www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

De Wit: Financiering WW geen probleem, aantasting rechten niet nodig

02-02-2006 • “Aantasting van de WW-rechten is volstrekt overbodig,” stelt SP-Kamerlid Jan de Wit in reactie op de plannen van de regering. “Het wetsvoorstel van het kabinet schept geen werk en is met een beroep op valse argumenten niets meer en niets minder dan aantasting van uitkeringsrechten, zonder reële rechtvaardiging. Je moet niet doen alsof je de werkloosheid kan bestrijden door te pesten. Iedere maand gaan er 2 miljoen sollicitatiebrieven de deur uit voor 180.000 vacatures. De meeste mensen willen werken, maar het werk is er niet.”

Jan de Wit

Financiering van de Werkeloosheidswet (WW) is geen probleem. Ondanks een lange periode van recessie zitten de werkloosheidskassen vol. Samen met de SER is de SP van mening dat het beroep op de WW niet problematisch is. En als er al een probleem is, is dat het langdurige beroep van ouderen op de WW en het herhaalde beroep van laagopgeleiden en seizoenswerkers. En juist voor die groepen worden de rechten verlaagd.

Dit zijn de groepen die inkomensbescherming bij werkloosheid het hardste nodig hebben. Bij ouderen door de duur te bekorten. Bij seizoenswerkers door de wekeneis aan te verscherpen.

Gesuggereerd wordt dat jongeren er door de verhoging van 70 naar 75% gedurende de eerste twee maanden van werkloosheid, en door de uitkering te relateren aan het verdiende loon, er op vooruit gaan. Dat is niet waar. Een jongere moet bijna een loon van twee keer het minimumloon ontvangen om gedurende drie maanden evenveel WW te ontvangen als in 6 maanden inde huidige situatie. Dat is vooruitgang bij heel korte werkloosheid, maar een groot nadeel bij langere werkloosheid. Jongeren zijn na drie maanden werkloosheid aangewezen op ouders of partner.

Er is in Nederland een groot en stabiel draagvlak voor de WW. Er zijn geen financiële en maatschappelijke redenen om in de WW te hakken. Er is geen sprake van onbetaalbaarheid, er is geen sprake van crisis, er zijn geen scheuren of gaten in het maatschappelijke draagvlak.

Wat zijn wel de redenen om in de WW te hakken? De belangrijkste doelstelling van de minister lijk het vergroten van het arbeidsaanbod. Waarom? Wat is er mis met het huidige arbeidsaanbod? Meer dan 110.000 jonge werklozen, honderdduizenden oudere werklozen, tienduizenden arbeidsongeschikten die de arbeidsmarkt zijn opgeschopt.

En wat doet u aan de vraagzijde? Aan het voorkomen van ontslag? Reorganisaties zijn aan de orde van de dag. De bijl van de werkgevers wordt steeds botter. Wat is bijvoorbeeld uw oordeel over Philips, dat twee bedrijven failliet laat verklaren en daarom geen sociaal plan hoeft toe te passen? En mensen die er tientallenjaren gewerkt hebben als oud vuil aan de straat zet? Wat is uw oproep aan het adres van dit winstgevende concern als het gaat om preventie? Ze hebben de verschuiving van de vraag van buizen schermen naar platte schermen toch lang zien aankomen?

Met de preventieprikkel was het mogelijk geweest om een deel van de WW-lasten te verhalen. Waarom komt die preventieprikkel er niet? Waarom worden winstgevende bedrijven niet aangesproken op deze dumping?

Het idee dat de WW een voorziening moet zijn ‘between jobs’ is een hersenspinsel dat niet op gaat voor veel oudere werknemers. Als zij worden ontslagen, zijn ze afgedankt en vaak kansloos op de arbeidsmarkt.

De minister is zich er terdege van bewust dat door de invoering van het afspiegelingbeginsel ouderen in hoge mate de dupe zijn. De combinatie van het afspiegelingsprincipe met verkorting van de duur van de WW is onredelijk.

Een argument voor de verkorting van de duur is om, in de woorden van de minister, de sluiproute naar vervroegde uitreding te blokkeren. Hoe zo sluiproute? Ouderen solliciteren zich te pletter! Iedere maand gaan er 2 miljoen sollicitatiebrieven de deur uit voor 180.000 vacatures. Mensen willen werken, maar het werk is er niet. Omdat de minister denkt dat er een sluiproute is, die hij overigen zelf heeft gecreëerd door de aantasting van de VUT- en PrePensioen regeling, bouwt hij nu een 4 baansweg. Weliswaar zonder vermogenstoets voor 50 plussers. Maar wel een vierbaansweg richting armoede en voedselbank.

De Raad van State wijst ook op het treffen van de ouderen. De minister is er zich ook van bewust en introduceerde daarom in het wetsvoorstel een preventieprikkel. Een financiële prikkel waardoor het belang van werkgevers om te investeren in personeel zou toenemen en het ontslaan van ouderen af te remmen. Die preventieprikkel was in de wet niet uitgewerkt. Wat had u nu in gedachten? Die preventieprikkel is er bij een nota van wijziging uitgehaald. Vindt u dan die prikkel niet meer wenselijk?

Wat heeft u nu nog in het vat om ontslag van ouderen te voorkomen.? Helemaal niks? Grote woorden over employability, scholing, hulp bij outplacement, prikkels, een leven lang leren. Niets, helemaal niets komt er van terecht. Het enige dat blijft is verkorting van de uitkeringsduur. Of heeft u toch nog iets in de achterzak?

Nu ondertussen ook duidelijk is dat een verlaagde WAO-premie niet leidt tot het extra aannemen van ouderen, doe ik een dringend beroep om het afspiegelingsprincipe in het nieuw ontslagbesluit te verlaten, nu er geen compenserende maatregelen worden getroffen.

Het afspiegelingsprincipe, in combinatie met de verkorte duur van de WW en het afzien van een preventieprikkel leidt tot het dumpen van ouderen. Mensen die hun hele leven hebben gewerkt worden niet beloond voor die inzet, maar richting bijstand gevoerd als dank voor hun inspanningen.

De benadering van het kabinet miskent de wil van werklozen om een baan te vinden. Deze benadering ademt een sfeer alsof werklozen criminelen zijn die je achter de broek moet zitten, moet opjagen en disciplineren.

De nieuwe WW voorziet in de mogelijkheid om ontheffing te geven van de sollicitatieplicht. Aanvankelijk was de minister voornemens een toetsingskader voor de ontheffing van de sollicitatieplicht in een AMvB op te nemen. Volgens de nota naar aanleiding va het verslag wordt daar nu van afgezien. Wie stelt nu de criteria vast? Kan een medewerker van het UWV naar eigen inzicht handelen? Maatwerk zegt u. Maar wat zijn dan de maten? En wie stelt die vast?

Toekomstige werklozen hebben het recht om te weten onder welke omstandigheden er ontheffing gegeven zal worden. Wie gaat de ontheffing vaststellen? Ik voorzie een grote willekeur als medewerkers van het UWV zonder enig houvast de sollicitatieplicht gaan vaststellen. Van welke individuele omstandigheden moet sprake zijn om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van de sollicitatieplicht?

Door alle partijen zijn de afgelopen maanden voorstellen gedaan voor versoepeling van het ontslagrecht. Variërend van ontslag op basis van kwaliteit, ontslagvergunning op basis van scholingsinspanning van de werkgever, tot korting van de ontslagvergoeding als de werkgever heeft geïnvesteerd.

Al die voorstellen gaan er van uit dat er problemen zijn met het ontslagrecht. Ik bestrijd dat. Het werkgeversblad Forum heeft een onderzoek gedaan onder werkgevers. Aan hen werd gevraagd wat ze de 30 belangrijkste problemen vonden. Problemen met ontslag komt in de lijst niet eens voor. En dat is ook begrijpelijk. Als en werkgever van iemand af wil is dat te allen tijde mogelijk. Helaas zeg ik er bij. Maar het is de werkelijkheid.

De ontslagbescherming is tot stand gekomen om willekeur van werkgevers te voorkomen. Dat moet zo blijven. Bij toenemende flexibilisering bestaat juist meer behoefte aan zekerheid over het inkomen. Toenemende flexibilisering vraagt juist meer ontslagbescherming en hogere ontslagvergoedingen.

Deze nieuwe wet is onnodig, ongewenst en overbodig. Het tast de inkomenszekerheid bij jongeren, ouderen en seizoenswerkers aan in perioden van werkloosheid. Terwijl er geen enkele zinnige reden voor is.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top