www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Rood sein voor de Ammoniaktrein

25-11-2003 • In Haarlem vond vandaag een debat plaats over de gevaren van ammoniaktransporten door Nederland. De avond was georganiseerd door Milieudefensie. Er vonden een forumdiscussie en een debat plaats in een volle zaal. Ook SP-Kamerlid Krista van Velzen en Vincent Mulder van het comité ’Rood sein voor de Chloortrein’ maakten deel uit van het forum.

Aanleiding voor de discussie tussen voor- en tegenstanders van de transporten per spoor was een ongeval met een Ammoniaktrein op 17 juni 2003 bij Halfweg, waarbij een volle tankwagon uit de rails liep en zware schade opliep. "Bij dit incident is de regio Kennemerland ontsnapt aan een ramp," zei drs Egbers, regionaal officier Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen, in een evaluatierapport. "Hoewel de ketels zeer solide zijn, was de kans reëel aanwezig dat er een grote ammoniakontsnapping plaatsvond." Verder concludeerde hij een week na dit ongeval dat "...als dit was gebeurd, zouden in grote delen van Haarlem en Heemstede gewonden met irreversibel letsel en doden zijn geweest." [zie ook: factsheet ammoniaktrein Geleen IJmuiden]

Het transport van ammoniak behoort, met dat van LPG en chloor, tot de gevaarlijkste in Nederland. Desondanks vinden de transporten plaats door dichtbevolkte stedelijke gebieden in heel Nederland. Het bedrijf DSM is de grootste veroorzaker van dit transport, dat door Railion wordt uitgevoerd.

Productie vindt vooral plaats bij DSM Geleen, van waar het voor het grootste deel vervoerd wordt naar de DSM kunstmest fabriek in IJmuiden. Een deel wordt ook per trein naar Delfzijl getransporteerd. Het transport van jaarlijks zo’n 100.000 ton ammoniak naar IJmuiden vindt in de regel twee maal per week ’s nachts plaats.

Woordvoerder Marc van Doorn van DSM legde de bezwaren tegen de transporten naast zich neer. Volgens hem was er nog nooit een dode gevallen door een ammoniaktreinongeval en was het risico van een calamiteit uiterst klein.Krista van Velzen stelde echter dat onmogelijke rampen sinds Enschede en Volendam niet meer tot de aanvaardbare risico’s behoren. De enige noodzaak van ammoniak- en chloortransporten is het winstbejag van DSM en AKZO. DSM heeft een luxeprobleem van overproductie in Geleen, waardoor het rendabel wordt voor het bedrijf om het overschot naar fabrieken elders te vervoeren.

Bovendien liegt een van de aanbevelingen in het evaluatierapport naar de bijna-ramp in Halfweg er niet om: "Bij incidenten met een dergelijke mogelijke omvang is door de brandweer vrijwel niet op te treden cq. te oefenen. Oplossingen dienen in de pro-actieve richting gezocht te worden." Voorkomen door te stoppen met de transporten, dus.

Vera Dalm van Mileudefensie gaf daarop aan dat een oplossing voor deze gevaarlijke transporten zou kunnen zijn dat de maatschappelijke kosten, zoals het maken van rampenbestrijdingsplannen, het oefenen en uitrusten van brandweerkorpsen, doorberekend moeten worden aan het bedrijf. Daarmee zou de aantrekkelijkheid van dit vervoer afnemen. Het kunstmestbedrijf in IJmuiden importeert immers al goedkopere ammoniak uit Rusland via zeevervoer.

Het is zeer nuttig om de situatie voor chloortransporten en ammoniaktransporten te vergelijken. Ammoniakgas is evenals chloor een zeer giftige stof, die -zwaarder dan lucht - zich over het oppervlak met de windrichting mee verspreidt. Vincent Mulder van het comité Rood Sein voor de Chloortrein gaf aan dat door de steeds groter wordende maatschappelijke druk een vorig kabinet heeft besloten om met AKZO een stopzetting van de chloortransporten af te dwingen. Die druk was met name ontstaan doordat burgemeesters en brandweercommandanten van de meer dan 50 gemeenten langs de chloorlijn geen rampenbestrijdingsplannen voorhanden bleken te hebben waarmee ze adequaat de ramp te lijf zouden kunnen. In alle gevallen zou het advies aan de hulpverleners zijn om zich uit de voeten te maken. Die realiteit is door het Comité Rood Sein voor de Chloortrein op een simpele maar verbluffende manier aangetoond, namelijk door al die gemeenten daar simpelweg per brief naar te vragen.

Echter, op de vraag aan Richard van Vliet, medewerker externe veiligheid van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) of hier op het gebeid van Ammoniaktransporten geen taak voor de VNG lag antwoordde hij ontkennend. De VNG kon volgens hem slechts voor alle gemeenten spreken en hier betrof het slechts die gemeenten langs de ammoniaklijn.

Volgens Krista van Velzen en Vincent Mulder ligt de mogelijkheid in het stoppen van de gevaarlijke ammoniaktransporten net als bij chloor in het organiseren van de maatschappelijke druk, door acties om aanwonenden van de ammoniaklijn te informeren over deze nachtelijke transporten, de gemeenten te bevragen naar hun aanpak bij een calamiteit met ammoniak en de mogelijke gevolgen daarvan.

De avond werd dan ook besloten met het initiatief om met geestverwanten voor een veiliger spoor in andere gemeenten tot het oprichten van een comité Rood Sein voor de Ammoniaktrein te komen en met acties te beginnen. De SP wil met GroenLinks in Haarlem hier het voortouw in nemen.

Factsheet ammoniaktrein Geleen - IJmuiden

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top