www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Verkiezingsprogramma 2012

Verkiezingsprogramma 2012: Nieuw vertrouwen

12. Van grond tot mond

SP Uw land, uw keuze
foto: Ellen Kok / Hollandse Hoogte ©

Mensen staan steeds verder af van het eten op hun bord. We geven de productie van ons voedsel vaak niet de aandacht die het verdient. Nederland loopt in Europa achterop met biologische landbouw en producten. Veel boeren stoppen er nu mee. Dat heeft grote gevolgen voor de boerengezinnen, maar ook voor het Nederlandse cultuurlandschap. Het geld dat nu naar Europa gaat en terugkomt in de vorm van toeslagen, kan beter worden gebruikt om de Nederlandse landbouw flink duurzamer en groener te maken. We gaan beter zorgen voor onze dieren. De intensieve dierhouderij is in de huidige vorm in ons kleine land niet houdbaar

Nederland heeft veel mooie, maar versnipperde natuur. De Waddenzee en de Veluwe zijn mooi aaneengesloten gebieden, maar een goed plan om de Oostvaardersplassen te laten aansluiten op de Veluwe is door de regering Rutte geschrapt. Natuur dient verschillende doelen: natuurlijk de biodiversiteit in stand houden, maar ook voor toerisme en recreatie. ‘Aangelegde’ natuur valt daar ook onder. Een mooi onderhouden park, een dagcamping en een groengebied rond een stad hebben grote waarde. Ze geven ons plezier en innerlijke rust.

Onze voorstellen

  Landbouw en dierenwelzijn

 1. De schaalvergroting in de landbouw- en voedingssector wordt een halt toegeroepen. Boeren verdienen een eerlijke prijs voor een goed en eerlijk product. Biologische landbouw moedigen we aan. Boeren dienen hun bedrijfsactiviteiten gemakkelijker te kunnen verbreden, zodat ze een deel van hun inkomen kunnen verdienen met natuur- en landschapsbeheer, recreatie en zorg, energieproductie en dienstverlening.
 2. Er komt een nationaal initiatief om op alle fronten in de keten duurzaam met voedsel om te gaan. Ook wordt dit op Europees en mondiaal niveau bepleit. Voedselspeculatie wordt aangepakt.
 3. We willen een moratorium op megastallen. Het natuurlijk gedrag van dieren, de draagkracht van de natuur en de gezondheid van de mensen worden de norm.
 4. Kringlopen worden gesloten. Dat betekent dat er niet meer mest wordt toegediend in de landbouw dan gras en gewas kunnen opnemen. Het aantal te houden dieren in Nederland wordt hierop afgestemd (via dierrechten-vergunningen). De nitraatrichtlijn wordt gehaald in 2015.
 5. Zuinig omgaan met grondstoffen en voedsel wordt beloond, verspilling aangepakt. Fosfaat en andere waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen uit mest en uit rioolwaterzuiveringsslib en hergebruikt.
 6. In de glastuinbouw wordt de kas de energiebron van de toekomst, als we energiezuinigheid bevorderen en vrijkomende energie beter gebruiken. Het speciale tarief energiebelasting (gas) voor de glastuinbouw verdwijnt.
 7. Het verbouwen van de huidige generatie genetisch gemodificeerde gewassen wordt in Nederland niet toegestaan.
 8. De bijdrage aan het ‘Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’ van de Europese Unie (40 procent van de totaaluitgaven van de EU) wordt gehalveerd. De directe hectaretoeslagen worden afgeschaft. Wat overblijft, is een fonds voor prijs- en marktbeleid, voor het geval het inkomen van boeren door de bodem zakt, en een vergroeningsfonds dat andere (nieuwe) lidstaten moet aanmoedigen de landbouw te verduurzamen. Het landbouwbeleid van de EU mag niet leiden tot voedseldumping in derdewereldlanden. De melkquotering in de Europese Unie wordt niet afgeschaft.
 9. Er komt een strenger toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen. We bevorderen het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen. In verband met een mogelijke relatie met bijensterfte komt er een verbod op het gebruik van zogeheten ‘neonicotinoïden’.
 10. Om de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij te beperken wordt een maximum gesteld aan de hoeveelheid schadelijke stoffen (‘endotoxinen’) die de lucht mag bevatten, gecombineerd met een afstandsnorm. Gemeenten krijgen meer wettelijke mogelijkheden om op basis van gezondheidsrisico’s ongewenste uitbreidingen in de veehouderij tegen te gaan. Er komt een compensatieregeling voor slachtoffers van Q-koorts.
 11. Het preventieve gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij wordt verboden en het curatieve verbruik tot een minimum beperkt. Vee- en dierenartsen behoren niet meer te verdienen aan de verkoop van diergeneesmiddelen.
 12. Waar alternatieven voor dierproeven voorhanden zijn, worden deze verplicht gesteld. Het doden van ‘overtollige’ dieren wordt verboden.
 13. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt versterkt. Misstanden bij transport van dieren en in slachterijen worden strenger aangepakt. Transporten van slachtdieren over lange afstanden worden verboden.
 14. Dierenwelzijnsnormen worden aangescherpt, ook voor winkels, tentoonstellingen en markten. Binnen de veehouderij behoren dieren soorteigen gedrag te kunnen vertonen. Koeien horen in de wei, en we bevorderen de vrije uitloop van andere dieren. Er komt een einde aan het doorfokken van gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Het fokken en doden van dieren uitsluitend om hun bont of verenkleed wordt verboden. We stellen een ‘positieflijst’ op waarop staat welke dieren geschikt zijn om als huisdier te houden. We zijn voor het chippen van honden en katten. We nemen een zorgplicht voor dieren op in de Grondwet.
 15. Preventief vaccineren tegen dierziekten wordt weer mogelijk gemaakt, zodat het ruimen van dieren alleen nog als uiterst redmiddel nodig is.
 16. Om dierenmishandeling tegen te gaan kan de rechter een verbod opleggen op het houden van dieren. ‘Plezierjacht’ wordt verboden. Overige jacht zoals op ganzen of wilde zwijnen wordt ingeperkt. Voor de beroepssector schrijven we methoden voor voor het vangen en kweken van vis, die het lijden van vissen zo veel mogelijk voorkomen.
 17. Er worden geen visserijakkoorden meer gesloten die schadelijk zijn voor de natuur en bevolking van ontwikkelingslanden.
 18. Het onderzoek naar vleesvervangende producten wordt bevorderd. Biologische voeding wordt door de overheid gepromoot.
 19. Natuur

 20. De Ecologische Hoofdstructuur en de verbindingszones worden voltooid in de oorspronkelijk beoogde omvang. Dit maakt de natuurgebieden robuuster en komt de biodiversiteit ten goede. Voor de realisatie kan wel tien jaar extra worden uitgetrokken. Het Oostvaarderswold krijgt prioriteit.
 21. De financiële middelen voor de provincies ten behoeve van de uitvoering van natuurbeleid worden beter in balans gebracht met de omvang van de taken.
 22. De gebieden die vallen onder ‘Natura 2000’ (het Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen) worden wel ingericht. Beheerplannen zijn in 2015 operationeel. Eventuele ammoniakuitstoot in omringende landbouwgebieden hoort overal onder de kritische waarde te zijn. De bescherming van natuurwaarden via ruimtelijke ordening- en milieuwetgeving wordt versterkt in plaats van afgebroken.
 23. In de Noordzee maken we beschermde natuurgebieden, om natuurherstel en herstel van de visstand te bevorderen. Overbevissing gaan we voorkomen en duurzame visserij stimuleren.
 24. De Waddenzee, die van unieke ecologische waarde en een werelderfgoed is, zal volledig beschermd blijven.
 25. We zijn voorstander van het op een kier zetten van het Haringvliet (‘Kierbesluit’). Dit bevordert de deltanatuur.
 26. Verdere verdieping van de Westerschelde tast de ecologische kwaliteit van het natuurgebied aan en willen we dus niet. Wel willen we verregaande samenwerking tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge en Vlissingen waardoor iedere haven optimaal wordt benut, binnen de grenzen van de draagkracht van de natuur. We zoeken een alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder.

Inhoud

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Moed College
Studio SP
top