www.sp.nl/integratie

Homepage SPSlash Integratie

Zoeken in /integratie

/integratie :: onze mensen

Meer info over Sadet Karabulut

Sadet Karabulut

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Thijs Coppus
SP.nl/integratie

/integratie :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Behoud ouderinitiatieven in Nederland

Een voorstel van SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft steun gekregen van een meerderheid van de Tweede Kamer. Dankzij het voorstel van Karabulut blijven de zogeheten ouderinitiatieven in Nederland bestaan. Het gaat hierbij om ouderinitiatieven voor het mengen van scholen en om de bestaande kennis en deskundigheid van ouders te borgen. Betrokken ouders, scholen en gemeenten kunnen blijven rekenen op ondersteuning om schooluitval en taalachterstanden aan te pakken.


Bescherming meisjes tegen uithuwelijking

Door een voorstel van de SP is het mogelijk om meisjes die uitgehuwelijkt dreigen te worden eerder onder toezicht van Bureau Jeugdzorg te plaatsen.


Positie analfabete inburgeraars verbeterd

De SP heeft de positie van analfabete inburgeraars verbeterd door in de wet vast te leggen dat de inburgeringstermijn van analfabete inburgeraars niet begint te lopen wanneer zij voorafgaand aan de inburgeringscursus een alfabetiseringscursus volgen. Zo krijgen analfabete inburgeraars zoals andere inburgeraars een gelijke termijn om het inburgeringsexamen succesvol af te ronden.


Richtwijzer 'Fašadepolitiek'

Op verzoek van SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft de regering in 2009 een richtwijzer Façadepolitiek opgesteld. Deze moet gemeenten en organisaties helpen om een kleine groep salafistische moslims te ontmaskeren. Deze groep werpt zichzelf op als spreekbuis van de moslims in Nederland en maakt misbruik van subsidies om hun radicale standpunten tegen de Nederlandse samenleving en tegen integratie van moslims te verspreiden.


Experimenten met gemengde scholen

Op aandringen van de SP heeft de regering het aantal gemeentes uitgebreid, waar experimenten met gemengde scholen plaatsvinden.


Betere inburgering

Naar aanleiding van vragen van de SP is de stagnatie bij de inburgeringscursussen op de agenda gezet. Door bureaucratie was er sprake van dramatisch gekelderde instroom. Er is een pakket verbeteringen door de minister toegezegd.


Gemeenten krijgen mogelijkheid om gemengd wonen te bevorderen

Op voorspraak van de SP krijgen gemeenten de wettelijke mogelijkheid om bij woningtoewijzing te sturen op gemengd wonen.


Betere informatie omtrent radicalisering

Na vragen van de SP zegt de regering toe dat de AIVD overheden en maatschappelijke organisaties actief zal informeren indien sprake is van radicalisering.


Onderzoek marktwerking inburgering

Minister Vogelaar gaat naar aanleiding van vragen van de SP onderzoeken wat de effecten zijn van de marktwerking in het inburgeringsproces.


Registratie eerwraak door politie

Op verzoek van de SP zullen aangiften van eergerelateerd geweld (eerwraak) apart worden geregistreerd bij de politie, wat van belang is voor het kennisniveau bij de instanties die te maken hebben met eergerelateerd geweld.


Tegengaan radicalisering jongeren

Door voorstellen van de SP moet de regering de oorzaken van radicalisering wegnemen bij allochtone jongeren. Onder andere door in te zetten op de rol van consultatiebureaus bij opvoedingsondersteuning en door elke jongere een mentor te geven.


Tegen segregatie op scholen

De SP regelde samen met de PvdA dat alle scholen verplicht eens per jaar overleggen met de gemeente wat zij gaan doen tegen de segregatie.


Parlementair onderzoek integratie

Op voorstel van de SP kwam er een parlementair onderzoek naar het integratiebeleid, de Commissie Blok. In 2004 concludeerde de commissie dat de overheid ernstig tekort schoot.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top