www.sp.nl/cultuur

Homepage SPSlash Cultuur

Zoeken in /cultuur

/cultuur :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
SP.nl/cultuur

/cultuur :: Resultaten

De SP werkt binnen en buiten de Tweede Kamer aan een beter Nederland en een betere wereld. Al die inzet leidt ook tot iets: resultaten. Hoewel we niet – nog niet – in de regering zitten, zijn we toch in staat om zaken voor elkaar te krijgen. Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van resultaten van onze inzet.


Tropenmuseum gered

Het Tropenmuseum werd sinds 2011 met sluiting bedreigd. Zowel minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking als minister Bussemaker van Cultuur gaven lange tijd niet thuis, waardoor het museum tussen wal en schip dreigde te vallen. Personeel en bezoekers zaten langdurig in onzekerheid over het voortbestaan. Na vele protesten en politieke druk heeft de regering besloten het museum tot 2017 van budget te voorzien. Daarna kan het een aanvraag voor subsidie indienen bij de cultuurbegroting.

De SP stelde met de PvdA Kamervragen om opheffing te voorkomen. Woensdag kwam het hoge woord eruit. Van Dijk: ‘Goed dat de regering heeft geluisterd naar de protesten vanuit het land en de Tweede Kamer. Onder druk wordt alles vloeibaar. Een prachtig museum blijft behouden voor het publiek.’


Metropole Orkest gered

Het Metropole Orkest is van de ondergang gered. Een SP-voorstel om het orkest te behouden, werd na acties en protesten overgenomen door de coalitie.


Steun voor bibliotheken

Er komt een onderzoek naar de bezuinigingen op bibliotheken. In het
onderzoek moet ook gekeken worden naar de toegankelijkheid en naar een goede taakvervulling in het land.


Bibliotheken

Er komt een apart sector instituut voor de openbare bibliotheken. Dit voorstel van de SP zorgt er voor dat het beleid voor openbare bibliotheken beter is gegarandeerd.


Monumentenmonitor

Op voorstel van de SP komt er een monimentenmonitor, waardoor beter in de gaten kan worden gehouden hoe het onderhoud van rijksmonumenten er voor staat. Ook zorgt dit voorstel van de SP er voor dat meer gebouwen als monument konden worden beschouwd, en niet alleen maar rijksmonumenten.


Uitgebreide database voor gestolen kunst

In de landelijke database voor gestolen kunst komen niet alleen de door de Staat aangewezen cultuurgoederen, maar ook kunstwerken die deze status niet hebben. De minister neemt dit voorstel van de SP over. Een ruim en algemeen toegankelijk register is belangrijk voor aanbieders en kopers van kunst om handel in gestolen kunst tegen te gaan.


Balkenendenorm voor de publieke omroep

De SP regelt dat iedereen die bij de publieke omroep werkt, niet meer mag verdienen dan de minister-president.


Sponsoring TV-programmaís

Plasterk maakt na vragen van de SP een eind aan de overheidssponsoring van TV-programma’s. Voorlichting en promotie kan alleen nog via Postbus 51.


Pluriformiteit bij dagbladen

Op verzoek van de SP gaat minister Plasterk onderzoek doen naar de vraag hoe de pluriformiteit en diversiteit bij de dagbladen kan worden verbeterd. Het belang van pluriforme media is ook en vooral gelegen in een vrije en kritische pers, die de macht controleert en waar nodig aan de kaak stelt.


Veilig internetportal voor kinderen

Een SP voorstel om de mogelijkheid te onderzoeken voor een veilig internetportaal voor kinderen wordt overgenomen.


Cultuurbudget verhoogd

Na stevig aandringen van de SP komt er duidelijkheid over het budget voor cultuur voor de periode 2009-2012, en wordt dit budget verhoogd. Hierdoor wordt voorkomen dat een aantal gezelschappen in de kunstensector zouden ophouden te bestaan.


Positie Raad van Cultuur wordt versterkt

De Tweede Kamer stemt in met een voorstel van de SP om de positie van de Raad van Cultuur te versterken. Hierdoor wordt de verdeling van budgetten voor kunst in het cultuurbeleid eerlijker.


Geen financiŽle drempels voor cultuurparticipatie

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen en vooral kinderen aan cultuur kunnen deelnemen. Geld mag daarvoor geen belemmering zijn. De regering gaat op voorstel van de SP onderzoeken of dat op dit moment wel een belemmering vormt.


Gratis rijksmusea

De Tweede Kamer neemt een voorstel aan van SP, PvdA en VVD, waarin het kabinet gevraagd wordt de vaste collectie van de rijksmusea gratis toegankelijk te maken.


Poppodia

Er komt een verruiming van de regeling voor poppodia.


Kunstenaars als cultuuroverdragers

Op initiatief van de SP komt de regering met voorstellen om kunstenaars zoveel mogelijk bij cultuurparticipatie te betrekken.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top