www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Inez Staarink
Rick Hovens
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 21 augustus Driebergen - 10:00 uur, Eric Smaling bezoekt Holland Water, gespecialiseerd in legionellabesmetting drinkwater.
  • Vrijdag 22 augustus Zwolle - 11:00 uur, Eric Smaling bezoekt drinkwaterbedrijf Vitens in Zwolle.
  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
SP.nl/milieu

Standpunt :: Kernenergie

Onderzoek
De SP is voorstander van het faciliteren van fundamenteel en toegepast onderzoek op het terrein van kernenergie in Nederland door de overheid. Gezien de snel groeiende energieproblematiek kunnen we ons niet permitteren om opties voor toekomstige energievoorziening op voorhand uit te sluiten.
Wij steunen de vernieuwing van nucleaire onderzoeksfaciliteiten van de TU Delft en NRG in Petten. De reden daarvoor is het grote belang van fundamenteel onderzoek, ook met betrekking tot nieuwe materialen, waarvoor deze reactoren gebruikt worden. De reactor van NRG is bovendien van groot belang voor de productie van medische preparaten. Wel willen wij dat vóór het definitieve besluit over de nieuwe reactor van NRG bindende afspraken gemaakt zijn over de kostendekkende productie van medische isotopen.

Borssele-II
Kerncentrales moeten om economische redenen altijd op vol vermogen draaien, dat staat haaks op de behoefte aan flexibel vermogen in combinatie met een hoger aandeel duurzame energie. Bij de huidige (3e generatie) kerncentrales is het afvalprobleem nog niet opgelost, ze zijn per definitie grootschalig, waardoor het vrijwel onmogelijk is om meer dan de helft van de opgewekte warmte nuttig te gebruiken. De rest wordt geloosd als restwarmte. Wij zijn daarom tegen het verlenen van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale Borssele-II in de komende regeerperiode. In plaats daarvan zou voluit ingezet moeten worden op energiebesparing en extra duurzame energieproductie.
Het onderzoek van FOM naar kernfusie (in het kader van het Europese ITER-project) wordt voortgezet.

Overzicht alle standpunten milieu

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top