www.sp.nl/economie

Homepage SPSlash Economie

Zoeken in /economie

/economie :: onze mensen

Meer info over Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Rick Hovens
Sara Murawski
Tessa Marsman
Rob Mollink
Ben van Gils
SP.nl/economie

/economie :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Europese aanbestedingsregels worden MKB vriendelijker

Dankzij voorstellen van de SP worden de nieuwe Europese aanbestedingsregels die gelden voor openbare aanbestedingen, MKB-vriendelijker. In de oude aanbestedingsregels waren opdrachten vaak te groot om door kleine bedrijven te worden uitgevoerd, de nieuwe regels maken opknippen van opdrachten mogelijk. Ook is het niet langer toegestaan onmogelijke eisen te stellen over omzet of ervaring met soortgelijke opdrachten. Kleine bedrijven kunnen door de nieuwe regels veel vaker deelnemen aan aanbestedingsopdrachten.


EU-wetsvoorstellen gaan rekening houden met Midden en Kleinbedrijf

Europese regels blijken in de praktijk vaak lastig uit te voeren voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). De SP heeft in een motie laten vastleggen dat het EP zoveel mogelijk het eindresultaat van de stemming over vaak honderden wijzigingsvoorstellen toetst aan de effecten voor het MKB. Inmiddels heeft De Jong ook een voorstel ingediend om het reglement van orde van het EP op dit punt aan te vullen. Dit voorstel ligt nu bij de voorzitter van het EP. De MKB-toets is al gebruikt bij de behandeling van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn.


Europese aanpak van acquisitiefraude

Criminelen proberen steeds vaker via nepfacturen mensen en bedrijven op te lichten. Kleine bedrijven zijn hiervan vaak de dupe, omdat zij vooral tijdens drukke periodes dit soort facturen krijgen toegestuurd en dan onvoldoende tijd hebben voor een effectieve controle op de echtheid daarvan. De facturen worden ook steeds professioneler. De fraude wordt vaak gepleegd door mensen die werken van buiten Nederland. Dankzij voorstellen van de SP gaan de EU-lidstaten nauwer samenwerken tegen deze oplichting. Het Europees Parlement steunt de oproep van de SP om in iedere EU lidstaat een meldpunt acquisitiefraude op te richten om gedupeerden bij te staan en de politie te helpen bij het pakken van deze criminelen.


Sneller betalen van rekeningen door grote bedrijven

Het Europees Parlement nam het voorstel van Dennis De Jong aan om niet alleen overheden te verplichten snel, binnen 30 dagen, rekeningen te betalen, maar ook een soortgelijke verplichting op te nemen voor betalingen tussen bedrijven. Ook daarvoor geldt nu 30 dagen, met een maximum van 60 dagen, als beide contractspartijen hiermee instemmen. De praktijk van bijvoorbeeld HEMA om pas na 120 dagen te betalen, wordt hiermee onwettig.


Betere regels bij etikettering van voedsel

Op voorstel van Dennis de Jong zijn verse, ambachtelijke producten uitgezonderd van de etiketteringsrichtlijn. Dit betekent dat ambachtelijke slagers en bakkers een hoop rompslomp bespaard blijft.


Ondersteuning voor kleine winkels

Het is erg belangrijk dat het winkelaanbod divers blijft: niet alleen ketens, maar ook zelfstandige winkels zijn van belang voor de consument. Dennis de Jong schreef een rapport over de detailhandel en besteedde daarin uitgebreid aandacht aan de kleine, zelfstandige winkel. Zo roept het rapport op tot een actief lokaal beleid om kleine winkels te steunen via bijvoorbeeld goedkopere huur- en energietarieven, alsmede lagere lasten. Overheden worden aangespoord terughoudend te zijn met BTW-verhogingen die vooral in slechte economische tijden de detailhandel geen goed doen. Ook is het voorstel van De Jong overgenomen om na één jaar te zien of zelfregulering bij supermarkten geleid heeft tot terugdringing van oneerlijke handelspraktijken richting toeleveranciers. Als de situatie niet verbetert, wordt de Commissie uitgenodigd alsnog met regelgeving te komen die bijvoorbeeld het tussentijds openbreken van contracten of het doorberekenen van oneigenlijke kosten onmogelijk maakt.


Meer rechten voor Europese consumenten

Mede dankzij de SP is het voorstel van de Commissie voor algehele harmonisatie van het consumentenrecht verworpen. In plaats daarvan wordt nu op de belangrijkste terreinen gewerkt met minimumharmonisatie, zodat lidstaten extra bescherming kunnen geven, als zij dat nodig vinden. Hiermee is voorkomen dat Nederlandse consumenten erop achteruit zouden zijn gegaan, bijvoorbeeld waar het gaat om de duur van de garantie.


Betere consumentenrechten

In juni 2011 neemt het Europees Parlement een flink aantal SP voorstellen over voor de nieuwe Europese consumentenrichtlijn. Enkele concrete verbeteringen voor de Nederlandse consument zijn onder meer:

  • Het verbod op extra kosten bij keuze voor een betaalmiddel, bijvoorbeeld creditcardkosten bij internetbetalingen;

  • Het verbod op automatische selectie van opties die extra geld kosten bij online shoppen;

  • Een langere herroeping termijn voor aankopen die niet in de winkel zijn gedaan, van 1 naar 2 weken;


Succes voor consumentbescherming in het Europees Parlement

In maart 2010 heeft het Europees Parlement een voorstel aangenomen dat het mogelijk moet maken voor consumentenorganisaties om namens individuele consumenten naar de rechter te stappen. De SP heeft zich al eerder hard gemaakt voor deze verruiming en is dan ook blij dat dit voorstel nu steun vindt bij andere fracties.

Meer informatie
Hier kunt u een item van radio Kassa terugluisteren waarin Dennis de Jong en de consumentenbond de andere partijen oproepen om het voorstel te steunen.

Een eerder nieuwsbericht hierover vindt u hier


Snel einde aan boevenpraktijken bij SMS-diensten

De Tweede Kamer steunde een voorstel van SP-Kamerlid Arda Gerkens om de aanpak van sms-oplichters snel bij wet te regelen. Gerkens: “Na jarenlang strijd kunnen we eindelijk een eind maken aan de boevenpraktijken bij de sms-diensten. Niet langer gaan mensen en zelfs kinderen voor honderden euro's het schip in, omdat ze een sms-abonnement krijgen aangesmeerd dat ze niet willen hebben, en niet kunnen stopzetten.”


Inperking invloed activistische aandeelhouders

Op voorstel van SP-Kamerlid Ewout Irrgang is de wettelijke registratietermijn voor aandeelhouders voor een aandeelhoudersvergadering verlengt van 21 naar 28 dagen. Als gevolg daarvan is het moeilijker geworden voor activistische aandeelhouders (hedge fondsen etc.) om aandeelhoudersvergaderingen te overvallen. Ook maakt deze wijziging het moeilijker om aandelen vlak voor de aandeelhoudersvergadering uit te lenen ('stemmen met geleende aandelen'). Ook dit is een praktijk die vaak door activistische aandeelhouders wordt gebruikt.


Grotere aansprakelijkheid bestuurders BV's

Op initiatief van SP-Kamerlid Ewout Irrgang is de wettelijke aansprakelijkheid van bestuurders in besloten vennootschappen (bv's) aangescherpt. Indien bestuurders akkoord gaan met dividend uitkeringen die leiden tot een faillissement en de bestuurder dit had voorzien of redelijkerwijs had kunnen voorzien dan is de bestuurders in de wet expliciet aansprakelijk gesteld.


Minder winst voor topmannen die eigen bedrijf verkopen

SP-Kamerlid Ewout Irrgang heeft samen met PvdA-Kamerlid Paul Tang een einde gemaakt aan de beloningen voor bestuursleden die hun eigen bedrijf in de verkoop zetten. Topmanagers hielden aan de verkoop van hun bedrijf de afgelopen jaren flinke bonussen over. Irrgang en Tang hebben een eind gemaakt aan deze perverse prikkel door een wetswijziging waarin de waarde van de aandelen van deze bestuurders wordt bevroren.


Werknemers beschermd in nieuwe winkeltijdenwet

De SP kreeg steun voor betere bescherming van werknemers in de stemming over de nieuwe winkeltijdenwet, ook wel de wet op koopzondagen genoemd. Gemeenten moeten als ze ontheffing aanvragen nu nadrukkelijk het belang van werknemers en kleine winkeliers meewegen in hun beslissing. Het initiatiefwetsvoorstel van de SP en de SGP kreeg geen steun van de Tweede Kamer.


Duidelijkheid voor ondernemers die krediet aanvragen

Het kabinet laat op aandringen van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen de banken een duidelijke checklist maken waaraan een kredietaanvraag van een bedrijf moet voldoen.

Ondernemers klagen dat banken om onduidelijke redenen kredieten weigeren te verstrekken. Wanneer banken de eisen die ze stellen aan hoe een kredietaanvraag eruit moet zien openbaar maken, weet de ondernemer waar hij aan toe is.


Snelle aanpak van telefonische verkoopzwendel

Staatssecretaris Heemskerk (PvdA) heeft in reactie op een aangenomen SP motie gezegd nieuwe regels te zullen maken om misleiding bij telefonische verkoop te stoppen. Gesthuizen had voorgesteld om gedurende een onderzoek al strengere regels op te leggen aan bedrijven die van misleiding of andere overtredingen worden verdacht. Zo stoppen de praktijken waar mensen last van hebben direct.


Aanpak agressieve telefoonverkopers

De Consumentenautoriteit, die in de gaten moet houden of bedrijven de rechten van consumenten niet schenden, mag in de toekomst bedrijven die ervan verdacht worden de wet te overtreden direct strengere regels opleggen en ook boetes aan hen uitdelen. De Tweede Kamer stemde in met een voorstel van de SP.

Verschillende bedrijven in de telecombranche en op de energiemarkt verkopen hun producten op bijzonder agressieve wijze. Vooral oudere mensen worden op intimiderende wijze benaderd en overbluft tijdens het telefoongesprek. Achteraf blijken ze een contract te hebben getekend dat ze niet willen en waar ze nauwelijks meer vanaf kunnen komen.


'Slimme meters' niet verplicht

Dankzij verzet van de SP in Tweede en Eerste Kamer, worden de zogeheten 'slimme energiemeters' niet verplicht. Grootste bezwaren waren of de energiemeters wel zo energiebesparend waren, waardoor weggooien van de oude kapitaalvernietiging zou zijn. Ook kwam met de meters de privacy van mensen zeer in het geding.


Betere voorwaarden voor postbezorgers

De SP voert samen met postbezorgers actie tegen de liberalisering van de postmarkt. De liberalisering zorgt voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden wat betekent dat echte banen gedegradeerd kunnen worden tot bijbanen. De invoering wordt steeds opnieuw uitgesteld, in ieder geval tot begin 2009 en er wordt een duidelijke voorwaarde gesteld wanneer toch wordt doorgegaan met de liberalisering: Er moet een goede basis voor een cao liggen voor alle werknemers in de post.


Makkelijke registratie tegen commerciŽle telefonische verkoop

Op voorspraak van de SP krijgt iedereen die een nieuw abonnement afsluit voor een mobiele telefoon automatisch de mogelijkheid om te laten registreren of hij of zij niet gebeld wil worden voor telefonische verkoop. Bovendien wordt iedereen die is ingeschreven bij Infofilter en daarmee aangeeft niet te willen worden gebeld door callcenterverkopers automatisch ingeschreven in het toekomstige Bel-me-niet-register


Subsidie voor duurzame biomassa

Dankzij een voorstel van de SP komt voortaan enkel aantoonbaar duurzame biomassa in aanmerking voor subsidie. Niet duurzame biomassa gaat veelal ten koste van honger en ontbossing elders in de wereld.


Slechte ontvangst publieke radiozenders opgelost

Na duizenden klachten zorgt de SP ervoor dat staatssecretaris Heemskerk de slechte ontvangst van de publieke radiozenders serieus neemt en eerder dan het voorgestelde jaar 2011 gaat oplossen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Er komen richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en internationale handel. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de SP. De consument moet van alles dat op de schappen ligt de garantie hebben dat er geen kinderarbeid, onomkeerbare schade aan natuur en milieu en verspilling van grondstoffen en energie aan kleeft.


Belspellen van de buis

De SP begint in 2001 met succes een actie tegen de misleidende belspellen op TV. Na herhaaldelijk aandringen verdwijnen de belspellen eind 2007 van de buis, en gaat het openbaar ministerie een onderzoek instellen naar oplichting.


Kleine ondernemers vragen makkelijker octrooi aan

Mede door inzet van de SP is het makkelijker voor met name kleine bedrijven om een octrooi aan te vragen. Veel kleine bedrijven kunnen hun uitvindingen niet patenteren omdat dit een dure aangelegenheid is. Nu kunnen ook innovatievouchers worden gebruikt om de kosten hiervan te betalen.


Meldplicht voor schade aan grondkabels

Er wordt in de wet geregeld dat bedrijven die in de grond graven en daarbij schade veroorzaken dit moeten melden bij de beheerder van de leiding of kabel die zij raken. Dit is erg belangrijk om mogelijke ongelukken als gevolg van ontstane schade te voorkomen.


Geen vliegmonopolie Nederland - Suriname

Na langdurige inzet van SP-er Harry van Bommel worden meerdere luchtvaartmaatschappijen toegelaten op het vliegtraject tussen Nederland en Suriname, waardoor de prijs niet langer kunstmatig hoog kan worden gehouden.


Geen monopolie voor KPN

KPN moet vóór de definitieve verkoop van Nozema (uitzendingen van radio en tv) haar eigendom van de zendmasten te vervreemden. Deze motie is van groot belang omdat het zorgt voor onafhankelijk beheer van de zendmasten en dat deze niet in handen komen van één commerciële partij.


Geen softwarepatentenrichtlijn

De regering moest, dankzij een voorstel van de SP, voorkomen dat de ‘softwarepatentenrichtlijn’ in stemming werd gebracht voordat de Europese Commissie had geantwoord op het verzoek van het Europees Parlement om de richtlijnprocedure te herstarten. Hiermee werd voorkomen dat een zeer schadelijke richtlijn werd aangenomen die de ontwikkeling van (open source) software in Europa zou frustreren.


Onderzoek naar energienaheffingen Essent

Toezichthouder voor de energiemarkt DTe gaat in 2004 op voorstel van de SP onderzoek doen bij Essent naar aanleiding van honderden klachten over extreem hoge naheffingen.


Wapenexport transparant

Op aandringen van de SP zal de regering gegevens over wapenexport voortaan jaarlijks openbaar maken.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top