www.sp.nl/milieu

Homepage SPSlash Milieu

Zoeken in /milieu

/milieu :: onze mensen

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Inez Staarink
Ingrid Gyömörei

/milieu :: agenda

  • Donderdag 28 augustus Dordrecht - 10:00 uur, Eric Smaling brengt een bezoek aan energieleverancier DONG Energy in Dordrecht
  • Vrijdag 12 september Den Bosch - Eric Smaling gaat vandaag op werkbezoek bij Essent
  • Zaterdag 13 september Winterswijk - Eric Smaling is aanwezig bij het schaliegasdebat bij SP Afdeling Winterswijk (met Die Linke)
SP.nl/milieu

/milieu :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Dierproefvrije cosmetica

De SP heeft veel druk gezet op de Europese Commissie om geen uitzonderingen toe te staan op het verbod om in de EU op dieren geteste cosmetica te verkopen, dat op 1 maart 2013 is ingegaan. Aanvankelijk leek de Commissie gevoelig voor de lobby van de Europese cosmetica-industrie om van het algemene verbod een gatenkaas te maken, maar door de tegenactie die de SP samen met organisaties als Proefdier Vrij opzette, is er geen lijst met uitzonderingen gekomen.


Niet onnodig rondrijden met mest

De Tweede Kamer heeft een voorstel van SP-Kamerlid Henk van Gerven gesteund waarmee veehouders de mogelijkheid krijgen om mest – die op hun eigen bedrijf geproduceerd wordt – zelf af te zetten binnen een straal van 30 kilometer.


Geen gesubsidieerde roofvisserij in Afrika door Europa

'Het recht op voedsel gaat boven economische belangen, ik ben blij dat de Kamer dat met de SP eens is', aldus Kamerlid Henk van Gerven. De Tweede Kamer steunde zijn voorstel om gesubsidieerde industriële vissers uit Europa voortaan te weren uit de Afrikaanse wateren. 'We moeten voorkomen dat zij de kustwateren van Guinnee-Bissau leegvissen en zo mensen uit de kustgemeenschappen van hun primaire voedselvoorziening beroven.'


Kamer steunt SP: groen rondom woonwijken behouden

De Tweede Kamer steunt een voorstel van SP-Kamerlid Henk van Gerven om de afbraak van recreatiegroen om de stad een halt toe te roepen. Het kabinet stelt voor om veel groen in de buurt van woonwijken (zoals op Vinex-locaties) te schrappen.


Vissen niet langer gedood in zoutbaden

Er komt een einde aan de praktijk waarbij paling en meerval gedood wordt door middel van zoutbaden. De Tweede Kamer steunt een voorstel daartoe van de SP.


Meer controle en toezicht op gegaste containers

Jaarlijks komen er vele duizenden containers de Nederlandse havens binnen waarin schadelijke bestrijdingsmiddelen zitten. Die vormen een groot gezondheidsrisico voor werknemers en consumenten. De SP heeft het voor elkaar gekregen dat er strenger toezicht in de havens komt. Importeurs en afzenders worden gedwongen zorgvuldiger om te gaan met bestrijdingsmiddelen. Als de bestrijdingsmiddelen niet meer uit de container of de producten is te verwijderen moet de inhoud van de container vernietigd worden. In 2008 kreeg de SP het al voor elkaar dat ieder jaar minimaal 1000 containers gecontroleerd moesten worden op gassingen met bestrijdingsmiddelen.


Strenger toezicht op asbestsaneringen

Dankzij de SP komt er strenger toezicht op asbestsaneringen. Hiertoe worden interventieteams opgericht waarin deskundigen van diverse inspectiediensten zitten en de milieupolitie. De teams moeten gericht gaan handhaven op de vele malafide praktijken in de asbestsanering.


Verwijderingsbijdrage elektronica op nul

De verwijderingsbijdrage op elektronische apparatuur moet per direct op nul worden gezet. De Kamer steunde een voorstel van SP hiertoe. De bijdrage dient geen enkel doel meer nu de opbrengst van de verwijderingsbijdrage de kosten van verwerking van afgedankte elektronica ver overstijgt. Het is onzinnig dat mensen nog langer een verwijderingsbijdrage betalen. Het milieu wordt er niet beter van, de producenten van elektronica wel.


Verbeterde bodemsanering

De wetten en regels voor bodembescherming worden tegen het licht gehouden. Ze bieden te veel ruimte voor malafide bedrijven om te sjoemelen met vervuilde grond. Handhavers kunnen vanwege de onduidelijkheid niet goed toezien op naleving. Gevolg is dat er overal vervuilde grond terecht kan komen en dat zandwinputten volgestort kunnen worden met vervuilde grond. De SP maakte hier met succes een punt van in de Tweede Kamer.


Afvalverwerking moet milieuvriendelijker

Bij behandeling van het landelijk afvalbeheersplan is door inzet van de SP een moratorium op extra afvalverbrandingsovens afgekondigd. Afval moet wat de SP betreft zo veel mogelijk worden voorkomen. Als het dan toch ontstaat moet het worden hergebruikt of gerecycled. Verbranden is samen met storten de minst gewenste vorm van afvalverwerking.


Thermische asbestverwerking

Door asbest op een bepaalde manier te verhitten is het voorgoed onschadelijk te maken. Het 'thermisch reinigen' van asbest is een bewezen techniek, maar is nog niet beschikbaar. Onder druk van de SP is in het landelijk afvalbeheersplan geregeld dat er een verbod op het storten van asbest komt, zodra de techniek van het thermisch reinigen in Nederland operationeel is. Dan weten we zeker dat asbest voorgoed onschadelijk zal worden gemaakt.


Verplichte afgifte van scheepsafval

Schepen die de Nederlandse havens aan doen moeten voortaan al het afval dat zij aan boord hebben afgeven aan Havenontvangstinstallaties. Milieurampen als in Ivoorkust kunnen zo voorkomen worden. De SP benadrukt hierbij dat het zowel gaat om scheepsafval, ladinggebonden afval en slops. Zo kan er geen enkel misverstand meer bestaan in de haven.


Grondspeculatie tegengaan

Door speculatie stijgen de grondprijzen tot gigantische hoogten. Het gevolg hiervan is dat veel bouwplannen voor met name de sociale woningbouw worden gefrustreerd. Continu aandacht van de SP hiervoor heeft het probleem van speculatie op grond weer op de politieke agenda gekregen. Er wordt nu gekeken naar mogelijkheden om het kadaster in te schakelen bij opsporing van ongeoorloofde speculaties en transacties.


Welstandscommissies blijven bestaan

De gemeentelijke welstandscommissies die advies geven over het ruimtelijk aanzien van een stad of wijk, blijven bestaan. De SP vond hiervoor steun in de Tweede Kamer. Het afschaffen van het onafhankelijk welstandsadvies lost niets op, maar verplaatst de discussie over mooi of lelijk naar de gemeenteraad en de ambtenaren. Een betere oplossing is het omvormen van de welstandcommissies tot commissies stedelijke kwaliteit die minder op detail letten, maar wel eerder betrokken worden bij belangrijke stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen.


Beter beheer Natura 2000 gebieden

De Eerste Kamer heeft een voorstel van de SP overgenomen, waardoor het beheer van de zogeheten Natura 2000 gebieden wordt vereenvoudigd. Tevens wordt gestimuleerd dat in de bufferzones rondom deze gebieden ecologische landbouw en streekeigen productie wordt toegepast. In Nederland behoren 162 gebieden tot de Natura 2000-gebieden. Maar deze zijn erg versnipperd. De SP stelde voor deze gebieden samen te trekken en op die manier het beheer te vergemakkelijken.


Asbestvervuiling Antillen aangepakt

Op vragen van de SP zegt de regering toe de asbestvervuiling op de Antillen aan te pakken.


Verlaging afvalstoffenheffing

Dankzij de SP gaat de afvalstoffenheffing omlaag. Gemeenten krijgen van de verpakkingsindustrie een bijdrage voor het inzamelen van kunststofverpakkingen. Die inkomsten worden voortaan door de gemeenten afgetrokken van de afvalstoffenheffing. Anders betaalt de consument twee keer, eerst bij aanschaf van het product en vervolgens in de afvalstoffenheffing van de gemeenten.


Groenste politicus van het jaar

SP-Kamerlid Hugo Polderman wordt in 2008 door Natuurmonumenten uitgeroepen tot groenste politicus van het jaar.

“Duidelijk is dat Polderman in de relatief korte tijd dat hij Kamerlid is veel kennis heeft vergaard over de thema’s natuur en landschap. Ook blijkt hij met passie over het onderwerp te spreken. Op basis van zijn kennis, inzicht en passie was hij in staat het kabinet scherp te bevragen. Dit leidde tot een aantal in de ogen van Natuurmonumenten zeer waardevolle initiatieven in de vorm van moties en amendementen”, aldus het juryrapport.


Nascheiding van kunststof

Gemeenten zetten oranje bakken op straat voor de inzameling van kunststof verpakkingen. Hierdoor moeten huishoudens nog een afvalstroom apart bij gaan houden. Het kan veel makkelijker en met veel meer resultaat. Er zijn technieken voor nascheiding die het kunststof zo uit de vuilniszakken sorteren. De SP zorgde er voor dat gemeenten wettelijk gezien de keuzevrijheid hebben om voor die veel eenvoudigere en efficiëntere manier van inzamelen en sorteren te kiezen.


Asbest op scholen

Gemeenten moeten de eigenaren van scholen en kinderdagverblijven informeren over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van asbest in scholen. Die toezegging kreeg de SP in antwoord op Kamervragen. De SP ziet graag dat gemeenten actief maatregelen in publieke gebouwen zou nemen om de asbest echt op te ruimen.


Extra geld voor volkstuinen

Minister Vogelaar komt na jarenlang aandringen van onder andere de SP met extra geld voor het behoud van volkstuinencomplex in stadswijken.


Kosten zwerfafval niet doorberekenen

De SP heeft voorkomen dat de meerkosten voor het schoonhouden
van de publieke ruimte als gevolg van zwerfvuil via gemeentelijke heffingen aan huishoudens worden doorberekend.


Meer onderzoek naar bioplastics

Kunststoffen hebben naast vele voordelen ook twee grote nadelen. Niet alleen is de grondstof olie eindig, daarnaast vormt plastic een groot milieuprobleem als zwerfvuil en als enorme eilanden plasticsoep in zee. De SP heeft afgedwongen dat er meer onderzoek naar en ontwikkeling van biologische alternatieven voor die kunststoffen komt. Deze zijn makkelijker afbreekbaar en door hun natuurlijke herkomst ook veel minder schadelijk voor de natuur en het milieu.


Rijksbouwmeester inschakelen tegen verrommeling

De SP kreeg steun van een ruime Kamermeerderheid voor nationale regie op een mooier Nederland. De deskundigheid van de Rijksadviseurs voor landschap, infrastructuur en cultureel erfgoed gaat vanaf nu veel beter benut gaat worden. Door de Rijksadviseurs meer invloed te geven in lokale bouwprojecten wordt verrommeling tegen gegaan. De bedoeling is een onafhankelijke toets door mensen die schoonheid zwaarder laten wegen dan de winstverwachtingen.


Einde chloor- en ammoniaktransporten

In 2006 kwam er eindelijk een einde aan de chloortransporten in Nederland. Het was de kroon op jarenlange actie van afdelingen van de SP en een voorstel in de Kamer. In 2008 is na veel actie ook het grootste deel van het ammoniakvervoer op het spoor verdwenen.


Geen Randstadprovincie

Het idee van één grote Randstadprovincie kan in de prullenbak, nadat de SP om een studie van het Ruimtelijk Planbureau had gevraagd. De studie maakt duidelijk dat het oplossen van de vele ruimtelijke problemen in de Randstad niet afhankelijk is van een nieuwe bestuurslaag.


Importverbod zeehondenbont

De SP strijdt samen met andere organisaties met succes voor een importverbod van zeehondenbont.


Tegen Asbest

Er is op aandringen van de SP een onderzoek gedaan naar de gevolgen van asbest in de leefomgeving, waaruit bleek dat mesothelioom niet enkel een beroepsziekte is. Er zijn verschillende asbestcongressen door de SP georganiseerd. Er is op aandringen van de SP een Meldpunt Asbestwegen ingericht. Er is dankzij de SP een voorschotregeling ingesteld voor asbestslachtoffers die ook geldt voor niet arbeidsgerelateerde slachtoffers. Dankzij de SP is er een tegemoetkoming in de proceskosten tegen Eternit ingesteld. Naar aanleiding van het kritische geluid van de SP worden de normen voor asbest waarschijnlijk aangescherpt. De SP heeft aandacht gevraagd en gekregen voor sloopschepen met asbest en voor het feit dat de grote asbestfabrikant James Hardie in Australië weigerde verantwoordelijkheid te nemen voor aangerichte schade. Met succes, want de asbestgigant is onder politieke en maatschappelijke druk bezweken en uiteindelijk tot uitbetaling van de slachtoffers overgegaan. Zie dossier asbest


Waakhond voor dierwelzijn

De SP treedt op als waakhond voor dierwelzijn. Zo hebben we succesvol gepleit voor regelgeving voor sectoren waar geen regels zijn, zoals konijnen en kalkoenen. De minister van Landbouw moet dankzij een voorstel van de SP de strijd aan met de Europese Commissie om het dwangvoederen van eenden en ganzen voor foie gras alsnog te laten verbieden. Een ander voorstel van de SP betrof een verbod op honden- en kattenbont, welke ook een meerderheid kreeg.


Subsidie voor duurzame biomassa

Dankzij een voorstel van de SP komt voortaan enkel aantoonbaar duurzame biomassa in aanmerking voor subsidie. Niet duurzame biomassa gaat veelal ten koste van honger en ontbossing elders in de wereld.


Impact op milieu duidelijker

Aan alle productie en consumptie zitten negatieve effecten voor natuur, milieu en volksgezondheid elders in de wereld. Die worden niet altijd in geld uitgedrukt en doorberekend in de prijs van producten. Om deze effecten toch inzichtelijk te maken heeft de SP ervoor gezorgd dat in de jaarlijkse milieubalans waarin de staat van ons landelijk milieu wordt weergegeven ook de impact van onze economie elders in de wereld wordt weergegeven.


Meer aandacht voor de fiets

Alle aandacht voor het klimaatbeleid richtte zich in eerste instantie op auto, industrie en energieproducenten. Openbaar Vervoer en de fiets als alternatieven kwamen er bekaaid af. De SP kreeg steun voor het voorstel om ook de voordelen van de fiets op te nemen in de het klimaatbeleid. Juist op de korte afstanden en in de stad is veel milieuwinst te behalen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Er komen richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en internationale handel. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de SP. De consument moet van alles dat op de schappen ligt de garantie hebben dat er geen kinderarbeid, onomkeerbare schade aan natuur en milieu en verspilling van grondstoffen en energie aan kleeft.


Regels gevaarlijk vervoer op internet

Minister Eurlings gaat zijn eigen belofte op aandringen van de SP nakomen en de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op internet te publiceren. Nu is voor veel mensen onduidelijk welke gevaarlijke stoffen er op de (spoor)wegen langs hun huis mogen rijden. De vele regels die er zijn, staan niet overzichtelijk op internet. Bovendien mist bij veel regels de Nederlandse vertaling.


Betere wetten tegen asbest

Op verzoek van de SP voerden ambtenaren van het ministerie van VROM gesprekken met de asbestdeskundigen. Dit omdat blijkt dat de wetgeving niet goed aansluit bij de praktijk. Voor de Arbeidsinspectie en de Milieupolitie is het door ondoorzichtige wetten bijna onmogelijk om op te kunnen treden tegen overtredingen. Nu kunnen aannemers en particulieren nog erg veel knoeien met het schadelijke asbest waardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor werknemers en omwonenden.


Informatie over asbest in scholen

Na aandringen van de SP moeten gemeenten de eigenaren van scholen en kinderdagverblijven informeren over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van asbest in scholen. Vijftien jaar na het verbod op asbest in 1993 is van de helft van de scholen nog onbekend of er asbest in het gebouw zit.


Dierenbeschermer van het Jaar

De Dierenbescherming roept SP-er Krista van Velzen wordt tot Dierenbeschermer van het jaar 2006 uitgeroepen. Ze is: "een gepassioneerd dierenliefhebster die pal staat voor de belangen en noden van dieren."


Beter inzicht prijzen intensieve landbouw

De SP heeft het kabinet gevraagd uit te zoeken wat de indirecte kosten van de intensieve landbouw zijn. Uit een eerste onderzoek bleek dat het verschil in kostprijs tussen gangbaar en biologisch varkensvlees met ongeveer een kwart kan worden gereduceerd. Verder onderzoek is nodig en op verzoek van de SP toegezegd.


Geen lichtgevende vissen

Er is dankzij de SP een verbod ingevoerd op genetische manipulatie van dieren voor vermaak, zoals het lichtgevend maken van goudvissen.


Verdubbeling subside alternatieven dierproeven

De SP zorgt er in 2005 voor dat de subsidie voor onderzoek naar alternatieven voor dierproeven verdubbeld wordt.


'Als men toch moet ruimen'

Tijdens de Mond- en Klauwzeer crisis organiseerde de SP een campagne om het rigide non-vaccinatiebeleid af te schaffen: ‘niet ruimen maar prikken’. Vele duizenden handtekeningen werden onder een oproep aan de regering gezet die opriep hiertoe en in december 2001 werd aangeboden aan de Europese landbouwministers in Brussel. De SP heeft het verdriet zichtbaar gemaakt dat schuilging achter de ruimingen tijdens de uitbraak van vogelpest in 2003. Er kwam een uitgebreid zwartboek met persoonlijke verhalen en de situatie was dan ook sterk verbeterd bij volgende uitbraken.


Vogelvriendelijke HSL

Toen bleek dat honderden vogels zich te pletter vlogen werden dankzij de SP doorzichtige geluidsschermen langs de hogesnelheidslijn (HSL) van strepen voorzien.


Geen boringen in de Biesbosch

Met acties tegen dreigende proefboringen van aardoliemaatschappij NAM in de Biesbosch heeft de SP dit onderwerp hoog op de politieke agenda gekregen en zijn de proefboringen van de baan.


Afvalcriminelen aangepakt

Op initiatief van de SP kwam er een parlementair onderzoek naar de TCR-affaire. Het bedrijf TCR ontving van toenmalig minister Kroes miljoenensubsidies voor een afvalverwerkingsinstallatie in de Rotterdamse haven. Het afval bleek echter niet verwerkt te worden, maar werd gedumpt in de haven. In de verhoren door de Kamercommissie werd duidelijk dat er grote verantwoordelijkheid lag bij de politiek: Kroes was van alle kanten gewaarschuwd voor de praktijken van de eigenaars van TCR.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top