aangevochten, omdat het de beste score toekent aan landen die de rechten van werknemers het minst respecteren. De indicator werd in het verleden veelvuldig gebruikt door Wereldbank en IMF om ontwikkelingslanden te dwingen hun arbeidsmarkt te dereguleren. Het amendement dat was ingediend om deze stap van de Wereldbank te verwelkomen werd deze week in de Assemblee besproken en is nu dus aangenomen. Elzinga: “Dan kan de Wereldbank eindelijk gaan doen waartoe ze is opgericht: het ondersteunen van een eerlijke en duurzame ontwikkeling en het bevorderen van groei die ook de armen ten goede komt.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top