www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Verkiezingsprogramma 2012

Verkiezingsprogramma 2012: Nieuw vertrouwen

6. Criminelen plukken, burgers beschermen

SP Burgers beschermen
foto: David Rozing / Hollands Hoogte ©

Onze samenleving is harder geworden. Door toenemend egoïsme, minder normbesef en groeiende ongelijkheid. Elk jaar worden te veel mensen in ons land het slachtoffer van een vorm van criminaliteit. We willen niet alleen dat misdadigers effectief worden gestraft, maar ook dat slachtoffers beter worden geholpen. De samenleving doet steeds vaker een beroep op politie en justitie. Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten en onze rechterlijke macht. Meer blauw op straat leidt tot meer veiligheid in de buurt. Daadkrachtig optredende rechters en snelle uitvoering van opgelegde straffen helpen om het vertrouwen in het justitiële apparaat te vergroten. Criminelen gaan we niet alleen straffen, maar ook ‘plukken’, omdat misdaad financieel nooit mag lonen.

Politieagenten geven we meer collega’s en betere arbeidsvoorwaarden. Ook gaan we snijden in onnodige bureaucratie en investeren in opsporing. Gevangenissen behoren geen opleidingsinstituut te zijn voor jonge criminelen, daarom investeren we in gekwalificeerd gevangenispersoneel. We pakken verslaving en psychische problemen van gevangenen aan en bereiden hen beter voor op terugkeer in de samenleving, om nieuwe overlast en criminaliteit te vermijden; dat scheelt slachtoffers. Witteboordencriminaliteit gaan we harder aanpakken. De toegang tot de rechter voor mensen met een lager inkomen blijft gegarandeerd.

Onze voorstellen

  Politie

 1. Veiligheid verdient voorrang. Er komen daarom meer agenten en betere arbeidsvoorwaarden bij de politie. Agenten horen vooral thuis op straat en niet achter een bureau. We investeren in extra politiecapaciteit, waarmee we ook de recherche versterken. We snijden in onnodige bureaucratie. Ook stoppen we met het gerommel met arbeidstijden.
 2. De invoering van de nationale politie mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van gemeenten over de lokale veiligheid. Met kleinschalige politieposten in de buurt brengen we de politie dichter bij huis. Wijkagenten zetten we niet meer in voor andere politietaken, hun plek is in de buurt. Steeds vaker worden politietaken gedaan door bijzondere opsporingsambtenaren of particuliere beveiligers zonder de juiste opleiding en bevoegdheden. Politietaken laten we niet over aan particuliere beveiligers. Bijzondere opsporingsambtenaren worden veel meer de ogen en oren van de reguliere politie.
 3. We starten een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer. Brandweerlieden krijgen meer inspraak: zowel op de werkvloer als in de veiligheidsregio, waar belangrijke besluiten over de brandweer worden genomen. Er worden geen brandweerposten gesloten als dit ten koste gaat van de brandveiligheid en de kwaliteit van de brandweerzorg. We stoppen met experimenten met minder mensen op brandweerwagens.
 4. De acht grootste clusters met bedrijven met een groot veiligheidsrisico (volgens het Besluit Risico’s Zware Ongevallen, BRZO) krijgen een gemeenschappelijke professionele bedrijfsbrandweer, waarbij alle bedrijven op het terrein verplicht zijn aangesloten.
 5. Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt altijd aangepakt, met stevige straffen en boetes.
 6. We willen het aantal wapens bij particulieren sterk terugdringen, de verkoop ervan aan striktere banden leggen en het illegaal bezit ervan hard aanpakken. De politie besteedt daarom meer aandacht aan de controle van wapenvergunningen en wapenbezit.
 7. Er komt voldoende capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie om alle aangiften in behandeling te nemen. De mogelijkheden om anoniem aangifte te doen worden verbeterd. Politie en Openbaar Ministerie dienen slachtoffers op de hoogte te houden hoe hun zaak verloopt. Daders moeten betalen voor de schade die hun slachtoffers hebben geleden. Door de rechter opgelegde schadevergoedingen worden voorgeschoten door de overheid, die het geld vervolgens bij de dader int.
 8. Voor ingewikkelde zaken zoals kinderporno, cybercrime, milieudelicten, mensenhandel en zedendelicten krijgen politie, Openbaar Ministerie en rechters voldoende kennis en expertise. Pooiers (‘loverboys’) worden hard aangepakt, ook als er geen aangifte van strafbare feiten is gedaan — bijvoorbeeld omdat het slachtoffer dit niet durft.
 9. Justitie

 10. Ook mensen met weinig geld dienen hun recht te kunnen halen. Dat vereist een toegankelijk stelsel van rechtsbijstand. De griffierechten worden niet verhoogd.
 11. We zijn blij met de recente wetten die het mogelijk maken om definitief geworden vonnissen te herzien indien er sprake is van mogelijke justitiële blunders. Instelling van een onafhankelijke Revisieraad blijft echter nodig.
 12. Fraudebestrijding krijgt meer prioriteit, ook bij acquisitie en faillissementen. De capaciteit en expertise bij politie en Openbaar Ministerie worden uitgebreid en ook de rechterlijke macht krijgt meer deskundigheid. Omdat misdaad nooit mag lonen wordt crimineel geld altijd ‘geplukt’ van criminelen. Daarvoor zijn meer financieel rechercheurs nodig, die zichzelf ruimschoots terugverdienen.
 13. Witteboordencriminelen berokkenen de samenleving grote schade en zullen we daarom hard straffen.
 14. Er komt betere voorlichting over de gevolgen van drank- en drugsgebruik voor jongeren en voor hun ouders.
 15. De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt wordt gelegaliseerd en gereguleerd, om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Daarmee kan ook de controle op de kwaliteit en de voorlichting worden verbeterd. We hebben geen behoefte aan een wietpas. Verkoop en productie van harddrugs blijven strafbaar.
 16. Gebiedsverboden en meldplichten kunnen helpen overlastgevers tijdelijk te weren en mensen weg te houden uit de omgeving van hun slachtoffers.
 17. Gevangenissen worden niet geprivatiseerd. Het opsluiten van criminelen blijft een overheidstaak. In de gevangenissen verrichten gedetineerden zoveel mogelijk zinvolle arbeid voor de samenleving. Het geld dat daarmee kan worden verdiend wordt deels verplicht gespaard voor slachtoffers van misdrijven.
 18. In gevangenissen komt meer aandacht voor de resocialisatie van gevangenen, direct na aanvang van de detentie. Hier beginnen we met de aanpak van verslaving en psychosociale problemen. Ernstig psychisch gestoorde gedetineerden horen thuis in een beveiligd psychiatrisch ziekenhuis. Ex-gedetineerden krijgen een betere begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij. De bureaucratie bij de reclassering gaan we flink te lijf.
 19. Jeugdgevangenissen behoren geen kweekvijver te zijn voor jonge criminelen. Ze zijn nu erg duur en niet effectief in het terugdringen van recidive. De jeugdgevangenissen zijn er alleen voor de ernstigste delicten. Er wordt meer gebruik gemaakt van alternatieve straffen die wel effectief zijn, zoals gedragstherapie en therapievormen waarbij het gezin wordt betrokken. Minderjarigen worden berecht volgens het jeugdstrafrecht. Het Nederlandse voorbehoud over artikel 40 van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (recht op rechtsbijstand voor jeugdigen) wordt ingetrokken.
 20. Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt meer sanctiemogelijkheden en moet hogere boetes kunnen opleggen als er sprake is van schending van privacy. In Europees verband pleiten we voor afschaffing van de vingerafdruk in het paspoort.
 21. Met voorstellen die de privacy van burgers inperken kunnen we alleen instemmen als de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen zijn aangetoond.
 22. Internet is een nieuwe bron van inkomsten voor tal van criminelen. We gaan veel actiever optreden tegen allerlei vormen van internetcriminaliteit. Illegaal gokken via het internet gaan we bestrijden.
 23. Discriminatie van homo’s, lesbo’s, biseksuelen, transseksuelen etc. tolereren we niet. Geweld tegen hen wordt altijd door politie en justitie geregistreerd en aangepakt.
 24. Meer aandacht is nodig voor het voorkomen van huiselijk geweld en eerwraak.
 25. Terrorisme dient effectief te worden bestreden, door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten en het opsporen en bevriezen van financieringsbronnen van terroristische organisaties. En door het aanpakken van de structurele oorzaken van terrorisme (zoals armoede, onderdrukking en haatzaaierij). Aan nog meer Europese richtlijnen die onze privacy inperken hebben we geen behoefte.

Inhoud

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Blijf op de hoogte

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief van Emile Roemer en belangrijk nieuws van de SP:

SP Nieuws

Moed College
Studio SP
top