www.sp.nl/europa

Homepage SPNederland en Europa

Zoeken in /europa

/europa :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Dennis de Jong

Dennis de Jong

Meer info over Anne-Marie Mineur

Anne-Marie Mineur

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Femke Reudler Talsma
SP.nl/europa

We staan op een kruispunt in Europa. Maar hoe zijn we daar gekomen? Jan Marijnissen neemt je mee, van Julius Caesar, tot de Griekse schuldencrisis.

EUROCRISIS

De financiële en de daarop volgende economische crisis hebben grote gevolgen voor de euro. Verschillende landen, waaronder Ierland, Portugal en Griekenland kwamen in de problemen en moesten een beroep doen op het IMF en de Europese Unie voor extra leningen. Ook Italië en Spanje zijn onder steeds grotere druk komen te staan. Door eurofanaten wordt de crisis gebruikt om hun plannen voor een federaal Europa door te zetten via de instelling van een zogeheten "Europees Economisch bestuur". De SP wil een sociaal Europa van de menselijke maat.

Wie worden gered: landen of banken?

Economen en politici zijn zeer verdeeld over de vraag hoe om te gaan met huidige ontwikkelingen op de financiële markten in Europa. Moeten de schulden van Griekenland worden gesaneerd? Zo ja, hoe zou deze sanering moeten plaatsvinden, en wat zijn de gevolgen voor Nederland? En voor de euro?

De SP is duidelijk. Een land in diepe schuld geef je geen nieuwe creditcard. De SP vreest dat belastinggeld dat naar Griekenland wordt gestuurd, niet terug zal komen. Emile Roemer zei hierover: ‘Het geld dat het kabinet naar Griekenland wil sturen, maakt precies één rondje om de Akropolis, om vervolgens rechtstreeks in de kas van Duitse en Franse banken te belanden.’

Geen Europees Economisch Bestuur

Om de eurocrisis te bestrijden willen Europese Regeringsleiders zo snel mogelijk een Europees Economisch bestuur instellen. Dit bestuur is vooral gericht op bezuinigingen en heeft geen aandacht voor armoedebestrijding en de bevordering van werkgelegenheid. Als een land niet genoeg bezuinigt, kan Brussel volgens deze plannen direct ingrijpen in de afzonderlijke Europese landen. Houdt een land zich niet aan het dictaat uit Brussel, dan volgen miljardensancties. De EU en de Regeringsleiders weigeren de veroorzakers van de crisis, de speculanten, aan te pakken. De SP wil wel Europese samenwerking om het casinokapitalisme te bestrijden. Grote veranderingen zijn hard nodig. Wij willen een sociaal Europa van de menselijke maat en niet een superstaat die de belangen van grote bedrijven dient.

Lees de voorstellen voor een actieplan tegen speculanten.

De klauwen van Brussel

De grote bedrijven en de rechtse partijen hebben het weer voor elkaar: de Europese instellingen en regeringsleiders buitelen over elkaar heen met voorstellen om de lonen te verlagen, de pensioenen af te breken, en te bezuinigen op zorg en sociale voorzieningen. Zelfs het voortbestaan van onze cao’s en de vakbeweging staan ter discussie.

Tegelijkertijd kan Brussel het maar niet eens worden over een harde aanpak van de graaiers en de verantwoordelijken voor de crisis, net zo min als over harde doelstellingen van de regeringen over bestrijding van werkloosheid en armoede. De gewone man is weer de kop van jut.

Het wordt hoog tijd voor een tegengeluid: handen af van onze lonen en pensioenen, zorg en sociale voorzieningen, cao's en vakbonden. Het geld moet gehaald worden waar het zit. Laat de rijken de crisis betalen.

Op deze site willen wij u de komende tijd voorlichten over de exacte inhoud van de plannen en de acties die daartegen georganiseerd gaan worden.

Neoliberaal

De neoliberale agenda: Sluipenderwijs

Dennis de Jong - Europarlementariër

Dennis de Jong

Vanaf eind jaren ‘80 is Brussel besmet met het neoliberale virus: de multinationals verenigd in de ‘European Round Table of Industrialists’ hebben sindsdien de agenda bepaald. Zo zorgden ze ervoor dat er één interne markt kwam, dat de euro werd ingevoerd, en dat het financiele toezicht op de banken werd verminderd. Heb vertrouwen in de financiele markten werd er gezegd. Waar dit toe leidde hebben we kunnen zien: een financiële crisis, en later een economische crisis.

Uit de crisis moeten lessen getrokken worden. Maar het omgekeerde gebeurt: er liggen allerlei voorstellen op tafel die het neoliberale karakter van Europa versterken. Voorstellen om meer macht over te dragen aan Brussel, bijvoorbeeld op het gebied van lonen en pensioenen. En voorstellen om alle lidstaten te dwingen drastisch te bezuinigen op de overheidsuitgaven. Al het andere wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Deze machtsoverdracht die sluipenderwijs doorgaat, moet worden gestopt. Op zijn minst moet er een rereferdum over plaats vinden, zodat de Nederlanders kunnen kiezen.

Wat anderen zeggen
  • Grote ondernemingen moeten 25,5 procent van hun winst afdragen, maar betalen nu gemiddeld 6 tot 7 procent. Geerten Michielse, hoogleraar belastingrecht
  • Het wordt de hoogste tijd dat de VS en de EU de handen ineen slaan om het ongebreidelde speculeren te beteugelen en de invloed van de financiële instituties aan banden te leggen Bob Goudzwaard, econoom en mede-oprichter CDA
  • De voorstellen voor de Europese Economische regering zullen alleen maar leiden tot toenemende armoede en groeiende tweedeling Europees Anti-armoede netwerk
  • De euro heeft een zware prijs. Ook Nederland is met de Euro aan handen en voeten gebonden, zoals de bezuinigingsoperaties aangeven Arjo Klamer, econoom
  • Griekenland doet alles in de uitverkoop, van spoorlijnen tot aan complete eilanden, voor de superrijken van deze aarde. Maar zal de Griekse economie er beter door gaan functioneren? Ik verwacht het tegenovergestelde. René Tissen, docent Business Universiteit Nyenrode
  • De regels voor de euro hebben al jaren geleid tot een politiek van loonmatiging. Om balans te herstellen moet er een minimumloon komen, gelijk loon voor gelijk werk gelden en een grondige herstructurering van de financiële markten komen. John Monks, voorzitter van de Europese Vakbonden
  • Het Europees Economisch Bestuur wordt geen papieren tijgen maar een beest met klauwen en tanden. Jan Kees de Jager, minister van Financiën
  • Binnenkort zal blijken dat de EU weer een grotere rol heeft gekregen in de Nederlandse werkelijkheid.Is dan het volk voor de gek gehouden door de premier of is hijzelf door 'Brussel' ingepakt? In beide gevallen zullen de druiven later weer zuur zijn. Onnodig. Tom Eijsbouts, hoogleraar Europees recht
  • De EU moet het recht krijgen nationaal economisch beleid te vetoën. Jean-Claude Trichet
De plannen uitgelegd

Wat Brussel niet moet doen

✗ De cao’s. Daar gaan we zelf over.

In Nederland worden de afspraken over loon, werktijden en vakantiedagen door de vakbonden en werkgevers samen geregeld in cao’s (Collectieve Arbeids Overeenkomsten). De grote bedrijven willen dat de lonen in heel Europa omlaag gaan, zodat zij meer winst kunnen maken. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie, de Europese Commissie, is het hiermee eens. Zonder dat de werknemers hier iets over te zeggen hebben, wil de Commissie kunnen ingrijpen als zij vindt dat de lonen teveel stijgen.

De SP en de vakbonden zijn het hier niet mee eens. Wij gaan niet voor de crisis betalen die veroorzaakt is door de bankiers en graaiende managers. Wij willen dat Nederlandse vakbonden namens de werknemers kunnen onderhandelen, dus geen Europese bemoeienis met onze cao´s.

✗ De pensioenen. Dat is aan Nederland.

Het Nederlandse pensioenstelsel is een van de allersterkste ter wereld. Dat komt omdat er in Nederland goede afspraken zijn gemaakt over onze pensioenen. De Nederlandse overheid betaalt aan iedereen die 65 wordt een vast pensioen, de AOW. Daarnaast spaar je, als je bij een bedrijf werkt, automatisch via een pensioenfonds voor een extra pensioen. Hierdoor zijn alle Nederlandse werknemers verzekerd van een behoorlijk pensioen.

In veel andere Europese landen zijn de pensioenen niet goed geregeld. Daar is veel minder of soms zelfs helemaal niet gespaard en moeten mensen vaak zelf een veel groter deel van hun eigen pensioen regelen. Daardoor zijn de pensioenen van veel Europese landen in de toekomst veel minder zeker dan in Nederland. Omdat de Europese Commissie, de dagelijkse leiding van de Europese Unie, bang is voor de gevolgen van de onzekere pensioenen willen ze bijvoorbeeld de pensioenleeftijd Europees gaan regelen. Dit is volgens de SP geen goed plan: in Nederland is het nu al goed geregeld en we zitten niet te wachten op voorstellen van de Europese Commissie om de pensioenleeftijd te verhogen: 65 = 65.

✗ De zorg. Dat kunnen we zelf regelen.

Brussel denkt dat aan zieke mensen geld kan worden verdiend: de SP denkt dat zieke mensen zo snel en zo goed mogelijk beter moeten worden. Als het aan Brussel ligt, moet je straks kiezen in welk ziekenhuis en in wel Europees land jij verzorgd wordt zodat deze ziekenhuizen winst kunnen maken op ‘zorgtoeristen’. De SP wil niet dat Brussel van zorg een markt maakt waar geld wordt verdiend aan zieke mensen. De SP wil dat zorg gaat over mensen beter maken, en dat kan Nederland het beste zelf beslissen.

De Commissie wil ook kunnen ingrijpen als de zorgkosten in haar ogen uit de hand lopen. Ook daar zijn we als SP tegen. Het is niet aan Brussel om te bepalen waar wij ons belastinggeld aan uitgeven. Als wij in Nederland veel geld willen reserveren voor zorg, dan is dat onze zaak.

✗ Het onderwijs. Afblijven!

De Europese Unie wil meer invloed op hoe wij onze scholen en universiteiten inrichten. Ook hier gaat het Brussel vooral om de belangen van de werkgevers: het onderwijs moet toegesneden worden op de behoeften van de markt. Ook wil Brussel een soort concurrentie tussen onderwijsinstellingen, vooral in het Hoger Onderwijs. De SP heeft een ander plan: wij willen meer investeren in onderwijs, meer kwaliteit en meer zeggenschap voor leraren, studenten en ouders. Niet managers moeten over het onderwijs beslissen maar de leraar. Brussel, dat dol is op managers moet niet over ons onderwijs gaan, daar moeten ze van afblijven!

Waar Brussel wél wat aan moet doen:

✓ Instelling van een minimumloon in alle Europese lidstaten. De hoogte ervan wordt bepaald door het Bruto Nationaal Inkomen.

Om te zorgen dat iedereen die werkt in Europa ook een redelijk bestaan heeft, moet Brussel zich inspannen voor werk dat loont. Dat kan door het maken van afspraken over het minimumloon. Hiermee wordt een einde gemaakt aan concurrentie tussen de lidstaten op de (minimum)lonen en zorgen we ervoor dat er in Europa geen werkende armen zijn. Het is niet acceptabel dat iemand meerdere banen moet hebben om te kunnen overleven, zoals dat bijvoorbeeld in de VS het geval is. Het minimumloon geldt voor iedereen, dus ook voor werknemers uit andere lidstaten, neem de Polen in Nederland.

De lidstaten in Europa zijn wel erg verschillend. Dat geldt ook voor het prijspeil. Zo kost een brood in Nederland bijvoorbeeld rond de twee euro. In Bulgarije is dit 20 cent. Vandaar dat de SP het minimumloon wil laten afhangen van wat een land in zijn geheel verdient, het Bruto Nationaal Inkomen. Wat telt is dat je in elke lidstaat met het minimumloon ruimschoots in je levensonderhoud kunt voorzien.

✓ Maatregelen tegen bonussen voor speculanten, een bankenbelasting, en een belasting op financiële transacties (de Tobintax).

De crisis is niet veroorzaakt door de gewone burger. Wel betalen wij nu de prijs. Maar de crisis is toch echt begonnen bij de banken. Door de speculatie is het misgegaan. Belastingsgeld is nodig geweest om de boel te redden. De SP wil dat Brussel regels maakt om herhaling te voorkomen.

Ten eerste moeten banken voorzichtiger worden zodat de gewone burger minder risico loopt. Dit kan bijvoorbeeld met regels om de bonussen aan te pakken. Bankiers moeten niet meer beloond worden voor roekeloos gedrag en het nemen van onverantwoorde risico´s.

In de tweede plaats moeten er afspraken gemaakt worden over een bankenbelasting. Dat betekent dat als in de toekomst een bank zou omvallen, zoals bijvoorbeeld met IceSave gebeurde, er een fonds is waaruit de spaarders hun geld terug kunnen krijgen. Nu was het de overheid die hiervoor opdraaide, en dus de belastingbetaler. Dat is niet eerlijk: diegenen die het probleem veroorzaken, moeten ook voor de kosten opdraaien.

In de derde plaats is de SP voor invoering van een belasting op speculatie. Dit is wat wel de Tobintax genoemd wordt. Door financiële transacties te belasten, rem je het casinokapitalisme en bovendien levert de belasting ook de nodige miljarden euro´s op. Met dit geld moet de kloof tussen arm en rijk verkleind worden.

✓ Afspraken over een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting (de belasting op winst).

De SP wil een minimumtarief voor belasting op de winst die Europese bedrijven maken. Nu is het nog zo dat de lidstaten verschillende tarieven gebruiken. In Nederland betaalt een bedrijf bijvoorbeeld twee keer zo veel winstbelasting als in Ierland. De Europese lidstaten zijn hiermee elkaars concurrent. Met een hele lage winstbelasting proberen de landen bedrijven over te halen om zich te vestigen.

De SP wil een eind aan deze situatie. Er moet een minimumtarief komen voor alle lidstaten zodat bedrijven landen niet meer tegen elkaar kunnen uitspelen. Het staat de lidstaten natuurlijk verder vrij om meer belasting te heffen.

De Europese Commissie heeft begin dit jaar een voorstel gedaan over de winstbelasting. Hoewel de Commissie dit zelf niet zo ziet, kun je het zien als eerste stap op weg naar een minimumtarief voor de winstbelasting. In ieder geval wordt volgens het voorstel van de Commissie de manier waarop je die winst berekent, in alle lidstaten hetzelfde. De Commissie moet nu alleen wel doorpakken.

✓ Actie tegen uitbuiting van werknemers uit andere lidstaten. Gelijk loon voor gelijk werk.

Binnen Europa zijn veel malafide uitzendbureaus aan het werk. Zij zorgen ervoor dat werknemers uit de armere lidstaten bijvoorbeeld in Nederland gaan werken tegen loon en andere arbeidsvoorwaarden die ver onder het niveau liggen van wat in Nederland gebruikelijk is. Dat is natuurlijk oneerlijke concurrentie voor de Nederlandse werknemers, maar het is ook helemaal in strijd met de regels. Dat het toch gebeurt, komt doordat de arbeidsinspecties te weinig controleren. Ook wordt er tussen de arbeidsbureaus uit de verschillende lidstaten onvoldoende samengewerkt.

In Den Haag zit Europol: hierin werken de nationale politiediensten met elkaar samen om gegevens over criminele organisaties te verzamelen. De bestrijding van malafide uitzendbureaus en koppelbazen zou voor Europol een prioriteit moeten worden. En arbeidsinspecties moeten veel meer informatie krijgen over de activiteiten van dit soort Europese criminele netwerken, zodat ze sneller kunnen ingrijpen.

Dit soort voorstellen wordt op dit ogenblik nog niet voorbereid. Wel heeft de Europese Commissie voorstellen ingediend die de bestrijding van illegale arbeid alleen maar moeilijker maken. Zo wil zij de tewerkstellingsvergunning afschaffen die werkgevers nu nog in Nederland moeten aanvragen als zij iemand van buiten de Europese Unie in dienst willen nemen. Voor de arbeidsinspecties is dit een belangrijk controlemiddel. Ook wil de Commissie dat het principe van gelijk loon voor gelijk werk niet geldt voor bijvoorbeeld seizoensarbeiders: maar diezelfde werknemers mogen dan wel een half jaar blijven werken. De SP is fel gekant tegen deze versnippering van de arbeidsmarkt.

✓ Heldere boekhoudregels zodat lidstaten niet kunnen sjoemelen met de boeken.

Griekenland is vorig jaar bijna bankroet gegaan. De belastingbetalers uit de rest van Europa hebben moeten helpen om dit te voorkomen. De problemen van Griekenland zijn deels niet eerder opgemerkt. Dit kwam omdat Griekenland creatief is omgegaan met de cijfers. De gegevens waren mooier dan de werkelijkheid.

Dit mag nooit meer gebeuren. Met duidelijke regels voor boekhouding moeten landen voortaan dezelfde eerlijke gegevens hebben. Hiermee zijn de landen goed te vergelijken. Ook valt het meer en eerder op als er grote problemen dreigen te ontstaan.

Stelling

Europa moet afblijven van onze lonen, uitkeringen en pensioenen
Jazeker
Zeker niet

Discussieer mee over de stelling

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/europa :: column

/europa :: video's

www.flickr.com
SP Politiek's SP Europa photoset SP Politiek's SP Europa photoset

Moed College
Studio SP
top