www.sp.nl/justitie

Homepage SPSlash Justitie

Zoeken in /justitie

/justitie :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Michiel van Nispen

Michiel van Nispen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Aïsha Akhiat
Christel Wiskerke
SP.nl/justitie

/justitie :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Europese aanpak van acquisitiefraude

Criminelen proberen steeds vaker via nepfacturen mensen en bedrijven op te lichten. Kleine bedrijven zijn hiervan vaak de dupe, omdat zij vooral tijdens drukke periodes dit soort facturen krijgen toegestuurd en dan onvoldoende tijd hebben voor een effectieve controle op de echtheid daarvan. De facturen worden ook steeds professioneler. De fraude wordt vaak gepleegd door mensen die werken van buiten Nederland. Dankzij voorstellen van de SP gaan de EU-lidstaten nauwer samenwerken tegen deze oplichting. Het Europees Parlement steunt de oproep van de SP om in iedere EU lidstaat een meldpunt acquisitiefraude op te richten om gedupeerden bij te staan en de politie te helpen bij het pakken van deze criminelen.


Minder en betere regels over strafrecht

Het EP nam een rapport van Dennis de Jong aan, waarin deze een lijst met beginselen en criteria heeft opgenomen waaraan voorstellen voor materieel strafrecht moeten voldoen. Met dit kader in de hand zal het EP strenger toetsen aan de subsidiariteit en proportionaliteit van de wetsvoorstellen, en ook zal er een toets komen op consistentie en kwaliteit van strafwetgeving. De onderhandelingen zijn nog niet afgerond, maar het is de bedoeling dat dit kader van het EP ook door de Raad van ministers wordt overgenomen, of in ieder geval dat Raad en EP een gemeenschappelijk toetsingskader overeenkomen, waarmee overbodige wetgeving wordt vermeden.


Asielzoekers die vluchten vanwege seksuele geaardheid worden Europees beschermd

Dankzij voorstellen van Dennis de Jong is er in de nieuwe Europese regels voor de behandeling en bescherming van asielzoekers een bepaling opgenomen over asielzoekers die vanwege hun seksuele oriëntatie vluchten. Zo moeten lidstaten hun personeel voortaan trainen en moet er rekening mee worden gehouden dat asielzoekers het moeilijk kunnen vinden om over hun seksualiteit te spreken en daarom soms pas in een later stadium van de procedure met hun ware vluchtverhaal komen. Daarnaast moeten er bij de opvang van asielzoekers maatregelen genomen worden om geweld en discriminatie van lgbt-asielzoekers te voorkomen en te bestrijden.


Studie over Europese asielcentra

Op initiatief van de SP is het EP een onderzoek gestart naar de mogelijkheid Europese asielcentra op te zetten voor de eerste fase van de asielprocedure. Het onderzoek moet in oktober 2014 gereed zijn. Via Europese asielcentra wil de SP enerzijds garanderen dat alle asielzoekers goed worden opgevangen en hun asielverzoek netjes wordt behandeld. Anderzijds worden de landen met lange buitengrenzen hierdoor ontlast (de centra zijn immers een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de lidstaten) en wordt illegale doorreis minder waarschijnlijk.


Bescherming vrijheid van godsdienst en levensovertuiging

Dennis de Jong was naast Peter van Dalen (CU) initiatiefnemer voor de oprichting van een speciale werkgroep van het Europees Parlement over de bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in de wereld. De werkgroep heeft o.a. geholpen bij de totstandkoming Europese richtlijnen voor de ambassades en EU-delegaties hierover. Het eerste jaarrapport dat medio februari 2014 werd gepresenteerd, geeft een goed overzicht van de belangrijkste schendingen wereldwijd en doet aanbevelingen voor gerichte acties van de EU en de lidstaten in landen buiten de EU, waar de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wordt geschonden.


Europarlement stelt grenzen aan Europees Strafrecht

In mei 2012 heeft het Europees Parlement het rapport ´Grenzen aan het Europees Strafrecht´ van SP-Europarlementariër Dennis de Jong aangenomen. Met dit rapport worden duidelijke, toetsbare criteria vastgelegd waaraan voldaan moet zijn, voordat er nieuwe Europese regels over strafrecht worden voorgesteld. Er is geen ruimte voor symboolpolitiek of Brusselse bureaucratie: alleen als er via statistisch materiaal duidelijk gemaakt wordt dat er daadwerkelijk meerwaarde is van een Europese aanpak, wil het Europees Parlement nieuwe regels in behandeling nemen.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft de EU meer bevoegdheden op het gebied van strafrecht. De Europese Commissie wil zoveel mogelijk gebruik maken van deze nieuwe bevoegdheid. Het toetsingskader van de Commissie is dan ook zo ruim geformuleerd dat eigenlijk alle onderdelen van het strafrecht onder de bevoegdheden van de EU vallen. Ook waren er bij de Commissie en bij het Parlement te weinig waarborgen voor een goed gecoördineerde aanpak die de coherentie van het strafrecht verzekert. Het Europarlement is nu duidelijk: de kwaliteit van het strafrecht moet permanent bewaakt worden binnen zowel de Commissie, de Raad van ministers en het EP zelf. Hiervoor zal binnen het EP de Juridische Dienst versterkt worden.

Met dit rapport worden afwijkend en bijzonder Nederlandse beleid zoals het softdrugsbeleid, euthanasiebeleid en abortusbeleid beschermd tegen Brusselse bemoeizucht.


Justitie zal stoppen met zorg inkopen bij zorgbedrijven met overbetaalde bestuurders

‘Aan de topinkomens bij zorgaanbieders waar door justitie plaatsen worden ingekocht komt een einde. Een voorstel van Sharon Gesthuizen hiertoe werd aangenomen. Justitie kocht in 2011 voor 329 miljoen euro zorgplaatsen in bij zorgaanbieders, voor mensen die behandeld én beveiligd moeten worden. Dat geld moet vooral terecht komen bij goede en verantwoorde zorg, en niet in de zakken van zorgbestuurders verdwijnen. Zorgbestuurders behoren niet méér te verdienen dan het salaris van de minister. Uiteindelijk zal justitie geen plaatsen meer inkopen bij zorgaanbieders die zich hier niet aan houden.’


Aanpak banken en internetgokbedrijven

Banken mogen geen zaken meer doen met illegale aanbieders van kansspelen op het internet. Een voorstel van SP-Kamerlid Nine Kooiman dat dit regelt haalde vandaag een meerderheid.


Strafbaarstelling illegalen in strijd met Europese regels

Op initiatief van SP Europarlementariër Dennis de Jong hebben SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie in het Europees Parlement de Europese Commissie gevraagd zich uit te spreken tegen het Nederlandse kabinetsvoorstel om Illegaliteit strafbaar te stellen. In antwoord op de gezamenlijke vragen heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt dat algehele strafbaarstelling van illegaal verblijf in strijd is met Europese regels. Het zal voor de regering heel lastig worden om een wetsvoorstel te maken dat door Brussel wordt toegestaan.


Betere aanpak misstanden sekten

Op verzoek van de SP worden slachtoffers van sekten beter beschermd. Aanleiding zijn misstanden bij Miracle of Love, waar leden worden geïsoleerd van vrienden en familie, onder grote psychische druk worden gezet en veel geld moeten betalen. Bij Meld Misdaad Anoniem komt een meldpunt sekten, waar slachtoffers, familie en vrienden terecht kunnen voor hulp. Daarnaast komt er een onderzoek naar het optreden van sekten in Nederland en wordt de wet aangescherpt om misstanden bij sekten beter te kunnen bestrijden.


Mini-uitkering voor gedetineerde 65-plusser

Gedetineerden die ouder zijn dan 65 jaar krijgen voortaan een loonvervangende tegemoetkoming van € 12 per week. Tot nu toe moesten zij blijven werken om arbeidsloon te ontvangen, maar Kamervragen van de SP leiden er toe dat de regels worden aangepast.


Eind aan torenhoge incassokosten

Torenhoge incassokosten behoren binnenkort definitief tot het verleden. Naar aanleiding van een rapport van de SP kwam toenmalig minister Hirsch Ballin met een wet, waarin zo goed als alle punten van de SP zijn overgenomen. Deze wet kreeg ruime steun in de Tweede Kamer. Ook het voorstel van Ulenbelt dat er voor zorgt dat het maximaal toegestane incassotarief op facturen en aanmaningen wordt afgedrukt, zodat mensen eenvoudig kunnen controleren of niet teveel in rekening is gebracht, werd aangenomen.


Leeftijdscontrole voor SMS-diensten

Aanbieders van SMS-abonnementen moeten controleren dat degene die het abonnement aanvraagt meerderjarig is. Dit voorstel van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen kreeg ruime steun in de Kamer. Gesthuizen: ‘Al jaren horen we verhalen van kinderen die honderden, soms duizenden euro’s kwijt zijn, doordat ze abonnementen afsluiten en er niet meer vanaf komen. Dat behoort nu tot het verleden. De aanbieder moet ervoor zorgen dat hij weet hoe oud de abonnee is.’


Bestrijd misstanden seksbranche

De regering moet zorgen voor voldoende capaciteit bij politie en gemeentelijke toezichthouders om de misstanden in de seksbranche aan te pakken. Een voorstel van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen werd dinsdag aangenomen.


Uitkering voor schrijnende gevallen geweldsmisdrijf

Op initiatief van SP-Kamerlid Rik Janssen heeft de Kamer unaniem ingestemd met een wijziging van de wet Schadefonds Geweldsmisdrijven. Hierdoor kunnen mensen die – naar de letter van de wet – net buiten deze regeling zouden vallen, in uitzonderlijke gevallen toch een schadevergoeding krijgen. Door dit voorstel krijgen slachtoffers en nabestaanden in schrijnende gevallen nu de vergoeding die ze verdienen.


Verbeter positie gevangenispersoneel

De regering moet in gesprek met gevangenissen en vakbonden om te kijken hoe de positie van gevangenispersoneel verbeterd kan worden. Een voorstel hiertoe van de SP kreeg steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Met het aannemen van het voorstel van Gesthuizen eist de Kamer verbeteringen van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Ook moet de veiligheid in alle inrichtingen gegarandeerd worden.


Onderzoek naar meer menselijke en goedkopere vreemdelingenbewaring

Het systeem van vreemdelingenbewaring kan menselijker en goedkoper. Uit onderzoek blijkt dat van iedere twee mensen in bewaring er één weer op straat terechtkomt zonder terug te keren. Dat is niet effectief en ook nog eens erg duur. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wil daarom dat het kabinet op zoek gaat naar alternatieven voor opsluiting van vreemdelingen, bijvoorbeeld door het invoeren van een meldplicht. De Tweede Kamer heeft zich achter dit voorstel van Gesthuizen geschaard.


Steun voor SP-plan aanpak agressie tegen politie

De Tweede Kamer steunt het plan van SP-Kamerlid Ronald van Raak om de agressie tegen agenten aan te pakken. In de toekomst moet dit soort agressie altijd zwaar en snel worden gestraft.


Bezuinigingen op politie teruggedraaid

Onder aanvoering van minister Ter Horst (PvdA) heeft het kabinet Balkenende IV besloten om 192 miljoen per jaar te bezuinigen op de politie. Volgens elke vakbond en elke agent was en is dit onhaalbaar. Veel korpsen zitten nu al in de financiële problemen en bijna de helft staat ondertussen onder curatele van het ministerie. Na een lange strijd tegen het beleid van de minister is in juni 2010 in de Tweede Kamer een motie van Van Raak aangenomen om een einde te maken aan deze bezuinigingen.


Geen bonnencontracten meer

De SP legde in de zomer van 2010 de hand op een standaardcontract dat in Rotterdam-Rijnmond wordt gebruikt. Met dit contract kunnen politieagenten worden gedwongen een bepaalde hoeveelheid bonnen te schrijven, anders krijgen zij geen loonsverhoging, of kunnen zij zelfs worden gekort op hun inkomen.Uit mails aan het Kamerlid bleek dat in veel korpsen mensen hard worden afgerekend op het aantal bonnen dat ze schrijven. De Tweede Kamer heeft al in 2007 de verplichte bonnenschrijverij uit de prestatienormen gehaald, maar in veel korpsen blijven leidinggevenden hier gebruik van maken. Op verzoek van SP-Kamerlid Ronald van Raak gaat de minster van Binnenlandse Zaken ervoor zorgen dat dit soort wurgcontracten binnen de politie niet meer worden gebruikt.


Vluchtelingenorganisaties houden een stem in Brussel

Dankzij een brandbrief van SP fractievoorzitter in het Europees Parlement Dennis de Jong van oktober 2009 blijft Europese koepel van vluchtelingenorganisaties ECRE subsidie ontvangen om haar werk in Brussel voort te zetten. De Europese Commissie weigerde in eerste instantie om nog langer subsidie te geven aan ECRE. De Jong vond dit onbestaanbaar en trok aan de bel bij de Commissie. De nieuwe verantwoordelijke Europees Commissaris Cecilia Malmström was het met de SP eens en garandeert nu dat ECRE haar werk kan blijven voorzetten. De SP ziet dit als een mooie eerste stap om het vluchtelingenbeleid in Europa menswaardig te maken.

ECRE
ECRE is de stem van alle vluchtelingenorganisaties in Europa, vanuit Nederland is Vluchtelingenwerk Nederland onderdeel van de Koepel. Meer informatie over het werk van ECRE vindt u hier:


Ruimhartige noodopvang voor (ex-)asielzoekers

Gemeenten mogen opvang blijven bieden aan (ex-)asielzoekers die rechtmatig verblijven in Nederland. De minister van Justitie wilde de gemeenten dwingen de opvang te sluiten, maar het voorstel van de SP om ruimhartig om te gaan met noodopvang werd aangenomen.


Afluister-ranglijst veiligheidsdiensten openbaar

De regering moet openbaar maken hoe vaak de AIVD en de MIVD mensen afluisteren. Deze tapstatistieken bleven tot nu toe geheim, maar de eis van de SP om dit openbaar te maken werd gesteund door een Kamermeerderheid.


Drugsbeleid geen Europese aangelegenheid

Drugsbeleid moet weer een nationale zaak worden, de zeggenschap die de Europese Unie heeft op dit gebied moet worden terugveroverd in Europa. De Europese Unie zou lidstaten in de toekomst niet meer moeten kunnen verplichten bepaalde drugs te verbieden. Daar moet de Nederlandse regering zich voor inzetten. Een voorstel van Krista van Velzen hiertoe werd aangenomen.


Spreekrecht voor ouders in rechtszaal

Op voorstel van de SP wordt het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken uitgebreid. Ook de wettelijk vertegenwoordigers van slachtoffers, zoals ouders van kinderen of verstandelijk gehandicapten, moeten het spreekrecht namens het slachtoffer kunnen uitoefenen.


Communicatie hulpdiensten verbeterd

C2000 is het communicatiesysteem van de hulpdiensten. Er zijn problemen met dit systeem. Bij een ramp is het systeem snel overbelast, en in gebouwen is de dekking slecht, waardoor er nauwelijks communicatie mogelijk is tussen leidinggevenden en brandweerlieden die een brandend gebouw binnen gaan. De SP heeft deze problemen aangekaart en een hoorzitting in de Kamer hierover georganiseerd. Er wordt nu ingezet om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen.


Adoptiedossiers langer bewaard

Het voorstel van de SP om de bewaartermijn van dossiers van geadopteerden te verlengen van 30 naar 100 jaar is aangenomen. Veel geadopteerden zitten, soms pas op latere leeftijd, met vragen over hun afkomst en achtergrond. Het is belangrijk dat deze informatie hun hele leven beschikbaar is.


Landelijk coördinator fraudebestrijding wordt aangesteld

Al in 2005 stelde de SP voor dat er een landelijk coördinator fraudebestrijding zou moeten komen om de aanpak van fraude te verbeteren. Na lang aandringen wordt in 2010 eindelijk een landelijk coördinator georganiseerde en financieel-economische criminaliteit aangesteld. Deze coördinator fraudebestrijding moet informatie verzamelen over fraude, rapporteren, samenwerking bevorderen en prioriteiten stellen. Zo kan witteboordencriminaliteit beter worden bestreden.


Overlastgevers worden aangepakt

Dankzij een voorstel van de SP kunnen ook individuen die herhaaldelijk overlast veroorzaken worden aangepakt. Het kabinet stelde voor alleen mensen die in groepen de orde verstoren aan te pakken.

Hierdoor kan de nieuwe wet die burgemeesters meer bevoegdheden geeft om overlastgevers aan te pakken met bijvoorbeeld een gebiedsverbod of een meldingsplicht, ook ingezet worden tegen individuen die voor veel overlast zorgen.

Het vreemde onderscheid dat alleen groepen konden worden aangepakt en individuen niet, is door toedoen van de SP uit de wet gehaald.


Meer steun voor procederende ouder in het buitenland

Op voorspraak van de SP worden ouders die te maken hebben met kinderontvoering beter ondersteund. Een hoger beroep tegen een beslissing van de rechter dat een kind naar een ander land moet worden gebracht in Nederland mag worden afgewacht. Wanneer een rechter beslist dat het kind naar het land van de laatste verblijfplaats moet worden teruggebracht is dat een hele ingrijpende beslissing, die in hoger beroep getoetst moet kunnen worden. Dat heeft geen zin meer als het kind al teruggebracht is.

De ouder van wie het kind naar het buitenland is gebracht meer mogelijkheden krijgt te procederen over gezag en omgang met het kind. Nu is het zo dat ouders soms moeten afzien van deze procedure, omdat zij bedreigd worden met strafrechtelijke vervolging in het andere land wegens kinderontvoering.


Meldingsplicht creditcardfraude

Op vraag van de SP worden bedrijven in de toekomst verplicht aan klanten te melden als hun betalingsgegevens zijn gestolen of gehackt.


Tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen

Er komt een nieuwe wet die het mogelijk maakt direct tuchtrechtelijk op te treden tegen advocaten en notarissen die zich ernstig misdragen. Op voorstel van de SP wordt in de wet opgenomen dat binnen twee weken moet worden beslist of er spoedmaatregelen tegen advocaten en notarissen onder verdenking moeten komen.


Strijd tegen astro-programma’s

Bij het SP meldpunt Sterrenbeeld Melkkoe komen in de zomer van 2008 honderden klachten binnen over de belspelpraktijken van de Astro-programma’s. De SP heeft de minister van Justitie gevraagd strafrechtelijk onderzoek naar de Astro-programma’s te laten doen. Een aantal Astro-programma’s is inmiddels van de buis verdwenen.


Meldcode Huiselijk geweld

Er komt een landelijke meldcode Huiselijk geweld zodat het voor beroepsgroepen duidelijk is hoe men moet handelen. Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en door de meldcode wordt ervoor gezorgd dat er sneller en beter kan worden ingegrepen.


Gestolen gegevens op internet zetten verboden

Naar aanleiding van vragen van de SP wordt het online zetten van gestolen gegevens strafbaar.


Bureaucratie politie

Door de SP is onderzoek gedaan naar de bureaucratie bij de politie. Hierop is een tien-punten plan om deze bureaucratie aan te pakken aangeboden aan de minister. Na lang aandringen is het uiteindelijk de staatssecretaris die dit plan heeft opgepakt en nu bezig is met het uitwerken en uitvoeren van enkele aanbevelingen uit het plan.


Hulp voor slachtoffers van fraude

Op voorstel van de SP komt er een onderzoek naar de (bestaande en mogelijke) hulp aan slachtoffers van financieel-economische misdaad, kort gezegd, fraude.


Verbeterde reclassering

Er komt een experiment waarin de reclassering weer de ruimte krijgt om mensen op het juiste pad te helpen.


Huisregels gedetineerden in de cel

Op verzoek van de SP wordt iedere cel standaard voorzien van huisregels zodat de gedetineerden hier direct weet van hebben. Dit is van belang zodat er geen verwarring omtrent de regels bestaat, en gedetineerden weer leren omgaan met regels.


Belspellen van de buis

De SP begint in 2001 met succes een actie tegen de misleidende belspellen op TV. Na herhaaldelijk aandringen verdwijnen de belspellen eind 2007 van de buis, en gaat het openbaar ministerie een onderzoek instellen naar oplichting.


Betere informatie omtrent radicalisering

Na vragen van de SP zegt de regering toe dat de AIVD overheden en maatschappelijke organisaties actief zal informeren indien sprake is van radicalisering.


Betere bescherming misbruik kinderen op internet

Op verzoek van de SP wordt geregeld dat voor beheerders van sekssites omgekeerde bewijslast gaat gelden. Daar presenteren meisjes zich vaak als mogelijk jonger dan 18 jaar, maar bij gebrek aan bewijs kan de politie dan niet tot vervolging overgaan. Nu moeten de beheerders aantonen dat de meisjes 18+ zijn.


Registratie eerwraak door politie

Op verzoek van de SP zullen aangiften van eergerelateerd geweld (eerwraak) apart worden geregistreerd bij de politie, wat van belang is voor het kennisniveau bij de instanties die te maken hebben met eergerelateerd geweld.


Wet voor Gelijkwaardig ouderschap

Dankzij een voorstel van de SP wordt gelijkwaardig ouderschap opgenomen in de wet. Dit is een belangrijke bijdrage om te voorkomen dat kinderen na scheiding van de ouders met één van hen slecht contact overhouden. Dit is vaak het geval bij vaders. De wet geldt ook voor geregistreerde partnerschappen.


Asielzoekers kunnen stage lopen

Jonge asielzoekers kunnen voortaan makkelijker stage lopen in het kader van hun opleiding, na aandringen van de SP. Voorheen moesten werkgevers die asielzoekers een stageplaats aanboden in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning.


Verblijfsvergunning 181 Syriërs

De SP zorgt ervoor dat 181 Syriërs alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Informatie over de asielaanvraag van een aantal van deze vreemdelingen is, door fouten van de Nederlandse overheid, in handen gekomen van de beruchte Syrische geheime dienst. Wanneer de Syriers zouden worden teruggestuurd is de kans groot dat zij gevaar lopen.


Asielzoekers uit Irak

Eind 2006 vraagt de SP wegens de slechte situatie in Centraal en Zuid-Irak een categoriale (algemene) bescherming van asielzoekers uit die regio. Dit verzoek wordt ingewilligd zodat zolang de situatie daar zo blijft, de vluchtelingen niet tegen bureaucratische barrières oplopen die hun veiligheid in gevaar kunnen brengen.


Oorlogsmisdadiger Van Anraat achter tralies

De SP heeft de misdaden van Frans van Anraat op de politieke agenda gezet. Deze Nederlandse wapenhandelaar heeft in de jaren ’80 grondstoffen voor chemische wapens aan Irak heeft geleverd. In antwoord op vragen van de SP is vastgesteld dat hij strafbaar heeft gehandeld, inmiddels is hij in hoger beroep veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf.


Terroristische daad beter uitgelegd

Minister Donner heeft in de Wet Terroristische Misdrijven op voorstel van de SP en GroenLinks het begrip ‘wederrechtelijk’ bij het zogeheten terroristisch oogmerk opgenomen. Daardoor kan beter onderscheid gemaakt worden tussen acties van bijvoorbeeld belangengroepen, vakbonden en terroristische acties.


Hogere straffen voor valse jaarrekeningen

De SP regelt in de wet dat voor het opmaken van valse jaarrekeningen voor bedrijven een maximum gevangenisstraf van 6 jaar komt te staan in plaats van de 1 jaar die daar voor stond.


Uitleveringen toetsen aan mensenrechtenverdrag

De mogelijkheid om mensen uit te leveren aan een land wordt, op aandringen van de SP, explicieter getoetst aan het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Mensen mogen niet worden overgeleverd in gevallen waarin een schending van hun rechten dreigt


Rechters moeten vonnissen beter uitleggen

Dankzij een aangenomen voorstel van de SP wordt bepaald dat rechters hun vonnissen uitvoeriger moeten motiveren, zodat de burger kan beoordelen welke redenen aan de strafmaat ten grondslag liggen, en de acceptatie in de samenleving zal toenemen.


Kinderrechter blijft

Dankzij een motie van de SP is het specialisme ‘kinderrechter’ niet afgeschaft, maar behouden.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top