www.sp.nl/jeugd

Homepage SPSlash Jeugd

Zoeken in /jeugd

/jeugd :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

SP.nl/jeugd

/jeugd :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Beter toezicht op particuliere jeugdzorg

Iedereen die met kinderen werkt in de particuliere jeugdzorg moet een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben. SP-Kamerlid Nine Kooiman kreeg steun van alle partijen voor haar voorstel. Tot nu toe was een Verklaring Omtrent het Gedrag niet nodig om in de particuliere jeugdzorg aan de slag te gaan. Dat dit hard nodig is, bleek onder meer uit het voorbeeld van een veroordeelde zedendelinquent die een-op-een begeleiding gaf aan kinderen.


Onderzoek naar traumazorg bij kindermishandeling

Omdat er te weinig behandelmogelijkheden zijn voor slachtoffers van kindermishandeling wordt er na herhaaldelijk aandringen van de SP onderzoek gedaan naar de behoefte aan psychiatrische zorg en traumazorg bij slachtoffers van kindermishandeling en het bestaande zorgaanbod.


Geld voor bestrijding achterstanden bij kinderen veiliggesteld

Gemeenten moeten vanaf nu het geld dat ze van de rijksoverheid krijgen voor het bestrijden van achterstanden bij kinderen, ook echt daar aan uitgeven. Dit op voorstel van de SP en de PvdA. Gemeenten krijgen momenteel veel geld van de rijksoverheid voor allerlei zaken, maar hoeven dat geld niet per se ook daar aan uit te geven. Voor het geld dat ze krijgen voor het bestrijden van achterstanden bij kinderen is dat nu verleden tijd.


Meer hulp voor slachtoffers pooierboys

Op aandringen van de SP komt er meer specifieke hulp voor slachtoffers van pooierboys. Dat was hard nodig, niet in elke provincie is hulp beschikbaar voor deze kwetsbare groep en er is te weinig opvang. De Tweede Kamer steunde een voorstel van Marianne Langkamp voor meer preventieve zorg, begeleiding en opvangplekken voor slachtoffers van pooierboys.


In elke gemeente een netwerk van jeugdtandzorg

Op voorstel van de SP komt er in elke gemeente een netwerk van jeugdtandzorg. Vooral de jongste kinderen gaan te weinig naar de tandarts; van de 2- en 3-jarigen gaat 40% niet. Bij een deel daarvan is er sprake van een zorgwekkende situatie. Het is daarom belangrijk dat op lokaal niveau iedereen die te maken heeft met jeugdtandzorg samenwerkt.


Meer gezinshuizen voor kinderen

De landelijke overheid en provincies gaan een plan ontwikkelen om het aantal gezinshuizen te stimuleren. Dit voorstel van de SP is overgenomen door de Tweede Kamer. Gezinshuizen zijn een goede aanvulling op het bestaande aanbod van jeugdzorg. Er kunnen kinderen terecht die te veel problemen hebben om in een pleeggezin te worden geplaatst. In een gezinshuis kunnen deze kinderen toch in een gezinssituatie opgroeien en hoeven niet in een groep in een instelling te wonen.


Dezelfde klachtenafhandeling bij alle Bureaus Jeugdzorg

Volgens de Nationale ombudsman is er geen eenduidigheid in de interne klachtenafhandeling van de Bureaus Jeugdzorg. Een voorstel van de SP om bij alle Bureaus Jeugdzorg dezelfde interne klachtenafhandeling te gebruiken is gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer.


Laagdrempelige psychische hulp en verslavingszorg

Op initiatief van de SP komt er laagdrempelige lichte psychische hulp en verslavingszorg in de wijken, aangeboden in de Centra voor Jeugd en Gezin. Hierdoor wordt het voor ouders en kinderen gemakkelijker om dicht bij huis hulp te krijgen.


Aanpak van wachtlijsten in de Geestelijke Gezondheidszorg voor de jeugd

Door een voorstel van de SP zullen alle Geestelijke Gezondheidszorginstellingen voor de jeugd gaan werken met de doorbraakmethode. In de doorbraakmethode wordt binnen instellingen met alle betrokken medewerkers gekeken hoe hulp aan een kind zo goed en snel mogelijk georganiseerd kan worden. Deze methode blijkt zeer succesvol bij het verkorten van de wachtlijsten in de Geestelijke Gezondheidszorg voor de jeugd.


Scholing voor mensen die werken met meldcode kindermishandeling en verwijsindex

Op voorstel van de SP zal iedereen die gaat werken met de meldcode kindermishandeling en de verwijsindex geschoold worden. Deze mensen worden geschoold in het signaleren, melden en bespreekbaar maken van de zorgen om een kind.


Registratie van genitale verminking

Door een voorstel van de SP gaan verloskundigen en gynaecologen vrouwelijke genitale verminking registreren en worden zij geschoold in het beter herkennen en bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking. Verloskundigen en gynaecologen spelen een sleutelrol bij het bespreekbaar maken van genitale verminking van meisjes bij zwangere vrouwen die zelf besneden zijn. Zij zorgen ervoor dat de ouders er vrijwel altijd mee instemmen dat de jeugdgezondheidszorg op de hoogte wordt gebracht als er een dochtertje geboren wordt van een besneden moeder. Door de registratie kan de omvang van vrouwelijke genitale verminking in Nederland beter in kaart worden gebracht.


Helderheid over toestemming ouders en behandeling getraumatiseerd kind

Bij behandelaars en het tuchtcollege bestaat veel onduidelijkheid over de mogelijkheid om een getraumatiseerd kind te behandelen zonder toestemming van beide ouders. Door deze onduidelijkheid komt het voor dat kinderen door tegenwerking van ouders niet worden behandeld, terwijl dit volgens de wet gewoon mag. Op initiatief van de SP gaat minister Rouvoet alle professionals die hiermee te maken hebben hierover informeren.


Het plaatsen van mosquito’s wordt moeilijker

De SP is tegen het plaatsen van mosquito's maar kreeg hiervoor in de Tweede Kamer geen meerderheid. Wel heeft de Kamer ingestemd met een voorstel van SP en PvdA dat ervoor zorgt dat mosquito's alleen na goedkeuring van het lokale bestuur geplaatst kunnen worden. Zo kunnen private partijen zoals scholen en woningbouwcoöperaties niet zonder inspraak van de gemeente een mosquito ophangen.


Adoptiedossiers langer bewaard

Het voorstel van de SP om de bewaartermijn van dossiers van geadopteerden te verlengen van 30 naar 100 jaar is aangenomen. Veel geadopteerden zitten, soms pas op latere leeftijd, met vragen over hun afkomst en achtergrond. Het is belangrijk dat deze informatie hun hele leven beschikbaar is.


Medisch kinderdagverblijven gered

Na vragen en herhaaldelijk aandringen van de SP zorgt de regering ervoor dat 19 medisch kinderdagverblijven niet financieel ten ondergaan. De financiering was te ingewikkeld en structureel te laag.


Landelijk netwerk alcoholpoli's

De SP dwingt samen met de PvdA af dat het kabinet een landelijk dekkend netwerk van zogenoemde alcoholpoli’s voor jongeren laat opzetten. In de alcoholpoli’s worden kinderen niet alleen geholpen op het moment dat zij met alcoholvergiftiging binnenkomen, maar ook daarna. Zo worden zij begeleid door een psycholoog en worden ook hun ouders opgenomen in het behandelingstraject.


Onafhankelijke klachtencommissie kinderopvang

Door een voorstel van de SP komt er een onafhankelijke klachtenkamer voor oudercommissies in de kinderopvang. Het was tot nog toe mogelijk dat een bestuurder van een instelling een klacht over zichzelf behandelde.


Veilig internetportal voor kinderen

Een SP voorstel om de mogelijkheid te onderzoeken voor een veilig internetportaal voor kinderen wordt overgenomen.


Betere bescherming misbruik kinderen op internet

Op verzoek van de SP wordt geregeld dat voor beheerders van sekssites omgekeerde bewijslast gaat gelden. Daar presenteren meisjes zich vaak als mogelijk jonger dan 18 jaar, maar bij gebrek aan bewijs kan de politie dan niet tot vervolging overgaan. Nu moeten de beheerders aantonen dat de meisjes 18+ zijn.


Alle ouders opvoedondersteuning

Naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat 100.000 kinderen in Nederland te maken krijgen met mishandeling neemt de Kamer een voorstel van de SP over om alle ouders opvoedingsondersteuning te bieden in de centra voor Jeugd en Gezin. Op deze manier kan mishandeling worden voorkomen, in plaats van enkel genezen.


Meldcode voor kindermishandeling

Iedereen die beroepsmatig met kinderen werkt, krijgt een duidelijke instructie in de vorm van een verplichte meldcode wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top